לטוב הז רזוח
תודחוימ תויסולכוא .1
דחוימ ךוניח 1.2
- "המשה תדעו :דחוימה ךוניחה קוח םושיי"
עבקה תוארוה רזוחב 13-1.2 ףיעס ןוקית
(ב)6/טנ
1.2-29

2002 ראורבפב 1
1.2-13 ףיעס ןוכדע
תוארוה רזוחב
(ב)6/טנ עבקה


לטוב הז רזוח

הירבח יונימו המשהה תדעו בכרה .1
 הדעווה בכרה 1.1
:ןמקלדכ המשהה תדעו בכרה היהי דחוימה ךוניחה קוחל (א)6 ףיעס יפל
 שאר בשוי ,תימוקמה ךוניחה תושר גיצנ    
חקפמ אוה רחאהו דחוימה ךוניחה לע חקפמ אוה םהמ דחאש ךוניחה דרשמ לש םיחקפמ ינש
 םהיגיצנ וא ,ליגרה ךוניחב ללוכ
   
 תימוקמה תושרה םעטמ ,1977-ז"לשתה ,םיגולוכיספה קוח יפל ,יכוניח גולוכיספ    
 תואירבה רש עבקיש המישר ךותמ ,םידלי תאופרב החמומ אפור    
5 לש ןויסינ לעב ,1958-ח"ישתה ,דעסה יתוריש קוחב ותועמשמכ ,תילאיצוס הדובעל רישכ
רש עבקיש המישר ךותמ ,(ילאיצוס דבוע - ןלהל) םיגירח םידליב לופיטב תוחפל םינש
 החוורהו הדובעה
   
.םירוהה דעו עבקיש המישר ךותמ ,דחוימ ךוניחל יצראה םירוהה דעו גיצנ
 
   
 
 המשהה תדעו ירבח יונימ 1.2
 יללכ    
 .ךוניחה רש ידי-לע םינוממ המשהה תודעו ירבח  (1  
יונימה לטב ,המשהה תדעווב רבחל הנומ ופקותמש דיקפתה תא םדא םייס
 .הדעווה רבחכ ולש
 (2  
ףקות רב יונימ בתכ ילעב םה הדעווה ירבח לכש אדוול הדעווה שאר בשוי לע
תודעו לע הנוממל הדעווה שאר בשוי הנפי ךרוצה תדימב .ךוניחה רש םעטמ
יונימ יבתכ תאצוהב לופיטל השקבב דחוימה ךוניחה ףגאב ררעהו המשהה
 .קוחכ
 (3  
תימוקמה תושרה םעטמ יכוניח גולוכיספ יונימ
לפטל השקבב ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה לא הנפי המשהה תדעו שאר בשוי
.המשהה תדעווב רבחל תימוקמה תושרה םעטמ יכוניח גולוכיספ לש ויונימב
ןוישרה רפסמו ולש תוהזה תדועת רפסמ ,יכוניחה גולוכיספה םש ןיוצי השקבב
 .ולש יעוצקמה
   
אפור יונימ
המישר יפ-לע םיאפורל יונימ יבתכ תקפנהב לפטי ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה
יבתכ ילעב םיאפורה תמישר .תעל תעמ ןכדועתו תואירבה דרשמ ידי-לע רסמיתש
אפור ןמזי המשהה תדעו שאר בשוי .המשהה תודעו שאר יבשוי תעידיל אבות יונימ
 .וז המישר ךותמ המשהה תדעווב רבחכ
   
ילאיצוס דבוע יונימ
םיילאיצוס םידבועל יונימ יבתכ תקפנהב לפטי ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה
תמישר .תעל תעמ ןכדועתו החוורהו הדובעה דרשמ ידי-לע רסמיתש המישר יפ-לע
.המשהה תודעו שאר יבשוי תעידיל אבות יונימ יבתכ ילעב םיילאיצוסה םידבועה
המישר ךותמ המשהה תדעווב רבחכ ילאיצוס דבוע ןמזי המשהה תדעו שאר בשוי
 .וז
   
 דחוימ ךוניחל יצראה םירוהה דעו גיצנ יונימ    
דעו יגיצנל יונימ יבתכ תקפנהב לפטי ררעהו המשהה תודעו לע הנוממה
םירוהה דעו ידי-לע רסמיתש המישר יפ-לע דחוימ ךוניחל יצראה םירוהה
יבשוי תעידיל אבות יונימ יבתכ ילעב םיגיצנה תמישר .תעל תעמ ןכדועת רשאו
םירוהה דעו לש גיצנ ןמזי המשהה תדעו שאר בשוי .המשהה תודעו שאר
לע הדפקה ךות ,וז המישר ךותמ המשהה תדעווב רבחכ דחוימ ךוניחל יצראה
 .המישרבש םירוהה יגיצנ ןיב עובשב םעפ לש היצטור
 (1  
ידכ המישרבש םירוהה יגיצנ זכרב רזעיהל שי ,םירוה גיצנ אצמיי אל םא
.המשהה תדעוול גיצנה תא סייגל
 
 (2  
 .דחוימה ךוניחה תכרעמב דמול םדליש םירוה קר ועיפוי םיגיצנה תמישרב  (3  
תושרב המשה תדעווב רבח היהי אל דחוימ ךוניחל יצראה םירוהה דעו גיצנ
.ררוגתמ אוה הטופיש םוחתבש תימוקמ
 
 (4  
המשהה תדעו לא םידימלת תיינפה .2
 
יללכ
 
הילא הנפוהש ימ לש וניינעב ןודת המשהה תדעווש ,עבוק דחוימה ךוניחה קוחב 8 ףיעס
,ךוניחה רשש ימ וא ירוביצ ןוגרא ,תימוקמ ךוניח תושר ,רכומ ךוניח דסומ ,הרוה ידיב
.ךכל ךימסה תואירבה רש וא החוורהו הדובעה רש
.המשה תדעו לש הטלחה אלל דחוימ ךוניח לש תרגסמב דלי דמלי אל ללככ
2.1
 
 המשה תדעו לש הטלחה םיבייחמה םירקמה 2.2
ןגל וא דחוימ ךוניח תרגסמל והשלכ רכומ ךוניח דסומב דמל אלש דלי תטילק
 *בלושמ
   
 - לא ליגר ךוניחל םידלי ןגמ דלי תרבעה    
 ;בלושמ םידלי ןג  -  
 ;דחוימ ךוניחל םידלי ןג  -  
 ;ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ  -  
 דחוימ ךוניחל רפס-תיב  -  
 דחוימ ךוניחל םידלי ןג לא בלושמ םידלי ןגמ דלי תרבעה    
 - לא דחוימ ךוניחל םידלי ןגמ דלי תרבעה    
 ;בלושמ םידלי ןג  -  
 ;ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ  -  
 דחוימ ךוניחל רפס-תיב  -  
 - לא הליגר התיכמ דימלת תרבעה    
 ;ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ  -  
ידוסי-לע רפס-תיב לא וא תינלמע םייניב תביטח לא וא דחוימ ךוניחל רפס-תיב
ינלמע
 
 -  
 
 - לא ליגר רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכמ דימלת תרבעה    
;ינלמע ידוסי-לע רפס-תיב לא וא תינלמע הביטח לא וא דחוימ ךוניחל רפס-תיב
 -  
דחוימ ךוניחל התיכ לא וא הליגר םייניב תביטחב דחוימ ךוניחל התיכ
 ;ליגר ידוסי לע רפס-תיבב
 -  
 ליגר ידוסי-לע רפס-תיבב הנוילעה הביטחב דחוימ ךוניחל התיכ  -  
 - לא דחוימ ךוניחל רפס-תיבמ דימלת תרבעה    
 ;ליגר רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ  -  
.ינלמע ידוסי-לע רפס-תיב וא תינלמע הביטח
 
