לטוב הז רזוח
תודחוימ תויסולכוא .1
דחוימ ךוניח 1.2
ךוניחה קוח םושיי" ,(ב)6/טנ עבקה תוארוה רזוחב 1.2-16 ףיעסל םינוקית
"םיחפסנ - ררעו המשה תודעו :דחוימה

 
2002 ראורבפב
 
   הלוחת ךיראת
רזוחב 1.2-16 ףיעס ןוכדע
עבקה תוארוה
(ב)6/טנ

לטוב הז רזוח
  םוסרפה תרטמ

1.2- 30
םידומע תא ףילחהל םישקבמ ונא (ב)6/טנ רזוחב 1.2-16 ףיעסל ונסנכהש םינוכדעו םינוקית ללגב
.ןלהלש םישדחה םידומעב ףיעסה לש 56-55-ו 50-49 ,46-45 ,40-39


,ררעו המשה תודעו לע הנוממה ,לגיא הלמרכ 'בגה לא תונפל רשפא תולאשב
.02-5603280-ו 03-6896104/5 'לט


תוידוס תרימש לע ררע/המשה תדעווב םיפתתשמ לש הרהצה ספוט
ו חפסנ

___________:ךיראת

דחוימה ךוניחה קוח תוארוה יפ-לעש יתעידיל אבוהש ,תאזב ריהצמ ,הטמ םותחה ,ינא
םיידוס םה וב םיגצומה םיכמסמה לכו ףתתשא ובש ררעה/המשהה תדעווב ןוידה 1988-ח"משתה
.םתוידוס לע הרימשב בייח ינאו


 ותמיתח  ולש תוהזה תדועת רפסמ  ודיקפת  ףתתשמה םש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
תורעה
.םחוכ אבו םירוהה ,הדעווה ירבח טעמל ,המשהה תדעווב םיפתתשמה לכ ומתחי הרהצהה לע
 
 (1)
.הדעווה לוכיטרפל ףרוצי תוידוסה תרימש לע הרהצהה ספוט
 
 (2)
המשהה תדעו לוכיטרפ ז חפסנ


 
  וא  דע  דע  דע
    תינשמ תירקיע
   
 תויחנה  (2 דע)  (תחא)  תוגירח  דוק
          ילובג לכשמ  51
          לק רוגיפ  52
 דימת ןמוסי (םייק םא) ינוניב רוגיפ      ינוניב רוגיפ  53
 תירקיע תוגירחכ        
 ןמוסי (םייק םא) קומע/השק רוגיפ      קומע/השק רוגיפ  54
 תירקיע תוגירחכ דימת        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     תוערפה  55
 ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה      /תויתוגהנתה  
 ילובג וא      /תוישגר  
          AD(H)D  
          PDD םזיטוא  56
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     תוישפנ תוערפה  57
 ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה        
 לק רוגיפ דע        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     /הדימל תוקל  58
ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה
     AD(H)D  
 ילובג        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     /ןיחומ קותיש  59
ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה
     השק תיזיפ תוכנ  
 לק רוגיפ        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     תודבכ/תושריח  60
ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה
     העימש  
 לק רוגיפ        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     תוקל/ןורוויע  61
ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה
     הייאר  
 לק רוגיפ        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     יתוחתפתה בוכיע  62
 ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה        
 ילובג וא        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     יתפש בוכיע  63
 ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה        
 ילובג וא        
___________________:תויוגירחה תא ו/ןחבאש םי/יעוצקמה םי/םרוגה
___________________:תויוגירחה תא ןייפאמה יכוניחה גולוכיספה םש
______________:המיתח _________________ :ןוישרה רפסמ
___________________:המיתח___________________ :דחוימה ךוניחה לע חקפמה םש
(המיאתמה תצבשמב ןמס) םירוהה תדמע םוכיס

    םירוהה תדמע
    םימיכסמ .1
    םידגנתמ .2
    םיטבלתמ .3
    הדמע ועיבה אל .4
    לוכיטרפ האר - רחא .5
    ןוידל ועיפוה אל .6
הטלחהל םיקומינ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

תורעה
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
לוכיטרפה םושיר לע רושיא
__________________:לוכיטרפה םשור םש .לוכיטרפ םשרנ ןוידה ךלהמבש רשאמ ינא
__________________:המיתח__________________ :המשהה תדעו שאר בשוי םש
ררע תדעוול םנומיז לע םירוהל העדוה
ט חפסנ

לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
__________________זוחמ
__________________:ךיראת

