חוזר זה מבוטל

שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון. לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח
3.2
הנוהל להגשת בקשות להקצאת תקציבים לפיתוח מוסדות חינוך - בנייה חדשה
וחידוש והתאמה של מבנים קיימים

3.2‎-5
תאריך תחולה: 1 בינואר 2002
מטרת הפרסום: החלפת סעיף
בחוזר3‎-2.3
הוראות הקבע
סא/5(א)
  1. מטרות הנוהל
קבלת תמונה כוללת של צורכי הפיתוח של מוסדות החינוך בארץ לצורך קביעת סדרי
העדיפויות להקצאת תקציבי הפיתוח מהמקורות השונים
 
1.1 
קידום תהליך התכנון של מוסדות החינוך על ידי השלמת ההליך של הסדרת הבעלויות של
הרשויות המקומיות על המגרשים או הסדרת החכירה שלהם לדורות, שהם תנאי הכרחי
לאישור פרוגרמות ותקציבי פיתוח לבנייה חדשה ולחידוש ולהתאמה של של מבנים קיימים
 
1.2 
פרסום הודעות מוקדמות לרשויות המקומיות בדבר הצהרת הכוונות לגבי התקצוב המתוכנן
לבנייה, כדי שתוכלנה לקדם את תכניות הביצוע בהתאם לכך
 
1.3 
פרסום השינויים שהוכנסו בנוהלי העבודה במהלך השנה האחרונה, בעיקר בתחום הבקשות
לחידוש ולהתאמה של מבנים ובצורך לרשום משכנתה/משכון כתנאי לקבלת תקציבי פיתוח
כלשהם.
 
1.4 
הערה
נוהל זה מבטל את הנוהל שפורסם בסעיף 3.2‎-3 בחוזר הוראות הקבע סא/5(א), ובא במקומו.


2. הנחיות כלליות להכנת הבקשות
הבקשות תוגשנה אך ורק על ידי רשויות מקומיות.
 
2.1 
את רשימת הבקשות יש לבסס על תחזיות התלמידים ברשות המקומית ועל החלטות משותפות
שהתקבלו במסגרת התכנון של מערכת החינוך שלה, וזאת לאחר מיצוי כל האפשרויות לחיסכון
בבנייה באמצעות ארגון מחדש של מוסדות החינוך, ניצול מרבי של כל מבני החינוך הקיימים
ואכלוס מיטבי של הכיתות תוך ויסות תלמידים בין המוסדות והכנסת שינויים באזורי הרישום
וברובעי החינוך במידת הצורך.
 
2.2 
יש לכלול ברשימות רק בקשות לבנייה, לחידוש ולהתאמה של מבנים על קרקע הנמצאת
בבעלות, בחכירה לדורות של הרשות המקומית ובחזקתה הבלעדית, דהיינו קרקע שלא הושכרה
ולא תושכר בעתיד לכל גורם אחר, גם לא לרשת או לעמותה המפעילות מוסדות חינוך.
 
2.3 
יש לדרג את הבקשות בסדר עדיפויות יורד, על פי שיקול דעתם של מנהלי אגפי החינוך ברשויות
המקומיות.
 
2.4 
חובה לציין את סמלי המוסדות הנכללים בבקשה, אם הם קיימים, ובכלל זה סמלי המוסדות
המתוכננים שאושרו להם פרוגרמות, וכן את כל יתר הפרטים, כמפורט בטפסים שיוזכרו להלן.
 
2.5 
3. בנייה חדשה - גני ילדים ובתי ספר
החומר שיש להגיש  3.1 
רשימת הבקשות - רשימה כוללת של בקשות לתקצוב בנייה להרחבת מוסדות
חינוך קיימים ולבניית מוסדות חינוך חדשים, על גבי טופסי הבקשות, ממולאים
וחתומים כנדרש (ראה טפסים 1  ו-2 בנספח 1 )
 
3.1.1   
ברשימה יש לכלול גם את הבקשות שהצורך בהן הוכר עקרונית בעבר אך טרם
אושר תקציב לבנייתן, וכן פרויקטים שהוחל בבנייתם ויש לבנות בהם שלבים
נוספים, בהתאם לפרוגרמה.
 
א.   
רצוי לכלול ברשימת הבקשות רק פרויקטים שהם זמינים להכנת תכניות
עבודה לביצוע הבנייה - כאלה שכבר אושרו להם הפרוגרמות והתכניות
האדריכליות או כאלה הנמצאים בתהליך אישור.
 