 -  
 
 המשה תדעו לש הטלחה םיבייחמ םניאש םירקמה 2.3
 ליגר םידלי ןג לא בלושמ םידלי ןגמ דימלת תרבעה    
 - לא דחוימ ךוניחל םידלי ןגמ דימלת תרבעה    
 ;(בלושמ ןג טעמל) ליגר םידלי ןג  -*  
 רחא דחוימ ךוניחל םידלי ןג  -  
 :לא ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכמ דימלת תרבעה    
 ;רחא ליגר ךוניחל רפס-תיבב וא רפס-תיב ותואב הליגר התיכ  -*  
 רחא ליגר ךוניחל רפס-תיבב וא רפס-תיב ותואב תרחא דחוימ ךוניחל התיכ  -  
 - לא דחוימ ךוניחל רפס-תיבמ דימלת תרבעה    
 ;ליגר ךוניחל רפס-תיבב הליגר התיכ  -*  
 .דחוימ ךוניחל רפס-תיב  -  
 תורעה  
יעוצקמ-ןיבה תווצה ידי-לע לבקתת ,הז ףיעסב טרופמכ ,דימלת תרבעה לע הטלחה
תיעוצקמו תיגולוכיספ ,תיכוניח תעד תווח סיסב לע ,וב דמול דימלתהש דסומה לש
לשו דחוימה ךוניחה לע חקפמה לש רושיא הנועט הטלחהה .ךרוצל םאתהב ,תרחא
 .תימוקמה ךוניחה תושר םע םואיתו ללוכה חקפמה
   
ליגרה ךוניחה תרגסמ לא דחוימה ךוניחה תרגסממ דימלת תרבעה לש םירקמב
לש םירחאה םירקמב .(*-ב םינמוסמ םירקמה) םירוהה תמכסה הנועט הטלחהה
.םירוהה תעידיל הטלחהה תא איבהל שי תורבעה
 
   
המשה תדעו לש הטלחה תובייחמ ןניאש ךוניח תורגסמ ןיב םידימלת תורבעה
 .תימוקמה תושרב םידימלת לש תורבעההו םושירה ילהונ יפ-לע הנישעית
   
דמולה דימלת לש וניינע תאבה רבדב דחוימה ךוניחה קוח תוארוהש ,שיגדהל שי
לע םג תולח םינש שולש לכב המשהה תדעו ינפב רזוח ןוידל דחוימ ךוניח תרגסמב
היהי רזוחה ןוידל םינשה ןיינמ .דחוימה ךוניחה תורגסמ ןיב םירבעומה םידימלת
 .המשהה תדעווב ןורחאה ןוידה דעוממ
   
,םייניב תביטחב וא ידוסי רפס-תיבב דחוימה ךוניחה תרגסמב ודמלש םידימלת
םיאכז ויהי ,הנוילע הביטחב וא יתנש-עברא ידוסי-לע רפס-תיבב דומלל םירבועו
דומיל רכש םרובע לבקל לכוי םתוא טלוקה רפסה-תיב :ונייהד ;07 לולסמל
תוחפ ורבע) הפקת םניינעב המשהה תדעו תטלחהש יאנתב ,07 לולסמב ונדרשממ
תא ריבעי טלוקה רפסה-תיב .(המשהה תדעו לש הטלחהה דעוממ םינש שולשמ
ךוניחה לע חקפמה רושיאל ,המשהה תודעו לש תוטלחהה יכמסמ ףוריצב ,ותשקב
לע הנוממה תדיחי" לא ורשואש תושקבה תא ריבעי דחוימה ךוניחה ףגאו ,דחוימה
 .עוציבל ונדרשמב "ל"כשו םיקזחומה םיפיקמה רפסה-יתב
   
םילוח-תיבב וא ליגר םילוח-תיבב תירטאיכיספ הקלחמב זפשואמה דימלת
וא הקלחמל הדומצה דחוימ ךוניח תרגסמב וזופשא ךלהמב דומלל יאכז ירטאיכיספ
.המשה תדעו לש הטלחה אלל םילוחה-תיבל
 
   
 
 רחא בושייל דחא בושיימ וירוגמ םוקמ תא קיתעמה דימלת 2.4
םוקמל הפקת םדוקה וירוגמ םוקמב דימלתה לש וניינעב המייקתהש המשה תדעו תטלחה
וירוגמ םוקמב המשהה תדעו ינפב רזוח ןוידל דימלתה תא תונפהל רשפא .שדחה וירוגמ
."המשהה תדעווב רזוח ןויד" ,ןלהל 6 ףיעס-תתב םיטרופמה םילהנה יפ-לע שדחה
 
 
 
 המשהה תודעו לא םידימלת לש הינפהה ידעומ 2.5
המשהה תודעו לא תונושה ךוניחה תורגסמב םידמולה םידימלת תיינפה ,ללככ
תנשב םתמשה תודוא הטלחה תלבקל תדעוימ היהת תמיוסמ םידומיל תנש ךלהמב
לש הטלחהה םושיי תא םיבייחמה ,םיגירח םירקמל רשאב) האבה םידומילה
,2 ףיעס-תת ,ןלהל 1.2-15 ףיעסב האר ,םידומילה תנש ךלהמב המשהה תדעו
.("ררעה וא המשהה תדעו תוטלחה םושיי"
תא םייסת המשהה תדעווש ידכ ,הנש לכב יאמ שדוחבמ רחואי אל השעית הינפהה
 .ינויב 15-במ רחואי אל םניינעב םינוידה
   
דמולה דימלת לש הפוחד הינפה שרדיהל היושע דואמ םיגירחו םידדוב םירקמב
לע חקפמה לש םדקומ רושיאל ואבוי הלא םירקמ .הז דעומ רחאל ךוניחה תכרעמב
ךוניחה תרגסמב דמול דימלתה רשאכ .דמול דימלתה הבש תיכוניחה תרגסמה
.תירוזאה/תיבושייה בולישה תדעו רושיאל םג וניינע אבוי ,ליגרה
 
   
 :דעומה רחאל הינפה תויהל היושע םהבש םיפסונ םיגירח םירקמ    
תרגסמל קקזנ אוהש אצמנו היימינפל םוריח בצמב הנפומ דלי םהבש םירקמ
 דחוימ ךוניח
 -  
םירשונה םידלי לש וא ךוניחה תכרעמב םימושר םניאש םידלי לש םירקמ
םידלי וא ,ל"וחמ םירזוחה וא זופשאמ םיררחתשמה ,םייתיימינפ תודסוממ
תרגסמל םיקקזנהו דעומה רחאל ורתואש ,תושק תויוגירח םהל שיש םילוע
 דחוימ ךוניח
 -  
 .תאז םישרוד תימוקמה תושרה וא ירוביצ ןוגרא ,דליה ירוה םהבש םירקמ  -  
םיכיראתב בשחתהב השעית המשהה תדעו לא םיגירח םידלי תיינפה :הרעה
,1.2-12 ףיעסב ,ליעל האר) דחוימ ךוניחל גירח דלי לש ותואכז ןיינעל םיעבוקה
.(2 ףיעס-תת
 
 
 
