חוזר זה בוטל
אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת השמה

1 במאי 2000
עדכון החוזר המיוחד כ"ב,
התשנ"ו


1.2‎-13
1. הרכב ועדת ההשמה ומינוי חבריה
הרכב הוועדה  1.1
לפי סעיף 6(א) לחוק החינוך המיוחד יהיה הרכב ועדת ההשמה כדלקמן:
נציג רשות החינוך המקומית, יושב ראש  א.   
שני מפקחים של משרד החינוך שאחד מהם הוא מפקח על החינוך המיוחד והאחר הוא מפקח
כולל בחינוך הרגיל, או נציגיהם
 
ב.   
פסיכולוג חינוכי, לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, מטעם הרשות המקומית  ג.   
רופא מומחה ברפואת ילדים, מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות  ד.   
כשיר לעבודה סוציאלית, כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958, בעל ניסיון של 5
שנים לפחות בטיפול בילדים חריגים (להלן - עובד סוציאלי), מתוך רשימה שיקבע שר
העבודה והרווחה
 
ה.   
נציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד, מתוך רשימה שיקבע ועד ההורים.
 
ו.   
 
מינוי חברי ועדת ההשמה  1.2
כללי  א.   
חברי ועדות ההשמה ממונים על-ידי שר החינוך.  1)   
סיים אדם את התפקיד שמתוקפו מונה לחבר בוועדת ההשמה, בטל המינוי
שלו כחבר הוועדה.
 
2)   
על יושב ראש הוועדה לוודא שכל חברי הוועדה הם בעלי כתב מינוי בר תוקף
מטעם שר החינוך. במידת הצורך יפנה יושב ראש הוועדה לממונה על ועדות
ההשמה והערר באגף החינוך המיוחד בבקשה לטיפול בהוצאת כתבי מינוי
כחוק.
 
3)   
מינוי פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית
יושב ראש ועדת ההשמה יפנה אל הממונה על ועדות ההשמה והערר בבקשה לטפל
במינויו של פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית לחבר בוועדת ההשמה.
בבקשה יצוין שם הפסיכולוג החינוכי, מספר תעודת הזהות שלו ומספר הרשיון
המקצועי שלו.
 
ב.   
מינוי רופא
הממונה על ועדות ההשמה והערר יטפל בהנפקת כתבי מינוי לרופאים על-פי רשימה
שתימסר על-ידי משרד הבריאות ותעודכן מעת לעת. רשימת הרופאים בעלי כתבי
מינוי תובא לידיעת יושבי ראש ועדות ההשמה. יושב ראש ועדת ההשמה יזמן רופא
כחבר בוועדת ההשמה מתוך רשימה זו.
 
ג.   
מינוי עובד סוציאלי
הממונה על ועדות ההשמה והערר יטפל בהנפקת כתבי מינוי לעובדים סוציאליים
על-פי רשימה שתימסר על-ידי משרד העבודה והרווחה ותעודכן מעת לעת. רשימת
העובדים הסוציאליים בעלי כתבי מינוי תובא לידיעת יושבי ראש ועדות ההשמה.
יושב ראש ועדת ההשמה יזמן עובד סוציאלי כחבר בוועדת ההשמה מתוך רשימה
זו.
 
ד.   
מינוי נציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד  ה.   
הממונה על ועדות ההשמה והערר יטפל בהנפקת כתבי מינוי לנציגי ועד
ההורים הארצי לחינוך מיוחד על-פי רשימה שתימסר על-ידי ועד ההורים
ואשר תעודכן מעת לעת. רשימת הנציגים בעלי כתבי מינוי תובא לידיעת יושבי
ראש ועדות ההשמה. יושב ראש ועדת ההשמה יזמן נציג של ועד ההורים
הארצי לחינוך מיוחד כחבר בוועדת ההשמה מתוך רשימה זו, תוך הקפדה על
רוטציה של פעם בשבוע בין נציגי ההורים שברשימה.
 
1)   
אם לא יימצא נציג הורים, יש להיעזר ברכז נציגי ההורים שברשימה כדי
לגייס את הנציג לוועדת ההשמה.
 
2)   
ברשימת הנציגים יופיעו רק הורים שילדם לומד במערכת החינוך המיוחד.  3)   
נציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד לא יהיה חבר בוועדת השמה ברשות
מקומית שבתחום שיפוטה הוא מתגורר.
 
4)   
2. הפניית תלמידים אל ועדת ההשמה
 
כללי
 
סעיף 8 בחוק החינוך המיוחד קובע, שוועדת ההשמה תדון בעניינו של מי שהופנה אליה
בידי הורה, מוסד חינוך מוכר, רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי או מי ששר החינוך,
שר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך.
ככלל לא ילמד ילד במסגרת של חינוך מיוחד ללא החלטה של ועדת השמה.
2.1
 
המקרים המחייבים החלטה של ועדת השמה  2.2
קליטת ילד שלא למד במוסד חינוך מוכר כלשהו למסגרת חינוך מיוחד או לגן
משולב*
 
א.   
העברת ילד מגן ילדים לחינוך רגיל אל -  ב.   
גן ילדים משולב  -   
גן ילדים לחינוך מיוחד  -   
כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל;  -   
בית-ספר לחינוך מיוחד  -   
העברת ילד מגן ילדים משולב אל גן ילדים לחינוך מיוחד  ג.   
העברת ילד מגן ילדים לחינוך מיוחד אל -  ד.   
גן ילדים משולב  -   
כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל;  -   
בית-ספר לחינוך מיוחד  -   
העברת תלמיד מכיתה רגילה אל -  ה.   
כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל;  -   
בית-ספר לחינוך מיוחד או אל חטיבת ביניים עמלנית או אל בית-ספר על-יסודי
עמלני
 
-   
 
העברת תלמיד מכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר רגיל אל -  ו.   
בית-ספר לחינוך מיוחד או אל חטיבה עמלנית או אל בית-ספר על-יסודי עמלני;
-   
כיתה לחינוך מיוחד בחטיבת ביניים רגילה או אל כיתה לחינוך מיוחד
בבית-ספר על יסודי רגיל;
 
-   
כיתה לחינוך מיוחד בחטיבה העליונה בבית-ספר על-יסודי רגיל  -   
העברת תלמיד מבית-ספר לחינוך מיוחד אל -  ז.   
כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר רגיל;  -   
חטיבה עמלנית או בית-ספר על-יסודי עמלני.
 
