ארגון ומינהל
3.
בינוי ופיתוח 3.2
הנוהל להגשת בקשות להקצאת תקציבים לפיתוח של מוסדות חינוך מתקציב
הפיתוח לשנת 2003 - בנייה חדשה וחידוש והתאמה של מבנים קיימים
3.2‎-2

מנהלי מינהלי/אגפי/מחלקות החינוך ברשויות המקומיות הסבורים שקיים בהן צורך בבינוי או
בחידוש ובהתאמה של מבנים של מוסדות חינוך ידאגו להגשת רשימה כוללת של צורכי הפיתוח עד
סוף חודש מרס 2002. ברשימה תפורטנה כל הבקשות לחידוש ולהתאמה של מבנים, להרחבת
מוסדות חינוך קיימים ולבניית מוסדות חינוך חדשים, כנגזר מתחזית התלמידים ומההחלטות
שהתקבלו במסגרת התכנון של מערכת החינוך ברשות.

לגבי בנייה יש לכלול ברשימה גם בקשות שהוגשו בעבר ושטרם תוקצבו, גם אם הצורך
בהן הוכר. לגבי חידוש מבנים יש להגיש רק בקשות הנוגעות לשינויים ולתוספות
בתכנית הרב-שנתית המצטברת.

הנוהל להגשת הבקשות והטפסים שבהם יש לפרט את הבקשות מופיעים בחוזר הוראות הקבע
סב/5(א), סעיף 3.2‎-5, וכן באינטרנט. כתובת מינהל הפיתוח באתר האינטרנט של משרדנו:
http://www.education.gov.il/development. יש להקפיד למלא את כל הפרטים בטופסי
הבקשות.

בנוהל מופיעה גם דרישה חדשה, לרישום משכנתה/משכון כתנאי לקבלת תקציבי פיתוח. בשלב
ראשון, כתנאי לאישור הפרוגרמה למוסד, יהיה על הרשות להתחייב על רישום משכנתה/משכון על
גבי "טופס הקרקע" במתכונתו המעודכנת. בשלב שני, כתנאי לקבלת אישור המשרד לחתימה על
חוזה עם הקבלן, יהיה עליה לרשום את המשכנתה/המשכון בלשכת המקרקעין המחוזית או אצל
רשם המשכונות, במועד שאחרי קבלת התוצאות של המכרז ולפני קבלת האישור לחתימה על החוזה
עם הקבלן.
טופס הקרקע העדכני, וכן שטר המשכנתה והתנאים המיוחדים שהם חלק בלתי נפרד ממנה,
נמצאים אף הם באתר האינטרנט של מינהל הפיתוח.


למידע נוסף אפשר לפנות אל האגף למיפוי ולתכנון במינהל הפיתוח,
טל' 02‎-5603382/3.   

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/5, א' שבט תשס"ב, 14 בינואר 2002