 הינפהה ךילה 2.6
 יללכ    
דימלתב לופיט לש ךשמתמ ךילהתמ קלח איה המשהה תדעו לא דימלת תיינפה
עצבתי הז ךילהת .הב דמול אוהש תיכוניחה תרגסמב ויישק םע תודדומתהו
 .דימלתה ירוה לש עודייו ףותיש ךות ותישארמ
 (1  
תרגסמה לע חקפמה לש רושיא תבייחמ המשהה תדעוול דימלת תיינפה
 .דמול דימלתה הבש תיכוניחה
 (2  
רושיא םג תבייחמ המשה תדעו לא ליגר ךוניח תרגסמב דמולה דימלת תיינפה
 .תירוזאה /תיבושייה בולישה תדעו לש
 (3  
יכוניחה-יגולוכיספה תורישל הנפוה אלש ,ליגר ךוניח תרגסמב דמולה דימלת
םוחתב תושק תוידוקפת תויעב לשב 'ה התיכ ףוס דע רחא יעוצקמ םרוגל וא
.םירוהה תשירד יפ-לע אלא המשה תדעוול הנפוי אל ,תוגהנתההו הדימלה
 .תיבושייה בולישה תדעו ידי-לע ורשואי םיגירח םירקמ
 (4  
תא הז ללכבו ,דימלתב לופיטה יבלש תא ודעתי תננגה וא רפסה-תיב להנמ
.םהל רסמנש עדימה תאו םירוהה םע םישגפמה
 
 (5  
היבלשו הינפהה ךילהת
היהי המשה תדעו לא יהשלכ תיכוניח תרגסמב דמולה דימלת לש הינפהה ךילהת
 :ןמקלדכ םילהנהו םיבלשה יפ-לע
   
 המידקמ החישל תיכוניחה תרגסמה להנמ ידי-לע םירוהה ןומיז  (1  
גולוכיספה תא ,יכוניחה ץעויה תא ,ךנחמה תא החישב ףתשל יוצר
 .רפסה תיב בר תא םג ד"מחבו ,ילאיצוסה דבועה תאו יכוניחה
 -  
תדעו לא דימלתה תא תונפהל הטלחהל תוביסה תא םירוהל גיצי להנמה
לש תיגולוכיספ הכרעהב וא יגולוכיספ ןוחבאב ךרוצה תאו המשהה
 .(יכוניחה גולוכיספה ידי-לע עבקיי הכרעהב וא ןוחבאב ךרוצה) דימלתה
 -  
תא הז ללכבו ,םירוהה םע החישה תא דעתי תיכוניחה תרגסמה להנמ
 .םירוהה ירבד
 -  
 תיגולוכיספ הקידבל דימלתה תיינפה  (2  
הכרעה .םירוהה לש המכסה תבייחמ יגולוכיספ ןוחבאל דימלת תיינפה
האיבהל הבוח םלוא ,םירוהה לש המכסה תבייחמ הניא תיגולוכיספ
 .םתעידיל
 -  
תיכוניחה תרגסמה להנמ םיתחי ,יגולוכיספ ןוחבאל דימלתה הנפוי םרטב
םתמכסה-יא תא וא םתמכסה תא םיעיבמ םה ובש ספוט לע םירוהה תא
.(ןלהל 1.2-16 ףיעסב א חפסנ האר) םדליל יגולוכיספה ןוחבאה תכירעל
לע םירוהל רפסה-תיב להנמ עידוי ,יגולוכיספ ןוחבאל םירוהה ובריס םא
ןוחבאל דימלתה תא הנפי אלו ,םושר בתכמב יגולוכיספ ןוחבאב ךרוצה
 .יגולוכיספ
 -  
הינפהה ךילהתמ קלחכ דימלתל תיגולוכיספ הכרעה וא יגולוכיספ ןוחבא
תורישה םעטמ גולוכיספ ידי-לע ועצבתי הינפהה ךרוצלו המשהה תדעו לא
 .םיגולוכיספה סקנפב םושרה תימוקמה תושרה לש יכוניחה-יגולוכיספה
 -  
,החישל דימלתה ירוה תא גולוכיספה ןמזי תיגולוכיספה הקידבה רחאל
תא םהל רוסמיו ,דימלתב לופיטה ךשמה לעו היאצממ לע םהל חוודי
.המשהה תדעוול חלשית רשא ולש תעדה תווח קתעה
 
 -  
   
גולוכיספה עיגי ,היאצממ סיסב לעו תיגולוכיספה הקידבה תובקעב ,םא
המשהה תדעו לא דימלתה תא תונפהל םוקמ ןיאש הנקסמל יכוניחה
לע עידוי אוה ,הליגרה התיכב וידומיל תרגסמב ול עייסל רשפאו יוצרשו
.דימלתב לופיטה יכרד רבדב ותוא החניו תיכוניחה תרגסמה להנמל ךכ
המשהה תדעוול דימלתה תא תונפהל טילחי תיכוניחה תרגסמה להנמ םא
הינפההש דבלבו ,ןכ תושעל לכוי אוה ,יכוניחה גולוכיספה תצלמה תורמל
דמולה דימלת לש הרקמב .תיכוניחה תרגסמה לע חקפמה ידי-לע הרשוא
 .תיבושייה בולישה תדעו לש רושיא םג שרדנ ליגרה ךוניחה תרגסמב
 -  
 המשהה תדעו לא הינפה ןולאש יולימ  (3  
:המשהה תדעו לא םידימלת לש הינפה ינולאש לש םיגוס השולש םימייק
 -  
 (1)  
ןגב דימלת לש הינפה ןולאש
תדעו לא דחוימ/ליגר םידלי
םג שמשמ הז ןולאש) המשה
לש םידחוימ םיכרצ רותיאל
ליגר ךוניחל ןגב דמולה דימלת
ףיעס האר ;בולישה לס תרגסמב
 (ב חפסנ ,1.2-16
 
 (2)  
דמולה דימלת לש הינפה ןולאש
המשה תדעו לא הליגר התיכב
 (ג חפסנ ,1.2-16 ףיעס האר)
 
 (3)  
דמולה דימלת לש הינפה ןולאש
רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכב
רפס-תיבב וא ליגר ךוניחל
המשה תדעו לא דחוימ ךוניחל
 .(ד חפסנ ,1.2-16 ףיעס האר)
 
 .הינפה ןולאש תועצמאב השעית המשה תדעו לא דימלת תיינפה  -  
 - ומתחי הינפהה ןולאש לע  -  
 (1)  
תננגה וא רפסה-תיב להנמ
;המשהה תדעווב ןויד םישקבמה
 
 (2)  
תיכוניחה תרגסמה לע חקפמה
םא) הינפהה תא רשאמה
ךוניח תרגסמב דמול דימלתה
םג ןולאשה לע םותחי ,ליגר
בולישה תדעו שאר בשוי
 ;(תיבושייה
 
 (3)  
םירשאמה ,דימלתה ירוה
ןוידל השקבה םתעידיל ואבוהש
םירוהה םא) ןולאשה לש ונכותו
,ןולאשה לע םותחל םיברסמ
יבג לע תננגה וא להנמה ונייצי
;ךכל הביסה תא ןולאשה
הניא םירוהה תמיתח
.(ןולאשה לש ןכותל המכסה
 
