עובדי הוראה 8.
מנהלים 8.4
קורסים להכשרת מנהלים למערכת החינוך בשנת הלימודים
התשס"ג
8.4‎-1(סב)
בשנת הלימודים התשס"ג ייפתח במוסדות להשכלה גבוהה מחזור חדש של
הקורסים להכשרת מנהלים למוסדות חינוך.
מוסדות ההכשרה בשנת הלימודים התשס"ג יהיו כדלקמן:  
1. 
אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905  -   
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900  -   
אוניברסיטת תל-אביב, רמת אביב, ת"ד 39040, ת"א 69978  -   
אוניברסיטת בן גוריון, ת"ד 653, באר-שבע 84105  -   
המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, שדרות הרצל 89, ת"ד 3578, ירושלים
91035
 
-   
מכללה ירושלים, בית וגן, ת"ד 16078, ירושלים 91160  -   
המכללה האקדמית בתל-חי, ד"נ גליל עליון 12210  -   
המכללה האזורית עמק הירדן (שלוחה של אוניברסיטת בר-אילן), ד"נ עמק
הירדן 15132
 
-   
מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית, דואר
טבעון 36006
 
-   
מכללת גורדון לחינוך, רח' טשרניחובסקי 73, חיפה 35705  -   
מכללת בית-ברל, המגמה להכשרה ולפיתוח מנהלי בתי-ספר, דואר בית ברל
44905
 
-   
מכללת "סמינר הקיבוצים", דרך נמיר 149, ת"א 62507  -   
המכללה האקדמית אחוה, ד"נ שקמים 79800  -   
המכללה לחינוך ע"ש קיי, רח' יהודה הלוי 33, ת"ד 13001, באר שבע
84536
 
-   
מכללת בית רבקה, מכללה לחינוך ולהכשרת עובדי-הוראה, מרכז
להשתלמות, כפר חב"ד ב' 72915
 
-   
הערות   
לא בכל המוסדות שהוזכרו לעיל יתקיימו קורסים; הדבר ייקבע סופית
בתום תהליכי ההרשמה והקבלה.
 
א.   
הקורסים מתוכננים כחד-שנתיים, אך על המועמדים להביא בחשבון את
האפשרות שהם ייהפכו לדו-שנתיים.
 
ב.   
מטרות הקורסים  2. 
הכשרת עתודה של מועמדים לתפקידים של מנהלי בתי ספר  א.   
לימודי תעודה בתחומים של מינהל החינוך ומיומנויות הניהול.
 
ב.   
אוכלוסיית היעד  3. 
בעלי התפקידים האלה: מנהלים קבועים בחינוך היסודי והעל-יסודי
ומנהלים בתקופת ניסיון, שנבחרו במכרז והם בעלי ותק של שנת ניהול אחת
לפחות
 
א.   
עובדי הוראה אחרים קבועים בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים, בעלי ותק
בהוראה של מעל לחמש שנים ובעלי תואר אקדמי ראשון לפחות (תינתן
עדיפות לבעלי תואר אקדמי שני).
 
ב.   
הערה
כל המועמדים שיתקבלו לקורסים להכשרת מנהלים יהיו חייבים להמציא אישור
בכתב ליציאה ללימודים מטעם הבעלות על בית ספרם והממונה הישיר שלהם.
 
 
ועדת מיון
בכל מוסד שיתקיימו בו לימודים במסגרת הקורס להכשרת מנהלים תופעל ועדה
למיון מועמדים. בוועדה ישתתפו נציגי משרד החינוך מהמחוז שבו המוסד מצוי
ונציגי המרכז לפיתוח עובדי-הוראה בכירים. על שאר משתתפי ועדת המיון
יחליט המוסד המכשיר. בחינוך הממלכתי דתי ישמש סגן ראש מינהל החמ"ד
כיו"ר ועדות המיון.
תשובות סופיות למועמדים תינתנה על ידי המרכז לפיתוח עובדי-הוראה בכירים
בלבד.
 
4. 
ערעורים
החלטה על דחייה, בכל אחד משלבי המיון, ניתנת לערעור תוך 21 יום בלבד
מהתאריך של מכתב הדחייה. ייבדקו מחדש רק הערעורים שיגיעו במועד ואשר
יכללו מידע חדש, שלא ניתן היה להציגו במהלך המיון. עובד הוראה שבקשתו
נדחתה יוכל להציג שוב את
מועמדותו - בהמלצה חתומה על ידי מנהל המחוז - לאחר שנה (או שנתיים).
מועמד שבקשתו נדחתה יותר מפעם אחת לא יוכל להציגה שוב.
 