-   
 
המקרים שאינם מחייבים החלטה של ועדת השמה  2.3
העברת תלמיד מגן ילדים משולב אל גן ילדים רגיל  א.   
העברת תלמיד מגן ילדים לחינוך מיוחד אל -  ב.   
גן ילדים רגיל (למעט גן משולב);  *-   
גן ילדים לחינוך מיוחד אחר  -   
העברת תלמיד מכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל אל:  ג.   
כיתה רגילה באותו בית-ספר או בבית-ספר לחינוך רגיל אחר;  *-   
כיתה לחינוך מיוחד אחרת באותו בית-ספר או בבית-ספר לחינוך רגיל אחר  -   
העברת תלמיד מבית-ספר לחינוך מיוחד אל -  ד.   
כיתה רגילה בבית-ספר לחינוך רגיל;  *-   
בית-ספר לחינוך מיוחד.  -   
הערות   
החלטה על העברת תלמיד, כמפורט בסעיף זה, תתקבל על-ידי הצוות הבין-מקצועי
של המוסד שהתלמיד לומד בו, על בסיס חוות דעת חינוכית, פסיכולוגית ומקצועית
אחרת, בהתאם לצורך. ההחלטה טעונה אישור של המפקח על החינוך המיוחד ושל
המפקח הכולל ותיאום עם רשות החינוך המקומית.
 
א.   
במקרים של העברת תלמיד ממסגרת החינוך המיוחד אל מסגרת החינוך הרגיל
ההחלטה טעונה הסכמת ההורים (המקרים מסומנים ב-*). במקרים האחרים של
העברות יש להביא את ההחלטה לידיעת ההורים.
 
ב.   
העברות תלמידים בין מסגרות חינוך שאינן מחייבות החלטה של ועדת השמה
תיעשינה על-פי נוהלי הרישום וההעברות של תלמידים ברשות המקומית.  
ג.   
יש להדגיש, שהוראות חוק החינוך המיוחד בדבר הבאת עניינו של תלמיד הלומד
במסגרת חינוך מיוחד לדיון חוזר בפני ועדת ההשמה בכל שלוש שנים חלות גם על
תלמידים המועברים בין מסגרות החינוך המיוחד. מניין השנים לדיון החוזר יהיה
ממועד הדיון האחרון בוועדת ההשמה.
 
ד.   
תלמידים שלמדו במסגרת החינוך המיוחד בבית-ספר יסודי או בחטיבת ביניים,
ועוברים ללמוד בבית-ספר על-יסודי ארבע-שנתי או בחטיבה עליונה, יהיו זכאים
למסלול 07; דהיינו: בית-הספר הקולט אותם יוכל לקבל עבורם שכר לימוד
ממשרדנו במסלול 07, בתנאי שהחלטת ועדת ההשמה בעניינם תקפה (עברו פחות
משלוש שנים ממועד ההחלטה של ועדת ההשמה). בית-הספר הקולט יעביר את
בקשתו, בצירוף מסמכי ההחלטות של ועדות ההשמה, לאישור המפקח על החינוך
המיוחד, ואגף החינוך המיוחד יעביר את הבקשות שאושרו אל "יחידת הממונה על
בתי-הספר המקיפים המוחזקים ושכ"ל" במשרדנו לביצוע.
 
ה.   
תלמיד המאושפז במחלקה פסיכיאטרית בבית-חולים רגיל או בבית-חולים
פסיכיאטרי זכאי ללמוד במהלך אשפוזו במסגרת חינוך מיוחד הצמודה למחלקה או
לבית-החולים ללא החלטה של ועדת השמה.
 
ו.   
 
תלמיד המעתיק את מקום מגוריו מיישוב אחד ליישוב אחר  2.4
החלטת ועדת השמה שהתקיימה בעניינו של התלמיד במקום מגוריו הקודם תקפה למקום
מגוריו החדש. אפשר להפנות את התלמיד לדיון חוזר בפני ועדת ההשמה במקום מגוריו
החדש על-פי הנהלים המפורטים בתת-סעיף 6 להלן, "דיון חוזר בוועדת ההשמה".
 
 
 
מועדי ההפניה של תלמידים אל ועדות ההשמה  2.5
ככלל, הפניית תלמידים הלומדים במסגרות החינוך השונות אל ועדות ההשמה
במהלך שנת לימודים מסוימת תהיה מיועדת לקבלת החלטה אודות השמתם בשנת
הלימודים הבאה (באשר למקרים חריגים, המחייבים את יישום ההחלטה של
ועדת ההשמה במהלך שנת הלימודים, ראה בסעיף 1.2‎-15 להלן, תת-סעיף 2,
"יישום החלטות ועדת ההשמה או הערר").
ההפניה תיעשה לא יאוחר מבחודש מאי בכל שנה, כדי שוועדת ההשמה תסיים את
הדיונים בעניינם לא יאוחר מב-15 ביוני.
 
א.   
במקרים בודדים וחריגים מאוד עשויה להידרש הפניה דחופה של תלמיד הלומד
במערכת החינוך לאחר מועד זה. מקרים אלה יובאו לאישור מוקדם של המפקח על
המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד. כאשר התלמיד לומד במסגרת החינוך
הרגיל, יובא עניינו גם לאישור ועדת השילוב היישובית/האזורית.
 
ב.   
מקרים חריגים נוספים שבהם עשויה להיות הפניה לאחר המועד:  ג.   
מקרים שבהם ילד מופנה במצב חירום לפנימייה ונמצא שהוא נזקק למסגרת
חינוך מיוחד
 
-   
מקרים של ילדים שאינם רשומים במערכת החינוך או של ילדים הנושרים
ממוסדות פנימייתיים, המשתחררים מאשפוז או החוזרים מחו"ל, או ילדים
עולים שיש להם חריגויות קשות, שאותרו לאחר המועד והנזקקים למסגרת
חינוך מיוחד
 
-   
מקרים שבהם הורי הילד, ארגון ציבורי או הרשות המקומית דורשים זאת.  -   
הערה: הפניית ילדים חריגים אל ועדת ההשמה תיעשה בהתחשב בתאריכים
הקובעים לעניין זכאותו של ילד חריג לחינוך מיוחד (ראה לעיל, בסעיף 1.2‎-12,
תת-סעיף 2).
 
