ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
"תשלומים עבור תלמידי חוץ" - שנת התשס"ב 3.7‎-1(סב)
להלן נפרט את התעריפים של התשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל ובחינוך
המיוחד לשנת הלימודים התשס"ב.
התעריפים שיפורט היו בתוקף עד כ"ז באלול התשס"א (15.9.2001). לאחר
מועד זה הסכומים צמודים להתייקרויות במשק לפי מדד המחירים לצרכן הידוע
ביום התשלום. בסיס חישוב ההצמדה יהיה מדד חודש מאי 2001, שהתפרסם
ב-כ"ד בסיוון התשס"א (15 ביוני 2001). הוראות הקבע בעניין התשלומים עבור
תלמידי חוץ מובאות בחוזר "הוראות קבע" סב/3(א), סעיף 20‎-3.7
 
1. 
תעריפי חיוב בחינוך הרגיל
לגני ילדים (חובה) ולחינוך היסודי: 545 ש"ח לתלמיד בשנה.
לחינוך העל יסודי (כולל חט"ב): 610 ש"ח לתלמיד בשנה.
 
2. 
תעריפי חיוב בחינוך המיוחד
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים
התשס"ב
 
3. 
א. הרמה הבסיסית
 
התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק
שבוע לימודים בן
41
שעות
התעריף בגין
חוק החינוך
המיוחד
 
הקטגוריות
 
5,023 ש"ח לתלמיד*
 
3,979 ש"ח
לתלמיד*
 
קטגוריה : בכיתות מיוחדות של החינוך
הרגיל לבעלי משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגויותיות/הפרעות רגשיות
קשות/A.D.(H).D; ללקויי למידה
ר"ב/A.D.(H).D; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה
תלמידים בחטיבה העליונה המתוקצבים
באמצעות מסלול 07 ומסלול 07 משופר
 
6,713 ש"ח לתלמיד*
 
5,007 ש"ח
לתלמיד*
 
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לבעלי פיגור קל ר"ב,
הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות
קשות/A.D.(H).D; ללקויי למידה
ר"ב/A.D.(H).D; למעוכבי התפתחות;
למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)
 
3,520 ש"ח לתלמיד
 
3,470 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של
החינוך המיוחד, לתלמידים לקויי חושים
 
8,084 ש"ח לתלמיד
 
7,305 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות למשותקי מוחין
ולבעלי נכויות פיזיות קשות, פיגור בינוני
ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט הפרעות נפשיות
קשות ואוטיסטים/P.D.D)
 
7,906 ש"ח לתלמיד
 
7,906 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך
המיוחד ובכיתות מיוחדות לתלמידים בעלי
הפרעות נפשיות קשות ולאוטיסטים/P.D.D.
 

* התעריף כולל מימון של הסייעות במסגרות שלא מתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך המיוחד.

ב. שמירה
לתלמיד   לתלמיד  
קטגוריה III
(ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II
(ב)
 
קטגוריה II
(א)
 
קטגוריה I 
845 ש"ח
407 ש"ח
728 ש"ח
לתלמיד
 
353 ש"ח
לתלמיד
 
204 ש"ח לתלמיד 

ג. תוספות מיוחדות
   
קטגוריה III
(ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II (ב)
קטגוריה II (א)
קטגוריה I  פירוט השירות 
3,700 ש"ח
לתלמיד
 
2,900 ש"ח
לתלמיד
 
1,820 ש"ח
לתלמיד
 
1,380 ש"ח
לתלמיד
 
-
 
1. תפעול מתקנים
מיוחדים: חדר מלאכה
לתיקון עזרים לנכים,
חממה חקלאית
מקצועית, משק חי
מקצועי טיפולי, מטבח
טיפולי, סדנאות
בנושאים טכנולוגיים
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
-
 
2. תפעול ברכת
שחייה טיפולית
בתחומי המוסד החינוכי
 
-
 
-
 
0.5 משרה -
634 ש"ח
לתלמיד;
0.75 משרה -
948 ש"ח לתלמיד
 
-
 
-
 
3(א). תוספת למוסד
בגין העסקת
ספרן ברייל
 

-
 

-
 
0.5 משרה
למוסד - 642
ש"ח לתלמיד
-
 

-
 
0.5 משרה לבי"ס
יסודי - 1,156 ש"ח
לתלמיד;
משרה לבי"ס
על יסודי -
2,312 ש"ח לתלמיד
 
3(ב). תוספת למוסד
בגין העסקת
מתורגמן לשפת
סימנים לתלמידים
חירשים וכבדי שמיעה*
 
לא יותר מ-8 ש"ש
לכיתה לפי
704 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-6 ש"ש
לכיתה לפי
588 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-6 ש"ש
לכיתה לפי
588 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-5 ש"ש
לכיתה לפי
452 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 

-
 
4. תל"ן הממומנת
ע"י הרשות
המקומית/הבעלות
 

* העסקת מתורגמן לשפת סימנים טעונה אישור של הפיקוח על ליקויי שמיעה בטופס כדוגמת הטופס
בנספח 3.


