ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תשלומי הורים - שנת הלימודים התשס"ב 3.11‎-1
כללי
1. 
שרת החינוך קבעה, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת ובעצה אחת עם מרכז
השלטון המקומי, ארגון ההורים הארצי, הסתדרות המורים וארגון המורים
העל-יסודיים, את מחירי האגרות והשירותים לשנת הלימודים התשס"ב.
במגמה להקל על הנטל הכספי של ההורים ועדיין לאפשר את קיומן של פעילויות
חיוניות, המשרד מממן חלק מהשירותים שמומנו בעבר על ידי ההורים: דמי שכפול,
חומרי מלאכה וערכות להוראת הטכנולוגיה והמדעים, אשר התקצוב עבורם מועבר
באמצעות הרשויות המקומיות לבתי-הספר.

רענון הנחיות בנושא תשלומי הורים
2. 
הוראות הקבע בנושא תשלומי הורים מופיעות בחוזר הוראות הקבע סא/8 (ב), סעיף
7-.3.11 להלן רענון של אחדות מהן:
מנהלי בתי-הספר מתבקשים להעביר את פירוט התשלומים הנדרשים
מההורים על גבי הטופס האחיד שנשלח אליהם על ידי המינהל הפדגוגי
במשרדנו.  
2.1   
יש להקפיד שייגבו תשלומים רק עבור שירותים שאושרו בחוזר זה, על פי
הסכומים המפורטים להלן בלבד.
 
2.2   
אין להתנות רישום תלמידים למוסד חינוכי בתשלומי הורים.  2.3   
אין להתנות מתן תעודה לתלמיד בתשלום ההורים.  2.4   
במקרה של הורים המסרבים לשלם עבור השירותים הניתנים במסגרת
תשלומי רשות שלא עקב בעיות כלכליות, בית הספר רשאי למנוע את מתן
השירות מהתלמיד. במקרה זה יש לדאוג לפעילות חינוכית חלופית אם
השירות ניתן בשעות הלימודים.
אין למנוע שירות מתלמידים שהוריהם אינם משלמים עקב בעיות כלכליות.
יש להסתייע בפתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר ולהיעזר
בקרנות ובמלגות הקיימות לעניין זה (ראה תת-סעיף 7 בחוזר הוראות
הקבע סא/8(ב), סעיף 3.11‎-7).
 
2.5   
התשלומים שאושרו לשנת הלימודים התשס"ב
3.
תשלומי חובה - ביטוח תאונות אישיות
התשלום חל על כל שכבות הגיל, לרבות גני טרום-חובה שהוחל עליהם חוק חינוך
חובה חינם לגילאי 4‎-3.
הסכום לתשלום הוא עד 22 ש"ח לתלמיד.
 
3.1 
תשלומים מיוחד - שירות לבריאות השן רשות מקומית שניתנים בה
שירותי בריאות השן רשאית לגבות מההורים אגרת שירותי בריאות השן. ועד
ההורים היישובי, בשיתוף עם הרשות המקומית, יחליט בגין אילו שירותים יהיה
התשלום חובה, שירות בסיסי ו/או שירות מקיף.
הסכום לתשלום עבור שירות בסיסי הוא 27 ש"ח לתלמיד. הסכום לתשלום עבור
שירות מקיף הוא 53 ש"ח לתלמיד.
 
3.2 
א. תשלומי רשות  
המחיר
המרבי
 
המחיר
המומלץ
שכבת הגיל  שם הסעיף 

78
 

64
 
גני חובה (כולל גילאי 4‎-3
שחל עליהם חוק
חינוך חובה)
 

סל תרבות
 
78
 
64
 
כיתות א'-ד'
 
 
113
 
92
 
כיתות ה'-ו'
 
 
149
 
120
 
חטיבות ביניים (כולל
כיתות ז'-ח'
בבתי"ס יסודיים)
 
 
178
 
149
 
חטיבות עליונות
 
 
60
 
41
 
סיום גן חובה (כולל
גילאי 4‎-3 שחל עליהם
חוק חינוך חובה)
 
מסיבות
סיום
 
165
 
120
 
סיום ביה"ס היסודי
(כיתה ו')
 
 
165
 
123
 
סיום חטיבת הביניים
 
 
184
 
138
 
סיום החטיבה העליונה
 
 
8
 
  מסיבות כיתתיות וחגיגות
(מותר לקיים עד 3
אירועים בשנה)
 
 
   206
 
כיתות א'-ג'
 
השאלת ספרי
לימוד (ובכלל זה
חוברות עבודה)
 
   219
 
כיתות ד'-ו'
 
 
   234
 
כיתות ז'-ט'
 
 
   264
 
כיתות י'-י"ב
 
 
1.5
 
    ארגון ההורים הארצי
 
1.5
 
    ועד ההורים המוסדי/
היישובי
 
הערות
בתי-ספר המונים עד 100 תלמידים רשאים להוסיף 10% למחיר המרבי
של מסיבות הסיום.
 
אם השירותים יירכשו בעיר אילת, תופחת עלות המע"מ מהעלויות שהוזכרו
לעיל (המחירים הנ"ל כוללים מע"מ).
 
המדד הקובע הוא מדד פברואר שהתפרסם ב-.15.3.01
 

ב. עלויות מרביות לטיולים
הטיול הארוך  הטיול החודשי  מרכיבי הטיול 
3 ימים  יומיים  יום שלם  חצי יום   
4,800
 
3,200
 
700,500‎-1,1
 
925
 
הסעות (לכיתה)
 
30
 
20
 
10
 
10
 
כניסה לאתרים
(לתלמיד)
 
1,125
 
750
 
375
 
375
 
מלווה חמוש (לכיתה)*
 
134.8
 
67.4
 
-
 
-
 
כלכלה (לתלמיד)**
 
74.4
 
37.2
 
-
 
-
 
לינה (לתלמיד)
 
לתלמיד
60
 
לתלמיד
40
 
לכיתה
480
 
לכיתה
480
 
הדרכה
 
13.5
 
9
 
-
 
-
 
חובש: לשלוש כיתות
(לתלמיד)
 
627.6
 
313.8
 
-
 
-
 
אירוח מלווים
(לכיתה)***
 
504
480
 
298
283
 
81‎-75
72‎-67
 
58
52
 
עלות לתלמיד
באוטובוס ל-35
תלמידים
באוטובוס ל-40
תלמידים
 
הסכום מבוסס על שכירת מלווה חמוש אחד בתשלום ועל גיוס מלווים
נוספים מבין ההורים והמורים. אם בית הספר שוכר מלווים נוספים
בהתאם להנחיות המפורטות באישור הביטחוני, תתבצע הגבייה בהתאם
לכך.
 
* 
ארוחת בוקר, ארוחת-צהריים ארוזה וארוחת-ערב בשרית חמה.
 
** 
ההשתתפות היא לאירוח לשלושה מלווים.
 
*** 
מומלץ כי משך הטיול בחינוך העל-יסודי יהיה עד 3 ימים רצופים. במקרים
שבהם הנהלת בית הספר רואה חשיבות רבה בפעילות חוץ-בית-ספרית ארוכה
יותר, ייעשה הדבר בהתייעצות עם המפקח הכולל של בית הספר ובהסכמת
ההורים.
3.3 

4. תכנית לימודים נוספת (תל"ן)
ראה את ההנחיות בחוזר הוראות הקבע סא/8(ב), סעיף 3.11‎-7, תת-סעיף 14.


בשאלות אפשר לפנות אל הממונים על תשלומי הורים במחוזות.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001