םידומיל תוינכת 9.
ינפוג ךוניח 9.3
ב"סשתה םידומילה תנש - "טרופסהו רשוכה תוא" ינחבמ 9.3‎-2
יללכ
 
א. 
םישדח םינחבמ לש הביתכ יבלשב םיאצמנ ונא  1.   
התייהש םינחבמה תנוכתמ תא םייקל ךישמנ ב"סשתה םידומילה תנשב
םילמס תקולח אללו יצרא חוויד אלל) הכ דע הגוהנ).
 
2.   
עבקה תוארוה רזוחב האר) הבוח אוה "טרופסהו רשוכה תוא" ינחבמ עוציב
ןמקלדכ ינפוג רשוכ םינחוב םינחבמה .(9.7‎-1 ףיעס ,(א)10/חנ:
תונמוימ יליגרת 5 :'ד התיכל
הלק הקיטלתאב םינחבמ 5 :'ה התיכל
םידיחא ינפוג רשוכ ינחבמ 5 :ב"י-'ו תותיכל.
 
3.   
תוביטח יפל ,תוינועבצ תוסטרכ לע ובתכנ םתכרעה יכרדו םינחבמה
דומילה:
 
4.   
קורי - 'ו ,'ה ,'ד - ידוסיה רפסה תיב תותיכל  א.   
דורו - 'ט ,'ח ,'ז - םייניבה תביטח תותיכל  ב.   
בוהצ - ב"י ,א"י ,'י - הנוילעה הביטחה תותיכל.  ג.   
םיספט 2 שי ןכ ומכ:  5.   
טרופסהו רשוכה תוא" ינחבמ עוציב לע יתנש חוויד"  א.   
םשומישל ,הלוכ הנשה ךשמל יתתיכ תואצות זוכירו םושיר ספוט
םירומה לש ידעלבה.
ךוניחל הרומה ןמויל וסנכוה םינחבמהו יתתיכה םושירה ספוט :הרעה
ינפוג.
 
ב.   
תוא" 'ט-'ד תותיכל ףעי רודכ ינחבמל :םירומל תויחנה תורבוח תומייק
הייחש ינחבמלו "למעתמה תוא" 'ח-'א תותיכל תולמעתה ינחבמל ,"ףעיה
לע חקפמל תונפל רשפא ןתלבקל ."ןייחשהו החושה תוא" הלעמו 'ה תותיכל
ןוכמב יממע טרופס תוליעפל הקלחמל תורישי וא זוחמב ינפוגה ךוניחה
טייגניו.
 
6.   


זוחמב ינפוגה ךוניחה לע חקפמה לא תונפל רשפא םירוריבל.


ינפוג ךוניחל םירומל תויחנה  ב. 
תמושתב ינפוג ךוניחל הרומה ןמויב וא תוסטרכבש תויחנהה תא וארק אנא
תיברמ בל.
 
א.   
יזוחמה ינפוגה ךוניחה לע חקפמהמ םכל םישורדה םיספטה תא ונימזה.  ב.   
יספוטב םינחבמה תואצות תא ומשרו תויחנהה יפל םינחבמה תא ועצב
ךכל םידעוימה םייתתיכה םושירה.
 
ג.   
יתנשה ירפס תיבה חווידה ספוט יבג לע םיירפס-תיבה םיגשיהה תא ומכס
(דע יזוחמה ינפוגה ךוניחה לע חקפמה לא ותוא וחלשו (חספה תשפוח ירחא
ב"סשתה ןוויסב 'כ (31.5.2002).
 
ד.   


חוקיפל הקלחמה להנמ ,ינועמש רפע רמ לא תונפל רשפא םיפסונ םיטרפל
לט ,ינפוגה ךוניחה לע' 03‎-6896132.
תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001