ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
מוסדות חינוך ניסויים - גני ילדים ובתי-ספר 3.1‎-13
 
1 בנובמבר 2001
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
בחוזר3.1‎-11
סא/3(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


מבוא 1.
המוסדות הניסויים - גני ילדים ובתי ספר - הם ביטוי משמעותי למדיניות משרד
החינוך לעודד חדשנות על היבטיה המגוונים במערכת החינוך בישראל. באמצעות
המוסדות הניסויים המשרד בודק מודלים אפשריים למוסד החינוכי העתידי,
והמוסדות הניסויים גם משפיעים על כלל מערכת החינוך. תכנונה, עידודה
ופיתוחה של מדיניות זו מצוי באחריות הגף לניסויים וליזמות חינוכיות, הפועל
במזכירות הפדגוגית.
למעלה משמונים מוסדות חינוך מכל רחבי הארץ מבצעים מגוון מרתק של
ניסויים. מוסדות אלו יוצרים ומעצבים תרבות חדשה ואחרת של מהות המוסד
החינוכי, והם דגם מוביל לדרכי התחדשות וצמיחה במערכת החינוך. קהילת
המוסדות הניסויים מטפחת קשר ותמיכה הדדית בין חבריה ומקיימת רשתות
שהן מסגרות ייחודיות של למידה ופיתוח הרעיונות הניסויים. תוכני הרשתות
ונושאיהן הן פועל יוצא של הצרכים הייחודים של המוסדות הניסויים, והם
מקבלים תמיכה מקצועית מהגף לניסויים וליזמות.
הגף לניסויים וליזמות פועל באמצעות ה"מרשתים" שהם אנשי השטח המכוונים
את ביצוע הניסוי על היבטיו השונים, מפקחים עליו ותומכים בכל מוסד ניסויי.
ההוראות שלהלן הן הנחיות להגשת מועמדות להכרה במוסד החינוכי כמוסד
ניסויי והן מפרטות גם את שלבי המועמדות, הבחירה והמחויבות.
סעיף זה מבטל את סעיף 11‎-3.1 בחוזר הוראות הקבע סא/3(א) ובא במקומו.
 
 
הקריטריונים למוסד ניסויי  2.
מוסד חינוכי יוכר כניסויי אם יתקיימו בו המאפיינים האלה:   
הוא מפתח ומיישם רעיון בעל מהות/משמעות חינוכית חדשנית ויוצר דגמים
חדשים, שאינם מצויים כיום.
 
2.1   
המעשה החינוכי המתקיים בו הוא ביטוי לרעיון ומקיף את כלל מסגרות
המוסד:
- ארגון סביבות הלימוד
- שינוי מקיף בניהול הזמן
- ארגון התכנים
- איגום המשאבים והרעיונות
- ארגון הלומדים.
 
2.2   
הרעיון הניסויי הוא בעל פוטנציאל להשפעה על כלל מערכת החינוך
בישראל, ואפשר להתאימו וליישמו בשלמותו או בחלקו במוסדות אחרים.
 
2.3   
הנחיות להגשת בקשה להכרה במוסד כמוסד חינוכי ניסויי  3. 
גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ומכללות
על המוסד להכין הצעה מודפסת הכוללת את המרכיבים האלה:
 
3.1   
תיאור פרטי המוסד (כמפורט בנספח א שלהלן)  -   
הצגה ברורה וקצרה של מהות הניסוי, תוך הדגשת ממדיו השונים, על
החידוש שבו
 
-   
תיאור הרקע הפילוסופי/האידיאולוגי/החינוכי/החברתי של הניסוי, לפי
בחירת מוסד החינוך
 
-   
הסברים המתארים את ההתאמה לדיני החינוך ולמטרות המרכזיות
של מערכת החינוך (כגון מדיניות האינטגרציה בין שכבות חברתיות
שונות)
 
-   
הדגשת החלקים/המרכיבים בניסוי הניתנים להפצה וללמידה על-ידי
המערכת
-   
תכנית עבודה אופרטיבית תלת-שנתית, שתכלול מטרות לטווח קצר
וארוך, תוך פירוט השימוש המתוכנן בשעות התקן ובתקציב
המבוקשים לצורך הניסוי
 
