ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
רישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים לקראת שנת הלימודים התשס"ג 3.10‎-1
מועד הרישום  1. 
הרישום לגני ילדים ולבתי-ספר יסודיים יתקיים מיום רביעי, א' באדר התשס"ב (13
בפברואר 2002), ועד יום שני, כ' באדר התשס"ב (4 במרס 2002), ועד בכלל.
 
1.1   
רשות החינוך המקומית רשאית לקבוע, בהתאם לצורכי המקום ובהתחשב בנוחות
הקהל, כמה ימי רישום לגני ילדים ולבתי-ספר בתקופת הרישום כנ"ל, ובלבד שלא תקבע
פחות משישה ימי רישום, שבשניים מהם יהיו משרדי הרישום פתוחים גם בימים שמחוץ
לתקופת הרישום הנ"ל.
 
1.2   
מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגיל 5 וכן בגיל 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד
חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999.
 
1.3   
הרישום לגילאי 5 ולגילאי 3 ו-4 הנכללים בצו לימוד חובה (החלה מגני ילדים),
התשנ"ט-1999, מתקיים ברשות המקומית בלבד. הורה המבקש לרשום את ילדו לגן
מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום ברשות המקומית, בצירוף אישור מהבעלות (דוגמת
הטופס לרישום ראה בנספח ו' של החוברת "רישום לגני ילדים").
 
1.4   
בימים הנ"ל ניתן לערוך גם את הרישום לגני ילדים של טרום-חובה, שאינם נכללים בצו,
אך רשות החינוך המקומית רשאית לערוך את הרישום לגני ילדים אלה גם בימים
שמחוץ לתקופת הרישום הנ"ל.
 
1.5   
רשויות החינוך המקומיות מתבקשות לעשות את כל הסידורים כדי לסיים את רישום
התלמידים במועד שנקבע על-ידן. יש להבהיר לציבור ההורים, שסיכוייו של תלמיד
ללמוד במוסד חינוך סמוך לביתו גדולים, אם יירשם בתקופת הרישום.
 
1.6   
 
החייבים ברישום  2. 
לכיתה א'
תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשס"ג הם: א' בטבת
התשנ"ו (24 בדצמבר 1995) עד כ"ט בכסלו התשנ"ז (10 בדצמבר 1996).
הורי ילדים שנולדו מ-א' בטבת התשנ"ז (11 בדצמבר 1996) ימלאו טפסים המיועדים
לגני חובה.
במקרים מיוחדים, אם הורים אלה ירצו לרשום את ילדם לבית-ספר, הם יוכלו למלא,
נוסף על טופס הרישום לגן חובה, טופס העברה לבית-ספר. אם יימצא מאוחר יותר, על
פי הקריטריונים המקובלים (המלצת גננת, בדיקת רופא המשפחה וחוות דעת של
השירות הפסיכולוגי), כי הילד מתאים ללמוד בכיתה א', תשתמש הרשות המקומית
בטופס העברה לצורך דיווח על הרישום.
 
2.1   
לגנים (גילאי 5 ו-4‎-3)
תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשס"ג הם:
2.2   
גילאי 5: א' בטבת התשנ"ז (11 בדצמבר 1996) עד ל' בכסלו התשנ"ח (29
בדצמבר 1997)
 
-   
גילאי 4 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשנ"ח (30 בדצמבר 1997) עד ל'
בכסלו התשנ"ט (19 בדצמבר 1998)
 
-   
גילאי 3 (שנכללו בצו לימוד חובה): א' בטבת התשנ"ט (20 בדצמבר 1998) עד ל'
בכסלו התש"ס (9 בדצמבר 1999).
התאריכים שצוינו לגילאי 3 ו-4 תקפים גם לילדים שאינם נכללים ביישובים
ובאזורים שנכללו בצו לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999,
והמעוניינים להירשם לגנים על פי 5.2 להלן.
 
-   
תלמיד שלא נרשם במועד  3. 
רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב שבה הם
יידרשו לרשום את התלמיד תוך 7 ימים מיום מסירת ההודעה.
 
3.1   
לא מילאו ההורים אחר האמור בהודעה, או התברר שאין לתלמיד הורים - תקבע רשות
החינוך המקומית את גן הילדים או את בית הספר שבו ילמד התלמיד במקום הקרוב
ביותר למקום מגוריו.
 
