אוכלוסיות מיוחדות 1.
מחוננים 1.5
ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ועתירי
כשרונות
1.5‎-1
המחלקה למחוננים מבקשת להביא לידיעת ציבור המורים, היועצים והמנהלים של
בתי הספר היסודיים, כי החודש יחל תהליך בחינות הקבלה לתכניות ההעשרה
המיוחדות לתלמידים מחוננים ועתירי כשרונות כדי לשלב תלמידים חדשים בתכניות
אלה בשנת הלימודים התשס"ג. הבחינות תיערכנה למגזר היהודי על ידי מכון סאלד,
למגזר הערבי והבדווי על ידי ד"ר מריאן דווירי ולמגזר הדרוזי על ידי העמותה להכוון
לימודי, אשר זכו במכרזים שפורסמו מטעם המשרד.
תלמידים שהם עולים חדשים, ישראלים חוזרים ותלמידים לקויי למידה ייבחנו בנוהל
מיוחד. פרטים אפשר לקבל במחלקה למחוננים ובבתי-הספר.
בימים אלה נשלח למנהלי בתי הספר היסודיים ברחבי הארץ מכתב בדואר רשום.
המכתב כולל הסברים על התהליך, עותק של מכתב הסבר להורים, עותק של מבחן
הסינון הראשוני (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מנהלי בתי הספר שלא יקבלו
את המכתב עד ל' בתשרי התשס"ב, 17.10.2001, ואשר בדקו בסניף הדואר הקרוב
אם התקבל על שמם דואר רשום שטרם נאסף - יתקשרו למכון סאלד, לנטלי עלפי, טל'
02‎-6494444, לד"ר מרואן דווירי, טל' 04‎-6561541, או לעמותה להכוון לימודי,
טל' 04‎-8669585, בהתאם למגזר, כמפורט לעיל.

לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה

ז' במרחשוון התשס"ב, 24 באוקטובר - בחינת שלב א' (סינון ראשוני):
הבחינה תבוצע על ידי סגל בית הספר. בתי הספר מתבקצע את הבחינות
ולבדוק אותן על פי התדרוך שהם קיבלו במכתב.
כ"ט במרחשוון התשס"ב, 15 בנובמבר - המועד האחרון למשלוח רשימת
התלמידים הרשאים לגשת לבחינת שלב ב': עריכת הרשימה תיעשה על ידי סגל
בית הספר על סמך תוצאות מבחני שלב א' ובהתאם להנחיות שבמכתב.
 
ינואר/פברואר: מכון סאלד ישלח להורי התלמידים המופיעים ברשימות
זימונים למבחן שלב ב'. הזימונים יישלחו לבתי הספר, והמורים ימסרו אותם
לתלמידים.
 
ינואר/אפריל: מכון סאלד יבצע את הבחינות של שלב ב'.
 
יוני - סיום משלוח ההודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות: ההודעות
תישלחנה בדואר ישירות להורי התלמידים שנבחנו בשלב ב'.
 
מנהלי בתי הספר מתבקשים להקפיד על ביצוע המבחנים, על יידוע ההורים ועל משלוח
הרשימות בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל. מכון סאלד לא יוכל לבחון
תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

ערעורים
המורים או ההורים רשאים לערער על התוצאות של מבחני שלב ב' ולבקש מבחן חוזר
שיתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. יש אפשרות לערער גם על ההחלטה לא להגיש
תלמיד למבחן שלב ב'. את הערעורים יש לשלוח לנציג המחוזי של ועדת הערר.
המועד האחרון להגשת הערעורים לוועדות הערר על תוצאות המבחנים שנערכו בשנים
קודמות הוא ט"ו בכסלו התשס"ב, .30.11.2001 פניות שתגענה לוועדת הערר
לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים התשס"ג.

להלן כתובות הנציגים המחוזיים של ועדת הערר:
תמי עדן, משרד החינוך, מחוז צפון, ת"ד 530, נצרת עילית
 
- 
יוסף משאלי, משרד החינוך, מחוז דרום, באר-שבע, רח' רגר 15, ת"ד 610
 
- 
קה רינסקי, משרד החינוך, מחוז ת"א, רח' השלושה ‏2, ת"א