ב.   


בקשות לאישור פרוגרמות לתכנון של בתי ספר וגני ילדים אפשר להגיש
לאגף למיפוי ולתכנון באופן שוטף לאורך כל השנה כדי לקדם את תהליך התכנון.


     
החומר שיש לצרף לרשימת הבקשות  3.1.2   
מפות אזורי הרישום ורובעי החינוך למוסדות יסודיים, כולל חטיבות
צעירות, ולחטיבות ביניים, בפיקוח ממלכתי וממלכתי דתי,
תוגשנה בכל
מקרה של הגשת בקשה לבנייה/להרחבה של מוסד חינוך כלשהו. במפות יסומנו גם
השינויים שיידרשו כתוצאה מהבנייה המבוקשת. הגשת המפות היא תנאי הכרחי
לדיון בבקשה. אפשר ורצוי להגיש מפות ממוחשבות (GIS).
 
א.
 
"טופס קרקע" במתכונתו העדכנית ונספחיו יוגש עבור כל מוסד שאין לו
פרוגרמה תקפה, ובכלל זה מוסד חדש, מוסד קיים שיש להרחיבו וכן גני ילדים
שאין להם אישור תכנון תקף של האגף למיפוי ולתכנון.
הגשת טופס הקרקע היא תנאי לאישור פרוגרמה לתכנון מוסד. טופס הקרקע
משמש הצהרה של הרשות המקומית לגבי הנושאים האלה:

1) בעלות על הקרקע/חכירה לדורות, ובכלל זה החזקה עליה וההבטחה
כי הרשות לא תשכיר אותה בעתיד לגורמים אחרים או תשנה את ייעודה ללא
הסכמת המשרד
 
 
ב.
 
2) התאמת המגרש לפיתוח המוסד המבוקש    
3) הסכמה לרשום משכנתה/משכון כדי להבטיח שהמבנה יישאר
בבעלות ובחזקה של הרשות ושייעשה בו ובמגרש השימוש המוסכם (מועד
הרישום של המשכנתה יהיה אחרי קבלת תוצאות המכרז ולפני אישור המשרד
לחתימה על החוזה עם הקבלן; רישום המשכנתה יהיה תנאי לקבלת אישור
המשרד ולשחרור הכספים בפועל).
 
 
 
"טופס קרקע" עדכני, שטר משכנתה והתנאים המיוחדים שהם חלק בלתי
נפרד ממנו - כל אלה נמצאים באתר האינטרנט של מינהל הפיתוח, שכתובתו
מופיעה בהמשך.
 
 
מידע עדכני על המצאי הפיזי יוגש עבור כל בקשה לתוספת בנייה במוסד
קיים, שאין לו פרוגרמה תקפה, במתכונת המפורטת להלן, ובחתימת מהנדס העיר
של הרשות:
1) תכנית ההעמדה, שיסומנו וימוספרו בה כל המבנים והמתקנים
הקיימים על מגרש בית הספר, במקרה שהם לא סומנו בתכנית המדידה שיש
לצרף לטופס הקרקע (אם המגרש מיועד למוסדות חינוך או ציבור נוספים, יש
לסמן את חלוקת המגרש והמבנים בין המוסדות וכן את החדרים ואת המתקנים
המשותפים ולציין את הגודל של כל אחד מחלקי המגרש)
 
 
ג.
 
2) תרשים המבנים (בקנה מידה של 250:1) של כל המבנים הקיימים על
מגרש בית הספר, ובכלל זה מבנים זמניים, על רקע תכנית המדידה המצבית
(בציון מספרם עפ"י תכנית המדידה/ההעמדה), תוך פירוט עדכני של כל מרחבי
הלמידה וחדרי העזר שבמבנה לפי מפלסים ולפי ייעודם הנוכחי ושטחם נטו,
סימון מקלטים ומרחבים מוגנים, חדרי שירותים וגרמי מדרגות, וכן חישוב
שטחי הנטו והברוטו של כל מבנה (לפי מפלסים) ושל סך כל המבנים במוסד
 
 
 
3) רשימת מצאי החדרים לכל מבנה בנפרד, כלדקמן:
- תיאור המבנה: הגיל, סוג הבנייה, סוג הגג ומצבו, מצב הרצפה
התחתונה והמצב הפיזי הכללי  
 
- פירוט החדרים: לפי הייעוד הנוכחי והגודל, לפי המפלסים ובציון
שימוש משותף עם מוסד אחר (אם קיים).  
 
