עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתשס"ב - תיקון לסעיף 8.5‎-1
בחוזר "הודעות ומידע" סב/1
8.5‎-3
בסעיף 8.5‎-1 של חוזר "הודעות ומידע" סב/1 פרסמנו את רשימת היישובים באזור
עדיפות לאומית א'. על פי החלטת הממשלה מיום 15.2.98 היישוב טבריה אינו כלול
עוד באזור עדיפות לאומית א' לעניין התמריצים למורים, החל מיום .1.9.01
היישוב טבריה יורד אפוא מרשימת אזורי עדיפות לאומית א' ומתווסף לרשימת
היישובים שנכללו בעבר בין ערי ואזורי הפיתוח ואינם נכללים עוד באזורי עדיפות
לאומית.


בשאלות אפשר לפנות אל מר יצחק ויצמן, הממונה על דיור ותמריצים
למורים, טל' 02‎-5604771.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001