3.2   
הגיעה רשות החינוך המקומית להסדר אחר עם ההורים, ישובץ התלמיד בגן הילדים או
בבית הספר על פי ההסדר שנקבע.
 
3.3   
רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בעניין גן הילדים או בית
הספר שבו שובץ ילדם ובעניין חובת הלימוד הסדיר שלו באותו מוסד.
 
3.4   
מועדי ההעברה לנרשמים לבתי ספר ולגני חובה (לגילאי 5 ולגילאי 3 ו-4
הנכללים בצו לימוד חובה (החלה בגנ"י), התשנ"ט-1999)
 
4. 
מועדי ההעברה זהים לימי הרישום שנקבעו על-ידי רשות החינוך המקומית.
במועד ההעברה הורים רשאים להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם
או את בתם -
 
4.1   
ממוסד רשמי אחד למשנהו;  -   
ממוסד רשמי למוסד פרטי;  -   
ממוסד רשמי למוסד פטור;  -   
ממוסד רשמי למוסד מיוחד  -   
ממוסד פרטי למוסד רשמי;  -   
ממוסד פטור למוסד רשמי.  -   
העברות תלמידים בין מוסדות חינוך יכולות להתבצע גם מחוץ למועד הרישום(בתנאי
שהתלמידים משובצים כתלמידים במוסד חינוך), כפי שיפורט להלן:
הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם -  
4.2   
ממוסד רשמי למוסד מיוחד  -   
ממוסד פרטי למוסד רשמי;  -   
ממוסד רשמי אחד למשנהו, מטעמים חינוכיים אלה:  -   
אי-התאמת התלמיד לחברת הילדים  -   
קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו  -   
בעיות הסתגלות;  -   
ממוסד רשמי אחד למשנהו, משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום
השיפוט של רשות החינוך המקומית;
 
-   
ממוסד רשמי אחד למשנהו, בשל מחלת התלמיד;  -   
ממוסד פרטי אחד למשנהו.  -   
העברות תלמידים לאחר מועד הרישום ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם
רשמיים
על פי התיקון לתקנות הרישום שנתקבל בתאריך 31.12.00 אפשר להעביר תלמידים גם
ממוסדות רשמיים למוסדות מוכרים שאינם רשמיים בתנאים האלה:
 
4.3   
הבקשה להעברה היא מטעמים חינוכיים, והיא מוגשת לרשות המקומית.  4.3.1
 
 
אם דחתה הרשות המקומית את בקשת ההורים, אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז
תוך שבעה ימים.
 
4.3.2
 
 
לא אישר מנהל המחוז את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל
הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה. החלטת המנהל הכללי
בערעור תהיה סופית.
 
4.3.3
 
 
טפסים ונוהל  5. 
לכיתות א' ולגני ילדים  5.1   
טופסי הרישום, בצירוף חוברת הדרכה לנרשמים, יחולקו לרשויות המקומיות
לקראת הרישום. קליטת הנתונים תיעשה באמצעות החברה לאוטומציה במינהל
השלטון המקומי.
 
5.1.1
 
 
משרד החינוך, בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי ובתמיכתו, ימשיך את ההסדר
שהיה קיים בשנים קודמות ברשויות המקומיות:
 
5.1.2
 
 
טופסי הרישום, בצירוף דפי ההדרכה לרשמים, יחולקו לרשויות המקומיות
לקראת הרישום.
 
א.   
רשויות החינוך המקומיות מתבקשות להעביר את טופסי הרישום, לרבות
הטפסים מבתי-ספר מוכרים שאינם רשמיים, לחברה לאוטומציה במרכז
השלטון המקומי, במהלך תקופת הרישום ולא יאוחר מ-כ"ז באדר התשס"ב
(11 במרס 2002).
 
ב.   
החברה לאוטומציה תהיה בקשר עם כל הרשויות המקומיות החל מתחילת
תקופת הרישום, ותקבע עם כל רשות מקומית את נוהלי איסוף החומר
והעברתו.
 