 
המשהה תדעו לש הטלחה לכל המכסה לע הרוה שארמ םיתחהל ןיא
 .םדלי ןיינעב
 -  
רחאל קר המשה תדעו לא הינפה ורשאי בולישה תדעו וא חקפמה
אוהש תיכוניחה תרגסמב דימלתב לופיטה תויורשפא וצומש ואדוויש
 .הב דמול
 -  
הינפהה ןולאש לש קתעה םירוהל ורסמי תננגה/רפסה-תיב להנמ
וא להנמה ורסמי ןכ ומכ .המשהה תדעוול חלשיי רשא ,םותחה
הנפומ םדליש םירוהל רבסה ירבד" תרבוחה תא םירוהל תננגה
 ."המשה תדעוול
 -  
ןוגרא וא תימוקמ ךוניח תושר ,הרוה ידי-לע המשה תדעוול דלי תיינפה
 ירוביצ
   
לא התוא הנפיו בתכב המשהה תדעווב ןוידל ותשקב תא חסני הנפמה םרוגה
 .תימוקמה תושרב הדעווה ר"וי
 (1  
להנמ לא יוחיד אלל הנפי אוה ,השקבה תא המשהה תדעו שאר בשוי לביקשמ
תודוא תיגולוכיספ תעד תווחו הינפה ןולאש לבקל השקבב תיכוניחה תרגסמה
לא ורבעוי דימלתה תודוא תיגולוכיספה תעדה תווחו הינפהה ןולאש .דימלתה
לש היינפה דעוממ םוי םישולשמ רחואי אלו ,םדקהב המשהה תדעו שאר בשוי
 .םתלבקל המשהה תדעו שאר בשוי
 (2  
תלבק דעוממ םוי םישולש ךות דימלתה לש וניינעב ןוידל סנכתת המשהה תדעו
.תיגולוכיספה תעדה תווחו הינפהה ןולאש
 
 (3  
המשהה תדעווב ןוידה תארקל תוכרעיה .3   
 
 יללכ 3.1
לוהינלו הב םיפתתשמה ןומיזל ,המשהה תדעו לש התדובע ןוגראל תוירחאה
 .הדעווה שאר בשוי לע תלטומ היתובישי
   
ינפל םוי רשע השישמ תוחפ אלו ריבס ןמז קרפ ךות השעיי הדעווה תובישיל ןומיזה
 .הבישיה דעומ
   
המשהה תדעו לא הינפהה ןולאש ותושרבשכ קר ןויד ןמזי הדעווה שאר בשוי
הכרעה) תיגולוכיספ תעד תווחו תננגה וא רפסה תיב להנמ ידי-לע וילא רבעוהש
תורישה להנמ ידי-לע הרבעוהש (יגולוכיספ ןוחבא וא תיגולוכיספ
.תימוקמה תושרב יכוניחה-יגולוכיספה
 
   
 .הדעווה ירבח לכ ונמזוי ןוידל    
םוי םישולש דע לש ןמז חווטב הדעווה סוניכ דעומ תא עבקי הדעווה שאר בשוי
 .תיגולוכיספה תעדה תווחו הינפהה ןולאש תלבק דעוממ
   
ובש יכוניחה דסומה לש םיגיצנ המשהה תדעווב ןוידל ןימזי הדעווה שאר בשוי
 .ישיא ןפואב דליה תא םיריכמה ,דמול דליה
   
 .הדעווב ןוידל השקבה תא םזיש ,הנפמה םרוגה תא ןוידל ןמזל שי הרקמ לכב    
דואמ םיגירח םירקמ טעמל) הנש לכב ינויב 15 דע הינויד תא םייסת המשהה תדעו
םידומילה תנשל ךרעיהל ךוניחה תכרעמל רשפאל ידכ ,(הז דעומ רחאל הילא ונפויש
.האבה
 
   
 
 ןוידל םירוהה תנמזה 3.2
 .וניינעב המשהה תדעווב ןוידל ולש סופורטופאה תא וא דליה ירוה תא ןימזהל שי    
חלשיתו ,ןלהל 1.2-16 ףיעס לש ה חפסנב ספוטה יפ-לע היהת םירוהל הנמזהה
םאש ,ןיוצי הנמזהב .תימוקמה תושרב קיותי הנמזהה קתעה .םושר ראודב םהילא
םריבעהל יוצר הדעווה תטלחהל עייסל םייושעה םיכמסמ םירוהה לש םתושרב שי
 .ןוידה דעומ ינפל הדעווה שאר בשויל
   
ןוידל םירוהה ונמזוהש ילב דלי לש וניינעב תולבקתמה המשה תדעו לש תוטלחה
 .תופקת ןניא
   
ןמזלו עבקנש ןוידה תא לטבל שי ,ןוידה ךיראת ינפל רזח םירוהל ןומיזה בתכמ םא
 .חילש תועצמאב םירוהל חלשיי הז ןומיז בתכמ .רחא דעומל םירוהה תא
   
םהילא רבעוהש ןומיזה בתכמ תא וא םושרה ראודה תא לבקל םירוהה וברסי םא
םשריי םירוהה לש םבוריסו ,עבקנש דעומב ןוידה םייקתי ,חילש תועצמאב
 .לוכיטרפב
   
לש וניינעב ןודל תיאשר הדעווה היהת ,הדעווה ינפל עיפוהל םירוהה וברסי םא
 .ליעל וטרופש םילהנה יפ-לע ונמוז םהש יאנתב ,םרדעהב תוטלחה לבקלו דימלתה
   
תונעיהל שי ,תוקדצומ תוביסמ המשהה תדעווב ןוידה תא תוחדל שקבמ הרוה םא
אדוול שי .ותשקבל םיקומינה תא רשאמה ךמסמ שורדל ךרוצה תדימבו ותשקבל
תויחד יתש רחאל .תופיצרב םיימעפמ רתוי דימלת לש וניינעב םינויד וחדיי אלש
אב תא חולשל םילוכי םירוהה הרקמ לכב .םירוהה תוחכונ אלל םג ןוידה םיוקי
.ןוידל םחוכ
 
   
 
םג עדיילו ותרמשמב אצמנ דליהש הרוהה תא ןימזהל שי ,דרפנב םייח םירוהה םא
 .(העודי ותבותכ םא) ינשה הרוהה תא
   
.םהירבד תעמשהל וילא רושקה רחא םרוג לכו דליה תא ןמזל תיאשר המשהה תדעו
   
םמעטמ םירחא םישנא וא םיחמומ המשהה תדעווב ןוידל איבהל םיאשר םירוהה
 .םהינועיט תא עימשהל
   
םניא דליה ירוה ובש הרקמ לכ הדעווה שאר בשוי תעידיל איבי הנפמה םרוגה
םישריח םירוה םע ןוידל .העימש ידבכ וא םישריח םהש וא תירבעה הפשב םיטלוש
איקבה םדא וא םינמיס תפשל ןמגרותמ הדעווה שאר בשוי ןימזי העימש ידבכ וא
וא ןמגרותמ ןמזוי תירבעה הפשב םיטלוש םניאש םירוה םע ןוידל .םינמיסה תפשב
הדעווה שאר בשוי .םירבוד םירוההש הפשבו תירבעה הפשב טלושה רחא םדא
ותואצמיהל תוירחאה ,הרקמ לכב .םמעטמ ןמגרותמ איבהל םתוכז לע םירוהל עידוי
.הדעווה שאר בשוי לע הלח ןוידב םגרתמ םרוג לש
 