 
 
הליך ההפניה  2.6
כללי  א.   
הפניית תלמיד אל ועדת ההשמה היא חלק מתהליך מתמשך של טיפול בתלמיד
והתמודדות עם קשייו במסגרת החינוכית שהוא לומד בה. תהליך זה יתבצע
מראשיתו תוך שיתוף ויידוע של הורי התלמיד.
 
1)   
הפניית תלמיד לוועדת ההשמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת
החינוכית שבה התלמיד לומד.
 
2)   
הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל אל ועדת השמה מחייבת גם אישור
של ועדת השילוב היישובית/ האזורית.
 
3)   
תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל, שלא הופנה לשירות הפסיכולוגי-החינוכי
או לגורם מקצועי אחר עד סוף כיתה ה' בשל בעיות תפקודיות קשות בתחום
הלמידה וההתנהגות, לא יופנה לוועדת השמה אלא על-פי דרישת ההורים.
מקרים חריגים יאושרו על-ידי ועדת השילוב היישובית.
 
4)   
מנהל בית-הספר או הגננת יתעדו את שלבי הטיפול בתלמיד, ובכלל זה את
המפגשים עם ההורים ואת המידע שנמסר להם.
 
5)   
תהליך ההפניה ושלביה
תהליך ההפניה של תלמיד הלומד במסגרת חינוכית כלשהי אל ועדת השמה יהיה
על-פי השלבים והנהלים כדלקמן:  
ב.   
זימון ההורים על-ידי מנהל המסגרת החינוכית לשיחה מקדימה  1)   
רצוי לשתף בשיחה את המחנך, את היועץ החינוכי, את הפסיכולוג
החינוכי ואת העובד הסוציאלי, ובחמ"ד גם את רב בית הספר.
 
-   
המנהל יציג להורים את הסיבות להחלטה להפנות את התלמיד אל ועדת
ההשמה ואת הצורך באבחון פסיכולוגי או בהערכה פסיכולוגית של
התלמיד (הצורך באבחון או בהערכה ייקבע על-ידי הפסיכולוג החינוכי).
 
-   
מנהל המסגרת החינוכית יתעד את השיחה עם ההורים, ובכלל זה את
דברי ההורים.
 
-   
הפניית התלמיד לבדיקה פסיכולוגית  2)   
הפניית תלמיד לאבחון פסיכולוגי מחייבת הסכמה של ההורים. הערכה
פסיכולוגית אינה מחייבת הסכמה של ההורים, אולם חובה להביאה
לידיעתם.
 
-   
בטרם יופנה התלמיד לאבחון פסיכולוגי, יחתים מנהל המסגרת החינוכית
את ההורים על טופס שבו הם מביעים את הסכמתם או את אי-הסכמתם
לעריכת האבחון הפסיכולוגי לילדם (ראה נספח א בסעיף 1.2‎-16 להלן).
אם סירבו ההורים לאבחון פסיכולוגי, יודיע מנהל בית-הספר להורים על
הצורך באבחון פסיכולוגי במכתב רשום, ולא יפנה את התלמיד לאבחון
פסיכולוגי.
 
-   
אבחון פסיכולוגי או הערכה פסיכולוגית לתלמיד כחלק מתהליך ההפניה
אל ועדת ההשמה ולצורך ההפניה יתבצעו על-ידי פסיכולוג מטעם השירות
הפסיכולוגי-החינוכי של הרשות המקומית הרשום בפנקס הפסיכולוגים.
 
-   
לאחר הבדיקה הפסיכולוגית יזמן הפסיכולוג את הורי התלמיד לשיחה,
ידווח להם על ממצאיה ועל המשך הטיפול בתלמיד, וימסור להם את
העתק חוות הדעת שלו אשר תישלח לוועדת ההשמה.
 
-   
אם, בעקבות הבדיקה הפסיכולוגית ועל בסיס ממצאיה, יגיע הפסיכולוג
החינוכי למסקנה שאין מקום להפנות את התלמיד אל ועדת ההשמה
ושרצוי ואפשר לסייע לו במסגרת לימודיו בכיתה הרגילה, הוא יודיע על
כך למנהל המסגרת החינוכית וינחה אותו בדבר דרכי הטיפול בתלמיד.
אם מנהל המסגרת החינוכית יחליט להפנות את התלמיד לוועדת ההשמה
למרות המלצת הפסיכולוג החינוכי, הוא יוכל לעשות כן, ובלבד שההפניה
אושרה על-ידי המפקח על המסגרת החינוכית. במקרה של תלמיד הלומד
במסגרת החינוך הרגיל נדרש גם אישור של ועדת השילוב היישובית.  
- 
   
מילוי שאלון הפניה אל ועדת ההשמה  3) 
קיימים שלושה סוגים של שאלוני הפניה של תלמידים אל ועדת ההשמה:
- 
שאלון הפניה של תלמיד בגן ילדים רגיל/מיוחד אל ועדת השמה
(שאלון זה משמש גם לאיתור צרכים מיוחדים של תלמיד הלומד בגן לחינוך רגיל
במסגרת סל השילוב; ראה סעיף 1.2‎-16, נספח ב)
(1)
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה אל ועדת השמה
(ראה סעיף 1.2‎-16, נספח ג)
(2)  
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל
או בבית-ספר לחינוך מיוחד אל ועדת השמה (ראה סעיף 1.2‎-16, נספח ד).
(3)
הפניית תלמיד אל ועדת השמה תיעשה באמצעות שאלון הפניה.  -   
על שאלון ההפניה יחתמו -  -   
מנהל בית-הספר או הגננת המבקשים דיון בוועדת ההשמה;
(1)
המפקח על המסגרת החינוכית המאשר את ההפניה
התלמיד לומד במסגרת חינוך (אם רגיל, יחתום על השאלון גם
יושב ראש ועדת השילוב היישובית);
(2)
הורי התלמיד, המאשרים שהובאו לידיעתם הבקשה לדיון
ותוכנו של השאלון (אם ההורים
מסרבים לחתום על השאלון,
יציינו המנהל או הגננת על גבי
השאלון את הסיבה לכך;
חתימת ההורים אינה
הסכמה לתוכן של השאלון).
 