 
מידע על גני הילדים ביישוב יוגש בכל מקרה של בקשה לבניית גן ילדים,
כדלקמן:
1) מפת גני הילדים ביישוב - שיסומנו וימוספרו בה כל מבני הגנים
הקיימים, ובכלל זה אלה שאינם מאוכלסים כיום בכיתות גן, תוך ציון ייעודם
הנוכחי, וכן המבנים שבבנייה או שתוקצבו וטרם הוחל בבנייתם (אפשר ורצוי
להגיש מפות ממוחשבות - GIS)
 
 
ד.
 
 
2) רשימת האכלוס של כיתות הגן ביישוב לפי גילאים ושכונות/אזורי תכנון,
בציון מספר הגן (עפ"י המספור במפה), מספר הילדים לפי הגיל וסוג הפיקוח וכן
תיאור המבנה, במקרה של מבנה לא תקני (שכור, זמני, קטן מהתקן).
 

 
 
לוח הזמנים (לבנייה חדשה)  3.2 
עד סוף חודש מרס תוגשנה לסגן מנהל מינהל הפיתוח כל הבקשות לשנת התקציב
הבאה, בצירוף החומר המבוקש (כל זאת על גבי הטפסים 1 ו-2 בנספח 1).
 
3.2.1   
עד סוף חודש יוני, או סמוך לכך, תושלם בדיקת הבקשות, יתקיימו, במידת
הצורך, דיונים עם הרשויות הפונות, ותינתנה תשובות המיפוי כמפורט ב-3.3 להלן.
 
3.2.2   
עד סוף חודש אוגוסט אפשר יהיה לערער על התשובות בעניין הגדרת הצרכים
וסדרי העדיפויות בפני מנהל מינהל הפיתוח. הדיונים בערעורים יסתיימו עד אמצע
חודש נובמבר, ובמהלכם יובאו בחשבון גם נתוני התלמידים המעודכנים בשנת
הלימודים השוטפת.
 
3.2.3   
עד סוף חודש ספטמבר על הרשויות המקומיות להשלים את הסדרת הבעלות על
המגרשים המיועדים לבנייה חדשה שהוסכם לכלול אותם ברשימת הצרכים לתקציב
השנה הבאה ואת העברת המסמכים הדרושים למנהל האגף למיפוי ולתכנון. פרויקט
שהצורך בו הוכר, אך עניין המגרש לא יוסדר עד למועד זה, לא ייכלל ברשימת
הצרכים לשנת התקציב הבאה.
 
3.2.4   
מתחילת חודש ינואר יחל מינהל הפיתוח להוציא אישורים תקציביים. התקצוב
בפועל ייעשה בהתאם לאפשרויות התקציב כפי שהוא יאושר על ידי הכנסת ובהתאם
לסדרי העדיפויות שייקבעו.
האישורים התקציביים יישלחו, כמקובל, בחתימת חשב המשרד ומנהל
האגף לבינוי ולתקצוב או בהודעת מפעל הפיס - בהתאם לגוף המתקצב את
הפרויקטים.

האישורים התקציביים יינתנו רק לפרויקטים שיש להם תכנית אדריכלית מאושרת.
האישור לחתימה על חוזה עם הקבלן והכספים יינתנו רק לאחר רישום
משכנתה/משכון, כמפורט ב-3.1.2-ב'-3 לעיל.
 
3.2.5   
מבנה תשובת סגן מנהל מינהל הפיתוח לבקשות לבנייה חדשה
התשובה תתחלק לקטגוריות האלה:  
3.3 
קטגוריה א': הסכמה לכלול את הפרויקט, כולו או חלקו, ברשימת הצרכים
לתקציב. כל הפרויקטים שייכללו בקטגוריה זאת ירכיבו את רשימת הצרכים לקראת
הכנת התקציב, ומתוכה ייבחרו מאוחר יותר הפרויקטים לביצוע, על פי סדרי
העדיפויות שייקבעו, בתנאי שהרשות המקומית השלימה את הטיפול בנושא
המגרשים (כמפורט ב-3.2.4 למעלה) ובהתאם לאפשרויות התקציב. על פרויקטים
אלה יודיע ראש מינהל הפיתוח לרשויות המקומיות החל מתחילת חודש ינואר,
כמפורט לעיל.
 
