אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
היריון בלתי מתוכנן של מתבגרות - תיקון
לסעיף 2.2‎-17 בחוזר הוראות הקבע
סא/3(א)
25‎-2.2
 
1 באוקטובר 2001
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשסא/3(א)
סעיף 2.2‎-17
 
  מטרת הפרסום  


בחוזר "הוראות הקבע" סא/3(א) פרסמנו בסעיף 2.2‎-17 הנחיות בנושא "היריון בלתי מתוכנן של
מתבגרות". בגלל שינוי שחל בנהלים אנו מפרסמים להלן את עמודים 3 ו-4 של סעיף זה ומבקשים
להחליפם בעמודים הישנים.

הפניית הנערה
הגורם החינוכי שהנערה פנתה אליו יפנה אותה להמשך הטיפול לאחד ממרכזי הייעוץ לנוער או
לרופא או למרכז רפואי המטפל בנושא - בהתאם לרצון הנערה ולתנאים במקום.
על הגורם החינוכי שהנערה פנתה אליו לעקוב ולוודא כי היא אמנם הגיעה לגוף
המטפל המוסמך. כמו כן עליו לבחון את האפשרות ללוות את הנערה, במידת הצורך,
למקום שהופנתה אליו.
 
2.2 
 
מעקב
לאחר ביצוע הפסקת-ההיריון חשוב מאוד ללוות את הנערה ולשמש עבורה כתובת בבית הספר
לתמיכה ולעזרה (מההיבט הרגשי, הלימודי והחברתי), וכן לוודא כי הנערה נמצאת במעקב רפואי
בהתאם לצורך.
 
2.3
יצוין כי במקרה שהנערה החליטה ללדת את תינוקה על בית הספר לאפשר לה לחזור ללימודים
סדירים בהקדם, לעזור לה להשלים את שהחסירה ולתמוך בה במהלך חזרתה לכיתתה. חשוב כי
התהליך ילווה בפעילות חינוכית והסברתית מתאימה הן בכיתת הנערה והן בשכבה שהיא לומדת
בה.
 
 


לקבלת ייעוץ אפשר לפנות ליחידה לחינוך מיני ולחיי משפחה, שפ"י,
טל' 5603235/6‎-02.


3. מרכזי ייעוץ למתבגרים
אפשר לפנות אל מרכזי הייעוץ באופן ישיר, ללא צורך בהפניה, ואפשר גם לקבוע פגישה בטלפון או לבוא
בשעות הקבלה. כל מידע שהנערה מוסרת במרכז הייעוץ הוא חסוי.
יש הבדלים בין המרכזים השונים בשירות שהם נותנים, ולכן היוועצות מוקדמת והכרת השירותים
המקומיים חשובה ביותר לצורך הפניית נערה לקבלת עזרה.
במהלך הייעוץ הניתן במרכזים מתייחסים לכמה נושאים:
התמודדות רגשית עם היריון לא מתוכנן, דיון באפשרויות השונות העומדות לפני הנערה (הפסקת
ההיריון, המשך ההיריון, מסירה לאימוץ וכו') והחלטה באיזו אפשרות לבחור
 
- 
שיתוף או אי-שיתוף של אחד או יותר מבני המשפחה (אם, אב, אחות וכו')
 
- 
מעורבות החבר וההשלכות שיש לכך על המצב הנתון בהווה ובעתיד
 
- 
אם ההחלטה היא להפסיק את ההיריון - מתן מידע בנושאים האלה:  - 
דרך הפנייה לוועדה להפסקת היריון     
הסבר על התהליך הרפואי ועל ההשלכות הבריאותיות     
עזרה בהסדרת ההתחייבות הכספית מקופת חולים (מבוטחת זכאית לביצוע הפסקת היריון
על חשבון הקופה שהיא מבוטחת בה, ובכלל זה התשלום לוועדה להפסקת היריון, אם
הפסקת ההיריון אושרה על ידי ועדה להפסקת היריון ובוצעה במוסד רפואי מוכר)
 
   
ליווי הנערה, במידת הצורך, לוועדה להפסקת היריון ולמרכז רפואי/לבית חולים
 
- 
הזמנת הנערה למרכז הייעוץ לשיחה לאחר ביצוע הפסקת ההיריון, וכן הדרכה בשימוש באמצעי
מניעה בעתיד, אם יהיה צורך בכך.
 
- 
4. הוועדה להפסקת היריון
הוועדה להפסקת היריון פועלת מכוח סעיף 315 לחוק העונשין
התשל"ז-1977, המציין:
הוועדה רשאית, לאחר שהתקבלה הסכמתה המודעת של האישה, לתת אישור להפסקת היריון אם
ראתה שיש הצדקה לכך מחמת אחת מאלה:  
"א. 
האישה היא למטה מגיל הנישואין או מלאו לה 40 שנה.  1.   
ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא שלא מנישואין.  2.   
הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.  3.   
המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי.
 
4.   
לעניין סעיף זה, 'הסכמה מודעת' של האישה להפסקת היריון - הסכמה בכתב לאחר שהוסברו לה
הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת היריון. לעניין זה הסכמתה של קטינה אינה
טעונה אישור נציגה.
 
ב. 
לא תסרב הוועדה לתת אישור אם ניתנה לאישה הזדמנות להופיע בפניה ולמסור לוועדה את
נימוקיה.
 
ג. 
האישור יהיה בכתב ויפרש את הסיבה המצדיקה את הפסקת ההיריון."
 
ד. 
החוק מגדיר את הרכב הוועדה הרשאית לאשר את הפסקות ההיריון: שני רופאים ועובד סוציאלי. החוק
קבע כי בוועדה חייבת להיות לפחות אישה אחת, ואחד הרופאים חייב להיות רופא נשים (גינקולוג).


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/2(א), י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001