חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאן

חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
פעילות חברתית וקהילתית 7.9
מועצת התלמידים בבית הספר - תיקון 7.9‎-4
 
1 בנובמבר 2001
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשסב/1(א)
סעיף 7.9‎-3
 
  מטרת הפרסום  


בחוזר הוראות הקבע סב/1(א) סעיף 7.9‎-3 עוסק במועצת התלמידים בבית הספר.
בגלל טעות דפוס שנפלה בעמ' 3 של הסעיף אנו מפרסמים שוב את העמודים 3 ו-4
ומבקשים להחליפם בעמודים הישנים.


2.11 להקנות מיומנויות של התנהגות במסגרות ניהול ציבוריות (כמו ניהול מו"מ,
        קבלת החלטות פרסום, שיווק, התמודדות עם קונפליקטים, פתרון הוגן, גישור, דיונים
        בדילמות ערכיות וכד').

3. אמצעים לחינוך לאזרחות פעילה
התנסות בתהליכי בחירות  3.1 
כל תלמיד יכול להגיש את מועמדותו לבחירות כדי לייצג את התלמידים
במועצה.
 
-   
כל תלמיד יכול לבחור את מועמדו למועצה.  -   
הבחירות מתקיימות בהליך דמוקרטי ידוע מראש, לפי תקנון בחירות
שחובר על-ידי נציגי התלמידים ואושר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה.
 
-   
כל אחד מתלמידי בית-הספר יכול להשפיע הן על קהל הבוחרים והן על
הנציגים הנבחרים.
 
-   
שותפות בעיצוב נורמות וחוקים המבטאים את אורח החיים
הדמוקרטי בבית הספר
 
3.2 
על נציגי המועצה לגבש את תקנון המועצה ולקבל את אישורו על ידי כלל
התלמידים.
 
-   
על תקנון המועצה להתייחס לתקנון בית-הספר.  -   
על נציגי המועצה להשתתף בכתיבת תקנון בית הספר.  -   
על נציגי המועצה להשתתף בכתיבת אמנת בית הספר.  -   
על נציגי המועצה להשתתף בתכנון השנתי של פעילות המועצה ובדרכים
לביצועו.
 
-   
פיתוח ביקורת ציבורית  3.3 
על מועצת התלמידים לדווח על תכניותיה לכלל התלמידים ולקבל את
אישורם לפעולותיה.
 
-   
על מועצת התלמידים לדווח על החלטותיה ולפרסמן.  -   
על מועצת התלמידים למנות ועדת ביקורת שתיבחר מבין כלל התלמידים
(מחוץ למועצה) כדי לבקר את פעולות המועצה ולהעריך את הישגיה.
 
-   
4. התנאים שבית ספר שפועלת בו מועצת תלמידים חייב למלא
בית הספר יקיים בחירות דמוקרטיות לאיוש נציגי המועצה.
 
4.1 
מנהל בית הספר ימנה מלווה-מנחה למועצה שעבר הכשרה מתאימה וקיבל
אישור ממינהל החברה והנוער במחוז וממנהל יחידת המועצות במחוז.
 
4.2 
מנהל בית הספר יקצה משאבים למלווה-מנחה. מומלץ להקצות 0.2 ש' לכיתה.
 
4.3 
בית הספר יקצה משאבים לפעילות הגוף הנבחר.
 
4.4 
על הנציגים לקבל הכשרה לתפקיד והעשרה תוך כדי מילוי התפקיד, על ידי מנחה
המועצה ובסיוע תכניות מינהל החברה והנוער.
 
4.5 
בית הספר יספק תנאים בסיסיים לפעילות, כגון חדר פעילות, זמן מוקצב וקבוע
לפעילות, אפשרות שימוש בטלפון ובפקס והוצאת פרוטוקול ומכתבים, פרסום
מידע, שירותי צילום וכו'.
 
4.6 
בית הספר יאפשר קיום משוב על פעילות המועצה על ידי כל תלמידיו.
 
4.7 
בית הספר יציין ויתגמל את נציגי המועצה (בתעודת מחצית השנה או סוף השנה,
בתעודה נפרדת, בטקס או במחווה אחרת).
 
4.8 
בית הספר חייב להיות בקשר עם מועצת התלמידים והנוער היישובית-העירונית
ולבחור בבחירות דמוקרטיות נציגים ממועצת בית הספר למועצה
היישובית-העירונית.
 
4.9 
5. קווים מנחים לפעילות המועצה
על המועצה לקבוע נוהלי עבודה תוך התייחסות לערכים שנקבעו באמנת מועצות
התלמידים והנוער (שנחתמה בוועידה באייר התשנ"ו). האמנה מתייחסת לערכים
אלו: ייצוגיות, מעורבות, אחריות וכבוד הדדי.
 
5.1 
על המועצה לקבוע ערוצי תקשורת ונוהלי עבודה ברורים להבטחת דיאלוג מתמיד
בין הבוחרים לנבחרים.
 
5.2 
על המועצה, בשיתוף עם הנהלת בית הספר, לקבוע כללי משא ומתן וערוצי
תקשורת קבועים עם הנהלת בית הספר מתוך הסכמה משותפת.
 
5.3 
על המועצה לכתוב תקנון תוך התייחסות לתקנון הבית ספרי. התקנון יהיה תואם
את עקרונות "תקנון העל" שאושר על ידי משרד החינוך.
 
5.4 
על נציגי המועצה לדווח על פעולותיהם ועל החלטותיהם לכל תלמידי בית הספר
ומוריו.
 
5.5 
על חברי מועצת התלמידים לטפח קשרים עם קבוצות מנהיגות נוספות בבית
הספר ומחוצה לו, כמו מש"צים, מד"צים, חברי תנועות נוער, מועצה רשותית
ומועצה מחוזית.
 
5.6 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/3(א), ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001