 .אי  
 
 תוטלחהה תלבקבו ןוידב המשהה תדעו תא םישמשמה םיכמסמה  4
 יללכ 4.1
םדא לכ לע תווצל תיאשר המשהה תדעווש ,עבוק דחוימה ךוניחה קוחל (א)9 ףיעס
דליל םיעגונה תיגולוכיספ וא תיאופר תעד תווח ןכו ותושרבש ךמסמ לכ הל איצמהל
ךרוצל הל שורדכ לוכהו ,ךרוצה יפל ,תופסונ תוקידבל דליה תא תונפהלו גירחה
 .הטלחה
   
תדעווש גירח דלי לש וניינע המשהה תדעו ינפל אבוה םאש ,עבוק קוחב (ד)7 ףיעס
,רגפמ אוהש העבק ,1969-ט"כשתה ,(םירגפמב לופיט) דעסה קוח יפל ןוחבא
 .וניינעל ןוחבאה תדעו תעיבקב התטלחה תלבק ךרוצל המשהה תדעו בשחתת
   
המשהה תדעו לא יהשלכ תיכוניח תרגסמב דמולה דימלת תיינפה לש הרקמ לכב
דסומה םעטמ ףיקמ חוד ללוכה דימלתה לש הינפהה ןולאש הדעווה ינפל ואבוי
ןוחבא וא תיגולוכיספ הכרעה) תיגולוכיספ תעד תווח ןכו דמול אוה ובש יכוניחה
 .(יגולוכיספ
   
םיכמסמו תויעוצקמ תעד תווח הדעווה ינפל איבהל םה ףא םיאשר דליה ירוה
ךכל םירוהה לש םבל תמושת תא תונפהל שי .דליה לש וניינעל םיעגונה םירחא
ךות ,םתוא בתכש םרוגה ידי-לע םימותחה םיכמסמל קר סחייתהל לכות הדעווהש
.ולש יעוצקמה ןוישרה רפסמו בתוכה לש קיודמה ועוצקמ ןויצ
 
   
הז ללכבו) הדעווה ינפל םיאבומה םיכמסמה לכש אדווי המשהה תדעו שאר בשוי
בתכש יעוצקמה םרוגה ידי-לע םימותח ויהי (ןלהל 4.2-ב םיטרופמה םיכמסמה
 .ולש ןוישרה רפסמו בתוכה לש קיודמה ועוצקמ טוריפ ךות ,םתוא
   
,המשהה תדעו ינפב םיאבומה םיכמסמה לכ דחוימה ךוניחה קוחל (ג)9 ףיעס יפ-לע
הדעווה .םיידוס םה ,המשהה תדעווב ןוידה ךלהמב םשרנה לוכיטרפה הז ללכבו
בשוי לע .הטלחהה ךרוצל ויתורישל תקקזנ איה רשא םדא תעידיל םאיבהל תיאשר
.תוידוסה תבוח וילע הלחש םדא ותוא תעידיל איבהל הדעווה שאר
 
   
 
תרגסמב ותמשה לע טלחוהש דלי לש תויוגירח ןויפאל םישרדנה םיכמסמ
 דחוימ ךוניח
4.2
תרגסמב ותמשה לע הטילחה הדעווהש דימלת תמלוהה תיכוניחה תרגסמה תעיבק ךרוצל
.דימלתה תוגירח תא ןייפאל תשרדנ הדעווה דחוימה ךוניחה
ףיעס תת ,ןלהל האר) ןויפאה תא עצבי רשא אוה ,המשהה תדעו רבח ,יכוניחה גולוכיספה
םימרוג לש תונחבא לע ךמתסהל שרדנ יכוניחה גולוכיספה ןויפאה ךרוצל .(ג 5.3 ק"ס ,5
בשוי לע .ןלהלש הלבטה יפ-לע ,תוגירח לש גוס לכ ןויפאל הליבק םתנחבאש םייעוצקמ
.הז ןיינעל םימיאתמה םיכמסמה הדעווה ידיב ואצמייש ךכל גואדל הדעווה שאר
 
 
 
 המשהה תדעווב הליבק ותנחבאש יעוצקמה םרוגה  
לע טלחוהש דימלת לש תוגירח ןויפא ךרוצל תיחרכהו
 
 דחוימ ךוניח לש תרגסמב ותמשה  תוגירחה ןויפא
יתוחתפתה גולוכיספ/יכוניח גולוכיספ
 
*ילובג לכשמ
 
החוורהו הדובעה דרשמב רגפמל תורישה לש ןוחבאה תדעו
 
ריבס דשח/לק רוגיפ
**לק רוגיפל
 
החוורהו הדובעה דרשמב רגפמל תורישה לש ןוחבאה תדעו
 
ריבס דשח/ינוניב רוגיפ
**ינוניב רוגיפל
 
החוורהו הדובעה דרשמב רגפמל תורישה לש ןוחבא תדעו
 
רוגיפ
דשח/ידועיס/קומע/השק
ריבס
**קומע/השק רוגיפל
 
רעונלו דליל רטאיכיספ/ינילק/יתוחתפתה/יכוניח גולוכיספ
רעונלו דליל רטאיכיספ/ינילק/יתוחתפתה/יכוניח גולוכיספ
םידלי אפור+יכוניח גולוכיספ/םידלי גולוריונ+יכוניח גולוכיספ
רעונלו דליל רטאיכיספ / דליה תוחתפתהב ןויסינ םע
 
תויתוגהנתה תוערפה
תוישגר תוערפה
 AD(H)D
.ליגר רפס תיבב דחוימ ךוניחל התיכב המשהל קר ירשפא ירקיע ןויפאכ הזכ תוגירח גוס *
תחתמ וק חותמל שי) רגפמל תורישה לש ןוחבא תדעו לש התכמסא ןיא םא קר ןמוסי רוגיפל ריבס דשח **
יפ לע תימוקמה תושרב דעסה דיקפל רוריבל הרקמה תא תונפהל המשהה תדעו ר"וי תבוח .("ריבס דשח"ל
.1969 םירגפמב לופיט דעס קוח

 המשהה תדעווב הליבק ותנחבאש יעוצקמה םרוגה  
 לע טלחוהש דימלת לש תוגירח ןויפא ךרוצל תיחרכהו  
 דחוימ ךוניח לש תרגסמב ותמשה  תוגירחה ןויפא
תוחתפתהל ןוכמ להנמ/ינילק גולוכיספ / רעונלו דליל רטאיכיספ
תואירבה דרשמ י"ע רכומה דליה
 
PDD / םזיטוא
 
רעונלו דליל רטאיכיספ
 
תוישפנ תוערפה
 
יכוניח גולוכיספ
גולוכיספ/רעונלו דליל רטאיכיספ/םידלי גולוריונ+יכוניח גולוכיספ
דליה תוחתפתהב ןויסינ םע םידלי אפור+יכוניח
 
הדימל תוקל
 AD(H)D
דליה תוחתפתהב ןויסינ םע םידלי אפור/םידלי גולוריונ
 
תוכנ/ןיחומ קותיש
תיזיפ
 
היגולוידואל ךמסוהש תרושקת יאנילק
 
תודבכ/תושריח
העימש
 
החוורהו הדובעה דרשמב רוויעל תורישה לש ןוחבא תדעו
םייניע אפור וא
 
הייאר תוקל/ןורוויע
 
אפור/םידלי גולוריונ/יתוחתפתה גולוכיספ/יכוניח גולוכיספ
דליה תוחתפתהב ןויסינ םע םידלי
 
יתוחתפתה בוכיע
 
+ יתוחתפתה גולוכיספ/תרושקת תיאנילק + יכוניח גולוכיספ
+ דליה תוחתפתהב ןויסינ םע םידלי אפור/תרושקת תיאנילק
תרושקת תיאנילק
 
