אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
שילוב קציני המשטרה בתכניות המניעה במוסדות החינוך 2.5‎-7
 
2 בדצמבר 2001
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  על פי החלטה משותפת של משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים תורחב
הפעילות המשותפת בנושאי המניעה בקרב תלמידים במיוחד בכיתות י'-י"ב.
משרד החינוך רואה בברכה את שילובה של משטרת ישראל בתכניות המניעה
המתקיימות במוסדות החינוך בנושאי אלימות, סמים ואלכוהול ופגיעות מיניות.
המשטרה, בהיותה הרשות הממונה על אכיפת החוק, תורמת לתכניות המניעה
את ההיבטים הייחודיים הקשורים בהכרת החוק, בכיבודו ובענישה הכרוכה
בהפרתו. נוסף לכך המשטרה מציגה לתלמידים את המידע הרלוונטי בכל אחד
מנושאי המניעה המפורטים לעיל.
 
1. 
כדי ששילוב עבודת המשטרה במוסדות החינוך יתרום להצלחת תכניות המניעה
יש לעמוד על העקרונות האלה:  
2. 
הקשר עם משטרת ישראל ייעשה באמצעות עובד מניעת עברות ביחידות
הנוער בתחנת המשטרה אשר יביא לידיעת המנהל את סך כל האפשרויות
למגע עם משטרת ישראל ויחברו עם כל גורמי התחנה.
 
2.1   
תכנית המשטרה תשתלב בתכניות המניעה הקיימות בבתי הספר, ולא
תופעל כיחידה נפרדת. בית ספר שאינו מפעיל תכנית מניעה - תידחה כניסת
המשטרה לתוכו עד אשר תופעל בו תכנית מתאימה.
 
2.2   
לפני הפעלת תכנית המשטרה בבית הספר ייפגש נציג המשטרה עם מנהל
בית הספר כדי לפרוס לפניו את תכנית המשטרה ולקבוע את לוח הזמנים
להפעלתה בשכבות השונות.  
2.3   
כדי לשלב את תכנית המשטרה בתכניות הקיימות ייפגש נציג המשטרה עם
גורמים בבית הספר המפעילים את תכנית המניעה: יועץ, פסיכולוג, רכז
השכבה, רכז חברתי וכדומה. מומלץ לשתף גם נציגי תלמידים.
 
2.4   
יחידות הנוער במשטרת ישראל מתמקדות בכיתות י'-י"ב בתכנית המשלבת
הורים ומורים העומדים על בסיס השותפויות.
 
3. 
מנהל המוסד החינוכי ונציג המשטרה יכולים להיוועץ עם היועץ הבכיר במחוז
ועם מדריכי שפ"י בנושאי המניעה השונים שבאחריות שפ"י.
 
4. 


בשאלות אפשר לפנות לשירות הפסיכולוגי-ייעוצי, גף תכניות סיוע ומניעה,
טל' 02‎-5602344 ו-02‎-5603874, פקס' 02‎-5603256.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/4(א), ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001