5. 
נוהלי ההרשמה לקורס להכשרת מנהלים  6. 
בקשה להצגת מועמדות לקורס תוגש באמצעות "טופס הצגת מועמדות
לקורס אקדמי להכשרת מנהלים", הכולל ארבעה חלקים:
 
6.1   
דף רישום שימולא על ידי המועמד  (א)   
שאלון למועמד שימולא על ידי המועמד  (ב)   
שאלון למנהל להערכת מועמד המשמש מורה בבית הספר שבניהולו
שיאושר על ידי המפקח הכולל
 
(ג)   
שאלון למפקח כולל להערכת מועמד המשמש מנהל בתחום פיקוחו.  (ד)   
המעוניינים יוכלו לקבל את טופסי הצגת המועמדות באמצעות פנייה אישית
אל המפקחים על ההשתלמויות במחוזות. עובדי-הוראה המועסקים ביותר
ממשרה אחת יפנו רק באמצעות מנהל המוסד שבו משרתם העיקרית.
 
 
עובד-הוראה המבקש להציג את מועמדותו לקורס מנהלים ימלא את דף
הרישום ואת השאלון למועמד. עותק אחד מדף הרישום ישלח המבקש
ליחידת התכניות להכשרת מנהלים, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911. העותקים הנוספים של דף הרישום, וכן שלושת
העותקים של השאלון למועמד שהוא מילא, יועברו על-ידו למנהל
בית-הספר. כל זאת לא יאוחר מיום חמישי, י"ח בשבט התשס"ב (31
בינואר 2002).
 
6.2   
חובה על המנהל למלא את טופס ההערכה על המועמד ולמסור אותו, יחד
עם כל הטפסים האחרים, למפקח הכולל על בית הספר ללא עיכוב או דחייה
כלשהם. מנהל חדש בתפקידו, שאינו מכיר את המבקש, יעביר את טופסי
חוות-הדעת למי שקדם לו בתפקיד ואשר הכיר את המבקש. מבקש המשמש
מנהל יעביר את טופס הערכת הניהול למפקח הכולל על המוסד, כדי שזה
ימלאו. חוות-הדעת האלה מסייעות בגיבוש ההחלטה לגבי המועמדים.
 
6.3   
חובה על המפקח הכולל למלא את טופס ההערכה המיועד לו ולהעביר את
כל העותקים של טופס זה, יחד עם יתר הטפסים, ישירות ליחידת התכניות
להכשרת
מנהלים, ללא עיכוב או דחייה כלשהם, לא יאוחר מיום חמישי, ט"ז
באדר התשס"ב (28 בפברואר 2002).
 
6.4   
מועמדים שלא ימלאו כראוי את טופסי הצגת המועמדות - או שימלאו
טפסים ישנים, שהגיעו לידיהם שלא על-פי הנהלים - לא יטופלו.
 
6.5   
תכניות הלימודים ומסגרתן
תכנית הלימודים בקורס משתנה לפי ייחודו של המוסד. לימודי התעודה נמשכים
שנה.
לתשומת לב: נבדקת האפשרות שהקורסים שייפתחו בהתשס"ג יהיו
דו-שנתיים.
ההכשרה העיונית כוללת:  
7. 
נושאים עיוניים במינהל החינוך;  -   
נושאים חדשניים בחינוך;  -   
היבטים עיוניים על בעיות חברה ותרבות בנות-זמננו בעולם ובישראל,
בזיקתן לחינוך ולניהול מוסד חינוכי;
 
-   
סדנאות למיומנויות-ניהול הכוללות תרגילי התנסות במצבי-ניהול.  -   
ההכשרה המעשית כוללת:   
הכרת מערכות החינוך במחוזות, במטה משרד החינוך, ברשויות המקומיות
וברשתות חינוך ארציות
 
-   
סיורים, תרגילי-צפייה במנהלים בעת עבודתם והתנסות במשימות-ניהול,
המתועדים ומוגשים בכתב, כפרויקטים מסכמים.
 
-   
חובת המשתתפים בקורס  8. 
התלמיד חייב למלא את כל המשימות שתוטלנה עליו במסגרת הקורס.  8.1   
במסגרת לימודי תעודה על התלמיד להשלים את כל חובותיו במועד סיום
הקורס.
 
8.2   
על התלמיד למלא בצורה תקינה, גם בתקופת לימודיו, את תפקידיו במוסד
החינוכי שבו הוא עובד.
 
