בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
הכרה במקצוע תורה שבע"פ בחינוך הכללי כמקצוע מן התרבות
הכללית - תיקון
4.3‎-12
בגלל טעות דפוס שנפלה בסעיף 4.3‎-6 של חוזר "הודעות ומידע" סב/1 אנו מפרסמים
הודעה זו שנית, עם התיקון:
בהמשך לפרסום בחוזר "הודעות ומידע" סא/3, סעיף 4.3‎-15, הצוות
הבינאוניברסיטאי לענייני קבלה האריך את תוקף ההכרה הזמנית למקצוע תורה
שבע"פ בחינוך הממלכתי כמקצוע מן התרבות הכללית.
אישור זה ניתן לתלמידים שיסיימו את הלימודים עד שנת הלימודים התשס"ה.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"רית לתורה שבעל-פה, הגב' חגית
די-נור,
טל' 02‎-5602904, פקס' 02‎-5603596.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001