יתפש בוכיע
 
 
 
 ררעה/המשהה תדעו תא םישמשמה םיכמסמב ןייעל םירוהה תוכז 4.3
תדעו ינפב אבומה ךמסמ לכמ קתוע ןוידה ינפל לבקל םיאשר םירוהה ללככ
יכ ,דרפנב ומשרייש ,םידחוימ םימעטמ עבקנ םהבש םיגירח םירקמ טעמל ,המשהה
וא דליב העיגפל ישממ ששח לשב םירוהה ינפב םייוסח ויהי םימיוסמ םיכמסמ
 .םירוהל ךכ לע עידוהל שי הלא םירקמב .רחא םדאב
   
םוכיס קתעה תא םירוהל יכוניחה גולוכיספה רוסמי תיגולוכיספה הקידבה רחאל
ורסמי תננגה/רפסה תיב להנמ .המשהה תדעו ר"ויל חלשית רשא ולש תעדה תווח
 .המשהה תדעוול חלשיי רשא םותחה הינפהה ןולאש לש קתעה םירוהל
   
תכרעמל ינוציח םרוג ידי-לע ןכוהש ךמסמ הדעווה ינפל אבוה ובש הרקמ לכב
ךמסמהש תורשפאה תא ךמסמה בתוכ תעידיל הדעווה שאר בשוי איבי ךוניחה
ותעד תא תתל שקבתי ךמסמה בתוכ .תאז ושקבי םה םא ,םירוהה לש םנויעל רסמיי
דליב עגפי רבדהש ישממ ששח לשב םירוהה ינפל ךמסמה תא ףושחל העינמ שי םא
המשהה תדעו סנכתת ,תאזכ העינמ שי ןכאש ןעטי ךמסמה בתוכ םא .רחא םדאב וא
יוסחה ךמסמ לש ומויק רבד תא םירוהה תעידיל איבתו ךמסמה ןויסחב ןויד ךרוצל
 .ןויסיחל םיקומינה תאו םהינפב
   
םיעטק טעמל ,המשהה תדעו לש ןוידה לוכיטרפ תא לבקל םיאכז ויהי םירוהה
םדאב וא דליב העיגפל ישממ ששח םושמ םירוהה ינפל םתפישחב שיש לוכיטרפב
ובש ,דבלב הדעווה ירבח בכרהב םייקתהש ןוידה טעמלו ,ליעל רומאכ ,רחא
 .הטלחהה תלבקתמ
   
דבוע וא אפור ,גולוכיספ - םירוהה םעטמ עוצקמ שיא יאשר היהי הרקמ לכב
יקומינבו לוכיטרפב ,המשהה תדעו ינפב אבוהש ךמסמ לכב ןייעל - ילאיצוס
.תוידוס תרימש לש תוארוהל תופיפכב ,הטלחהה
 
   
 
 םיכמסמה תרימש 4.4
.תימוקמה תושרב ורמשיי התוא םישמשמו המשהה תדעו ינפל ואבוהש םיכמסמה לכ
ותרימשו עדימ תקזחה יאנת) תויטרפה תנגה תונקת יפ-לע השעית םיכמסמה תרימש
.1986-ו"משתה ,(םיירוביצ םיפוג ןיב עדימ תרבעה ירדסו
 
 
המשהה תדעווב ןוידה .5
 
 יללכ 5.1
.ןוידה לוהינ לע יארחא המשהה תדעו שאר בשוי
לכ .ןוידה תוידוס לע רומשל םתבוח לע ןוידב םיפתתשמה לכ תא עדיי הדעווה שאר בשוי
,םירוהה לש םחוכ יאבו םירוהה ,המשהה תדעו ירבח טעמל ,הדעווה תבישיל םינמזומה
:הרעה .(ו חפסנ ,1.2-16 ףיעס האר) תוידוס תרימש לע הרהצה ספוט לע םותחל םיבייח
.דחוימה ךוניחה קוח ףקותמ תוידוס לע רומשל םיביוחמ המשהה תדעו ירבח
 
 
 
 ןוידה ךלהמ 5.2
בשוי :תוחפל םירבח השולש וב םיפתתשמ םא קר םייקתי המשהה תדעווב ןוידה
רשאכ .יכוניחה גולוכיספהו וגיצנ וא דחוימה ךוניחה לע חקפמה ,הדעווה שאר
םג וב ףתתשהל בייח ,ליגר ךוניח תרגסמב דמולה דימלת לש וניינעב ןויד םייקתמ
 .וגיצנ וא ללוכה חקפמה
   
 .הבישיה תליחתמ דימלתה ירוה תוחכונב ןוידה תא םייקל ץלמומ    
 .םהידיקפת תאו הבישיב םיחכונה תא םירוהל גיצי הדעווה שאר בשוי    
 .דבלב הדעווה ירבח תוחכונב םהירבד תא עימשהל שקבל םיאשר םירוהה    
ןיא .המשהה תדעוול דליה תיינפהל עקרה תא הנפמה םרוגה גיצי ןוידה תליחתב
 .הנפמה םרוגה לש ותופתתשהו ותוחכונ אלל המשהה תדעווב ןויד םייקל
   
םהיבגלש םיכמסמ טעמל ,םיפתתשמל וגצוי הדעווה ינפל םיאבומה םיכמסמה
 .םייוסח םהש םדקומ ןוידב הדעווה הטילחה
   
הדעווה רבח ךמסמה תא גיצי הדעווה ינפל אבומה יעוצקמ ךמסמ בתוכ לש ורדעהב
ידי-לע ךמסמה גצוי ורדעהבו ,ךמסמה בתוכ לש םוחת ותואמ עוצקמ שיא אוהש
 .הדעווה רבח יכוניחה גולוכיספה
   
תרגסמב הדעווה בשחתת ,םמעטמ םיכמסמ הדעווה ינפל םיגיצמ םירוהה םא
 .הלא םיכמסמב םג הילוקיש
   
דליה תא תונפהל וא תופסונ תעד תווח שקבל ךרוצה תדימב תיאשר המשהה תדעו
 .התטלחה ךרוצל הל שורדכ ,תופסונ תוקידבל
   
תירבע םירבוד םניאש םירוה םע וא העימש ייוקל וא םישריח םירוה םע ןוידב
ידבכ וא םירוויע םירוה םע ןוידב .םהל תנבומה הפשב םירוהל ןוידה ךלהמ םגרותי
 .ןוידב םיגצומה םיכמסמה תא םהינפל אורקל שי הייאר
   
םיחכונלו םירוהל ורבסוי םינושה םייעוצקמה םיחנומהש אדווי הדעווה שאר בשוי
םיכמסמב בותכהש ידכ ,םינודנה םימוחתב עוצקמ ישנא םניאש ןוידב םירחאה
.םהל ונבוי ןוידה ךלהמב רמאנהו
.לוכיטרפב םשריי ןוידה ךלהמ
 
 .אי  
 
 הדעווה תטלחהו ןוידה םוכיס 5.3
 יללכ    
המשהה תדעו ירבח תוחכונב ולבקתי המשהה תדעו לש הטלחההו ןוידה םוכיס
.םדי-לעו דבלב
 