-   
פירוט התפוקות הצפויות מן הניסוי  -   
הדרכים המוצעות לתיעוד מהלך הניסוי ותפוקותיו  -   
האופנים שבהם המוסד מתכנן להטמיע את הניסוי לאחר תום תקופת
הניסוי המוכר, תוך שימוש במשאביו הוא
 
-   
שמות ורקע קצר של מובילי הניסוי  -   
התחייבות מנהל המוסד לנהלו משך שנת הניסוי הראשונה לפחות  -   
פרוטוקול המועצה הפדגוגית המאשר את הגשת הבקשה של המוסד.  -   
גני ילדים יצרפו מכתב התחייבות של הרשות להעברת התקציב לגן.   
מוסדות על יסודיים - היערכות לבחינות הבגרות
נוסף להגשת הבקשה כנאמר ב-3.1 לעיל נדרשים מוסדות על יסודיים
שהניסוי בהם מחייב היערכות שונה לבחינות הבגרות לצרף לתכנית הניסוי
הצעה מפורטת לבחינת הבגרות. ההצעה תוגש לגף לניסויים עד סוף חודש
ינואר (במקביל להגשה למחוז).
הגף לניסויים יוודא שהשינוי במתכונת בחינות הבגרות הוא חלק אינטגרלי
מהניסוי. הגף גם יפנה אל המפמ"ר לבדיקה אם התכנית המוצעת לבחינה
תואמת את הדרישות המקצועיות הממלכתיות. אם מולאו שני תנאים אלה,
יתבקש אגף הבחינות לאשר את המתכונת המוצעת.
עם אישור הניסוי על ידי הוועדה העליונה ינפיק אגף הבחינות סמל בחינה
למוסד הניסויי.
בתום שנות הניסוי יוכל המוסד העל יסודי להמשיך במתכונת בחינות
הבגרות כפי שפותחה במהלך הניסוי על ידי הגשת בקשה מחודשת מדי שנה
לגף לניסויים וליזמות בהתאם לנוהל, לאורך שלושה מחזורי נבחנים.
 
3.2   
נוסף להצעה המפורטת יגיש המנהל גם תמצית של התכנית שאורכה לא
יעלה על 5 עמודים.
 
3.3  
קבלת ההכרה על-ידי הוועדה העליונה  4. 
ההחלטה הסופית לגבי ההכרה בבית ספר כמוסד ניסויי תתקבל על-ידי
הוועדה העליונה שעל-יד המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך.
הבחינה הראשונית וההמלצה על ההכרה בגני-ילדים תתקבל בשלב ראשון
על-ידי האגף לחינוך קדם-יסודי ולאחר מכן תעבור להכרעת
הוועדה-העליונה.
הוועדה העליונה תתכנס פעם בשנה, בהתאם למועד שייקבע, ותעניק את
ההכרה למוסד כמוסד ניסויי על-פי המסמכים וראיונות אישיים וצוותיים.
 
4.1   
הרכב הוועדה
- יו"ר המזכירות הפדגוגית - יו"ר הוועדה
- מנהל הגף לניסויים וליזמות ונציגיו - מרכזי הוועדה
- חברי ועדה נוספים אשר ייקבעו מדי שנה על ידי המזכירות הפדגוגית ועל
ידי מנהל הגף לניסויים וליזמות.
 
4.2   
 
התחייבות המשרד והרשות למוסד שהוכר כניסויי 5. 
הגף לניסויים וליזמות במזכירות הפדגוגית הוא הגורם המרכז, המפקח
והמקצה את מאגר השעות ואת התקציב עבור המוסדות שקיבלו הכרה
כניסויים, כדלהלן:
הקצאה לגני ניסוי
 
5.1   
במשך תקופת ההכרה יקבל גן ניסויי בודד תוספת תקן של עד 30%
מהתקן הבסיסי של גן ילדים שהוא 30 ש"ש.
 
