עובדי הוראה 8.
עובדי הוראה 8.
השלמה של גביית פרמיה ממשכורתם של עובדי הוראה בשנת הביטוח
2001 עבור הקרן לביטוח הדדי מייסודה של הסתדרות המורים
בע"מ
8.5‎-4
לאור ריבוי תביעות בשנתיים האחרונות בגין פטירה ונכות יבוצע ניכוי השלמת
פרמיה לשנת הביטוח 2001 לביטוח הדדי בסך 150 ש"ח ב-2 תשלומים של 75
ש"ח כל אחד בחודשים אוקטובר ונובמבר, בהתאם להחלטת הנהלת הקרן
ואישור המפקח על הביטוח במשרד האוצר.
 
1. 
עובד הוראה שאינו מעוניין בגביית הפרמיה הנוספת יודיע על כך בכתב לא יאוחר
מ-י"ג במרחשוון התשס"ב, 31.10.01, למשרדנו, לגזברות הלשכה המחוזית
שהוא משתייך אליה (ראה את נוסח ההודעה להלן), וחברותו בקרן תופסק. את
העתק ההודעה ישלח עובד ההוראה ל"קרן הביטוח ההדדי", בית הסתדרות
המורים, רח' בן סרוק 8, תל אביב 62969.
הודעה זו תישאר בתוקפה, אלא אם כן יודיע עובד ההוראה על ביטולה לקראת
שנת הלימודים שלאחר מכן.
חידוש הביטוח לאחר ביטול יחייב תקופת אכשרה (כיום 3 שנים) לגבי פרישה
מטעמי נכות בכפיפות לתקנון הקרן.
להלן נוסח ההודעה של עובד הוראה שאינו מעוניין בגביית הפרמיה הנוספת:
 
2. 
לכבוד הגזברות לשכת המחוז

הודעה
אני הח"מ:
ת"ז:
שם ביה"ס:
כתובתו:
מס' ביה"ס:
טלפון ביה"ס:
כתובת פרטית:
טלפון:
מיקוד:

מצהיר/ה בזאת:
אינני מעוניין(ת) בגביית הפרמיה הנוספת, וחברותי בקרן לביטוח הדדי של עובדי
הוראה שהוקמה בהתאם להסכם שנחתם ב-י"א בסיוון התש"ם (26 במאי
1980) בין הממשלה ובין הסתדרות המורים תיפסק.
 
(א) 
כל הפרטים המנויים לעיל נכונים.

חתימה תאריך

 
(ב) 
העתק: קרן הביטוח ההדדי, רחוב בן סרוק 8, תל אביב 62969.


בשאלון אפשר לפנות אל מר שמעון שטמפפר, הממונה על תנאי שירות של
עובדי הוראה, טל' 02‎-5603820.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/2, י"ד תשרי תשס"ב, 1 באוקטובר 2001