םידומיל תוינכת 9.
דומילה תועוצקמ 9.7
תידרפסה תארוה לע חוקיפה תעדוה 9.7‎-1
תונפל םישקבתמ ב"סשתה םידומילה תנשב תידרפס םהב םידמולש רפסה-יתב ילהנמ
הלאה םיטרפה תא רוסמלו תידרפסה תארוה לע חוקיפה לא םדקהב:
ולמסו ומוקמ ,רפסה-תיב םש
 
- 
התיכ לכב םידימלתה רפסמו תידרפס ןהב םידמולש תותיכה
 
- 
תידרפסל םירומה תומש
 
- 
תידרפסב םירועישה לש תועשה תכרעמ.
 
- 
אלו (תישילש הפש) הריחב עוצקמכ תידרפס דמלל תורשפא שי :םילהנמה בל תמושתל
תיברעה ידומילל ףילחתכ.


ירדא השמ ר"ד ,תידרפסה תוארוה לע הנוממה לא תונפל רשפא תולאשב,
סקפ ,02‎-6537316 'לט' 02‎-6520124.
תועדוה


רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,1/בסשת ל"כנמ רזוח 2001