8.3   
מוסד ההכשרה רשאי, בתיאום עם משרד החינוך, להפסיק את לימודיו של
תלמיד בקורס, אם הוא לא עמד בחובות המוטלות עליו במסגרת הקורס, או
אם הוא התנהג בצורה שאינה הולמת עובד-הוראה המיועד לתפקידי הנהגה
חינוכית.
 
8.4   
תלמיד שלא יעמוד בהצלחה בכל החובות הנגזרות מתכנית הלימודים לא
יהיה זכאי לתעודת סיום.
 
8.5   
על התלמיד להמשיך ולשרת במערכת החינוך לפחות שלוש שנים.  8.6   
מועמד שקיבל אישור על השתתפות בקורס ואין באפשרותו ללמוד חייב
להודיע על-כך מיד, בכתב, למוסד ההכשרה וליחידת התכניות להכשרת
מנהלים.
 
8.7   
תעודת סיום וגמולי השתלמות  9. 
עם סיום לימודיו, ולאחר שעמד בכל החובות, יקבל בוגר הקורס תעודה של
בוגר קורס להכשרת מנהלים.
 
9.1   
קבלת התעודה עם סיום הקורס אינה מקנה קביעות בניהול למנהל
בית-ספר הנמצא בתקופת ניסיון ואיננה מבטיחה משרת-ניהול לעובד
הוראה שאינו מנהל, אולם היא עונה על הדרישה שכל מנהל נדרש ללמוד
בקורס ולסיימו לא יאוחר משלוש שנים לאחר שהחל בעבודתו כמנהל.
 
9.2   
תלמידי הקורס יקבלו גמולי השתלמות על לימודיהם לפי חישוב אישי,
בהתאם להסכמי השכר בנדון. הלימודים המוכרים לגמול יסווגו לשעות
השתלמות, עם ובלי ציון, בהתאם למהותם, כמקובל בעניין זה.
 
9.3   
תנאים וסיוע לתלמידים
מועמד שיתקבל לקורס להכשרת מנהלים יזכה לסיוע כמפורט להלן:  
10. 
10.1 בשנת הלימודים התשס"ג יידרשו כל התלמידים בקורסים להכשרת
מנהלים לשלם בעצמם רק את דמי הרישום כמקובל בכל מוסד.
 
 
10.2 יום חופשי מהוראה ייקבע למורה על ידי הנהלת בית-ספרו בהתאמה ליום
הלימודים בקורס.
 
 
10.3 הוצאות נסיעה לצורך לימודים תוחזרנה לתלמידים, על פי דיווח, בהתאם
לנהלים המקובלים לגבי מורים בהשתלמויות.
 
 
שילוב בלימודים אקדמיים
בחלק מן האוניברסיטאות מוכרים חלק מן הלימודים בקורס להכשרת מנהלים
לצורך השלמות הנדרשות ללימודי תואר שני במינהל החינוך. פרטים אפשר
לקבל במוסדות ההכשרה השונים.
 
11. 
להלן שמות המפקחים על ההשתלמויות במחוזות משרד החינוך,
כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם:
 
12. 
במחוז ירושלים (ומנח"י-ירושלים): גב' חדוה קמין, משרד החינוך, רח' כנפי
נשרים 22, חדר 303, ירושלים, טל' 5601560/2‎-02.
 
א.   
במחוז הצפון: הגב' חנה קורלנד, בית הממשלה, נצרת עילית 17105, טל'
6500346/7‎-04
 
ב.   
במחוז חיפה: מר יצחק חביבי, רח' חורי 2, כיכר סולל בונה, מגדל
הנביאים, חיפה 33507, טל' 8353705‎-04
 
ג.   
במחוז המרכז: מר יעקב בוימן, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092, טל'
6896624/5‎-03
 
ד.   
במחוז תל-אביב: מר שמואל גורפינקל, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092,
טל' 6896290/1‎-03
 
ה.   
במחוז הדרום: הגב' בלה סעד, דרך הנשיאים 15, ת"ד 610, באר-שבע
84105, טל' 6464271/2‎-08
 
ו.   
באגף לחינוך התיישבותי: מר יוסי לוי, רח' השלושה 2, יד אליהו 61092,
טל' 6898822/3‎-03.
 
ז.   


בשאלות ובבירורים אפשר לפנות אל המינהל להכשרה ולהשתלמות, המרכז
לפיתוח
עובדי הוראה בכירים, יחידת התכניות להכשרת מנהלים, רח' דבורה
הנביאה 2,
ירושלים 91911, טל' 05603977‎-02 ו-5603019‎-02, פקס'
5602937‎-02.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001