תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
תכנית לימודים מורחבת באזרחות בחינוך הכללי, הדתי
והערבי
9.7‎-4
החל ממחזור כיתות י' של שנת הלימודים התשס"ג אפשר יהיה ללמוד ולהיבחן
באזרחות בהיקף מורחב של עד 5 י"ל בחינוך הכללי, הדתי והערבי.
תכנית לימודים המבוססת על גישת הצבירה תפורסם בידיעון למורה לאזרחות.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הפיקוח על הוראת האזרחות:
- אל המפמ"רית לאזרחות בחינוך הדתי, הגב' שרה וידר,
טל' 02‎-5604141 ו-056‎-282085
- אל המפמ"רית לאזרחות בחינוך הכללי, הגב' חנה שפיר,
טל' 02‎-5603551
- אל המפמ"ר לאזרחות בחינוך הערבי, מר סעיד ברגות,
טל' 056‎-282308.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/4, ט"ז כסליו תשס"ב, 1 בדצמבר 2001