לבירורים נוספים בעניין תשלומים עבור תלמידי חוץ אפשר לפנות אל מר
חגי יהודאי במינהל הפדגוגי, טל' 5604030‎-02, ובעניין חינוך מיוחד
אפשר לפנות
אל הגב' לאה שקד, האגף לחינוך מיוחד, טל' 6896104/5‎-03, פקס'
6896169‎-03.


4. נספחים
נספח 1 טופס אישור נתונים לגביית תשלומי חוץ לשנת הלימודים התשס"א
מדינת ישראל
משרד החינוך

אל: מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות/הבעלויות
הנדון: אישור נתונים לגביית תשלומים לתלמיד חוץ לשנת הלימודים התשס"ב

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות קבע" סב/3(א), סעיף 20‎-3.7, "תשלום עבור תלמידי חוץ", הנני
מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:
שם המוסד החינוכי:
סמל המוסד:
הכתובת:
מס' הטלפון:
מס' הפקס':
שם התלמיד: שם האב:
מס' ת"ז שלו:
דרגת הכיתה:
הרשות השולחת:
שם התלמיד: מס' ת"ז:
טבלת ריכוז התשלומים לתלמיד בחינוך המיוחד - שנת הלימודים התשס"ב
(מדד בסיס מאי 108.1‎-2001 נקודות)
א. הרמה הבסיסית
(נא לסמן במשבמצת המתאימה ולמחוק את המיותר)
התעריף במסגרות
שמתקיים בהן גם
חוק
שבוע לימודים בן
41
שעות
התעריף בגין
חוק החינוך
המיוחד
 
הקטגוריות
 
5,023 ש"ח לתלמיד*
 
3,979 ש"ח
לתלמיד*
 
קטגוריה : בכיתות מיוחדות של החינוך הרגיל לבעלי
משכל גבולי ר"ב, פיגור קל ר"ב, הפרעות
התנהגויותיות/הפרעות רגשיות קשות/A.D.(H).D; ללקויי
למידה ר"ב/A.D.(H).D; למעוכבי התפתחות; למעוכבי
שפה; ללקויי חושים, ובכלל זה תלמידים בחטיבה העליונה
המתוקצבים באמצעות מסלול 07 ומסלול 07 משופר
 
6,713 ש"ח לתלמיד*
 
3,979 ש"ח
לתלמיד*.
 
קטגוריה II(א): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד,
לבעלי פיגור קל ר"ב, הפרעות התנהגותיות/הפרעות רגשיות
קשות/A.D.(H).D; ללקויי למידה ר"ב/A.D.(H).D;
למעוכבי התפתחות; למעוכבי שפה (למעט לקויי חושים)
 
3,520 ש"ח לתלמיד
 
3,470 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה II(ב): בבתי"ס ובגני ילדים של החינוך המיוחד,
לתלמידים לקויי חושים
 
8,084 ש"ח לתלמיד
 
7,305 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה III(א): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד
ובכיתות מיוחדות למשותקי מוחין ולבעלי נכויות פיזיות
קשות, פיגור בינוני ר"ב, פיגור בינוני מורכב, פיגור
קשה/עמוק/סיעודי (למעט הפרעות נפשיות קשות
ואוטיסטים/P.D.D)
 
7,906 ש"ח לתלמיד
 
7,906 ש"ח
לתלמיד
 
קטגוריה III(ב): בגנ"י ובבתי"ס של החינוך המיוחד
ובכיתות מיוחדות לתלמידים בעלי הפרעות נפשיות קשות
ולאוטיסטים/P.D.D..
 
* התעריף כולל ממימון 30% של הסייעות במסגרות שלא שמתקיים בהן יום לימודים ארוך במסגרת יישום חוק החינוך
המיוחד.
שם התלמיד: ת"ז:
ב. שמירה
נא לסמן במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר

לתלמיד   לתלמיד  

קטגוריה III
(ב)
 
קטגוריה III
(א)
 
קטגוריה II
(ב)
 
קטגוריה II
(א)
 
קטגוריה I 
845 ש"ח
407 ש"ח
728 ש"ח
לתלמיד
 
353 ש"ח
לתלמיד
 
204 ש"ח לתלמיד 

ג. תוספות מיוחדות
(נא לסמן במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר)

קטגוריה
III (ב)
 
קטגוריה
III (א)
 