(3)
אין להחתים מראש הורה על הסכמה לכל החלטה של ועדת ההשמה
בעניין ילדם.  
-   
המפקח או ועדת השילוב יאשרו הפניה אל ועדת השמה רק לאחר
שיוודאו שמוצו אפשרויות הטיפול בתלמיד במסגרת החינוכית שהוא
לומד בה.
 
-   
מנהל בית-הספר/הגננת ימסרו להורים העתק של שאלון ההפניה
החתום, אשר יישלח לוועדת ההשמה. כמו כן ימסרו המנהל או
הגננת להורים את החוברת "דברי הסבר להורים שילדם מופנה
לוועדת השמה".
 
-   
הפניית ילד לוועדת השמה על-ידי הורה, רשות חינוך מקומית או ארגון
ציבורי
 
ג.   
הגורם המפנה ינסח את בקשתו לדיון בוועדת ההשמה בכתב ויפנה אותה אל
יו"ר הוועדה ברשות המקומית.
 
1)   
משקיבל יושב ראש ועדת ההשמה את הבקשה, הוא יפנה ללא דיחוי אל מנהל
המסגרת החינוכית בבקשה לקבל שאלון הפניה וחוות דעת פסיכולוגית אודות
התלמיד. שאלון ההפניה וחוות הדעת הפסיכולוגית אודות התלמיד יועברו אל
יושב ראש ועדת ההשמה בהקדם, ולא יאוחר משלושים יום ממועד הפנייה של
יושב ראש ועדת ההשמה לקבלתם.
 
2)   
ועדת ההשמה תתכנס לדיון בעניינו של התלמיד תוך שלושים יום ממועד קבלת
שאלון ההפניה וחוות הדעת הפסיכולוגית.
 
3)   
  3. היערכות לקראת הדיון בוועדת ההשמה
 
כללי  3.1
האחריות לארגון עבודתה של ועדת ההשמה, לזימון המשתתפים בה ולניהול
ישיבותיה מוטלת על יושב ראש הוועדה.
 
א.   
הזימון לישיבות הוועדה ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא פחות משישה עשר יום לפני
מועד הישיבה.
 
ב.   
יושב ראש הוועדה יזמן דיון רק כשברשותו שאלון ההפניה אל ועדת ההשמה
שהועבר אליו על-ידי מנהל בית הספר או הגננת וחוות דעת פסיכולוגית (הערכה
פסיכולוגית או אבחון פסיכולוגי) שהועברה על-ידי מנהל השירות
הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית.
 
ג.   
לדיון יוזמנו כל חברי הוועדה ד.   
יושב ראש הוועדה יקבע את מועד כינוס הוועדה בטווח זמן של עד שלושים יום
ממועד קבלת שאלון ההפניה וחוות הדעת הפסיכולוגית.
 
ה.   
יושב ראש הוועדה יזמין לדיון בוועדת ההשמה נציגים של המוסד החינוכי שבו
הילד לומד, המכירים את הילד באופן אישי.
 
ו.   
בכל מקרה יש לזמן לדיון את הגורם המפנה, שיזם את הבקשה לדיון בוועדה.  ז.   
ועדת ההשמה תסיים את דיוניה עד 15 ביוני בכל שנה (למעט מקרים חריגים מאוד
שיופנו אליה לאחר מועד זה), כדי לאפשר למערכת החינוך להיערך לשנת הלימודים
הבאה.
 
ח.   
 
הזמנת ההורים לדיון  3.2
יש להזמין את הורי הילד או את האפוטרופוס שלו לדיון בוועדת ההשמה בעניינו.  א.   
ההזמנה להורים תהיה על-פי הטופס בנספח ה של סעיף 1.2‎-16 להלן, ותישלח
אליהם בדואר רשום. העתק ההזמנה יתויק ברשות המקומית. בהזמנה יצוין, שאם
יש ברשותם של ההורים מסמכים העשויים לסייע להחלטת הוועדה רצוי להעבירם
ליושב ראש הוועדה לפני מועד הדיון.
 
ב.   
החלטות של ועדת השמה המתקבלות בעניינו של ילד בלי שהוזמנו ההורים לדיון
אינן תקפות.
 
ג.   
אם מכתב הזימון להורים חזר לפני תאריך הדיון, יש לבטל את הדיון שנקבע ולזמן
את ההורים למועד אחר. מכתב זימון זה יישלח להורים באמצעות שליח.
 
ד.   
אם יסרבו ההורים לקבל את הדואר הרשום או את מכתב הזימון שהועבר אליהם
באמצעות שליח, יתקיים הדיון במועד שנקבע, וסירובם של ההורים יירשם
בפרטיכול.
 
ה.   
אם יסרבו ההורים להופיע לפני הוועדה, תהיה הוועדה רשאית לדון בעניינו של
התלמיד ולקבל החלטות בהעדרם, בתנאי שהם זומנו על-פי הנהלים שפורטו לעיל.
 
ו.   
אם הורה מבקש לדחות את הדיון בוועדת ההשמה מסיבות מוצדקות, יש להיענות
לבקשתו ובמידת הצורך לדרוש מסמך המאשר את הנימוקים לבקשתו. יש לוודא
שלא יידחו דיונים בעניינו של תלמיד יותר מפעמיים ברציפות. לאחר שתי דחיות
יקוים הדיון גם ללא נוכחות ההורים. בכל מקרה ההורים יכולים לשלוח את בא
כוחם לדיון.
 
ז.   
 
אם ההורים חיים בנפרד, יש להזמין את ההורה שהילד נמצא במשמרתו וליידע גם
את ההורה השני (אם כתובתו ידועה).
 
ח.   
ועדת ההשמה רשאית לזמן את הילד וכל גורם אחר הקשור אליו להשמעת דבריהם.
ט.   
ההורים רשאים להביא לדיון בוועדת ההשמה מומחים או אנשים אחרים מטעמם
להשמיע את טיעוניהם.
 
י.   
הגורם המפנה יביא לידיעת יושב ראש הוועדה כל מקרה שבו הורי הילד אינם
שולטים בשפה העברית או שהם חירשים או כבדי שמיעה. לדיון עם הורים חירשים
או כבדי שמיעה יזמין יושב ראש הוועדה מתורגמן לשפת סימנים או אדם הבקיא
בשפת הסימנים. לדיון עם הורים שאינם שולטים בשפה העברית יוזמן מתורגמן או
אדם אחר השולט בשפה העברית ובשפה שההורים דוברים. יושב ראש הוועדה
יודיע להורים על זכותם להביא מתורגמן מטעמם. בכל מקרה, האחריות להימצאותו
של גורם מתרגם בדיון חלה על יושב ראש הוועדה.
 