םושר ראודב חלשנ

___________דובכל
,בר םולש
םכתב/םכנב לש ה/וניינעב ררע תדעווב ןוידל הנמזה :ןודנה
ןיינעב ררעה תדעו ןוידב ףתתשהל םינמזומ םתא ,1988-ח"משתה ,דחוימה ךוניחה קוח ףקותמ
___________םכתבל/םכנבל הכרענש המשהה תדעו תטלחה לע רערעל םכתשקב
___________ךיראתב םייקתי ןוידה___________ תימוקמה תושרב
___________םוקמב ___________העשב
.םכחוכ אב תא וילא חולשל םיאשר םתא ,ןוידב ףתתשהל םכמ רצבנ םא .תינויח ןוידב םכתופתתשה
לש ה/וניינעב ןוידה תא םייקל תיאשר ררעה תדעווש ךכל םכבל תמושת תא תונפהל םישקבמ ונא
.וז הנמזהל ונעית אל םא םג םכתב/םכנב
םריבעהל םישקבתמ םתא ,הטלחה תלבקב ררעה תדעוול רוזעל םילוכיש םיכמסמ םכתושרב שי םא
ואדו אנא .ןוידה דעומ םינפל םידחא םימי םיכמסמה תא ריבעהל יוצר .הדעווה שאר בשויל
.ולש ןוישרה רפסמו ועוצקמ ,ךמסמה בתוכ םש םהב ןיוצמו םהיבתוכ ידי-לע םימותח םיכמסמהש
ולכות הרקמ לכב .ונועידוה אנא ,ןוידה ךלהמ תא םכרובע םגרתיש םדא לש ועויסל םיקקזנ םתא םא
.םכל עייסיש םכמעטמ םגרתמ איבהל
.ךכל רשאב הנבה ולגתש םיווקמו ,םיכשמתמ םינויד בקע ןיתמהל וצלאית םא שארמ םילצנתמ ונא

,בר דובכב

ררעה תדעו שאר בשוי

___________'לט ___________:תוינפל תבותכה

ררע תדעו לוכיטרפ י חפסנ
     

   תינשמ
תירקיע
   
 תויחנה (2 דע)
 (תחא)  תוגירח  דוק
          ילובג לכשמ  51
          /לק רוגיפ  52
          ריבס דשח  
          לק רוגיפל  
 דימת ןמוסי (םייק םא) ינוניב רוגיפ      /ינוניב רוגיפ  53
 תירקיע תוגירחכ      ריבס דשח  
          ינוניב רוגיפל  
 ןמוסי (םייק םא) קומע/השק רוגיפ      /השק רוגיפ  54
 תירקיע תוגירחכ דימת      /ידועיס/קומע  
          רוגיפל ריבס דשח  
          קומע/השק  
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     תוערפה  55
 ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה      /תויתוגהנתה  
 ילובג וא      /תוישגר  
          AD(H)D  
          PDD םזיטוא  56
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     תוישפנ תוערפה  57
 ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה        
 לק רוגיפ דע        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     /הדימל תוקל  58
ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה
 וא
     AD(H)D  
 ילובג        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     /ןיחומ קותיש  59
ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה
 דע
     השק תיזיפ תוכנ  
 לק רוגיפ        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     תודבכ/תושריח  60
ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה
 דע
     העימש  
 לק רוגיפ        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     תוקל/ןורוויע  61
ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה
 דע
     הייאר  
 לק רוגיפ        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     יתוחתפתה בוכיע  62
 ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה        
 ילובג וא        
קר תירקיעכ וז תוגירח ןמסל רשפא
 םא
     יתפש בוכיע  63
 ןיקת דימלתה לש ילכשה דוקפתה        
 ילובג וא        
___________________ :תויוגירחה תא ו/ןחבאש םי/יעוצקמה םי/םרוגה
____________________ :תויוגירחה תא ןייפאמה יכוניחה גולוכיספה םש
_________________ :המיתח _________________________ :ןוישרה רפסמ
__________________ :דחוימה ךוניחה לע חקפמה םש
________________ :המיתח

(המיאתמה תצבשמב ןמס) םירוהה תדמע םוכיס

    םירוהה תדמע
    םימיכסמ .1
    םידגנתמ .2
    םיטבלתמ .3
    הדמע ועיבה אל .4
    לוכיטרפ האר - רחא .5
    ןוידל ועיפוה אל .6

הטלחהל םיקומינ
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

תורעה
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

לוכיטרפה םושיר לע רושיא
_______________ :לוכיטרפה םשור םש .לוכיטרפ םשרנ ןוידה ךלהמבש רשאמ ינא
___________ :המיתח _______________ :ררעה תדעו שאר בשוי םש
 


עבק תוארוה


2002 ראורבפב 1 ,ב"סשת טבש ט"י ,א/6 ב"סשת ל"כנמ רזוח