ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
תקן מומלץ ליישום תשתיות לתקשוב בתי ספר 3.6‎-2
 
תאריך תחולה: 1 בינואר 2002
מטרת פרסום: חדש 
 
 
1. רקע
משרד החינוך רואה בתקשוב בתי הספר מנוף לקידומם בתחומי הלמידה, ההוראה והניהול
האדמיניסטרטיבי. במסגרת זו הקים משרד החינוך רשת תקשורת מינהלית מאובטחת המאפשרת
העברת נתונים בין כל הגורמים במערכת החינוך, ובכלל זה רשויות מקומיות, בתי ספר, מטה
המשרד ובעלויות החינוך הפרטיות. במקביל המשרד דואג למחשוב הפדגוגיה בבתי הספר במסגרת
תכנית המחשוב.
כדי להיערך בצורה יעילה ואמינה ולאגם את המשאבים העומדים לרשות הגופים האחראים על בתי
הספר הכין המשרד - על דעת מרכז השלטון המקומי בישראל -תקן מומלץ ליישום התשתיות
לתקשוב בתי הספר. ההנחיות הוכנו באופן שתאפשרנה לבתי הספר להניח תשתית שתיתן מענה
לשינויים הטכנולוגיים התכופים תוך התחשבות במגבלות התקציביות הקיימות. היערכות נכונה
תחסוך הוצאות מיותרות בעתיד. תקן זה ישמש כלי עזר לבקרה של בעלויות בתי-הספר על הגופים
המבצעים את העבודה בפועל.


המפרטים הטכניים הקשורים להנחיות אלו מופיעים באתר המשרד, בכתובת זו:
www.education.gov.il


2. עקרונות התקן
ההנחיות הטכניות למימושה של מערכת התקשוב בבתי ספר נוגעות לבתי ספר בבנייה חדשה
ולבתי הספר הקיימים.
 
2.1 
מימוש מערכת התקשוב בבתי ספר אלו יחול על כל הגורמים בבית הספר: המינהלה, המערכת
הפדגוגית, המעבדות והסדנאות.
 
2.2 
ההנחיות תשמשנה כלי עזר לרשויות המקומיות ולבעלויות של בתי הספר להכנת הזמנת
העבודה ולבקרת הביצוע של מערך התקשוב על ידי הגופים המבצעים.
 
2.3 
מערכות התקשורת המשרתות את המינהלה ואת הפדגוגיה בבתי הספר הן מערכות נפרדות
מההיבט של הציוד האקטיבי, כגון שרתים, מתגים ורכזות. רשתות נפרדות אלו מכונות "רשת
מינהלית" ו"רשת פדגוגית".
 
2.4 
התקן מפרט את הדרישות תוך התייחסות לשינויים הטכנולוגיים העתידיים.
 
2.5 
3. מטרות התקן
מתן הנחיות להכנת מערך תקשורת פסיבי אחיד לשתי הרשתות בבית הספר
 
3.1 
מתן הנחיות לאבטחת מידע (הפרדת הרשתות תיעשה בתוך בית הספר על ידי הפרדת השרתים
והמתגים בתוך חדר המחשב ובחדרי התקשורת המשרתים את כלל בית הספר).
 
3.2 
4. שיטות העבודה
בבית ספר קיים או בתכנון של בית ספר חדש או אגף חדש בבית ספר קיים ייבדקו המשאבים
העומדים לרשות פרויקט התקשוב, והעבודה תתבצע בגבולות התקציב הקיים, בהתאם
להנחיות בתקן זה. בצורה זו אפשר להבטיח הכנת תשתית מתאימה למקרה שיהיה צורך
לבצע את העבודה בשלבים.
 
4.1 
כדי לאפשר לבית הספר לבצע את הכנת התשתית לתקשוב בהתאם למשאבים העומדים
לרשותו יש להכין רשימת מצאי של הרכיבים הקיימים בו בהשוואה לתקן מומלץ זה. הביצוע
בפועל ייעשה בהתאם למשאבים העומדים לרשות בית הספר.
 
4.2 
להלן פירוט המצבים ששיטת העבודה מתייחסת אליהם:
בית ספר חדש
בית ספר קיים, ללא תשתית
בית ספר קיים, עם תשתית חלקית  
בית ספר קיים, עם תשתית מלאה.
5. הגדרות
4.3 
נקודת קצה: נקודה המשמשת לקישור המחשב לרשת מקומית והמסתיימת בשקע מסוג
RJ-45.
 
5.1 
עמדה: עמדת עבודה למורה/לתלמיד הכוללת מחשב אישי או מדפסת רשת או כל ציוד קצה
אחר.
 
