אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
תכניות השילוב במסגרות החינוך הרגיל - תיקון
לסעיף 1.2‎-20 בחוזר הוראות הקבע נט/8(ג)
28‎-1.2
 
1 באוקטובר 2001
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשנט/8(ג)
סעיף 1.2‎-20

 
  מטרת הפרסום  


בעמ' 15 של סעיף 1.2‎-20 בחוזר הוראות הקבע נט/8(ג) נפלה טעות, ולכן אנו מבקשים להחליף את שני
העמודים שלהלן בעמ' 15 ו-16 של סעיף 1.2‎-20:

 
כיתות חינוך מיוחד הנכללות בתכנית השילוב  9. 
כללי  9.1
 
כיתות החינוך המיוחד הנכללות בתכנית השילוב הן כיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר
רגילים המסווגות כדלקמן:
23 - בעלי משכל גבולי רב-בעייתי
16 - בעלי פיגור קל רב-בעייתי
17 - בעלי הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
20 - לקויי למידה רב-בעייתיים
29 - מעוכבי התפתחות
30 - מעוכבי שפה.
התקן הבסיסי לכיתות חינוך מיוחד אלה מוקצה ממקור 25.
 
   
כיתות החינוך המיוחד הן כיתות-אם הפועלות מתוקף חוק החינוך המיוחד, וכל
התלמידים הלומדים בכיתות אלה הושמו בהן על-פי החלטה של ועדת השמה או ערר.
תלמידים אלה רשומים ומדווחים כתלמידי כיתות חינוך מיוחד. אין לרשום אותם
ולדווח עליהם בכיתות הרגילות.
 
   
תכנית הלימודים בכיתות החינוך המיוחד מבוססת על תכניות לימודים אישיות, על-פי
הוראות חוק החינוך המיוחד. בנושאי לימוד מסוימים, על-פי שיקול הדעת של הצוות
הבין-מקצועי של בית-הספר, ניתן לשלב תלמיד מכיתה לחינוך מיוחד בכיתה הרגילה,
ובלבד שמספר שעות הלימוד של התלמיד בכיתה הרגילה לא יעלה על שליש ממספר
שעות הלימוד של התלמידים. השילוב ייעשה על בסיס אישי של כל תלמיד ובהתאם
לצרכיו. נושאי הלימוד הנלמדים במסגרת הכיתה הרגילה יירשמו בתכנית הלימודים
האישית של התלמיד, על-פי הוראות חוזר המנהל הכללי בעניין זה.
 
   
החלטה על העברת תלמיד ממסגרת של כיתה לחינוך מיוחד למסגרת של כיתה רגילה
תיעשה על-ידי הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר, באישור המפקח על החינוך המיוחד
והמפקח על החינוך הרגיל, בהסכמת ההורים ובתיאום עם רשות החינוך המקומית.
 
   
בחישוב המכסה האופטימאלית של שעות השילוב לרשות מקומית מובאות בחשבון כל
שעות התקן הבסיסי של כיתות החינוך המיוחד
 
   
בבתי-הספר הרגילים, ובכלל זה שעות הוראה, שעות חינוך ושעות
ניהול.  
 
מכסת סל השילוב הנקבעת בפועל לכל רשות מקומית בכל שנה, על בסיס נתוני השנה
הקודמת, אינה כוללת את שעות התקן הבסיסי של כיתות החינוך המיוחד שפעלו בה
בשנה הקודמת (שעות אלה משוריינות מראש עבור המשך הפעלתן של כיתות החינוך
המיוחד, על-פי הצרכים).
 
   
 
פתיחה וסגירה של כיתות חינוך מיוחד ברשות מקומית  9.2
 
אם נסגרה כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר רגיל ברשות מקומית שבה מכסת השילוב
הקיימת פחותה מהמכסה האופטימאלית או שווה
לה - תומרנה שעות התקן הבסיסי של הכיתה לחינוך מיוחד שנסגרה לשעות שילוב
ותיתוספנה למכסת השילוב היישובית (בשנת הלימודים הבאה תיכללנה שעות אלה
בחישוב מכסות השילוב המוסדיות).
 
   
אם נסגרה כיתה לחינוך מיוחד ברשות מקומית שבה מכסת שעות השילוב גבוהה
מהאופטימאלית, תיועדנה שעות התקן הבסיסי שהתפנו לפתיחת כיתה לחינוך מיוחד או
תומרנה לשעות שילוב ברשות מקומית שבה מספר שעות השילוב פחות מהאופטימום.
מהלך זה מיועד להאיץ את תהליך ויסות השעות בין רשויות מקומיות בתוך המחוז.
 
   
אם נדרשת פתיחה של כיתה חדשה לחינוך מיוחד ברשות המקומית - תומרנה שעות
התקן הבסיסי הנדרשות עבורה משעות השילוב ותנוכינה ממכסת ועדת השילוב
היישובית. ועדת השילוב היישובית, על-פי שיקול דעתה, רשאית לחייב בתי-ספר שהפנו
תלמידים לכיתות חינוך מיוחד לקזז ממכסת הזכאות שלהם את שעות התקן הבסיסי
של כיתות החינוך המיוחד באופן יחסי למספר התלמידים המופנים לכיתות אלה מכל
בית-ספר.
 
   
 
פתיחת כיתות חינוך מיוחד לתלמידים המופנים מכמה רשויות מקומיות  9.3
 
ברשות מקומית שנפתחת בה כיתה לחינוך מיוחד הקולטת תלמידים ממספר רשויות
מקומיות תהיינה שעות התקן הבסיסי הנדרשות לכיתה זו על חשבון הקופה המחוזית.
 
   


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/2(א), י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001