בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שינויים בבחינות הבגרות בלימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה -
תיקון
4.3‎-11
בגלל טעות שנפלה בסעיף 4.3‎-5 שפורסם בחוזר "הודעות ומידע" סב/1 אנו מפרסמים
הודעה זו שנית, עם התיקון:
החל משנת הלימודים התשס"ב אפשר ללמוד את המקצוע לימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה ולהיבחן בו בהיקף של שלוש או חמש יחידות. הבחינה על שתי יחידות
תהיה בחינה חיצונית, בשני שאלונים נפרדים. היחידות הן:
יחידת הבסיס: ירושלים מהמאה ה-י"ט ועד ימינו ( 1/2 י"ל) ועוד מבוא ( 1/2
י"ל)
 
(א) 
ירושלים מראשיתה ועד המאה ה-י"ט.
 
(ב) 
להלן פירוט היחידות להרכב של שלוש וחמש יחידות:
שלוש יחידות
יחידת הבסיס - חובה, חיצונית
 
- 
שתי יחידות נוספות כלשהן מתוך תכניות הלימודים בלימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה.
 
- 
חמש יחידות
יחידת הבסיס - חובה, חיצונית
 
- 
יחידת ירושלים מראשיתה ועד למאה ה-י"ט-חובה, חיצונית
 
- 
עבודת גיאוטופ - חובה, פנימית
 
- 
שתי יחידות נוספות כלשהן מתוך תכניות הלימודים בלימודי ארץ ישראל
וארכיאו-
לוגיה - בחינה פנימית.
 
- 
יחידת ירושלים מראשיתה ועד המאה ה-י"ט יכולה גם להכיל בתוכה בחינת שטח.
במקרה כזה תהיה יחידה זאת יחידה שהבחינה עליה תהיה בחינה פנימית, בעלת סמל
מיוחד, והרכבה 60% בחינה בכתב ו-40% בחינה בשטח.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל גרינצויג, המפמ"ר ללימודי
ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה, טל' 02‎-5601091 ו-056‎-282070.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001