ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
פרסי חינוך לשנה"ל התשס"ב 3.1‎-2(סב)

בשנת הלימודים התשס"ב יוענקו פרסי חינוך מוסדיים ואישיים לבתי-ספר
ולגני-ילדים בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי ולאנשי חינוך על תרומה
ייחודית לחינוך.
 
1. 
פרס חינוך מוסדי  2. 
הפרסים הם ארציים, והם ניתנים בכל שנה לאותה שנה.  -   
כל החפץ בכך, בין אם הוא עובד המערכת, הורה, איש פרטי או איש ציבור,
יוכל להגיש המלצה על בית ספר או על גן-ילדים כמועמד.
 
-   
אין להמליץ על מוסד בטרם מלאו חמש שנים להקמתו.
 
-   
הקריטריונים להמלצה על מוסד חינוכי  3. 
המוסד מכוון את תלמידיו להישגיות, לחדשנות וליצירתיות.  א.   
המוסד מקדם את תלמידיו ופועל לצמצום פערים (בין חזקים לחלשים, בין
ותיקים לעולים, בין יהודים לערבים, בין דתיים לחילוניים, בין המינים)
בהישגים הלימודיים, הן בידע והן במיומנויות.
 
ב.   
המוסד פועל למניעת אלימות, ושורר בו אקלים של דרך ארץ וכבוד הדדי.  ג.   
המוסד מחנך את תלמידיו למעורבות בחיי הקהילה, לשמירה על איכות
הסביבה, לערכים דמוקרטיים, לסובלנות ולדו קיום בהתאם למגילת
העצמאות ולחוקי היסוד.
 
ד.   
פרס חינוך אישי
כל החפץ בכך יוכל להגיש המלצה על איש חינוך, על פי הקריטריונים שלהלן,
ולצרף להמלצתו שתי חוות דעת שאחת מהן לפחות היא של איש חינוך מוכר.
 
4. 
הקריטריונים להמלצה על איש חינוך
איש חינוך (שאינו עובד המשרד) שיזם מפעל מתמשך, מחדש וייחודי, שגרם
לשינוי מערכתי או לשינוי בתחומי ההוראה והחינוך.
 
5. 
הליך בחירת המועמדים  6. 
בכל מחוז תוקם ועדת פרס מחוזית בהרכב זה:  6.1   
מנהל המחוז (יו"ר)  -   
מחמ"ד המחוז  -   
נציג של הפיקוח הערבי והדרוזי (במחוזות הרלבנטיים)  -   
מפקח ממחוז אחר (בתיאום עם מנהל המחוז שבו הוא עובד)  -   
מנהל מוסד חינוכי שזכה בעבר בפרס חינוך  -   
איש ציבור.  -   
כל חברי הוועדה (להוציא המחמ"ד) ייבחרו על ידי מנהל המחוז.   
במקביל תוקם ועדת שיפוט ארצית בהרכב זה:  6.2   
יו"ר המזכירות הפדגוגית (יו"ר הוועדה)  א.   
המנהל הכללי או נציג מטעמו  ב.   
ראש מינהל החמ"ד או סגנו  ג.   
המנהלים של אגפי הגיל  ד-ו.   
נציג של החינוך הערבי והדרוזי  ז.   
חבר סגל במוסד להשכלה גבוהה (שאינו ולא היה עובד המשרד)  ח.   
זוכה בפרס חינוך בעבר.  ט.   
החברים ז', ח' ו-ט' ימונו על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית, על דעת המנהלת
הכללית.
 
 
כל ועדה מחוזית תגיש לוועדת השיפוט הארצית המלצות מנומקות על 2
מוסדות מומלצים לכל היותר מהמחוז על פי הקריטריונים שהובאו לעיל,
וכן על גן ילדים אחד.
 
6.3   
ועדת השיפוט הארצית תקבע את דרכי ההערכה לגבי המוסדות שהומלצו
לפרס, והיא תגיש, על יסוד ההמלצות של המחוזות, סיורים של חבריה
במוסדות המומלצים ומידע נוסף, את המלצותיה לשרת החינוך ולמנהלת
הכללית.
 
6.4   
החלטות השרה והמנהלת הכללית לגבי הזוכים בפרס הן סופיות.
 
6.5   
הפרס
מוסדות החינוך ואנשי החינוך שאושרו לפרס חינוך יזכו בתעודות הערכה ובפרס
כספי.
 
7. 
 
לוח הזמנים  8. 
המעוניינים להמליץ על מועמדים לפרס מוסדי יפנו לקבלת טופס המלצה
ללשכת מנהל המחוז שבתחומו נמצא המוסד המומלץ.
 
8.1   
על הטפסים להגיע ללשכה לא יאוחר מ-י"ד בכסלו התשס"ב (29 בנובמבר
2001). טפסים שיגיעו לאחר מועד זה לא יטופלו.
 
8.2   
המעוניינים להמליץ על מועמד לפרס אישי יגישו את המלצתם עד י"ד
בכסלו התשס"ב (29 בנובמבר 2001) לוועדת השיפוט הארצית, לידי הגב'
חיה הורביץ, הממונה על פרסי ישראל, פרסי חינוך ופרסים אחרים, משרד
החינוך, ירושלים 91911.
 
8.3   
בחודשים נובמבר-דצמבר 2001 יתקיימו ביקורים במוסדות המומלצים על
ידי חברי ועדת השיפוט המחוזית. באותה עת תקבע ועדת השיפוט הארצית
את המתכונת לקביעת המומלצים לפרס אישי ותפעל לפיה.
 
8.4   
במהלך חודש ינואר 2002, ולא יאוחר מ-י"א בשבט התשס"ב (24 בינואר
2002), תסכמנה הוועדות המחוזיות את עבודתן ותעברנה את המלצותיהן
המנומקות בכתב למרכזת ועדת השיפוט הארצית.
 
8.5   
במהלך החודשים פברואר ומרס 2002 תתפצל ועדת השיפוט הארצית
לוועדות משנה, והן תערוכנה ביקורים במוסדות שהומלצו על ידי המחוזות.
8.6   
במהלך חודש אפריל 2002 תדון ועדת השיפוט הארצית במועמדים לפרס
המוסדי ולפרס האישי ותגיש את המלצותיה לשרה ולמנהלת הכללית.
 
8.7   
עם אישור המועמדים על ידי השרה והמנהלת הכללית תישלחנה הודעות
למוסדות הזוכים ולמקבלי הפרסים האישיים.
 
8.8   
בחודש יוני 2002 ייערך טקס הענקת הפרסים בבית הנשיא בירושלים.
 
8.9   


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' חיה הורביץ, הממונה על פרסי
ישראל,
פרסי חינוך ופרסים אחרים, טל' 5604718/9‎-02.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001