5.2 
מכלול עבודה: מכלול המשמש לקישור עמדת עבודה לרשת והכולל נקודת קצה מסוג RJ-45
ו-2 נקודות חשמל.
 
5.3 
6. הנחיות לביצוע
כללי
התשתית הפסיבית שתבוצע תהיה לפי תקן CAT-5E.
 
6.1 
שטחים  6.2 
לחדר מחשב מרכזי יש להקצות שטח של X33 מ'. חדר זה יהיה סגור מכל צדדיו
לגישה ומוגן במנעול, וירכז את כל התקשורת הפסיבית בבית הספר וכן את
השרתים.
 
6.2.1   
לחדר זה יקושרו כל ריכוזי התקשורת בבית הספר, שיותקנו למבנה שחדר המחשב
המרכזי ממוקם בו.
 
6.2.2   
גודל השטח עבור ריכוז תקשורת יהיה בהתאם לגודל ארון התקשורת, כדלקמן:
לארון מ-U10 ועד U30 נדרשת גומחה במידות של 120 ס"מ רוחב, 60 ס"מ עומק,
ו-145 ס"מ גובה. לארון מ-U30 ועד U44 נדרשת גומחה במידות של 180 ס"מ
רוחב, 180 ס"מ אורך ו-211 ס"מ גובה. שטח זה יהיה סגור מכל צדדיו לגישה
ומוגן במנעול.
 
6.2.3   
 
מובילי תקשורת  6.3 
נקודת קצה
התקנת תשתית לנקודת קצה (מובילים לנקודת קצה) יכולה להתבצע בשני
אמצעים:
 
6.3.1   
בקופסה לתקשורת בקוטר של 55 מ"מ ובעומק של 60 מ"מ
א.   
במכלול עבודה מתוצרת "סימה", דגם C-260, הכולל נקודת קצה למחשב,
נקודת קצה לטלפון, שתי נקודות חשמל, צינור 23 מ"מ לנקודת קצה מחשוב,
צינור 23 מ"מ לנקודת טלפון וצינור 16 מ"מ לחשמל.  
ב.   
ציר מרכזי - תעלות רשת בגדלים 20/8 ס"מ ו-30/8 ס"מ בהתאם לתכנון
תעלות אלה תונחנה בתקרה מחדר המחשב המרכזי ועד לקצה המסדרון בכל קומה.
6.3.2   
קישור עמדות קצה לציר מרכזי
הקישור ייעשה באמצעות צינורות "מריכרף" ("כבה מאליו") חסיני אש, בקוטר 23
מ"מ, בהתאם לתכנון.
 
6.3.3   
תעלות היקפיות בחדרים יש להניח תעלות PVC בגדלים של 120/60 מ"מ
ו-60/60 מ"מ. בתוך תעלות 120/60 תבוצע הפרדה ביחס של 80/40. קישור
התעלות לציר הראשי ייעשה באמצעות צינורות "מריכרף" ("כבה מאליו") חסיני
אש, בקוטר 36 מ"מ ו-42 מ"מ.  
6.3.4   
פיר אנכי
יתוכנן פיר אנכי למערכת התקשורת בנפרד, באמצעות תעלת רשת בגודל X830 ס"מ.
 
6.3.5   
מעלות מתכת מחורצות
בחדר מחשב מרכזי יש להניח תעלות מתכת מחורצות בגודל X8.530 ס"מ מתחת
לרצפה צפה (אם מתוכננת רצפה צפה).  
6.3.6   
פריסת מכלול העבודה
 
6.3.7   

סוג
הרשת*
 
מס' העמדות
המומלץ
 
מס' העמדות
המזערי
(המינימלי)
 

המיקום
 
פדגוגית+מינהלית    3  כיתת גן טרום חובה 
פדגוגית+מינהלית    3  גן ילדים 
פדגוגית  3  1  כיתת לימוד 
פדגוגית    1  כיתת לימוד בגן ילדים 
פדגוגית    אחד לכל חטיבה  כיתת לימוד בחטיבה
צעירה
 
מינהלית  מכלול אחד  
לכל 5 מורים
3  חדר מורים 
פדגוגית  6  1  ספרייה/חדר עיון 
פדגוגית  6  4  חדר מדעים 
פדגוגית  20 או אחד
לכל עמדה
 
12  חדר מחשבים 
פדגוגית  6  4  חדר טכנולוגיה 
פדגוגית    1 לכל
עמדה
 
מוקד לוגיסטי 
פדגוגית    1 לכל
עמדה
 
חדר הכנה למדעים/ 
לטכנולוגיה
פדגוגית    1 לכל
עמדה
 
מרכזייה פדגוגית 
פדגוגית    1  חדר אור-קולי 
מינהלית    1  אולם ספורט 
פדגוגית    1  חדר עזר 
מינהלית+פדגוגית    4  חדר רכזי שכבה 
מינהלית    1  חדר פרה-רפואי 
מינהלית    1  חדר מנהל/ת 
מינהלית  מכלול אחד 
לכל עובד מזכירות
1  חדר מזכירות/מינהלה 
פדגוגית  3 1  פינות עבודה  
לאורך מסדרון
ארוך או ברחבה גדולה

