עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
ההסכם הקיבוצי בנושא יום לימודים ארוך שנחתם ב-ט' באלול
התשס"א, 28.8.01
8.5‎-6(סב)
להלן ההסכם הקיבוצי בנושא יום לימודים ארוך שנחתם ב-ט' באלול התשס"א,
28.8.01, בין ממשלת ישראל ובין הסתדרות המורים:
הסכם קיבוצי
שנערך ונחתם ביום 28.8.01

בין: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר, מר יובל רכלבסקי, ומנכ"לית משרד החינוך, גב' רונית תירוש

(להלן - "המדינה")

מצד אחד


לבין: הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על-ידי המזכיר הכללי, מר אברהם
בן-שבת

(להלן - "הסתדרות המורים")

מצד שני


הואיל: וביום 1.9.00 נחתם בין הצדדים להסכם זה הסכם בדבר תשלום מענק יוח"א
לעובדי ההוראה המשובצים בשנת הלימודים התשס"א במסגרת יום חינוך ארוך
המופעל מכוח חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997 (להלן - "יוח"א")
בחלק מבתי הספר היסודיים ומגני הילדים במערכת החינוך;
והואיל: והצדדים מעוניינים להחיל את ההסכמות שהושגו בהסכם האמור גם לגבי
שנת הלימודים התשס"ב;
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
1. 
תקופת ההסכם
תקופת תוקפו של הסכם זה היא מיום 1.9.01 ועד ליום .31.8.02
 
2. 
תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה, המדורגים בדירוג
עובדי הוראה, אשר מועסקים בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים אשר בהם
מופעל יוח"א ואשר משובצים ביוח"א בשנת הלימודים התשס"ב (להלן - "עובדי
ההוראה").
 
3. 
מענק יוח"א  4. 
בהסכם זה - "שעות יוח"א":
בבתי הספר היסודיים - השעה השביעית והשעה השמינית ביום הלימודים;
בגני הילדים - מהשעה 13.20 עד השעה .15.30
 
4.1   
לעובד הוראה אשר ישובץ בהסכמתו בשנת הלימודים התשס"ב בשעות
יוח"א, ואשר היקף העסקתו בשעות העבודה שאינן שעות יוח"א אינו נמוך
מהיקף שעות יוח"א שבהן הוא משובץ, ישולם מענק חד פעמי, בשנת
הלימודים התשס"ב בלבד (להלן - "מענק יוח"א"). לעובד הוראה אשר
ישובץ בשעות יוח"א בהיקף של 8 שעות שבועיות ישולם מענק מלא
(100%) בגובה 5000 ש"ח. לעובד הוראה אשר ישובץ בשעות יוח"א
בהיקף קטן מ-8 שעות שבועיות ישולם החלק היחסי של המענק.
על אף האמור בסעיף זה, עובד הוראה לא יהיה זכאי לחלק היחסי של מענק
יוח"א בגין תקופת שירות במילואים או תקופת שהייה בחופשת לידה. כמו
כן, עובד הוראה אשר העסקתו הסתיימה במהלך שנת הלימודים התשס"ב
יהיה זכאי רק לחלק היחסי של המענק בהתאם לתקופה שבה היה מועסק.
למען הסר ספק מובהר כי גובה המענק אשר ישולם לעובד ההוראה לא
יושפע מהיקף המשרה שבה הוא מועסק.
 
4.2   
 9/01 (תשע עשיריות) מתוך המענק ישולמו במשכורת חודש מאי 2002,
תוך פירוט הפריסה לחודשי עבודתו של עובד ההוראה בחודשים ספטמבר
2001 עד מאי 2002. 1/10 (עשירית) מתוך המענק תשולם במשכורת
חודש יוני 2002.
 
4.3   
בגין מענק יוח"א יבוצעו הפרשות וניכויים לקופת גמל (5% חלק המעביד
ו-5% חלק העובד), בהתאם לעקרונות הקבועים בהסכם הקיבוצי מיום
.17.12.98
 
4.4   
בלי לפגוע בהוראות סעיף 4.2 לעיל מובחר, כי עצם העסקתו של עובד
הוראה בבית ספר או בגן ילדים שבו מופעל יוח"א אינה מקנה לו זכות
לקבל מענק יוח"א על פי הסכם זה.
 
4.5   
למען הסר ספק יובהר שעובד הוראה אשר מועסק במדינה בשנת הלימודים
התשס"ב ישובץ בשעות יוח"א אך ורק בהסכמתו.
 
4.6   
בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מוסכם בזאת כי אם יקבע שר החינוך
מספר אחר של שעות לימוד ביום חינוך ארוך בבתי ספר יסודיים אשר בהם
מופעל יוח"א, בשונה מהקבוע בסעיף 3 (ב) לחוק, וקביעתו זו תיעשה באופן
שכל שעה שביעית או שמינית שהייתה קבועה ביום לימודים מסוים תוזז
ליום לימודים אחר, כי אז תיחשב כל שעה שביעית או שמינית שהוזזה
כאמור כשעת יוח"א בבתי ספר יסודיים לעניין הסכם זה.
 
4.7   
מיצוי תביעות
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בנושאים שהוסדרו
בהסכם זה לתקופת תוקפו של הסכם זה.
 
5. 
ביטול סכסוכי עבודה
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או שהודעו עד ליום חתימת הסכם זה,
הנוגעים לנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם חתימת הסכם זה.
 
6. 
שקט תעשייתי
הצדדים מתחייבים, כי בתקופת הסכם זה לא ינקוט צד אחד או יחידה
מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו באמצעי שביתה או השבתה,
מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי עבודה או סדריה, לגבי
העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
 
7. 
כללי
תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים
קיבוציים או בהתחייבויות אחרות שבכתב ימשיכו להיות תקפים לתקופת תוקפו
של הסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או במשתמע על ידי הוראה
מהוראות הסכם זה.
 
8. 
ולראיה באו הצדדים על החתום

מדינת ישראל                                 הסתדרות המורים
נספח שני מכתבים למזכ"ל הסתדרות המורים מהממונה על השכר והסכמי
העבודה

28.8.2001


לכבוד
מר אברהם בן-שבת
מזכ"ל הסתדרות המורים
הנדון: מיצוי תביעות
מבלי לגרוע מכל טענה של המדינה ביחס להתקנת מזגנים, מובהר בזאת כי סעיף 5
להסכם הקיבוצי בנוגע ליוח"א מיום 28.8.01 לא ימנע מהסתדרות המורים להעלות
טענה בעניין התקנת מזגנים בכיתות שבהן מופעל יום חינוך ארוך.

בברכה,

יובל רכלבסקי


28.8.2001


לכבוד
מר אברהם בן-שבת
מזכ"ל הסתדרות המורים
הנדון: בדיקות השחיקה
ברצוני להבהיר, כי מענק יוח"א (כמפורט בסעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום 28.8.01)
אינו בגדר רכיב אשר יש להביאו בחשבון בבדיקות השחיקה.

בברכה,

מר יובל רכלבסקי

הממונה על השכר והסכמי עבודה
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/3, ט"ו מרחשוון תשס"ב, 1 בנובמבר 2001