א.   
מקבץ גנים שייקבע כמוסד ניסויי יקבל עד 20% מהתקן הבסיסי.  ב.   
הקצאה לבתי ספר
במשך תקופת ההכרה יקבל בית הספר הניסויי תוספת שעות תקן (עד 10%
מהתקן הבסיסי או שווה ערך תקציבי) מהגף לניסויים וליזמות באמצעות
מחלקות התקן. תוספת השעות או התקציב מיועדת אך ורק לפיתוח הניסוי.
 
במשך תקופת ההכרה יקבל בית הספר הניסויי תוספת שעות תקן מהמחוז
הממונה ו/או מהבעלות בהיקף של 50% מהתוספת שהתקבלה על ידי גף
הניסויים.
 
5.2   
ביצוע הניסוי מותנה בהשתתפות הרשות המקומית בתוספות ובשינויים
המתבקשים כתוצאה מהניסוי בסעיפים כגון מבנה, ציוד ייעודי וריהוט, וכן
בסעיפים הנובעים משינויים בארגון עבודת המוסד, כגון הסעות.
 
5.3   
המוסד הניסויי יוכל ליהנות ככל מוסד אחר משעות סל טיפוח, יוח"א
ותשלום הורים לתל"ן.  
5.4   
דין תרומה למוסד ניסויי כדין תרומה לכל מוסד אחר.  5.5   
בכל מקרה שבו יחייב הניסוי שינויים במבנה והתאמה למסגרת החינוכית
החדשה ייבחן הנושא על ידי מינהל הפיתוח במשרד, בתיאום עם הרשות
המקומית, לבדיקת האפשרות למצוא משאבים המתאימים לביצוע השינוי.
 
5.6   
התארגנות בית הספר הניסויי ומחויבויותיו  6. 
הקמת ועדת היגוי למוסד הניסויי
ועדת היגוי תוקם בכל מוסד חינוכי ניסויי ותלווה את כל תקופת הניסוי.
בעזרת ועדת ההיגוי יפעל המוסד לקיים מעקב ובקרה שוטפים וכן לבצע
הערכה ותיעוד של ההתפתחות והתוצאות של הניסוי.
מינוי הוועדה
הוועדה תמונה על-ידי מנהל המחוז, בתיאום עם המזכירות הפדגוגית,
ובמוסד ממלכתי-דתי גם בתיאום עם המחמ"ד. המפקח של המוסד או מנהל
הניסוי יוציאו את כתבי המינוי.
הרכב ועדת ההיגוי המוסדית
- המפקח הכולל של המוסד החינוכי הניסויי
- נציג המזכירות הפדגוגית, המרשת של המוסד
- מנהל המוסד
- מוביל הניסוי
- היועץ האקדמי של הניסוי
- מתעד הניסוי
- נציג הרשות המקומית
- נציג ההורים
- נציג המועצה הפדגוגית של המוסד החינוכי הניסויי
- נציג התלמידים
- נציגים נוספים, לפי רצון המוסד.
 
6.1   
תפקידי ועדת ההיגוי הבית ספרית   
ללוות את העשייה החינוכית של המוסד ממועד תחילת הניסוי  -   
לבדוק את מידת ההתאמה של המתבצע במוסד ליעדים של הניסוי
שאושר
 
-   
להנחות את המוסד במציאת דרכים לתיעוד, לשימור ולהפצה של
חומרי הניסוי
 
-   
לעקוב אחר השימוש בתקציב של המוסד  -   
לנהל פרוטוקולים מסודרים של ישיבות הוועדה ולהעבירם ליחידה
לניסויים וליזמות
 
-   
להכין דוח מסכם שנתי ולהעבירו ליחידה לניסויים וליזמות.  -   
תדירות המפגשים של ועדת ההיגוי
על המנהל לדאוג לקיום סדיר של מפגשי הוועדה 5‎-3 פעמים במהלך שנת
הלימודים.
 