* לתשומת לב: בחדרים שיש בהם נקודות קצה לרשת המינהלית ולרשת הפדגוגית יש לדאוג להפרדה בין הרשתות
בפריסת הנקודות.
חדר מחשב/ריכוזי תקשורת  6.3.8   
בחדר המחשב ובריכוזי התקשורת יהיו מסדי תקשורת בגובה U40 או U44,
בעומק 80 ס"מ וברוחב "19, לפי המפרט הטכני. ארונות אלו ייצגו את שקעי
הקצה ואת ציוד התקשורת למחשוב. דלתות הארונות תהיינה שקופות.
 
א.   
בחדר המחשב תותקן חוות שרתים אחת עבור הרשת המינהלית והרשת
הפדגוגית
 
ב.   
כבילה  6.3.9   
הכבילה שתיפרס מחדר המחשב או מריכוזי התקשורת תהיה מסוג ג'יגה ליין
W8 לעמידה במהירות של MHZ600 לפי מפרט טכני שיפורסם באתר המשרד,
בכתובת זו: www.education.gov.il.  
א.   
הפריסה תיעשה בשיטה ה"כוכב".  ב.   
הכבילה שתיפרס תהיה מסומנת בסימון זהה משני קצות הכבל, באמצעות
שרוול מתכווץ. סימון נקודות הקצה יתאים לתיק התיעוד שיימסר לאתר.
 
ג.   
לוחות ניתוב  6.3.10   
לוחות הניתוב יהיו בעלי 24 מבואות RJ-45 מסוככים העומדים בתקני
CAT-5E.  
א.   
המרחק מלוח הניתוב ועד לנקודת התקשורת של המשתמש (נקודת הקצה) לא
יעלה על 90 מ'.
 
ב.   
קשר חוץ  6.3.11   
יש לוודא התקנת כבל של 25 זוגות ממכלול בזק במבנה אל חדר המחשב
המרכזי. כבל זה נועד להקצאת קווי סיפרנט
FR או ADSL לקישור בית הספר
למרכזי משרד החינוך.
 
א.   
יש לוודא התקנת תעלה או צינור נוסף בקוטר 36 מ"מ שיאפשר להניח דרכו
כבלים לחיבור אמצעי תקשורת חדשים אחרים לבית הספר.
 
ב.   
חשמל ותאורה למערכת המחשוב  6.3.12   
נקודות המתח עברו מסדי התקשורת יהיו בשקעי CEE סייקון V 16A220 , כל
נקודה במעגל נפרד.  
א.   
לכל מכלול עבודה יהיו שני שקעי חשמל משדה חיוני, מוזנים ממעגלים
נפרדים ממעגלי השירות של אותו מכלול.
 
ב.   
לכל חדר מחשב יהיה לוח חשמל ייעודי, ובכלל זה הכנה לקליטת UPS מקומי
ומערכות התראה.
 
ג.   
לכל חדר מחשב תוכן תאורה דו-תכליתית בעלת עוצמה של X364 ואט לפחות.  ד.   
לכל חדר מחשב או מסד תקשורת תוכן נקודת הארקה מפס השוואת
פוטנציאלים. הנקודה תוכן באמצעות כבל מצופה
PVC בחתך של 16 ממ"ר.  
ה.   
שקעי החשמל למערכת המחשוב יסומנו בנפרד (למשל בצבע אחר).  ו.   
רצפת חדר המחשב
בחדר המחשב תותקן רצפה צפה או רצפת
PVC לפי המפרט הזה:  
6.3.13   
רצפה צפה לפי המפרט המופיע בקובץ המפרטים המפורסם באתר המשרד  א.   
רצפת PVC אנטי-סטטית בעלת התנגדות של 10 ומקדם שחיקה של 0.2 מ"מ.  ב.   
מיזוג האוויר  6.3.14   
לכל חדר מחשב/תקשורת יותקן מזגן ייעודי בעל תפוקה שתיקבע בהתאם
לתכנון הסופי (בהנחה שכל מזגן הוא בעל תפוקה של
BTU 23,000 לפחות).  
א.   
מערכת מיזוג האוויר תהיה ייעודית לחדר המחשב/התקשורת ומבוקרת
טמפרטורה של 22 מעלות לפחות ו-26 מעלות לכל היותר.
 