יא.   
 
המסמכים המשמשים את ועדת ההשמה בדיון ובקבלת ההחלטות  4 
כללי  4.1
סעיף 9(א) לחוק החינוך המיוחד קובע, שוועדת ההשמה רשאית לצוות על כל אדם
להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואית או פסיכולוגית הנוגעים לילד
החריג ולהפנות את הילד לבדיקות נוספות, לפי הצורך, והכול כדרוש לה לצורך
החלטה.
 
א.   
סעיף 7(ד) בחוק קובע, שאם הובא לפני ועדת ההשמה עניינו של ילד חריג שוועדת
אבחון לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, קבעה שהוא מפגר,
תתחשב ועדת ההשמה לצורך קבלת החלטתה בקביעת ועדת האבחון לעניינו.
 
ב.   
בכל מקרה של הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית כלשהי אל ועדת ההשמה
יובאו לפני הוועדה שאלון ההפניה של התלמיד הכולל דוח מקיף מטעם המוסד
החינוכי שבו הוא לומד וכן חוות דעת פסיכולוגית (הערכה פסיכולוגית או אבחון
פסיכולוגי).
 
ג.   
הורי הילד רשאים אף הם להביא לפני הוועדה חוות דעת מקצועיות ומסמכים
אחרים הנוגעים לעניינו של הילד. יש להפנות את תשומת לבם של ההורים לכך
שהוועדה תוכל להתייחס רק למסמכים החתומים על-ידי הגורם שכתב אותם, תוך
ציון מקצועו המדויק של הכותב ומספר הרשיון המקצועי שלו.
 
ד.   
יושב ראש ועדת ההשמה יוודא שכל המסמכים המובאים לפני הוועדה (ובכלל זה
המסמכים המפורטים ב-4.2 להלן) יהיו חתומים על-ידי הגורם המקצועי שכתב
אותם, תוך פירוט מקצועו המדויק של הכותב ומספר הרשיון שלו.
 
ה.   
על-פי סעיף 9(ג) לחוק החינוך המיוחד כל המסמכים המובאים בפני ועדת ההשמה,
ובכלל זה הפרטיכול הנרשם במהלך הדיון בוועדת ההשמה, הם סודיים. הוועדה
רשאית להביאם לידיעת אדם אשר היא נזקקת לשירותיו לצורך ההחלטה. על יושב
ראש הוועדה להביא לידיעת אותו אדם שחלה עליו חובת הסודיות.
 
ו.   
 
מסמכים הנדרשים לאפיון חריגויות של ילד שהוחלט על השמתו במסגרת
חינוך מיוחד
 
4.2
לצורך קביעת המסגרת החינוכית ההולמת תלמיד שהוועדה החליטה על השמתו במסגרת
החינוך המיוחד הוועדה נדרשת לאפיין את חריגות התלמיד.
הפסיכולוג החינוכי, חבר ועדת ההשמה, הוא אשר יבצע את האפיון (ראה להלן, תת סעיף
5, ס"ק 5.3 ג). לצורך האפיון הפסיכולוג החינוכי נדרש להסתמך על אבחנות של גורמים
מקצועיים שאבחנתם קבילה לאפיון כל סוג של חריגות, על-פי הטבלה שלהלן. על יושב
ראש הוועדה לדאוג לכך שיימצאו בידי הוועדה המסמכים המתאימים לעניין זה.
 
 
 
הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה בוועדת ההשמה   
והכרחית לצורך אפיון חריגות של תלמיד שהוחלט על
 
השמתו במסגרת של חינוך מיוחד  אפיון החריגות 
פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג התפתחותי
 
משכל גבולי*
 
ועדת האבחון של השירות למפגר במשרד העבודה והרווחה
 
פיגור קל/חשד סביר
לפיגור קל**
 
ועדת האבחון של השירות למפגר במשרד העבודה והרווחה
 
פיגור בינוני/חשד סביר
לפיגור בינוני**
 
ועדת אבחון של השירות למפגר במשרד העבודה והרווחה
 
פיגור
קשה/עמוק/סיעודי/חשד
סביר
לפיגור קשה/עמוק**
 
פסיכולוג חינוכי/התפתחותי/קליני/פסיכיאטר לילד ולנוער
פסיכולוג חינוכי/התפתחותי/קליני/פסיכיאטר לילד ולנוער
פסיכולוג חינוכי+נוירולוג ילדים/פסיכולוג חינוכי+רופא ילדים
עם ניסיון בהתפתחות הילד / פסיכיאטר לילד ולנוער
 
הפרעות התנהגותיות
הפרעות רגשיות
AD(H)D
 
* סוג חריגות כזה כאפיון עיקרי אפשרי רק להשמה בכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל.
** חשד סביר לפיגור יסומן רק אם אין אסמכתה של ועדת אבחון של השירות למפגר (יש למתוח קו מתחת
ל"חשד סביר"). חובת יו"ר ועדת ההשמה להפנות את המקרה לבירור לפקיד הסעד ברשות המקומית על פי
חוק סעד טיפול במפגרים 1969.

הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה בוועדת ההשמה   
והכרחית לצורך אפיון חריגות של תלמיד שהוחלט על   
השמתו במסגרת של חינוך מיוחד  אפיון החריגות 
פסיכיאטר לילד ולנוער / פסיכולוג קליני/מנהל מכון להתפתחות
הילד המוכר ע"י משרד הבריאות
 
אוטיזם / PDD
 
פסיכיאטר לילד ולנוער
 
הפרעות נפשיות
 
פסיכולוג חינוכי
פסיכולוג חינוכי+נוירולוג ילדים/פסיכיאטר לילד ולנוער/פסיכולוג
חינוכי+רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד
 
לקות למידה
AD(H)D
 
נוירולוג ילדים/רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד
 
שיתוק מוחין/נכות
פיזית
 
קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה
 
חירשות/כבדות
שמיעה
 
ועדת אבחון של השירות לעיוור במשרד העבודה והרווחה
או רופא עיניים
 
עיוורון/לקות ראייה
 
פסיכולוג חינוכי/פסיכולוג התפתחותי/נוירולוג ילדים/רופא
ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד
 
עיכוב התפתחותי
 
פסיכולוג חינוכי + קלינאית תקשורת/פסיכולוג התפתחותי +
קלינאית תקשורת/רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד +
קלינאית תקשורת
 
עיכוב שפתי
 
 
 
זכות ההורים לעיין במסמכים המשמשים את ועדת ההשמה/הערר  4.3
ככלל ההורים רשאים לקבל לפני הדיון עותק מכל מסמך המובא בפני ועדת
ההשמה, למעט מקרים חריגים שבהם נקבע מטעמים מיוחדים, שיירשמו בנפרד, כי
מסמכים מסוימים יהיו חסויים בפני ההורים בשל חשש ממשי לפגיעה בילד או
באדם אחר. במקרים אלה יש להודיע על כך להורים.
 
