בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בהיסטוריה בחינוך הכללי 4.3‎-10(סב
)
החל ממועד קיץ התשס"ד יהיו תכנית הלימודים ומבנה הבחינות המודולרי
הצביר בבחינות הבגרות בהיסטוריה זהים במערכת האינטרנית והאקסטרנית,
כדלקמן: בלימודי החובה יהיו רק שני שאלונים:
לתלמידים ותיקים  
1. 
חלק א', סמל שאלון לאינטרנים 022105 ולאקסטרנים 146  -   
חלק ב', סמל שאלון לאינטרנים 022106 ולאקסטרנים 145.  -   
לעולים חדשים   
חלק א', סמל שאלון לאינטרנים 022107 ולאקסטרנים 071  -   
חלק ב', סמל שאלון לאינטרנים 022108 ולאקסטרנים 064.
 
-   
 
במועד חורף התשס"ד יופיעו בפעם האחרונה השאלונים האלה:  2. 
תולדות עם ישראל (יחידות ו', ט'), סמל שאלון לנבחני משנה אינטרנים
913061
 
א.   
היסטוריה כללית (יחידה ה'), סמל שאלון לנבחני משנה אינטרנים 911251
ב.   
תולדות עם ישראל לעולה חדש, סמל שאלון לאינטרנים 913161  ג.   
היסטוריה כללית לעולה חדש, סמל שאלון לאינטרנים 022103  ד.   
ידיעת העם לעולה חדש, סמל שאלון לאינטרנים 913651  ה.   
יחידות הבחירה (יחידות ב', ג', ד'), סמלי שאלונים לנבחני משנה אינטרנים
911221, 911231, 911241.
 
ו.   
החל ממועד קיץ התשס"ד בוגרים נבחני משנה שיהיו מעוניינים להיבחן בבחינות
בגרות בהיסטוריה ייבחנו לפי תכנית הלימודים והבחינות שתהיה תקפה באותו
מועד שבו ירצו להיבחן.
תכנית הלימודים בלימודי החובה והבחירה לנבחנים אקסטרנים שתהיה תקפה
החל ממועד קיץ התשס"ד תפורסם במדריך לנבחן החיצון שתוצא בשנת
הלימודים התשס"ד על ידי אגף הבחינות. טיוטה תפורסם על ידי הפיקוח
להוראת ההיסטוריה במהלך שנת הלימודים התשס"ג בשלוחות הבחינה לנבחנים
אקסטרנים.
 
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר מיכאל ירון, המפמ"ר להיסטוריה בחינוך
הכללי,
טל' 5603478‎-02
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001