ב.   
מערכת המיזוג תותקן עם וסת עבודה, כדי שאפשר יהיה להפעיל את המזגן
ולהפסיק את פעולתו בצורה אוטומטית.
 
ג.   
לכל מערכת מיזוג תותקן מערכת התראה, ובכלל זה צופר וחיווי במשרד
המזכירות במידת הצורך.
 
ד.   
מערכת הבקרה של המזגן תהיה בחלל הפנימי של החדר מצד ימין של דלת
הכניסה.
 
ה.   
הארקות בחדרי מחשב ובחדרי תקשורת
ההארקה תותאן לסוג הרצפה המצויה בחדר:  
6.3.15   
מערכת הארקה במלוא היקף החדר מתחת לרצפה צפה, בהתאם לתקן
הישראלי או:
א.   
מערכת הארקה היקפית בהתאם לתקנים, שתחובר לרצפת ה-PVC. ב.  
שונות  6.3.16   
על הקבלן למסור את המערכת בצורה מושלמת, ובכלל זה תיק תיעוד בצירוף
כל הבדיקות שנעשו באתר (תיק
AS-MADE) בשלושה העתקים (2 לבית הספר
ואחד לבעלות על בית הספר - למחלקת מערכות מידע).
 
א.   
כל המערכות תהיינה מסומנות ומשולטות בשילוט PVC חרוט.  ב.   
לחדר המחשב יהיו דלת פלדלת ומנגנון מקודד.  ג.   
לחדר המחשב תהיה מערכת ייעודית לגילוי ולכיבוי אש בגז FM-200.  ד.   
קירות חדר המחשב/התקשורת ייבנו מבלוקים, או, לחלופין, מגבס ורוד
דו-קרומי, המכיל בין השכבות פח מגלוון בעובי מ"מ אחד.
 
ה.   
מיגון החדרים יבוצע לפי הפירוט בחוזר המיוחד ח', התשנ"ח (אוקטובר
1997), "נוהל אבטחת מידע במערכות מינהל בית ספרי ממוחשב", או לפי
נוהל אבטחת מידע אחר שיחליף אותו.
 
ו.   
ציוד אקטיבי
הציוד האקטיבי נועד לקשר את משתמשי המערכת ברשת בינם לבין עצמם ובינם
לבין גורמים שונים במערכת החינוך, הן כלפי פנים והן כלפי חוץ.
ציוד חוץ: ציודי מיתוג שונים לחיבור רשתות התקשורת המקומית של בית הספר
לרשתות תקשורת ציבוריות, ובכלל זה ציוד אקטיבי לביצוע אבטחת מידע (הפרדת
רשתות, חסימות, הצפנות).
ציוד פנים: מתג מרכזי ומתגי משנה להקמת רשתות LAN. יש להתייחס למתגים
נפרדים עבור רשתות LAN פדגוגיות ורשתות LAN מינהליות.  
6.3.17   
תקנים ותקנים
כל העבודות של מערכות התקשוב תבוצענה על פי התקנים האלה:  
6.3.18   
ISO-11801 - ת"י 1907, חלק 1, למערכות מחשוב  א.   
TIA/EIA/569 - ת"י 1907, חלק 1, למערכות מחשוב  ב.   
ת"י 1907, חלק 3, למערכות מתח נמוך  ג.   
GROUNDING BOUNDING TIA/EIA 607
ד.   
התקנים המוזכרים בחוזר המנכ"ל המיוחד ח', התשנ"ח, שהוזכר לעיל. ה.   
הערה: התקנים הם תקנים בינלאומיים, והם נמצאים במכון התקנים
ובספרות הבינלאומית.  
 
תקשורת בין מבנים 6.3.19   
אם יש בבית הספר כמה מבנים, ימוקם חדר המחשב המרכזי במבנה
ההנהלה, וביתר המבנים החיצוניים ימוקמו ריכוזי תקשורת משניים.
 
א.   
יש לתכנן את קישור המבנים עבור תקשורת מחשבים באמצעות שני צינורות
של 4 צול מהמבנה שחדר המחשב ממוקם בו לכל מבנה שיש בו ריכוז משני.
 
ב.   
הקישור בין המבנים לחדר המחשב ייעשה באמצעות כבל אופטי בעל 6 סיבים
מסוג
MM בקוטר של 62.5 מיקרון משוריין בפריסת "כוכב".
 
ג.   
   


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' סופיה מינץ, מנהלת המינהל לתקשוב
ולמערכות מידע: - בכתב: משרד החינוך 91911, ירושלים
באינטרנט: tikshuv@education.gov.il
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/5(א), א' שבט תשס"ב, 14 בינואר 2002