ג.   
החברה לאוטומציה תקלוט את כל טופסי הרישום לצורך הכנת קובץ
תלמידים מלא שיעמוד לרשות משרד החינוך והרשויות המקומיות.
 
ד.   
קובץ התלמידים הנזכר לעיל ישמש בסיס להקצאת המשאבים לרשויות
המקומיות.
 
ה.   
הרשויות המקומיות מתבקשות לעשות כל מאמץ כדי למנוע שיבוש בהתארגנות
במערכת מוסדות החינוך לקראת השנה הבאה.  
5.1.3
 
 
לגילאי 4‎-3
הרשויות המקומיות והבעלויות מתבקשות לפרסם במכתבים המופנים להורים לקראת
מועד הרישום ועל לוחות המודעות בעת הרישום את תוכן הצהרת המבקש כפי שמופיע
בטופס הרישום לגילאי 4‎-3, כדי למנוע תלונות של הורים בדבר אי-ידיעת תוכן
ההצהרה שהם חותמים עליה (הצהרת המבקש מופיעה בנספח א להלן).
 
5.2   
סמל גן
בטופס הרישום יש להשתמש אך ורק בסמלי גן המופיעים בקובץ הממוחשב (אפשר
לקבל תדפיס של קובץ זה במחוזות, מהממונים על גני ילדים).
גני הילדים שעדיין לא קיבלו אישור בטיחות חייבים לקבל אישור מהממונה על
הבטיחות במחוז עד כ"ד באלול התשס"ב (1 בספטמבר 2002). גנים שאין להם אישור
זה לא יהיו זכאים לתשלום.
יש להקפיד ולשבץ בכל כיתת גן מספר ילדים על-פי האישור שניתן לגן. שיבוץ ילדים
מעל המכסה המאושרת לא יזכה בתשלום.
 
5.3   
שכר הלימוד בגני ילדים לגילאי 4‎-3  6. 
בשנת הלימודים התשס"ג יפעיל משרד החינוך שכר לימוד מדורג בגנים לגילאי 4‎-3, כפי
שהיה נהוג אשתקד. הסדר זה יחול על גני הילדים שבבעלות רשויות החינוך המקומיות,
על ארגוני נשים ועל בעלויות אחרות, פרט לגילאי 4‎-3 הנכללים ביישובים הכלולים בצו
לימוד חובה (החלה בגני ילדים), התשנ"ט-1999, ולגנים ששרת החינוך החליטה
להרחיבם.
 
6.1   
שכר הלימוד המדורג שיחול על ההורה ייקבע לפי העיקרון של ההכנסה החודשית
הממוצעת ברוטו לנפש (לרבות קצבת ילדים). גובה שכר הלימוד יפורסם במועד מאוחר
יותר, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי. גובה שכר הלימוד עשוי להשתנות במהלך
שנת הלימודים, בהתאם לשינויים במשק.
 
6.2   
ההכנסה לנפש הקובעת לצורך מתן הנחה בשכר לימוד לשנת הלימודים התשס"ג היא עד
1,699 ש"ח לחודש ברוטו. ההכנסה תחושב על בסיס שלושת תלושי המשכורת של
אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2001. לוח דרגות ההנחה להתשס"ג מצורף בנספח ב להלן.
 
6.3   
השתתפות משרד החינוך תהיה בשיעור של 75% מן ההפרש שבין שכר הלימוד לבין
התשלום שייקבע להשתתפות ההורים, כאמור ב-6.2 לעיל.
 
6.4   
ביישובים המשתייכים למועצות האזוריות שאינן יישובי פיתוח ייהנו הילדים בגני
הילדים מהשתתפות משרד החינוך על פי השיעורים שנקבעו בהסכם עם ארגון המועצות
האזוריות: 85% לגן ילדים ראשון ו-10% לגן ילדים שני.
 