א.   
לאחר הבדיקה הפסיכולוגית ימסור הפסיכולוג החינוכי להורים את העתק סיכום
חוות הדעת שלו אשר תישלח ליו"ר ועדת ההשמה. מנהל בית הספר/הגננת ימסרו
להורים העתק של שאלון ההפניה החתום אשר יישלח לוועדת ההשמה.
 
ב.   
בכל מקרה שבו הובא לפני הוועדה מסמך שהוכן על-ידי גורם חיצוני למערכת
החינוך יביא יושב ראש הוועדה לידיעת כותב המסמך את האפשרות שהמסמך
יימסר לעיונם של ההורים, אם הם יבקשו זאת. כותב המסמך יתבקש לתת את דעתו
אם יש מניעה לחשוף את המסמך לפני ההורים בשל חשש ממשי שהדבר יפגע בילד
או באדם אחר. אם כותב המסמך יטען שאכן יש מניעה כזאת, תתכנס ועדת ההשמה
לצורך דיון בחסיון המסמך ותביא לידיעת ההורים את דבר קיומו של מסמך החסוי
בפניהם ואת הנימוקים לחיסיון.  
ג.   
ההורים יהיו זכאים לקבל את פרטיכול הדיון של ועדת ההשמה, למעט קטעים
בפרטיכול שיש בחשיפתם לפני ההורים משום חשש ממשי לפגיעה בילד או באדם
אחר, כאמור לעיל, ולמעט הדיון שהתקיים בהרכב חברי הוועדה בלבד, שבו
מתקבלת ההחלטה.
 
ד.   
בכל מקרה יהיה רשאי איש מקצוע מטעם ההורים - פסיכולוג, רופא או עובד
סוציאלי - לעיין בכל מסמך שהובא בפני ועדת ההשמה, בפרטיכול ובנימוקי
ההחלטה, בכפיפות להוראות של שמירת סודיות.
 
ה.   
 
שמירת המסמכים  4.4
כל המסמכים שהובאו לפני ועדת ההשמה ומשמשים אותה יישמרו ברשות המקומית.
שמירת המסמכים תיעשה על-פי תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו
וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986.
 
 
5. הדיון בוועדת ההשמה
 
כללי  5.1
יושב ראש ועדת ההשמה אחראי על ניהול הדיון.
יושב ראש הוועדה יידע את כל המשתתפים בדיון על חובתם לשמור על סודיות הדיון. כל
המוזמנים לישיבת הוועדה, למעט חברי ועדת ההשמה, ההורים ובאי כוחם של ההורים,
חייבים לחתום על טופס הצהרה על שמירת סודיות (ראה סעיף 1.2‎-16, נספח ו). הערה:
חברי ועדת ההשמה מחויבים לשמור על סודיות מתוקף חוק החינוך המיוחד.
 
 
 
מהלך הדיון  5.2
הדיון בוועדת ההשמה יתקיים רק אם משתתפים בו שלושה חברים לפחות: יושב
ראש הוועדה, המפקח על החינוך המיוחד או נציגו והפסיכולוג החינוכי. כאשר
מתקיים דיון בעניינו של תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל, חייב להשתתף בו גם
המפקח הכולל או נציגו.
 
א.   
מומלץ לקיים את הדיון בנוכחות הורי התלמיד מתחילת הישיבה.  ב.   
יושב ראש הוועדה יציג להורים את הנוכחים בישיבה ואת תפקידיהם.  ג.   
ההורים רשאים לבקש להשמיע את דבריהם בנוכחות חברי הוועדה בלבד.  ד.   
בתחילת הדיון יציג הגורם המפנה את הרקע להפניית הילד לוועדת ההשמה. אין
לקיים דיון בוועדת ההשמה ללא נוכחותו והשתתפותו של הגורם המפנה.
 
ה.   
המסמכים המובאים לפני הוועדה יוצגו למשתתפים, למעט מסמכים שלגביהם
החליטה הוועדה בדיון מוקדם שהם חסויים.
 
ו.   
בהעדרו של כותב מסמך מקצועי המובא לפני הוועדה יציג את המסמך חבר הוועדה
שהוא איש מקצוע מאותו תחום של כותב המסמך, ובהעדרו יוצג המסמך על-ידי
הפסיכולוג החינוכי חבר הוועדה.
 
ז.   
אם ההורים מציגים לפני הוועדה מסמכים מטעמם, תתחשב הוועדה במסגרת
שיקוליה גם במסמכים אלה.
 
ח.   
ועדת ההשמה רשאית במידת הצורך לבקש חוות דעת נוספות או להפנות את הילד
לבדיקות נוספות, כדרוש לה לצורך החלטתה.
 
ט.   
בדיון עם הורים חירשים או לקויי שמיעה או עם הורים שאינם דוברים עברית
יתורגם מהלך הדיון להורים בשפה המובנת להם. בדיון עם הורים עיוורים או כבדי
ראייה יש לקרוא לפניהם את המסמכים המוצגים בדיון.
 
י.   
יושב ראש הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים השונים יוסברו להורים ולנוכחים
האחרים בדיון שאינם אנשי מקצוע בתחומים הנדונים, כדי שהכתוב במסמכים
והנאמר במהלך הדיון יובנו להם.
מהלך הדיון יירשם בפרטיכול.
 
יא.   
 
סיכום הדיון והחלטת הוועדה  5.3
כללי  א.   
סיכום הדיון וההחלטה של ועדת ההשמה יתקבלו בנוכחות חברי ועדת ההשמה
בלבד ועל-ידם.
 