3.3.1   
קטגוריה ב': הכרה עקרונית בצורך בפרויקט, בכולו או בחלקו, אך אי הכרה בצורך
לתקצבו כבר באותה שנה. במקרים שבהם יוכר הצורך בפרויקט בטווח השנתיים עד
שלוש השנים הקרובות יאשר האגף למיפוי ולתכנון פרוגרמה לתכנון, וימליץ להקצות
לפרויקט כספי תכנון. לצורך אישור הפרוגרמות לתכנון על הרשות המקומית להגיש
למנהל האגף למיפוי ולתכנון את "טופס הקרקע", ממולא ומלווה במסמכים
הדרושים, כמפורט בטופס העדכני. תהליך אישור הפרוגרמות לפרויקטים אלה יחל
בינואר, עם השלמת הטיפול בתקציב.
 
3.3.2   
קטגוריה ג': אי-הסכמה עקרונית ודחיית הבקשה, עם פירוט הנימוקים להחלטה.
 
3.3.3   
קטגוריה ד': הודעה כי הבקשה תובא לדיון נוסף.  3.3.4   
קטגוריה ה': הודעה שהפרויקט המבוקש יועבר לדיון בפורום אחר, או שאינו כלול
בנושאי הבנייה המטופלים על ידי מינהל הפיתוח.
 
3.3.5   
4. חידוש והתאמה של מבנים קיימים - בתי ספר בלבד
כללי  4.1 
התכנית לחידוש ולהתאמה של מבני חינוך מיועדת לשיפור מהותי במצבם של
המבנים הישנים ולהתאמתם ליעדים ולסטנדרטים עדכניים.
 
4.1.1   
התכנית מיועדת לכלל מוסדות החינוך הקיימים במערכת, לסוגיהם השונים, להוציא
גני ילדים.
 
4.1.2   
אפשר להגיש בקשה רק עבור מבנה שהליך הסדרת הבעלות או החכירה לדורות של
הרשות המקומית לגביו נעשה כנדרש, כמפורט בטופס הקרקע.
 
4.1.3   
התכנית לחידוש מבנים היא תכנית רב שנתית מצטברת, המכילה מאגר של תכניות
המוכרות על ידי משרד החינוך שמתוכו המשרד בוחר מדי שנה את הפרויקטים
שיתוקצבו בפועל באותה שנה.
 
4.1.4   
אין צורך להגיש בקשה עבור בתי ספר שאושרו בעבר והנכללים כבר בתכנית הרב
השנתית המצטברת (כפי שאושרה עד היום).
 
4.1.5   
אין להגיש בקשה עבור פרויקט שקיבל תשובה שלילית במסגרת התכנית
הרב-שנתית, אלא אם עברו מאז 3 שנים לפחות.
 
4.1.6   
התקציב לחידוש מבנים אינו מיועד לעבודות בדק בית ולהתקנה של מתקני בטיחות.
יחד עם זאת, בפרויקט שנכלל בתכנית הרב-שנתית לחידוש ולהתאמה של מבנים
יינתן גם פתרון לבעיות מסוג זה, וכן להסדרת הנגישות למוגבלים, במידת הצורך,
במסגרת התכנית הכוללת שתאושר למוסד.
 
4.1.7   
התקציב לחידוש מבנים כולל גם כספי תכנון, אולם אין אפשרות להקדמת כספי
תכנון לפני שמקבלים את ההרשאה התקציבית לביצוע הפרויקט בפועל.
 
4.1.8   
שלבי הטיפול בבקשות  4.2 
שלב א - הגשת בקשות לתוספת פרויקטים או לדיון נוסף: עד סוף חודש מרס
תוגשנה לסגן מנהל מינהל הפיתוח כל הבקשות (על גבי טופס 3 בנספח 1).
בשלב הזה הרשות נדרשת לצרף לרשימת הבקשות רק את המפות של
אזורי הרישום ורובעי החינוך (ראה 3.1.2-א' לעיל) ומכתב הסבר המנמק את הצורך
בחידושו או בהתאמתו של המבנה.
4.2.1   
שלב ב' - מתן תשובה עקרונית של סגן מנהל מינהל הפיתוח: עד סוף חודש
יוני, או סמוך לכך, ישלים האגף למיפוי ולתכנון את בדיקת הבקשות על פי צורכי
התכנון של מערכת החינוך ברשות, ותינתנה תשובות מיפוי עקרוניות בדבר הצורך
העקרוני בפרויקטים. תשובות אלה משמשות מיון ראשוני של הבקשות, וזאת בלי
להתייחס בשלב זה להיבטים הפיזיים של מצב המבנים.
בדיקת המיפוי תיעשה באמצעות סדרת קריטריונים (ראה את רשימת הקריטריונים
בנספח 2). הבקשות שתעבורנה את תנאי סף הכניסה ותקבלנה 50 נקודות לפחות
(לאחר הפעלת מקדם התאמה בין שיטת הניקוד הישנה לשיטה החדשה) - בקשות
אלה תקבלנה תשובה עקרונית חיובית ראשונית. התשובה תכלול גם את הגדרת
המבנה החינוכי המיועד של המוסד, שממנה תיגזר הפרוגרמה הפיזית שלו לצורך
התכנון. תשובה סופית תינתן רק על פי מסקנות הצוות המקצועי שיסייר
באתר, כמוסבר להלן.
 