קטגוריה II
(ב)
 
קטגוריה
II (א)
 
קטגוריה  פירוט השירות 
3,700 ש"ח
לתלמיד
 
2,900 ש"ח
לתלמיד
 
1,820 ש"ח
לתלמיד
 
1,380 ש"ח
לתלמיד
 

-
 
1. תפעול מתקנים
מיוחדים: חדר מלאכה
לתיקון עזרים לנכים,
חממה חקלאית
מקצועית, משק חי
מקצועי טיפולי, מטבח
טיפולי, סדנאות
בנושאים טכנולוגיים
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
2,870 ש"ח
לתלמיד
 
-
 
2. תפעול ברכת
שחייה טיפולית
בתחומי המוסד
החינוכי
 
-
 
-
 
0.5 משרה -
634 ש"ח
לתלמיד
0.75 משרה -
948 ש"ח
לתלמיד
 
-
 
-
 
3(א). תוספת למוסד
בגין העסקת
ספרן ברייל
 

-
 

-
 
0.5 משרה
למוסד -
642 ש"ח
לתלמיד
-
 
-
 
0.5 משרה
לבי"ס יסודי -
1,156 ש"ח
לתלמיד
משרה לבי"ס
על יסודי -
2,312 ש"ח
לתלמיד
 
3(ב). תוספת למוסד
בגין העסקת
מתורגמן לשפת
סימנים לתלמידים
חירשים וכבדי
שמיעה*
 
* העסקת מתורגמן טעונה אישור של הפיקוח על לקויי שמיעה בטופס כדוגמת זה שבנספח 3.
שם התלמיד: ת"ז:

 
קטגוריה
III (ב)
 
קטגוריה III (א)
קטגוריה II (ב)  קטגוריה II (א)  קטגוריה  פירוט השירות 
לא יותר מ-8 ש"ש
לכיתה לפי 704
ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-6 ש"ש
לכיתה לפי 588
ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-6 ש"ש
לפי 588 ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
לא יותר מ-5 ש"ש
לכיתה לפי 452
ש"ח
לשעה שבועית
שנתית לתלמיד
 
-
 
4. תל"ן הממומנת
ע"י הרשות
המקומית/הבעלות
 

סה"כ תשלום מאושר בש"ח


תאריך שם המנהל/ת חתימת המנהל/ת
תאריך שם המפקח/ת חתימת המפקח/ת
ר"ב אישור הפיקוח על לקויי שמיעה ע"ג טופס מנספח 3.

נספח 2 טופס אישור מוסדי לגביית תשלום עבור תלמידים בבתי"ס פסיכיאטריים
מדינת ישראל
משרד החינוך

המנהל הכללי

לכבוד
מר חגי יהודאי
המינהל הפדגוגי
משרד החינוך
בניין לב רם
ירושלים 91911
הנדון: אישור נתונים לגביית תשלום עבור תלמידי חוץ בבתי-ספר
בבתי-חולים פסיכיאטריים בשנה"ל התשס"ב

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות קבע" סב/3(א), סעיף 3.7‎-20, "תשלום עבור תלמידי חוץ", הנני
מאשר/ת את נכונות הנתונים הרשומים מטה:
שם בית החולים:
שם המוסד החינוכי:
סמל המוסד:
הכתובת:
מס' הטלפון:
מס' הפקס':
האם קיימים במוסד החינוכי מתקנים מיוחדים?
כן לא
האם קיימת ברכת שחייה?
כן לא
נא לסמן במשבצת המתאימה ולמחוק את המיותר.
תאריך שם המפקח/ת חתימת המפקח/ת

נספח 3 טופס אישור מוסדי להעסקת מתורגמן לשפת סימנים
מדינת ישראל
משרד החינוך

המנהל הכללי


לכבוד
ד"ר שרה זנדברג
משרד החינוך
האגף לחינוך מיוחד
רח' השלושה 2
יד אליהו, ת"א
הנדון: אישור להעסקת מתורגמן לשפת סימנים במוסד חינוכי

לפי ההנחיות בחוזר "הוראות הקבע" סב/3(א), סעיף 3.7‎-20, "תשלום עבור תלמידי חוץ", אנו
מבקשים להעסיק מתורגמן לשפת סימנים במוסד החינוכי.
להלן פרטי הבקשה:
שם המוסד החינוכי:
סמל המוסד:
הכתובת:
מס' הטלפון:
מס' הפקס':
מס' הכיתות לתלמידים חירשים ולקויי שמיעה במוסד החינוכי:
שם המתורגמן/ית:
מספר שעות ההעסקה:
חתימת הפיקוח על לקויי השמיעה:
תאריך שם מנהל/ת מחלקת החינוך חתימת המנהל/ת מחלקת החינוךK


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001