ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
תמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור חזות מבני
חינוך, 2002 - נוהל ההפעלה, המימון והביצוע
3.2‎-1
המחלקה לעיצוב חזות מבני חינוך פועלת במגמה לפתח וליישם מדיניות בתחום עיצוב
המבנה החינוכי וחזותו ועיצוב הסביבה הלימודית תוך שימת לב להיבטים אסתטיים.

במסגרת זו המחלקה מסייעת בייעוץ מקצועי בתחומים הקשורים לעיצוב הסביבה
הלימודית המורחבת (כולל חצר בית-הספר), בשיפור חזות המבנה הן בתהליכי חידוש
מבנים והן במבנים החדשים, בפיתוח המודעות האסתטית ובשילוב עבודות אמנות
ועבודות עיצוב ייחודיות במרחב בית-הספר.

בתכנית העבודה לשנת 2002 מתוכננת התערבות עיצובית ואמנותית במבני חינוך
ותמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור החזות ולפיתוח חצרות לימודיות. אפשר להגיש
בקשות לתמיכה בפרויקטים לעיצוב ולשיפור חזות מבני חינוך לשנת 2002 באמצעות
הרשות המקומית בלבד ועל פי הנחיות הנוהל להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט, עד י"ט
בשבט התשס"ב (1.2.02).


את הנוהל ואת הטפסים להגשת בקשה לתמיכה בפרויקט אפשר לקבל
בפנייה לפקס' 02‎-5603462, או בדואר, לפי הכתובת הזו: המחלקה
לעיצוב חזות מבני חינוך, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
91911. אפשר גם למצוא אותם באתר האינטרנט של המחלקה:
www.education.gov.il/development . לפרטים נוספים אפשר
להתקשר לטל' 02‎-5602117/8, דוא"ל zviaor@netvision.net.il .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001