 
מוביל הניסוי
מנהל המוסד החינוכי ימנה אדם מצוות בית הספר אשר ילווה, יפתח ויקדם
את הניסוי על היבטיו השונים, מתחילתו ועד סיומו. מוביל הניסוי מחויב
להשתתף בפורומים ובמסגרות שהגף לניסויים וליזמות יוזם. מוביל הניסוי
יהיה מעורב בכל המסגרות הבית ספריות והחוץ בית-ספריות (רשתות,
מועדון מנהלים, ועדות היגוי, ימי עיון וכתיבת הדוחות) לצורך פיתוח
הראייה הכוללת של מהות הניסוי והפיכתו לחלק מתרבות בית הספר
ואורח החיים שלו.
 
6.2   
המתעד
מנהל המוסד הניסויי ימנה ויתקצב משעות הניסוי אדם מצוות בית הספר
אשר ילווה ויתעד את תהליך ההתפתחות של הניסוי. המתעד יוכשר
לתפקידו על ידי הגף לניסויים וליזמות בקורס.
 
6.3   
כתיבת דוח
על מנהל המוסד החינוכי להכין עד תחילת חודש יוני בכל שנה משנות
הניסוי דיווח מסכם על מהלך הניסוי, על הישגיו, על קשייו ועל תכניותיו.
הדיווח יועבר לגף לניסויים וליזמות שבמזכירות הפדגוגית.

6.4   
הערכה
הגף להערכה ולמדידה של משרד החינוך יבצע הערכה בית ספרית במוסד
החינוכי הניסויי במהלך השנה השנייה לניסוי.  
6.5   
קליטת מורים חדשים
במוסדות חינוך ניסויים יעשה הפיקוח הכולל מאמץ לקלוט מורים חדשים
על-פי התאמתם לניסוי.
 
6.6   
השתתפות בפורומים וברשתות
על מנהל המוסד החינוכי הניסויי, על מוביל הניסוי ועל אנשי צוות נוספים
להיות חברים במועדון, ברשתות, בהכשרות ובהשתלמויות של הגף
לניסויים וליזמות כתורמים וכנתרמים. כל מוסד חינוכי ניסויי ומנהלו
מחויבים להיות חברים לפחות באחת מהרשתות.
 
6.7   
חונכות
מוסד חינוכי ניסויי יפתח דרכים להפצת הרעיון הניסויי שלו. לאחר השנה
השנייה יותנה המשך מתן ההכרה למוסד כניסויי בכך שהוא יהיה מודל
מוביל לבתי-הספר וייצור עקב כך "חניכה" של מוסדות הפועלים סביב
הרעיון הניסויי או סביב חלקים ממנו.
מוסדות ה"חניכים" יפתחו מודלים משלהם בהנחיית המוסד המוביל. רצוי
להתחיל בתהליך של ה"חניכה" מיד עם ההכרה בבית הספר כניסויי.
 
6.8   
גן הילדים - התארגנות ומחויבות  7. 
הקמת ועדת היגוי לגן הילדים הניסויי
תמונה ועדת היגוי בכל גן ניסויי אשר תלווה את כל תקופת הניסוי. בעזרת
ועדת ההיגוי יפעל הגן לקיום מעקב ובקרה שוטפים וכן לביצוע הערכה
ותיעוד של תהליכי הניסוי.
מינוי ועדת היגוי בגן הילדים
הוועדה תמונה על-ידי מנהל האגף לחינוך קדם-יסודי, בתיאום עם
המזכירות הפדגוגית, ובמוסד ממלכתי-דתי גם בתיאום עם המחמ"ד.
מפקחת גן-הילדים הניסויי תוציא את כתבי המינוי.
הרכב ועדת ההיגוי בגן הילדים
- יו"ר: מנהלת הניסוי - המפקחת הכוללת של גן-הילדים הניסויי
- נציג המזכירות הפדגוגית, המרשתת של המוסד
- מנהלת הגן
7.1  
- היועץ האקדמי של הניסוי
- נציג הרשות המקומית
- נציג ההורים
- נציג המועצה הפדגוגית של המוסד החינוכי הניסויי
- נציגים נוספים לפי רצון המוסד.

