בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
פיצול שאלון בחינת הבגרות במחשבת ישראל בחינוך הדתי 4.3‎-13
החל ממועד קיץ התשס"ב יבוטל שאלון 038202 (2 י"ל), ובמקומו ייבחנו התלמידים
בשני שאלונים נפרדים ברמת י"ל אחת בכל שאלון.
התלמידים רשאים להיבחן ביחידת הלימוד הראשונה (שאלון 038108) החל מכיתה
י"א ולהמשיך להיבחן בכיתה י"ב להשלמת 2 יחידות הלימוד.


בשאלות אפשר לפנות אל הרב ד"ר יוחאי רודיק, המפמ"ר למחשבת ישראל
בחינוך
הדתי, טל' 02‎-5604180 ו-02‎-6513875.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001