6.5   
להלן פירוט המקרים שבהם יהיו גילאי 4‎-3 פטורים - פטור מלא או חלקי - מתשלום
שכר לימוד:
 
6.6   
שיקום שכונות
חוק לימוד חובה יחול על גילאי 3 ו-4 המתגוררים ביישוב שאושר כיישוב שכולו
בסטטוס של שיקום שכונות או באזורים בתוך יישוב שאושרו כאזורי שיקום
שכונות ואשר שמם פורסם בצו שהוצא על ידי שרת החינוך. לפיכך יהיו ילדים
הגרים באזורים שהוגדרו כאזורי שיקום שכונות על פי החלטת ועדת השרים
לענייני שיקום שכונות פטורים משכר לימוד מלא (100%) בגני ילדים, והוראות
החוק יחולו עליהם.
הרישום לגילאי 3 ו-4 המעוניינים בחינוך ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכר שאינו
רשמי יתבצע ברשות המקומית בלבד. הורה המבקש לרשום את ילדו לגן מוכר
שאינו רשמי יצרף גם אישור מהבעלות על הגן (ראה טופס "אישור בקשה לרישום
לגן חובה מוכר שאינו רשמי" בנספח ה' בחוברת "רישום לגנ"י").
 
6.6.1
 
 
קו עימות
חוק חינוך חובה יחול על גילאי 3 ו-4 המתגוררים ביישובי קו העימות אשר שמם
פורסם בצו לימוד חובה. הרישום של ילדים אלה המעוניינים בחינוך ממלכתי,
ממלכתי דתי או מוכר שאינו רשמי יתבצע ברשות המקומית בלבד.
 
6.6.2
 
 
עדיפות לאומית א'
חוק לימוד חובה יחול על גילאי 4 המתגוררים ביישובים בעדיפות לאומית א' ואשר
שמם פורסם בצו על ידי שרת החינוך. לגבי החלת החוק ביישובי יהודה ושומרון
תפורסם הודעה נפרדת.
ילדים המתגוררים ביישובי עדיפות לאומית א' יהיו פטורים משכר לימוד מלא
(100%) בגני ילדים. ילדים בגיל 3 ימשיכו ליהנות מפטור בשיעור של 90%.
 
6.6.3
 
 
יישובים באשכול 1 ו-2
ביישובים שהוגדרו אשכול 1 ו-2, על פי מדד האפיון של המועצות המקומיות
והמועצות האזוריות ודירוגם לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה (על פי
מחקר הלמ"ס ונתוני המפקדים ב-1995 וב-1996), יחול חוק לימוד חובה על
גילאי 3 ו-4. תלמידים אלה יהיו פטורים משכר לימוד מלא (100%) בגני ילדים.
 
6.6.4
 
 
שבעת היישובים
ביישובים בית שמש, עפולה, עכו, מגדל העמק, נצרת עילית, קרית גת וכרמיאל יהיו
כל הילדים שאינם עולים חדשים ואינם נכללים בשיקום שכונות ובחינוך מיוחד
זכאים ל-80% הנחה מתשלום שכר הלימוד המלא.
 
6.6.5
 
 
דיווח על ילדי חינוך מיוחד
בכל היישובים הנזכרים בפרק זה, ובכלל זה המועצות האזוריות וילדי חינוך
מיוחד המשובצים בגני חינוך מיוחד, יש לדווח על דרגה 11, קוד 9.
 
6.6.6
 
 
ילדי עולים שעלו לארץ לאחר י"ז בתמוז התשנ"ט (1 ביולי 1999) ייהנו מהחזר של
90% משכר הלימוד.
 
6.7   
בטופס הרישום לגני ילדים לגילאי 4‎-3 תיכלל בקשה להנחה בשכר הלימוד בחינוך
המיוחד, כמפורט להלן:
 
6.8   
קוד 9, דרגה 11 - 100% הנחה: ילד חריג, הלומד במוסד לחינוך מיוחד על פי
החלטת ועדת השמה, יהיה פטור משכר לימוד כאמור בחוק החינוך המיוחד
התשמ"ח-1988, על פי אישור ועדת ההשמה.
 
-   
קוד 2, דרגה 1 - 90% הנחה, על פי אישור ועדת השמה: ילדים בעלי לקויות קשות
שאובחנו כמתאימים לחינוך מיוחד ושובצו בגנים רגילים או משולבים, על-פי
החלטת ועדת השמה, יקבלו הנחה זו אם יציגו אישור מהביטוח הלאומי המעיד על
הלקות.
 
