בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שקלול בחינות הבגרות במדעי המחשב, 5 י"ל 4.3‎-14
החל משנת הלימודים התשס"ד יחושב ציון הבחינה המשוקלל במדעי המחשב ברמה
של 5 י"ל כדלקמן:

אפשרות א': צירוף השאלונים 899122 (י"ל אחת - 10% מכלל הציון), 899222 (2
י"ל- 40% מכלל הציון) 899205 (2 י"ל - 50% מכלל הציון).

אפשרות ב': צירוף השאלונים 899127 (י"ל אחת - 17% מכלל הציון), 899222 (2
י"ל - 33% מכלל הציון) ו-899205 (2 י"ל - 50% מכלל הציון).
אופן השקלול הזה יוחל על תלמידים הלומדים בכיתה י' בהתשס"ב.בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר למדעי המחשב ולטכנולוגיות מידע,
טל' 03‎-6896199 ו-056‎-282120.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001