4.2.2   
שלב ג' - סיור באתר: לאחר מתן התשובה העקרונית יתקיים סיור באתרי
המוסדות שקיבלו תשובה חיובית. מטרת הסיור היא להכיר באופן כללי את
המבנים של בית הספר ולהתרשם מהבעיות הפיזיות העיקריות שלו
ומהאפשרויות לתת פתרונות.

הסיורים יתקיימו באופן שוטף במהלך השנה, ויתואמו על ידי מינהל הפיתוח. בסיור
ישתתפו מטעם מינהל הפיתוח: מרכז המיפוי האחראי על היישוב, אדריכל יועץ
ומהנדס יועץ. מטעם הרשות ישתתפו מהנדס הרשות, מנהל אגף החינוך ומנהל
המוסד.
בתחילת הסיור יהיה על הרשות להמציא את המסמכים האלה: טופס קרקע
מעודכן, על נספחיו, ומידע עדכני על המצאי הפיזי, כמפורט ב-3.1.2-ג' לעיל. כמו כן
אפשר להציג במהלך הסיור גם תרשים רעיוני לפרויקט.
 
4.2.3   
שלב ד' - מתן אישור לתכנון הפרויקט: לאחר הסיור יודיע סגן מנהל מינהל
הפיתוח לרשות אילו פרויקטים אושרו להיכלל בתכנית הרב-שנתית ואילו פרויקטים
לא אושרו, לאור המסקנות שהתקבלו במהלך הסיור.
 
4.2.4   
במסגרת זאת יוגדרו באופן ראשוני, לצורך הכנת התכנית האדריכלית הרעיונית,
הנושאים האלה: המבנים והאגפים המאושרים לטיפול, העבודות העיקריות
המאושרות לביצוע ו"עומקן" והמלצה לחלוקת הפרויקט לשלבי ביצוע. כן ייקבע
סופית המבנה החינוכי המאושר למוסד.  
 
שלב ה' - הגשת תכנית אדריכלית רעיונית: התכנית תוגש על גבי תכנית
המדידה העדכנית של מגרש בית הספר שסומנו עליה כל הנתונים הדרושים, כמפורט
בטופס הקרקע, ובין היתר כל המבנים והמתקנים הקיימים והמתוכננים. יש לצרף
אומדני עלות מפורטים לפי המבנים וסוגי העבודות. רצוי לפנות לקבלת סיוע אל
היועצים של מינהל הפיתוח כבר בשלב הראשוני של גיבוש התכנית הרעיונית.
 
4.2.5   
שלב ו' - אישור התכנון האדריכלי-הרעיוני ומתן אישור לתכנון מפורט.  4.2.6   
שלב ז' - הגשת תכנית אדריכלית לאישור: התכנית תהיה במתכונת של תכנית
בקשה להיתר בנייה, בצירוף כתבי כמויות.
 
4.2.7   
שלב ח' - אישור התכנית האדריכלית לביצוע הפרויקט: האישור יכלול
קביעה סופית של העבודות המאושרות לביצוע, וכן את היקף המסגרת התקציבית
לפרויקט ואת שלבי ביצועו.
יש להדגיש כי באישור זה לא יהיה משום התחייבות תקציבית כלשהי
לממן את הפרויקט בשנת התקציב הקרובה או בשלב אחד (במהלך שנה
תקציבית אחת)
.
 
4.2.8   
שלב ט' - התקצוב בפועל: הפרויקטים שיתוקצבו ייגזרו מתוך מאגר הפרויקטים
שנכללו בתכנית הרב-שנתית ואשר כבר אושרה להם התכנית האדריכלית לביצוע.
התקצוב בפועל ייעשה בהתאם לאפשרויות התקציב כפי שיאושר על ידי הכנסת
ובהתאם לסדרי העדיפויות שייקבעו.
האישורים התקציביים יישלחו, כמקובל, בחתימת חשב המשרד ומנהל
האגף לבינוי ולתקצוב.