תפקידי ועדת ההיגוי בגן הילדים
 
ללוות את העשייה החינוכית של גן הילדים הניסויי ממועד תחילת
הניסוי
 
-   
לבדוק את מידת התאמת העשייה החינוכית בגן למטרות הניסוי
ולתכניות, כפי שהוגשו ואושרו על ידי הוועדה העליונה
 
-   
לסייע למובילת הניסוי בפתרון בעיות/קשיים  -   
לעקוב אחר דוח ניצול התקציב ואחר התיעוד וההערכה, להפיק
לקחים ולהציע דרכים למימושם הנכון
 
-   
לנהל פרוטוקולים מסודרים של ישיבות הוועדה ולהעביר העתק
ליחידה לניסויים וליזמות
 
-   
להכין דוח מסכם שנתי ולהעבירו ליחידה לניסויים וליזמות במזכירות
הפדגוגית.
 
-   
תדירות מפגשי ועדת ההיגוי בגן הילדים
על מנהלת המוסד לדאוג לקיום סדיר של מפגשי הוועדה 5‎-3 פעמים במהלך
שנת הלימודים.
 
 
מנהלת הניסוי בגן הילדים
המפקחת על גני הילדים תנהל, תלווה, תפתח ותקדם את הניסוי. מנהלת
הניסוי תהיה מעורבת בכל המסגרות (רשתות, מועדון מנהלים, ועדות היגוי,
ימי עיון וכתיבת הדוחות) לצורך פיתוח הראייה הכוללת של מהות הניסוי
והפיכתו לחלק מתרבות גן הילדים ואורח החיים שלו.
 
7.2   
מרשת, מתעד ויועץ אקדמי
מרשת: המזכירות הפדגוגית והנהלת האגף לחינוך קדם יסודי תמנה אדם
מהצוות הפדגוגי אשר ילווה את תהליך ההתפתחות של הניסוי.
מתעד: מנהלת הניסוי/המפקחת תמנה אדם אשר יתעד את תהליכי הניסוי.
 
7.3   
יועץ אקדמי: המפקחת תמנה איש אקדמיה, מומחה בתחום הניסוי,
לתמיכה בביצוע הניסוי ובניהול מההיבטים האקדמיים.  
 
כתיבת דוח בגן הילדים
על מנהלת הגן מובילת הניסוי החינוכי להכין עד תחילת חודש יוני בכל שנה
משנות הניסוי דיווח על מהלך הניסוי, על הישגיו ועל קשייו. הדיווח יועבר
לגף לניסויים וליזמות שבמזכירות הפדגוגית.
 
7.4   
הערכה
הנחיות תתפרסמנה.
 
7.5   
קליטת מחנכים חדשים בגני ילדים ניסויים
בגני ילדים ניסויים יעשה הפיקוח הכולל מאמץ לקלוט גננות חדשות על-פי
התאמתן לניסוי ויכולתן לנהלו למשך שנת ניסוי אחת לפחות.
 
7.6   
השתתפות בפורומים וברשתות
על המפקחת ועל הגננת מובילת הניסוי להיות חברות במועדון של מוסדות
החינוך הניסויי כתורמות וכנתרמות. במוסד חינוכי ניסויי תהיינה המפקחת
והגננות שותפות ברשת רעיונות לפיתוח מודלים חדשניים.
 
7.7   
חונכות
גן הילדים הניסויי יפתח דרכים להפצת הרעיון הניסויי שלו. לאחר השנה
הראשונה יותנה המשך מתן ההכרה לגן הילדים כניסויי בכך שהוא יהיה
מודל מוביל לגני ילדים וייצור עקב כך "חניכה" של גני ילדים הפועלים
סביב הרעיון הניסויי או סביב חלקים ממנו.
גני הילדים ה"חניכים" יפתחו מודלים משלהם בהנחיית המוסד המוביל.
רצוי להתחיל בתהליך ה"חניכה" מיד עם ההכרה בגן הילדים כניסויי.
 