 (1  
בורב המשהה תדעו לש הטלחהה לבקתת דחוימה ךוניחה קוחל 11 ףיעס יפ-לע
 .השולשמ תחפי אל םרפסמש יאנתב ,הבישיב םיפתתשמה הירבח תועד
 (2  
דרפנ יתלב קלח םה הטלחהל םיקומינהו הדעווה לש הטלחהה חסונ תעיבק
ופתתשהש הדעווה ירבח ידי-לע ןוידה םות םע וחסוני םהו ,הדעווה תבישימ
 .םתעד לעו ןוידב
 (3  
 .ביצקתה קוח תולבגמל תופופכ המשהה תודעו תוטלחה  (4  
 םייניב תוטלחה    
תלבק ךרוצל תופסונ תוקידבל דליה תא חולשל טילחהל תיאשר הדעווה
 :ןמקלדכ ,וניינעב תיפוס הטלחה
 (1  
תוקידבל דליה תא חולשל תמכסמה הטלחהה ינפל הטילחה הדעווה םא
לש ותואכז ןיינעב הדעווה טילחת ,הקידבל םידגנתמ םירוההו ,תופסונ
,הינפב יוצמה רמוחה יפ-לע ותמשה תרגסמ רבדבו דחוימ ךוניחל דליה
 .לוכיטרפב םשריי םירוהה לש םבוריסו
 (א)  
לעב אוה דימלתהש תורשפא תמייק יכ המשהה תדעו החכונ ובש הרקמב
לעפי דעסה דיקפ .ךכ לע תושרב דעסה דיקפל עידות איה ,ילכש רוגיפ
םאתהב ילכש רוגיפ לעב דליה לש ותויה ןיינעב תיפוס הטלחה תלבקל
ובש הרקמב .1969-ט"כשתה ,(םירגפמב לופיט) דעסה קוחב עובקל
וז הטלחה הדעווה םושרת ,רומאכ העדוה ןתמ לע הטילחמ הדעווה
1.2-16 ףיעסב ז חפסנ האר) תורעהה ףיעסב הדעווה לוכיטרפ תרגסמב
.(ןלהל
דרשמב רגפמל תורישה לש ןוחבאה תדעו לש התטלחה תלבקל דע
תדעו טילחת ,ילכש רוגיפ לעב דימלתה תויה רבדב החוורהו הדובעה
הדיב יוצמה רמוחל םאתהב דחוימה ךוניחב דליה לש ותמשה לע המשהה
עקר לע ,התיכה תמרל םאתהב ,תידומיל תולגתסה יא לעבכ ותוא ןייפאתו
.רוגיפל ריבס דשח לעבכ וא ,ךומנ ילכש דוקפת לש
טילחתו תינשב המשהה תדעו סנכתת ןוחבאה תדעו תטלחה תלבק םע
 .דחוימה ךוניחה תרגסמב דליה לש ותמשה לע יפוס ןפואב
 (ב)  
J.לוכיטרפב הנמשרית םייניבה תוטלחה
 
 (2  
 תמכסמ הטלחה    
הדעווה ינפל תודמוע דימלתה לש וניינעב ןוידה תא תמכסמה הטלחהה ןיינעל
 :הלאה הטלחהה תויורשפא
 (1  
לע ץילמהל תיאשר הדעווה ,ןכ םא .ליגר ךוניח תרגסמב דמלי דימלתה
בשחתת הדעווה .וז תרגסמב ול ונתנייש םידחוימ םירועיש לע וא םילופיט
םיכרצ ילעב םידימלתב לופיטל ךוניחה דרשמ תוארוהב היתוצלמהב
 .ליגרה ךוניחה תורגסמב םיבלושמה םידחוימ
 (א)  
ןייצת הדעווה .דחוימ ךוניח תרגסמב דמליו דחוימ ךוניחל יאכז דימלתה
ךוניחל םידלי ןג :דימלתה דמלי הבש דחוימ ךוניחל תרגסמה גוס תא
ךוניחל רפס-תיב וא ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ ,דחוימ
 .דחוימ
 (ב)  
וא םיתוריש ןתמב המשהה תדעו לש הטלחהה םושיי תא תונתהל ןיא
 .םשוה אוה הבש תרגסמב דימלתל םהשלכ םילופיט
 (2  
םילופיטו םיתוריש ןתמ לע טילחהל תכמסומ הניא המשהה תדעו
 .דחוימ ךוניח לש תרגסמב הדי לע ומשוהש םידימלתל םהשלכ
 (3  
דחוימ ךוניח תרגסמב דימלת לש ותמשה לע הדעווה לש הטלחההמ קלחכ
לש תירקיעה תוגירחה גוס תא הדעווב רבחה יכוניחה גולוכיספה ןייפאי
ואבוהש ןוחבאה יכמסמ סיסב לע (תינשמ תוגירח םג ךרוצה תדימבו) דימלתה
4.2. ק"ס ,4 ףיעס-תתב ,ליעל םיטרופמהו הדעווה ינפב
תרדגהל ונדרשמ תא תושמשמה תוירוגטקה יפ-לע השעיי תוגירחה ןויפא
תושרב ךוניחל הקלחמה להנמל עייסי אוהו ,דחוימה ךוניחה תורגסמ
תא דימלתל אוצמל ,דחוימה ךוניחה לע חקפמה םע םואיתב ,תימוקמה
םג שמשי ןויפאה .וירוגמ םוקמל רתויב הבורקה המיאתמה תיכוניחה תרגסמה
תולבגמב ,דחוימה ךוניחה תורגסמב םיתורישה ןונכת לש םיכרצל ונדרשמ תא
 .ביצקתה קוח
 (4  
ךלהמב לוכיטרפב םשרית דימלת לש וניינעב הדעווה לש תמכסמה הטלחהה
.ונממ דרפנ יתלב קלחכ ,דבלב הדעווה ירבח וב םיחכונש ,םכסמה ןוידה
 
 (5  
   
 לוכיטרפה 5.4
 :הלאה םיפיעסה תא לולכי המשהה תדעו לש לוכיטרפה םושיר    
 דימלתה יטרפ  (1  
 םיישיא םיטרפ  -  
 הב דמול אוהש ךוניחה תרגסמ יטרפ  -  
 ןוידב םיחכונה  (2  
 הדעווב םירבחה יטרפ  -  
 הדעוול םינמזומה יטרפ  -  
 םיכמסמה  (3  
 הדעווה ינפל ואבוהש םיכמסמה יטרפ  -  
איהש יפכ םירוהה תדמע םושיר הז ללכבו ,םירוהה תופתתשהב ןוידה ךלהמ
 לוכיטרפה םשורל הבתכוה
 (4  
 דבלב הדעווה ירבח תופתתשהב ןוידה ךלהמ  (5  
 הטלחהה יטרפ  (6  
 םירוהה תדמע םוכיס  (7  
 הטלחהל םיקומינה  (8  
 תורעה  (9  
 לוכיטרפה םושיר לע רושיא (10
 
 .ותמיתחב לוכיטרפה תא רשאי המשהה תדעו ר"וי    
 .ז חפסנ ,1.2-16 ףיעסב תאבומ המשהה תדעו לש לוכיטרפה ספוט תמגוד    
הטלחה םוכיס יספוט המשהה תודעו שאר יבשויל חלשי דחוימה ךוניחה ףגא
יפ-לע .תומכסמה תוטלחהה םושירל ושמשי רשא (םיקתעה םיללוכה) םייטרדנטס
םוכיס ספוטמ םיקתעה הדעווה שאר בשוי חלשי ספוטל הנפרוצתש תויחנהה
 :הלאה םימרוגל ,םהילע םותחיש רחאל ,הטלחהה
   