שחרור הכספים בפועל מותנה ברישום משכנתה/משכון, כמפורט
ב-3.1.2-ב'-3.
 
4.2.9   

 
יש להדגיש, כי כל עוד לא אושר תקציב המדינה בכנסת, אין מינהל הפיתוח רשאי להודיע
לרשויות המקומיות באופן חד-משמעי על הפרויקטים המתוכננים להיות מתוקצבים, הן לבנייה
חדשה והן לחידוש ולהתאמה של מבנים. הגדרת הצרכים אינה אישור תקציבי כלשהו, ואין בה
התחייבות לביצוע הפרויקט או לעיתוי של ביצועו. לכן, כל עוד לא התקבלה הרשאה תקציבית,
חתומה על-ידי חשב המשרד ומנהל האגף לבינוי ולתקצוב או על ידי הנהלת מפעל הפיס, הרשות
המקומית מנועה מלפרסם מכרז לביצוע העבודות או לחתום על חוזה לביצוען.
 
 


למידע נוסף אפשר לפנות אל האגף למפוי ולתכנון במינהל הפיתוח, משרד החינוך,
ירושלים, טל' 02‎-5603382/3. כתובת מינהל הפיתוח באתר האינטרנט של המשרד:
http://www.education.gov.il/development.


5. נספחים
נספח 2 - הקריטריונים לבדיקת בקשות לחידוש מבנים משנת 2002 ואילך
1. התנאים שבהם הבקשה מחייבת דיון עקרוני או נדחית על הסף
מוסד שלפי עמדת המיפוי יש לסגרו - הבקשה נדחית על הסף.
 
1.1 
יישוב שיש צורך לבצע בו ארגון מחדש במערכת החינוך - הבקשה מחייבת דיון אצל סגן מנהל
מינהל הפיתוח.
 
1.2 
מוסד הקולט תלמידים שלא על פי המיפוי הבין-יישובי, והדבר מחייב תקנים חדשים, או
שמספר הילדים שאינם על פי המיפוי עולה על 10% - הבקשה מחייבת דיון אצל סגן מנהל
מינהל הפיתוח.
 
1.3 
גיל המבנה פחות מ-15 שנה - הבקשה נדחית על הסף.
 
1.4 
בית ספר יסודי או חטיבת ביניים הממיינים את התלמידים על פי בחינות כניסה - הבקשה
נדחית על הסף.
 
1.5 
2. הניקוד לצורך החלטה עקרונית על הכניסה של פרויקט מבוקש לתכנית

הניקוד  מספר התלמידים/  
מספר השנים
הקריטריון 
- 10
- 15
- 25
- 40
 
- 25‎-15 שנה
- 35‎-26 שנה
- 44‎-36 שנה
- +45 שנה
 
1. גיל המבנה
 
10
 
  2. הפרויקט הוא חלק מתכנית לארגון
מחדש של מערכת החינוך ביישוב
 
10
 
  3. בית הספר נכלל בתכנית יוח"א
 
15
 
  4. היישוב נכלל בתכנית העדפה
ממשלתית כלשהי
 
10
 
  5. בקרבת ביה"ס נבנה/מתוכנן בי"ס
חדש מאותו הסוג
 
1
 
- 199‎-0 תלמידים
 
6. מספר התלמידים החזוי בעוד 5 שנים
(הערה: לגבי בי"ס לחינוך מיוחד הוכנס
פקטור על מספר התלמידים)
 
4
8
12
20
 
- 399‎-200 תלמידים
- 599‎-400 תלמידים
- 799‎-600 תלמידים
- +800 תלמידים
 
 
20
 
  7. המבנה משנה את ייעודו למוסד חינוכי
אחר, ולכן יש צורך בהתאמות
 
15
 
  8. יש צורך בשילוב המבנה הישן עם בנייה
חדשה מתוכננת
 
הערות לטבלה
סף הכניסה הוא 50 נקודות לפחות, לאחר הפעלת מקדם התאמה בין שיטת הניקוד הישנה
לשיטה החדשה.
 
1. 
החלטה סופית על הכללת הפרויקט בתכנית תתקבל רק על פי מסקנות הצוות המקצועי שיסייר
באתר.
 
2. 
  


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/5(א), א' שבט תשס"ב, 14 בינואר 2002