7.8   
משך הזמן שבו המוסד מוגדר כמוסד חינוכי ניסויי והפסקת
הניסוי - ועדת המעקב
 
8. 
משך ההכרה בבית ספר ניסויי מוגבל ל-5‎-3 שנים.  8.1   
משך ההכרה בגן ניסויי מוגבל לשנתיים.  8.2   
ועדת המעקב של הגף לניסויים וליזמות תבדוק במהלך השנה באמצעות
אנשיה, וכן באמצעות דוחות ועדת ההיגוי, הדוח המסכם של מנהל בית
הספר ודוח היחידה להערכה את מהות ההתפתחות של הניסוי, ותחליט אם
לאשר את המשך הניסוי.
8.3   
ועדת המעקב רשאית להפסיק את הניסוי, החל משנתו הראשונה, אם לא
תתמלאנה כל הדרישות שצוינו לעיל.
8.4   
ועדת המעקב מוסמכת להגדיר מחדש את היקף הניסוי מעת לעת.  8.5   
המשך ההכרה לאחר השנה השלישית מותנה בהקמה וביישום של מערך
חניכה של מוסדות אחרים.
 
8.6   
בתום תקופת ההכרה כניסוי יוכל מוסד אשר הצליח בתהליך הניסוי,
ב"חניכה" ובתיעוד ועמד בהתחייבויות והיה שותף פעיל במסגרות וברשתות
להגיש את מועמדותו למסגרת עבודה כמרכז ניסויי מדריך.
 
8.7   
כתיבת מודל הניסוי  9. 
במהלך השנה החמישית לניסוי על המוסד הניסויי לכתוב ולהגיש את ספר הניסוי
הכולל פירוט של מודל הניסוי בהתאם לנקודות המפורטות באתר האינטרנט של
הגף ובהתאם ללוח הזמנים כדלהלן:
 
 
עד סוף חודש אוקטובר יוגשו ראשי פרקים של ספר המודל לאישור הגף.  9.1   
במהלך חודש דצמבר תועבר חוות דעת למוסד הניסויי שתיכתב על ידי
ועדת קריאה שתכלול את היועץ האקדמי של המוסד הניסויי, את המרשתת,
וכן קורא חיצוני ואיש של מטה הניסויים.
 
9.2   
הטיוטה הראשונה של ספר המודל תוגש בחודש אפר יל.  9.3   
המסמך הסופי יוגש עד סוף חודש יוני.
 
9.4   
 
הקמת מרכז ניסויי להפצה  10.
במהלך השנה החמישית לניסוי יגבש המוסד הניסויי הצעה להקמת מרכז
הפצה כדלקמן:
 
10.1
 
המוסד הניסויי יכין תכנית השתלמויות מותאמת למודל
שפותח. על התכנית לכלול אוכלוסיות יעד, תכנים והיקפי
שעות.
 
10.1.1   
על המוסד הניסויי למנות מנהל למרכז אשר ירכז את
עבודת ההפצה ואת הבניית ההכשרות.
 
10.1.2   
על מנהל המוסד הניסויי, בשיתוף עם מנהל המרכז, להכין
את מורי בית הספר לקראת היותם מדריכים במרכז
ההפצה על-ידי פיתוח כישורי הדרכה והנחיה.
 
10.1.3   
המוסד הניסויי יחבור למוסד אקדמי כגון מכללה או
אוניברסיטה לצורך השתלבות במערך העבודה.
 
10.1.4   
המוסד הניסויי ימנה ועדת היגוי למרכז, אשר תלווה את
התפתחותו בפיתוח תכנים וביצירת מערכת איזון בין
המרכז לבית הספר הניסויי.
 
10.1.5   
הצעת המוסד הניסויי תוגש לגף הניסויים במהלך חודש מרס ותובא
לישיבת ועדת אד-הוק שתבחן את ההצעות ותבחר מתוכן את המוסדות
שיוכרו כמרכזי הפצה ניסויים.
 