 תימוקמה תושרב יכוניחה-יגולוכיספה תורישל  (1)  
דימלתה לש וצובישב לופיט ךרוצל ,תימוקמה תושרב ךוניחל הקלחמה להנמל
 .תמלוה תיכוניח תרגסמב
 (2)  
.דחוימה ךוניחה ףגאב ררעהו המשהה תודעו לע הנוממל
 
 (3)  
 תורעה  
הקלחמה להנמ ריבעי - דחוימ ךוניח תרגסמב דימלתה ץבוששמ
הבש תיכוניחה תרגסמה להנמל ודיבש ספוטה לש קתעה ךוניחל
 .דימלתה ץבוש
 .1  
יקתעה .דבלב ידרשמ שומישל דעוימ המשהה תדעו לש הטלחהה םוכיס ספוט
,ררעהו המשהה תודעו לע הנוממלו ךוניחל הקלחמה להנמל םידעוימה ,ספוטה
.םהיכרוצל םישרדנה םינותנה תא קר וללכי
 
 .2  
 
 המשהה תדעו תטלחה לע דימלתה ירוהל העדוהה 5.5
תואבומה תואמגודה יפ-לע היהי המשהה תדעו תטלחה לע םירוהל העדוהה חסונ
ןכ ומכ .היקומינ תאו הדעווה תטלחה תא לולכת העדוהה .ח חפסנב ,1.2-16 ףיעסב
תיזוחמה ררעה תדעו ינפב הדעווה תטלחה לע רערעל םירוהה לש םתוכז ןיוצת
שאר בשוי ידי-לע םותח היהי בתכמה .בתכמה תלבק דעוממ םוי דחאו םירשע
.הטלחהה תלבק דעוממ םימי הרשעמ רחואי אל םושר ראודב חלשייו ,הדעווה
 :ןמקלדכ הטלחהה יקומינ תא טרפל שי םירוהל העדוהב
   
 ?יתוגהנתה ,ישפנ ,ילכש ,ינפוג :דימלתה לש ותייעב תדקמתמ םוחת הזיאב  (1)  
דציכ - דחוימ ךוניח תרגסמב דימלתה לש ותמשה לע הטילחה הדעווה םא
 ?ומודיקל וילא הנפומ דימלתהש תרגסמה גוס םורתי
 (2)  
םירוהל התטלחהל םיקומינה תריסמש הדעווה הטילחה םהבש ,םיגירח םירקמב
.םירוהל העדוהב םיקומינה וטרופי אל ,רחא םדאל וא דליל ישממ קזנ םורגל הלולע
.בצמה תא םלוהה יפולח ךילה לע הדעווה טילחת הז הרקמב
היהיו ,לכיטרפב םשריי הדעווה לש הטלחהל םיקומינה תריסממ תוענמיהל רבסהה
,יכוניח גולוכיספ ,דחוימה ךוניחה קוחל (ד)9 ףיעסב רומאכ .םירוהה ינפב יוסח
 .לוכיטרפב ןייעל יאשר םירוהה לש םמעטמ ילאיצוס דבוע וא אפור
   
ןייצל שי (6.4.90 ,ם"שתה ןסינב א"י ךיראתמ) דחוימה ךוניחה קוחל ןוקיתה יפ-לע
הטלחהה עוציב יכ המשהה תדעו לש הטלחהה תודוא םירוהל חלשייש בתכמב
.ביצקתה קוח תולבגמב הנתומ
 
   
המשהה תדעווב רזוח ןויד
 
 .6
ךוניחל םידלי ןג) דחוימ ךוניחל דסומ להנמש ,עבוק דחוימה ךוניחה קוחל 10 ףיעס
םעפ איבי (ליגר ךוניחל רפס-תיבב דחוימ ךוניחל התיכ וא דחוימ ךוניחל רפס-תיב ,דחוימ
.המשהה תדעו ינפל רזוח ןוידל וז תרגסמב דמולה דימלת לש וניינע תא םינש שולשב
םג דימלת לש ויניינעב רזוח ןויד םוזיל םילוכי ירוביצ ןוגרא וא יכוניחה דסומה להנמ
יאנתב ,ודלי לש וניינעב רזוח ןויד תע לכב םוזיל יאשר הרוה .וזמ הרצק הפוקת רחאל
.וניינעב תמדוקה הטלחהה דעוממ הנש הפלחש
המשהה תדעווב רזוח ןויד םוזיל תוירחאה תלטומ תננגה לע וא רפסה-תיב להנמ לע
ןיגב רזוח ןויד םיבייחמה םירקמב ןכו ,ליעל רומאכ ,םינש שולשב םעפ דימלת לש וניינעב
.ליעל 2 ףיעס-תתב טרופמה יפ-לע ,ךוניח תורגסמ ןיב דימלת תרבעה
הכרעה עוציבלו ןכדועמ הינפה ןולאש יולימל תננגה וא להנמה וגאדי רזוחה ןוידה ךרוצל
.ליעל 2 ףיעס תתב םיטרופמה םילהנה יפ-לע ,תנכדועמ תיגולוכיספ
.רזוחה ןוידה לע םג םילח הז רזוחב םיטרופמה םירחאה םילהנה לכ
 
 
המשהה תדעווב רזוח ןויד
 
 .7
תרגסמל קוקז וניאש הטילחה המשהה תדעווש וא ,המשה תדעו רבע אל דימלתה םא
םוחתבש תימוקמה תושרב ליגרה ךוניחה תורגסממ תחאב טלקיי אוה ,דחוימ ךוניח
.יתיימינפה דסומה אצמנ הטופיש
 
 -
דחוימ ךוניחל התיכב ותמשה לע הטילחה המשהה תדעוו ,המשה תדעו רבע דימלתה םא
רפסה-יתבמ דחאב דחוימ ךוניחל המיאתמ התיכב דימלתה טלקיי ,ליגר ךוניחל רפס-תיבב
.יתיימינפה דסומה אצמנ הטופיש םוחתבש תימוקמה תושרב םיליגרה
 
 -
,דחוימ ךוניחל רפס-תיבב וא דחוימ ךוניחל ןגב ותמשה לע הטילחה המשהה תדעו םא
דסומה םוחתבש דחוימ ךוניחל ןגב וא דחוימ ךוניחל רפסה-תיבב טלקיהל דימלתה לכוי
.וב אצמנ יתיימינפה דסומהש תימוקמה תושרה לש טופישה םוחתב וא יתיימינפה
 
 -
אוצמל תיארחאה איה יתיימינפה דסומה אצמנ המוחתבש תימוקמה תושרה ,הרקמ לכב
.המשהה תדעו לש הטלחהה תא תמלוהה תיכוניח תרגסמ דימלתל
הדובעה דרשמ לש הטלחהה תדעו לש הטלחה יפ לע םוריח יבצמב היימינפל ותיבמ אצוהש דלי
.דמל הבש הנורחאה תיכוניחה תרגסמל הליבקמה תיכוניחה תרגסמב דמלי החוורהו


םע .ליגר ךוניחל ןגב ותמשהכ הומכ הזכ ןגב דלי לש ותמשה .דחוימ ךוניח לש תרגסמ וניא בלושמ םידלי ןג *
.המשה תדעו לש הצלמה בייחמ בלושמ ןגב דלי ץוביש ,תאז


עבק תוארוה


2002 ראורבפב 1 ,ב"סשת טבש ט"י ,א/6 ב"סשת ל"כנמ רזוח