דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
הלמידה מחוץ לבית הספר 6.2‎-3(סב)
הסביבה הקרובה לבית הספר, מגוון אתרי הטבע, האתרים ההיסטוריים ואתרי
המורשת במדינת ישראל - כל אלה מציעים כר פעולה נרחב לטיפוח הלמידה מחוץ
לבית הספר ולקיום הסיור היומי והסיור הארוך - הטיול השנתי.
אנו מוצאים באתרים הפזורים בארץ את ההתרחשויות ואת האירועים המשמעותיים
ביותר הקשורים לתולדות העמים בכלל ולישראל בפרט. התלמידים יוכלו לראות
אותם בעין, לפענח אותם יחד, להתווכח עליהם ולשאול שאלות.
התייחסות יצירתית לטיול הבית ספרי על מטרתו ועל יעדיו המגוונים, לקשר שלו
לתכנית הלימודים ול"אני מאמין" הבית ספרי תטפח את מוסד החינוך ואת הכרת
הארץ, והתלמידים יוכלו להפיק מחוויית היציאה מחוץ לבית הספר ערכים נוספים.
משרד החינוך פיתח תכנית הכשרה למורים תוך ליווי העשייה בבית הספר במטרה
להוסיף שיטת הוראה המתבססת על הלמידה מחוץ לבית הספר. ייחודה של סביבת
הלימוד מחוץ לבית הספר הוא היותה סביבה ריאלית, שתופעות העולם והחיים
מתקיימות בה באופן האמיתי. בסביבת הלימוד מחוץ לבית הספר אפשר לחקור את
התופעות ולעתים אף לקחת חלק בהתרחשותן.
רשות הטבע והגנים פיתחה את התכנית "האתר כסביבת לימוד"; תכנית זו משתלבת
בתכנית המשרד ומעמידה כבר עתה שתי חוברות עזר ללמידה על האתרים בציפורי
ובתל באר-שבע, שנכתבו בשיתוף עם המשרד. המועצה לשימור אתרים ומבנים
שוקדת אף היא על הכשרת אתריה כסביבת לימוד, וזאת במסגרת תכנית ההוראה
במורשת ישראל.
ניצול נכון של סביבת הלימוד מחוץ לבית הספר לצורכי הוראה ולמידה, תוך
התמקדות במושגים מרכזיים, יסייע להבנת הנושא הנלמד ומשמעותו הנכונה, דרך
התנסות פעילה של התלמידים.
אנו ממליצים לבתי הספר להתנסות בפרויקט "האתר כסביבת לימוד" ולעשות שימוש
בחומרים שהוא מציע, שכן כל אלה יקנו לתלמידים ולמלוויהם זיקה ומחויבות
לשמירת נכסי המורשת, ההתיישבות והטבע כנכסים לאומיים.


לקבלת סיוע, הדרכה והשתלמות אפשר לפנות למינהלת הטיולים והלמידה
מחוץ לבית הספר, טל' 5603005/6‎-02, דוא"ל
tiyulim@education.gov.il .
לצורך הכנת תכנית סיור ולימוד באתר אפשר להתקשר אל מנהל חטיבת
המבקרים ברשות הטבע והגנים, מר עפר גרינשטיין, טל' 5006231‎-02,
ואל רכז החינוך במועצה לשימור אתרים, מר רפי גיל, טל' 5059197‎-03.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001