אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
הורים ותלמידים 2.3
שיתוף הורים בבתי-ספר יסודיים 2.3‎-1
1. רקע
מעורבות ההורים בבית הספר היא תופעה חברתית ההולכת ומתרחבת, ובתי ספר
רבים נתקלים בקושי להתמודד עם התופעה.
להורים אחריות על חינוך ילדיהם, ויש להם הזכות והחובה להיות שותפים בתהליך
החינוכי המתרחש בבית הספר והמשפיע על חיי ילדיהם גם מחוצה לו.
בין מורים להורים רצוי שיתקיים שיתוף פעולה המבוסס על אמון הדדי וכרוך במענה
לצרכים ולרצונות של הצדדים. עבודה משותפת של בית הספר וההורים היא חלק
בלתי נפרד מיצירת אקלים בית ספר חיובי, התורם להגברת מוטיבציה ללמידה
ולשיפור ההישגים הלימודיים, החינוכיים, החברתיים, הערכיים והקהילתיים.

2. הדרכה והנחיה
מנחי המינהל לבתי ספר קהילתיים בחברה למנ"סים עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם
מנהלי המחוזות ועם המפקחים במשרד החינוך ועם הרשויות המקומיות. במינהל
הצטבר ניסיון רב בהדרכת קהילת בית הספר לבנייה שיטתית ומובנית של מערכות
שיתוף בין הורים למורים, כמו גם בפיתוח תרבות של שיח באקלים מאפשר תקשורת
חיובית, באמצעות -
זיהוי נקודות מפגש בין הורים למורים לשותפויות בעשייה החינוכית;
פיתוח מיומנויות אצל מורים להובלת תהליכי רב-שיח עם הורים
קיום מסגרות שיח משותפות, שבהן אפשר להתלבט, לדון ולהתנסות בסוגיות
חינוכיות;
פיתוח מנהיגות חינוכית משותפת להורים, למורים ולחברי הקהילה להתמודדות
עם אתגרי החינוך, המשפחה והקהילה;
עידוד שיח מורים-הורים במצבי אי-הסכמה ליצירת מעורבות אחראית ואחריות
משותפת;
טיפוח שיח עקבי בין המורה, ההורה והתלמיד/ה.

מנחי המינהל ברחבי הארץ כולה מסייעים להורים ולמורים להגיע ולהסכמה על
גבולות השיתוף בנושאים השונים ולהתמודד עם קונפליקטים בדרך מובנית.
המנחים מסייעים בפיתוח היכולות המקצועיות של אנשי חינוך בעבודתם עם הורים
ועם גורמים בקהילה.


לפרטים נוספים אפשר לפנות למינהל לבתי ספר קהילתיים בחברה
למתנ"סים,
טל' 09‎-7648808, אתר האינטרנט www.matnasim@org.il
(ערך "בתי ספר קהילתיים").
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001