1)   
על-פי סעיף 11 לחוק החינוך המיוחד תתקבל ההחלטה של ועדת ההשמה ברוב
דעות חבריה המשתתפים בישיבה, בתנאי שמספרם לא יפחת משלושה.  
2)   
קביעת נוסח ההחלטה של הוועדה והנימוקים להחלטה הם חלק בלתי נפרד
מישיבת הוועדה, והם ינוסחו עם תום הדיון על-ידי חברי הוועדה שהשתתפו
בדיון ועל דעתם.
 
3)   
החלטות ועדות ההשמה כפופות למגבלות חוק התקציב.  4)   
החלטות ביניים  ב.   
הוועדה רשאית להחליט לשלוח את הילד לבדיקות נוספות לצורך קבלת
החלטה סופית בעניינו, כדלקמן:
 
1)   
אם הוועדה החליטה לפני ההחלטה המסכמת לשלוח את הילד לבדיקות
נוספות, וההורים מתנגדים לבדיקה, תחליט הוועדה בעניין זכאותו של
הילד לחינוך מיוחד ובדבר מסגרת השמתו על-פי החומר המצוי בפניה,
וסירובם של ההורים יירשם בפרטיכול.
 
(א)   
במקרה שבו נוכחה ועדת ההשמה כי קיימת אפשרות שהתלמיד הוא בעל
פיגור שכלי, היא תודיע לפקיד הסעד ברשות על כך. פקיד הסעד יפעל
לקבלת החלטה סופית בעניין היותו של הילד בעל פיגור שכלי בהתאם
לקבוע בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969. במקרה שבו
הוועדה מחליטה על מתן הודעה כאמור, תרשום הוועדה החלטה זו
במסגרת פרטיכול הוועדה בסעיף ההערות (ראה נספח ז בסעיף 1.2‎-16
להלן).
עד לקבלת החלטתה של ועדת האבחון של השירות למפגר במשרד
העבודה והרווחה בדבר היות התלמיד בעל פיגור שכלי, תחליט ועדת
ההשמה על השמתו של הילד בחינוך המיוחד בהתאם לחומר המצוי בידה
ותאפיין אותו כבעל אי הסתגלות לימודית, בהתאם לרמת הכיתה, על רקע
של תפקוד שכלי נמוך, או כבעל חשד סביר לפיגור.
עם קבלת החלטת ועדת האבחון תתכנס ועדת ההשמה בשנית ותחליט
באופן סופי על השמתו של הילד במסגרת החינוך המיוחד.
 
(ב)   
החלטות הביניים תירשמנה בפרטיכול.J״
 
2)   
החלטה מסכמת  ג.   
לעניין ההחלטה המסכמת את הדיון בעניינו של התלמיד עומדות לפני הוועדה
אפשרויות ההחלטה האלה:
 
1)   
התלמיד ילמד במסגרת חינוך רגיל. אם כן, הוועדה רשאית להמליץ על
טיפולים או על שיעורים מיוחדים שיינתנו לו במסגרת זו. הוועדה תתחשב
בהמלצותיה בהוראות משרד החינוך לטיפול בתלמידים בעלי צרכים
מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל.
 
(א)   
התלמיד זכאי לחינוך מיוחד וילמד במסגרת חינוך מיוחד. הוועדה תציין
את סוג המסגרת לחינוך מיוחד שבה ילמד התלמיד: גן ילדים לחינוך
מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל או בית-ספר לחינוך
מיוחד.
 
(ב)   
אין להתנות את יישום ההחלטה של ועדת ההשמה במתן שירותים או
טיפולים כלשהם לתלמיד במסגרת שבה הוא הושם.
 
2)   
ועדת ההשמה אינה מוסמכת להחליט על מתן שירותים וטיפולים
כלשהם לתלמידים שהושמו על ידה במסגרת של חינוך מיוחד.
 
3)   
כחלק מההחלטה של הוועדה על השמתו של תלמיד במסגרת חינוך מיוחד
יאפיין הפסיכולוג החינוכי החבר בוועדה את סוג החריגות העיקרית של
התלמיד (ובמידת הצורך גם חריגות משנית) על בסיס מסמכי האבחון שהובאו
בפני הוועדה והמפורטים לעיל, בתת-סעיף 4, ס"ק .4.2
אפיון החריגות ייעשה על-פי הקטגוריות המשמשות את משרדנו להגדרת
מסגרות החינוך המיוחד, והוא יסייע למנהל המחלקה לחינוך ברשות
המקומית, בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד, למצוא לתלמיד את
המסגרת החינוכית המתאימה הקרובה ביותר למקום מגוריו. האפיון ישמש גם
את משרדנו לצרכים של תכנון השירותים במסגרות החינוך המיוחד, במגבלות
חוק התקציב.
 
4)   
ההחלטה המסכמת של הוועדה בעניינו של תלמיד תירשם בפרטיכול במהלך
הדיון המסכם, שנוכחים בו חברי הוועדה בלבד, כחלק בלתי נפרד ממנו.
 
5)   
   
הפרטיכול  5.4
רישום הפרטיכול של ועדת ההשמה יכלול את הסעיפים האלה:  א.   
פרטי התלמיד  1)   
פרטים אישיים  -   
פרטי מסגרת החינוך שהוא לומד בה  -   
הנוכחים בדיון  2)   
פרטי החברים בוועדה  -   
פרטי המוזמנים לוועדה  -   
המסמכים  3)   
פרטי המסמכים שהובאו לפני הוועדה  -   
מהלך הדיון בהשתתפות ההורים, ובכלל זה רישום עמדת ההורים כפי שהיא
הוכתבה לרושם הפרטיכול
 
4)   
מהלך הדיון בהשתתפות חברי הוועדה בלבד  5)   
פרטי ההחלטה  6)   
סיכום עמדת ההורים  7)   
הנימוקים להחלטה  8)   
הערות  9)   
אישור על רישום הפרטיכול  10)
 
יו"ר ועדת ההשמה יאשר את הפרטיכול בחתימתו.  ב.   
דוגמת טופס הפרטיכול של ועדת ההשמה מובאת בסעיף 1.2‎-16, נספח ז.  ג.   
אגף החינוך המיוחד ישלח ליושבי ראש ועדות ההשמה טופסי סיכום החלטה
סטנדרטיים (הכוללים העתקים) אשר ישמשו לרישום ההחלטות המסכמות. על-פי
ההנחיות שתצורפנה לטופס ישלח יושב ראש הוועדה העתקים מטופס סיכום
ההחלטה, לאחר שיחתום עליהם, לגורמים האלה:
 
ד.   
לשירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית  (1)   
למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית, לצורך טיפול בשיבוצו של התלמיד
במסגרת חינוכית הולמת.
 
