בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שאלוני בחינת הבגרות בגיאוגרפיה - קיץ התשס"ב 9- 4.3
בשאלוני בחינות הבגרות בגיאוגרפיה בקיץ התשס"ב (ולאקסטרנים גם בחורף
התשס"ג) תיכלל בפרק "הגיאוגרפיה של ארץ ישראל" שאלת בחירה (נוספת על
שש השאלות המופיעות כרגיל בפרק זה) שתתבסס על המאמרים הבאים בספר
"תמורות בגיאוגרפיה של ישראל - גלעין ושוליים", בהוצאת האגף לתכניות
לימודים ו"מעלות", התשנ"ב:
 
1. 
היישוב הקהילתי בין כפר לפרבר: תמורות בהתיישבות הכפרית
בישראל/לביאה אפלבום ודוד ניומן
 
1.   
התברגנות של שכונות בערי ישראל/עמירם גונן  2.   
תעשיות עתירות ידע בישראל/דניאל פלזנשטיין  3.   
המצפים בגליל: לקחים ראשונים/ארנון סופר ורחל פינקל.
 
4.   
בפרק "המזרח התיכון" תיכלל במועדים שהוזכרו לעיל שאלת בחירה (נוספת על
ארבע השאלות המופיעות כרגיל בפרק זה), שתתבסס על המאמרים הבאים בספר
"יישוב, חברה וכלכלה - פרקים בגיאוגרפיה של המזרח התיכון", בהוצאת האגף
לתכניות לימודים ו"מעלות":
1. המזרח התיכון: אזור שולי במערכת העולמית?/גבי שפר
2. המזון ומגבלותיו במזרח התיכון/מרוין ווינבאום
3. צמיחה עירונית בהווה/ג'ון אינס קלרק
4. ערי המזרח התיכון/מייקל בונין.
 
2. 

חלק מהנתונים במאמרים שהוזכרו לעיל אינם מעודכנים. המורים מתבקשים
לעיין במקורות מידע ונתונים מעודכנים ולהציגם לתלמידים.
 
3. 
מומלץ להיעזר גם באתר האינטרנט של המורים לגיאוגרפיה בכתובת זו:
http://geography.boker.org.il.
 
4. 
נוסף למאמרים שצוינו מומלץ ללמד את הגיאוגרפיה של ישראל ושל המזרח
התיכון גם על פי המאמרים האחרים הנכללים בספרים שהוזכרו לעיל.
 
5. 
בשאלות הבחירה שהוזכרו לעיל, בפרקים "ארץ ישראל" ו"המזרח התיכון",
תיתכן התייחסות הן למאמרים שצוינו והן לנושאים הרלוונטיים מספרי הלימוד
המקובלים. לדוגמה: ייתכן שילוב בין המאמר על "עלייתו ונפילתו של כוח הנפט
הערבי" (שאינו מופיע בשנה זו) לבין החומר המקביל לו בספרו של ארנון סופר,
"תמורות בגיאוגרפיה של המזרח התיכון", או בספר החדש של ארנון סופר ודלית
גרוס לן, "גיאוגרפיה של המזרח התיכון - תמורות על סף המאה ה-21".
 
6. 
אטלס ישראל החדש
במועדים שהוזכרו לעיל תיכלל בפרק "ארץ ישראל" שאלה (לבחירה) שתתבסס
על מפות מתוך "אטלס ישראל החדש" בהוצאת המרכז למיפוי ישראל
והאוניברסיטה העברית, ירושלים. כידוע האטלס נכלל בין חומרי העזר
המותרים בשימוש בעת המבחן. מומלץ למורים לתרגל עם התלמידים שאלות
שבהן התלמיד נדרש להפיק מידע ממפות שבאטלס.
אפשר לרכוש את האטלס במרכז למיפוי ישראל, רח' לינקולן 1, ת"א, טל'
03‎-6231969. פרטים נוספים אצל מר אבי עיט, טל' 03‎-6231997.
מחיר האטלס 40 ש"ח בלבד, כולל מפת ישראל נפרדת מן האטלס בקנה מידה
של 400,000:1.
 
7. 
 
גיאוגרפיה של המזרח התיכון - תמורות על סף המאה ה-21  8. 
בהתאם לנאמר בסעיף 4.3‎-8 של חוזר "הודעות ומידע" סב/2 וחוזר
המפמ"ר לגיאוגרפיה למורים מיום 9.9.01 יתווסף החל מקיץ התשס"ב
בשאלונים הכוללים את נושא "המזרח-התיכון" (שאלונים 150, 91, 80,
70, 29, 210061 ו-210631) הנושא "הגיאוגרפיה של המזרח התיכון על
סף המאה ה-21".
במועד קיץ התשס"ב (וכן בקיץ התשס"ג ולאקסטרנים גם במעוד חורף
התשס"ג) יופיעו בשאלונים האלה שאלות בנושא המזרח התיכון הן על פי
התכנית הקיימת כיום והן על-פי התכנית החדשה, "המזרח התיכון על-סף
המאה ה-21".
הנבחן יהיה רשאי לענות על שאלות באחד מן הנושאים הללו בלבד (ולא
בשניהם) לפי בחירתו.
 
8.1   
   
במגמה לעודד את הטמעת הנושא החדש לא ייכללו הפרקים המפורטים
להלן בשאלונים במועד קיץ התשס"ב (ולאקסטרנים גם בחורף התשס"ג)
מספר הלימוד של הנושא החדש, "גיאוגרפיה של המזרח התיכון, תמורות
על סף המאה ה-21", מאת ארנון סופר ודלית גרוס לן, בהוצאת "עם עובד":
8.2   
מפרק א': הסעיף "גיאוגרפיה היסטורית של המזרח התיכון"  -   
פרק ב': "הגיאוגרפיה הפיזית של המזרח התיכון" (הפרק כולו)  -   
פרק ו': "המים במזרח התיכון - גורם מגביל ומנוף לפיתוח" (הפרק
כולו)
 
-   
פרק י"ב: "לבנון - ריבוי עדות ומחירו הפוליטי" (הפרק כולו).
 
-   
מערב אירופה לקראת המאה ה-21
במגמה לעודד הטמעה הדרגתית של הנושא החדש לא ייכללו הפרקים
המפורטים להלן בשאלונים במועד הקיץ התשס"ב (ולאקסטרנים גם בחורף
התשס"ג) מתוך ספר הלימוד "מערב אירופה לקראת המאה ה-21", בהוצאת
האגף לתכניות לימודים, התשנ"ח, 1998:
חלק ראשון
- פרק 3: "תמורות דמוגרפיות וחברתיות"
- פרק 4: "תנועות הגירה והשלכותיהן המרחביות, הכלכליות והחברתיות"
- פרק 5: "אנרגיה - משברים ותמורות"
- פרק 6: "תמורות בתעשייה של מערב אירופה".
חלק שני
- פרק א': "אזור פריס - התפתחותו ותכנונו של גלעין לאומי"
- פרק ב': "איטליה - צפון מול דרום"
- פרק ד': "בלגיה - מדינה דו-לאומית מקוטבת".
 
9. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר לגיאוגרפיה, מר יצחק הינברגר,
טל' 02‎-5603598.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001