בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
עדכונים בתכנית הלימודים בכימייה החל משנת התשס"ב ועד
לאישורו של הסילבוס החדש הנמצא בפיתוח
4.3‎-7
בחינה בהיקף של 3 יחידות לימוד (שאלון 918651)  1. 
השנה לא יופיעו נוסחים שונים עבור הנושאים "אנרגיה" ו"שיווי משקל"
לפי פרקים י"א ו-י"ב של "הכימייה אתגר". מבדיקות שנערכו בשנים
האחרונות עולה כי רק תלמידים מעטים עונים על שאלות אלו, ולכן אין
הצדקה להדפסת נוסח מיוחד.
 
1.1   
שינויים בתכנית הלימודים ל-3 י"ל  1.2   
הנושאים הבאים לא יילמדו:  א.   
גורמים המשפיעים על חוזק הקשר המתכתי     
גורמים הקובעים את חוזק הקשר היוני     
גורמים הקובעים את חוזק הקשר הקוולנטי     
חישוב נוסחה אמפירית ונוסחה מולקולרית     
אלקטרוליזה של חומר יוני מותך ושל תמיסות מימיות של
חומרים יוניים
 
   
אנתלפיות התהוות תקניות, אנתלפיות שרפה     
כינויים שיטתיים של פחמימנים     
השוואת תכונות אסטר וחומצה     
סוגי אמינים (ראשוני, שניוני, שלישוני).     
הנושאים הבאים יילמדו, אולם התלמיד לא יצטרך לזכור
את ניסוח התגובות בבחינה:
 
ב.   
תגובות עם מים: הידריד מתכתי, תחמוצת מתכתית, תחמוצת אל
מתכתית
 
   
תגובות של תמיסה חומצית: עם מתכת, עם מלח פחמתי מסיס,
עם גיר, עם תחמוצת מתכתית
 
   
תגובות של תמיסה בסיסית עם CO2; CO2 מי סיד צלולים.     
בכימייה אורגנית תצורף למבחן סכמה כללית של תגובות. דוגמה
של הסכמה הועברה לכל לבתי הספר.
 
ג.   
פירוט של תכנית הלימודים ל-3 יחידות לימוד נשלח לכל בתי הספר לקראת
תחילת שנת הלימודים התשס"ב בחוזר המפמ"ר.

השלמה ל-5 יחידות לימוד  2. 
תכנית הלימודים ב-2 יחידות ההשלמה (שאלונים 37201 ו-37202)
בנושא פולימרים סינתטיים לא תורחב, ותישאר כפי שהייתה בשנת
התשס"א. להלן הפירוט:
 
2.1   
מאקרומולקולות - המרכיב העיקרי של החומרים הפלסטיים     
שיטות פילמור (סיפוח, דחיסה), תנאי פילמור ללא מנגנונים: פילמור
בנוכחות יזם רדיקלי ופילמור בנוכחות זרז ציגלר-נאטא
 
   
דרגת פילמור ומסה מולרית ממוצעת     
מבנה הפולימר     
היערכות השרשרות - קונפורמציה, פיתול אקראי וגורמים המפריעים
לפיתול
 
   
סדירות השרשרות     
תכונות הפולימרים: התארגנות השרשרות בצבר ותכונות הפולימרים     
מבנה הצבר: גבישיות ואמורפיות, גורמים המשפיעים על אחוז
הגבישיות
 
   
תכונות תרמיות והתנהגות בחימום: Tg ו-Tm     
מצב זגוגי וגורמים המשפיעים על ערכי Tg ו-Tm     
השפעת מבנה הצבר על התכונות: חוזק, כושר מתיחה וקשיחות     
קשרי צילוב: פולימרים תרמופלסטיים, תרמוסטיים ואלסטומריים
וההבדלים בתכונותיהם; המאפיינים של פולימרים אלסטומריים
 
   
דיון בקשר בין ההרכב, המבנה והתכונות של הפולמרים     
השפעת המתיחה על המבנה ועל התכונות של החומר     
יצירת סיבים וסיבים סינתטיים.     
בשאלון ההשלמה 37201 פרק התעשייה הופך לנושא רשות ובחירה גם
הוא. התלמיד יענה על שאלה אחת בלבד מפרק החובה בנושאים "שיווי
משקל חמצון חיזור" ו"תרמודינמיקה". בנושאי הבחירה יענה על התלמיד
שלוש שאלות משניים או משלושה נושאים שונים.
 
2.2   
לתלמידים הלומדים כימייה בגישה חוקרת, יחידת המעבדה שקולה כנגד
שתי שאלות, והתלמידים ייבחנו בכתב על שתי שאלות בלבד: שאלה אחת
מפרק החובה בנושאים "שיווי משקל חמצון חיזור" ו"תרמודינמיקה"
ושאלה נוספת מפרקי הבחירה.
 
2.3   
כל התלמידים הלומדים "כימייה לביולוגים" ברמת 3 י"ל יכולים להרחיב
לרמת 5 י"ל, בדומה לתלמידי כימייה 3 י"ל. ההרחבה נעשית באמצעות
שאלונים 37201 או 37202.
 
2.4   


לפרטים נוספים: ד"ר ניצה ברנע, המפמ"רית לכימייה, טל' 04‎-8292171
ו-02‎-5604190.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001