10.2  
 
הנוהל להגשת הצעות לבתי הספר  11.
הנוהל להגשת ההצעות יפורסם מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע".
 
 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגף לניסויים וליזמות במזכירות
הפדגוגית,
טל' 5603804‎-02; דוא"ל: ;ganitva@netvision.net.il
אתר האינטרנט: www.education.gov.il/experimental.


12. נספחים
נספח א טופס פרטי בית הספר והתחייבות כלפי הניסוי
 
תאריך הגשת הבקשה:
 
 
חלק א': פרטי בית הספר
שם בית הספר:
המחוז:
סמל המוסד:
סוג בית הספר (יסודי, חט"ב, חט"ע, ישיבה...):
השתייכות למגזר (יהודי, ערבי):
סוג הפיקוח (ממלכתי, ממלכתי-דתי, אחר):
מספר הכיתות:
מספר התלמידים:
הכתובת: רחוב
מספר
יישוב
מיקוד
טלפון
פקס'
הרשות המקומית שבית הספר משתייך אליה:
שם מנהל בית הספר:
טלפון בבית:
שם מפקח בית הספר:
טלפון:
שם מוביל הניסוי (מורה מבית הספר):
טלפון:
חלק ב': פרטים על פעילויות נוספות
השתתפות בתכניות העשרה וקבלת תמיכה (בדומה לתל"י, קהילתי, יוח"א, תל"ן,
ניהול עצמי וכו'):
קבלת תמיכה מקרנות או מגופים אחרים (פרט את שם הקרן/הגוף ואת היקף
התמיכה):
חלק ג': התחייבות כלפי הניסוי
ההשתייכות למערך בתי הספר הניסויים מחייבת את הוספת הכיתוב "בית ספר
ניסויי" לכל ניירות בית הספר.
 
- 
תקציב הניסוי מיועד למטרות חקר, פיתוח והפצה של הניסוי בלבד.
 
- 
ההשתייכות למערך הניסויי מחייבת את השתתפות מנהל בית הספר במפגשי
רשתות ובמפגשים כלליים.
 
- 
הניסוי מחייב את השתתפות כל אוכלוסיית בית הספר (מורים, הורים, תלמידים,
רשות, פיקוח).
 
- 

 

חתימת המנהל וחותמת בית הספר


 
 
נספח ב טופס פרטי גן הילדים והתחייבות כלפי הניסוי
 
תאריך הגשת הבקשה:
 
 
חלק א': פרטי גן הילדים
שם גן הילדים:
המחוז:
סמל המוסד:
שכבת הגיל (גן פעוטות, גן טרום חובה, גן חובה):
השתייכות למגזר (יהודי, ערבי):
סוג הפיקוח (ממלכתי, ממלכתי-דתי, אחר):
מספר כיתות הגן:
מספר התלמידים:
הכתובת:
רחוב:
מספר:
יישוב:
מיקוד:
טלפון:
פקס':
הרשות המקומית שגן הילדים משתייך אליה:
שם מנהלת הגן:
טלפון בבית:
שם מפקחת הגן:
טלפון:
חלק ב': פרטים על פעילויות נוספות
השתתפות בתכניות העשרה (מרכז מדעי, אמנויות, טבע וכד'):
קבלת תמיכה מקרנות או מגופים אחרים (פרט את שם הקרן/הגוף ואת היקף
התמיכה):
חלק ג': התחייבות כלפי הניסוי
ההשתייכות למערך גני הילדים הניסויים מחייבת את הוספת הכיתוב
"גן-ניסויי".
 
- 
תקציב הניסוי מיועד למטרות חקר, פיתוח והפצה של הניסוי בלבד.
 
- 
ההשתייכות למערך הניסוי מחייבת את השתתפות מנהלת גן הילדים במפגשי
רשתות ובמפגשים כלליים.
 
- 
הניסוי מחייב את השתתפות אוכלוסיית גן הילדים (צוות המחנכים בגן הילדים,
ההורים, הרשות והפיקוח).
 
- 

חתימת מנהלת הגן חתימת מפקח גן הילדים


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/3(א), ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001