-   
רשות חינוך מקומית המעוניינת, מסיבות כלשהן, לתת הנחות מעבר לדרגת התשלום
שנקבעה (עד 4 דרגות) תישא בהפרש בין דרגת התשלום המתחייבת על-פי לוח דרגות
ההנחה של משרד החינוך לבין דרגת ההנחה שנקבעה על-ידי הרשות. במקרה זה
תדווח הרשות למשרד החינוך על דרגת ההנחה המקורית (על פי לוח הדרגות
של משרד החינוך), ולא על דרגת ההנחה המיוחדת שניתנה על-ידה.
במקרים שבהם אושרה הנחה מיוחדת, מסיבות כלשהן, על ידי ועדת הערעורים
המרכזית המשותפת למשרדנו ולמרכז השלטון המקומי, יישא משרדנו בחלקו היחסי,
כאמור ב-6.4 לעיל.
הרשות מתבקשת להגיש ערעורים על דרגות הנחה למקרים מיוחדים, שאירעו לאחר 31
באוגוסט 2002, עד כ"ו באדר התשס"ג (28 בפברואר 2003). לא תטופלנה בקשות
להנחה ולערעורים שתוגשנה אחרי מועד זה.
 
6.9   


הרשויות המקומיות מתבקשות להיערך מבעוד מועד ולקבוע את כל ההסדרים
המקומיים לביצוע הרישום בזמן ובדייקנות. לבירורים נוספים אפשר לפנות
אל האגף לארגון מוסדות חינוך, טל' 02‎-5604001.נספחים
 
7. 
נספח א הצהרת המבקש הנחה בשכר לימוד
הצהרת המבקש
כל הפרטים שמסרתי בעת הגשת הבקשה דלעיל הם נכונים ומלאים, ואני מסכים שתבדקו
אותם בכל דרך שתמצאו לנכון, לרבות בדרך של ביקור חוקר מטעם משרד החינוך (ו/או כל
גוף שהוא ימנה לצורך זה) בביתי ו/או בדיקת חשבונית ו/או כל מסמך שמשרד החינוך ימצא
לנכון. ידוע לי שהממצאים עשויים להשפיע על שכר הלימוד שייקבע.
 
1. 
אני יודע כי אם יתברר שהפרטים שמסרתי אינם נכונים ו/או מלאים אשלם את שכר הלימוד
המרבי, ללא כל הנחה.
 
2. 
אני מתחייב להודיע לרשות המקומית או לבעלות אם יחול כל שינוי בפרט או בפרטים
שמסרתי בטופס הבקשה, וזאת תוך שבועיים ממועד השינוי, שאם לא כן תתבטל דרגת
ההנחה או הפטור שנקבעה.
 
3. 
ביישובים הזכאים לשכר לימוד מדורג:  4. 
כדי שתידון בקשתי להנחה בשכר לימוד עליי לצרף לבקשה זו בעת הגשתה
או עד לתאריך 31 באוגוסט 2002 את כל המסמכים העשויים להשפיע על
שיעור שכר הלימוד.
 
א.   
ללא הצגת כל המסמכים ייקבע לי שכר הלימוד המרבי.  ב.   
שכר הלימוד עשוי להשתנות לפי החלטת משרד החינוך.  ג.   
לאחר 31 באוגוסט 2002 לא יתקבלו מסמכים נוספים לקביעת הדרגה אלא בגין
מאורעות מיוחדים שאירעו לאחר תאריך זה.
 
ד.   
אין הרשות מתחייבת להיענות לבקשה זו; הקליטה והשיבוץ ייעשו בהתאם לאמות המידה
הנהוגות ברשות.
 
5. 
אני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשמתי את הילד לגן אחר.
 
6. 
אני חותם על הצהרה זו לאחר שקראתי אותה.
 
7. 

אני חותם/ת על הצהרה זו

לאחר שקראתי אותה.


שם הרושם מס' תעודת הזהות חתימת הרושם
נספח ב לוח דרגות ההנחה - התשס"ג  
 
   דרגת התשלום (ב-%)  הכנסה חודשית לנפש 
  10  996‎-0 
  20  1078‎-997 
  30  1169‎-1079 
  40  1256‎-1170 
  50  1366‎-1257 
  60  1432‎-1367 
  70  1520‎-1433 
  80  1665‎-1521 
  90  1699‎-1666 
  100  1700 ומעלה 

 
 
   

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/5, א' שבט תשס"ב, 14 בינואר 2002