בחינות 4.
בחינות ארציות 4.1
הבחינות הארציות בערבית - התשס"ב 4.1‎-1
בשנת הלימודים התשס"ב תתקיימנה בחינות ארציות בערבית לתלמידי כיתות ז' ו-ט'
בלבד.
להלן מועדי הבחינות:
לתלמידי כיתות ז' (שנת הלימודים הראשונה): כ"ה באייר התשס"ב, 7 במאי
2002.
 
1. 
לתלמידי כיתות ט' (שנת הלימודים השלישית): י' באייר התשס"ב, 22 באפריל
2002.
 
2. 
כל הבחינות כוללות את פרק ההאזנה לרדיו (הבנת הנשמע) ומושגים מ"עולם הערבים
והאסלאם".
חוזרים מפורטים יישלחו למנהלי בתי הספר.
הבחינות תתקיימנה בשיעור השני ותארכנה 45 דקות.


בשאלות אפשר לפנות אל ממלאת-מקומו של המפמ"ר לערבית ולאסלאם,
הגב' נעמי וייסבלט, טל' 02‎-5603597.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001