(2)   
לממונה על ועדות ההשמה והערר באגף החינוך המיוחד.
 
(3)   
הערות   
מששובץ התלמיד במסגרת חינוך מיוחד - יעביר מנהל המחלקה
לחינוך העתק של הטופס שבידו למנהל המסגרת החינוכית שבה
שובץ התלמיד.
 
1.   
טופס סיכום ההחלטה של ועדת ההשמה מיועד לשימוש משרדי בלבד. העתקי
הטופס, המיועדים למנהל המחלקה לחינוך ולממונה על ועדות ההשמה והערר,
יכללו רק את הנתונים הנדרשים לצורכיהם.
 
2.   
 
ההודעה להורי התלמיד על החלטת ועדת ההשמה  5.5
נוסח ההודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה יהיה על-פי הדוגמאות המובאות
בסעיף 1.2‎-16, בנספח ח. ההודעה תכלול את החלטת הוועדה ואת נימוקיה. כמו כן
תצוין זכותם של ההורים לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת הערר המחוזית
עשרים ואחד יום ממועד קבלת המכתב. המכתב יהיה חתום על-ידי יושב ראש
הוועדה, ויישלח בדואר רשום לא יאוחר מעשרה ימים ממועד קבלת ההחלטה.
בהודעה להורים יש לפרט את נימוקי ההחלטה כדלקמן:
 
א.   
באיזה תחום מתמקדת בעייתו של התלמיד: גופני, שכלי, נפשי, התנהגותי?  (1)   
אם הוועדה החליטה על השמתו של התלמיד במסגרת חינוך מיוחד - כיצד
יתרום סוג המסגרת שהתלמיד מופנה אליו לקידומו?
 
(2)   
במקרים חריגים, שבהם החליטה הוועדה שמסירת הנימוקים להחלטתה להורים
עלולה לגרום נזק ממשי לילד או לאדם אחר, לא יפורטו הנימוקים בהודעה להורים.
במקרה זה תחליט הוועדה על הליך חלופי ההולם את המצב.
ההסבר להימנעות ממסירת הנימוקים להחלטה של הוועדה יירשם בפרטיכל, ויהיה
חסוי בפני ההורים. כאמור בסעיף 9(ד) לחוק החינוך המיוחד, פסיכולוג חינוכי,
רופא או עובד סוציאלי מטעמם של ההורים רשאי לעיין בפרטיכול.
 
ב.   
על-פי התיקון לחוק החינוך המיוחד (מתאריך י"א בניסן התש"ם, 6.4.90) יש לציין
במכתב שיישלח להורים אודות ההחלטה של ועדת ההשמה כי ביצוע ההחלטה
מותנה במגבלות חוק התקציב.
 
ג.   
דיון חוזר בוועדת ההשמה
 
6. 
סעיף 10 לחוק החינוך המיוחד קובע, שמנהל מוסד לחינוך מיוחד (גן ילדים לחינוך
מיוחד, בית-ספר לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל) יביא פעם
בשלוש שנים את עניינו של תלמיד הלומד במסגרת זו לדיון חוזר לפני ועדת ההשמה.
מנהל המוסד החינוכי או ארגון ציבורי יכולים ליזום דיון חוזר בענייניו של תלמיד גם
לאחר תקופה קצרה מזו. הורה רשאי ליזום בכל עת דיון חוזר בעניינו של ילדו, בתנאי
שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו.
על מנהל בית-הספר או על הגננת מוטלת האחריות ליזום דיון חוזר בוועדת ההשמה
בעניינו של תלמיד פעם בשלוש שנים, כאמור לעיל, וכן במקרים המחייבים דיון חוזר בגין
העברת תלמיד בין מסגרות חינוך, על-פי המפורט בתת-סעיף 2 לעיל.
לצורך הדיון החוזר ידאגו המנהל או הגננת למילוי שאלון הפניה מעודכן ולביצוע הערכה
פסיכולוגית מעודכנת, על-פי הנהלים המפורטים בתת סעיף 2 לעיל.
כל הנהלים האחרים המפורטים בחוזר זה חלים גם על הדיון החוזר.
 
 
דיון חוזר בוועדת ההשמה
 
7. 
אם התלמיד לא עבר ועדת השמה, או שוועדת ההשמה החליטה שאינו זקוק למסגרת
חינוך מיוחד, הוא ייקלט באחת ממסגרות החינוך הרגיל ברשות המקומית שבתחום
שיפוטה נמצא המוסד הפנימייתי.
 
- 
אם התלמיד עבר ועדת השמה, וועדת ההשמה החליטה על השמתו בכיתה לחינוך מיוחד
בבית-ספר לחינוך רגיל, ייקלט התלמיד בכיתה מתאימה לחינוך מיוחד באחד מבתי-הספר
הרגילים ברשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד הפנימייתי.
 
- 
אם ועדת ההשמה החליטה על השמתו בגן לחינוך מיוחד או בבית-ספר לחינוך מיוחד,
יוכל התלמיד להיקלט בבית-הספר לחינוך מיוחד או בגן לחינוך מיוחד שבתחום המוסד
הפנימייתי או בתחום השיפוט של הרשות המקומית שהמוסד הפנימייתי נמצא בו.
 
- 
בכל מקרה, הרשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד הפנימייתי היא האחראית למצוא
לתלמיד מסגרת חינוכית ההולמת את ההחלטה של ועדת ההשמה.
ילד שהוצא מביתו לפנימייה במצבי חירום על פי החלטה של ועדת ההחלטה של משרד העבודה
והרווחה ילמד במסגרת החינוכית המקבילה למסגרת החינוכית האחרונה שבה למד.


* גן ילדים משולב אינו מסגרת של חינוך מיוחד. השמתו של ילד בגן כזה כמוה כהשמתו בגן לחינוך רגיל. עם
זאת, שיבוץ ילד בגן משולב מחייב המלצה של ועדת השמה.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב 6/א, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002