ארגון ומינהל 3.
בינוי ופיתוח 3.2
הנחיות והבהרות בנושא המיפוי הבין-יישובי

   
 
1 בפברואר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום

3.2‎-6
המיפוי הבין-יישובי הוא כלי תכנוני שנועד לאפשר למשרד החינוך להשיג יעדים חינוכיים
וחברתיים, להפעיל את המערכת בחיסכון כלכלי ולקבוע את שיעור ההשתתפות
התקציבית של המשרד בנושאים כגון בנייה חדשה, חידוש מבנים והשתתפות בהסעות.
חשוב להבהיר כי המיפוי הבין-יישובי איננו בא במקום קביעת אזורי רישום כמתחייב
מהחוקים ומהתקנות; יחד עם זאת המשרד משקיע מאמץ להביא להלימה בין השניים.
 
1. 
מינהל הפיתוח קובע את המיפוי הבין-יישובי לאחר היוועצות עם מנהל המחוז, או עם
נציגו, וכן בתיאום עם הרשויות המקומיות. המיפוי קובע את מקום הלימודים של
התלמידים מתוך מגמה להיענות לצורכיהם מצד אחד ולהשיג את יעדי המשרד מצד שני.
מיפוי בין-יישובי נקבע אך ורק כאשר אין פתרון מקומי.
 
2. 
להלן העקרונות למיפוי הבין-יישובי:  3. 
כאשר יש פתרון מקומי לא יאושר מיפוי ליישוב אחר.  3.1   
המיפוי הבין-יישובי עוסק בחינוך הרשמי והרגיל בלבד: גני ילדים, בתי ספר
יסודיים וחטיבות ביניים (החינוך המיוחד מטופל בנפרד).
 
3.2   
המיפוי הבין-יישובי נקבע בנפרד לכל שלב חינוך הכלול במסגרת חוק לימוד חובה -
גן ילדים, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים - ובנפרד עבור החינוך הממלכתי והחינוך
הממלכתי-דתי. בחינוך הממלכתי-דתי נקבע מיפוי נפרד לבנים ולבנות בחטיבות
הביניים.
 
3.3   
לכל אחד משלבי החינוך נקבע מיפוי ליישוב אחד בלבד, אך אין פירוש הדבר
בהכרח שכל שלבי החינוך ימופו לאותו יישוב וכן שהחינוך הממלכתי
והממלכתי-דתי ימופו לאותו יישוב ושבחינוך הממלכתי-דתי הבנים והבנות ימופו
לאותו יישוב.
 
3.4   
אשר לחטיבות העליונות, תשומת הלב מופנית לחוזר המנכ"ל המיוחד ו', התש"ם, "רישום
והעברות תלמידים למוסדות חינוך על-יסודיים", פרק א', סעיף ג'-2-ב, שבו מוסדר עניין
הרישום של תלמידי כיתה י' ללמוד בבתי ספר מחוץ למקום מגוריהם, ונאמר בו, בין
השאר: "אין באישור לימודי חוץ לתלמידי כיתה י' משום התחייבות מלכתחילה לכסות
את הוצאות הנסיעה של התלמיד."
 
4. 
המיפוי הבין יישובי מתייחס רק לרישום ולקבלה של תלמידים למוסדות
החינוך, והוא תופס לכל משך זמן הלימודים שבו התלמידים עתידים ללמוד
ביישוב שמופו אליו.
 
5. 
ההודעות לרשויות לגבי המיפוי הבין-יישובי נשלחות על ידי מינהל הפיתוח במהלך שנת
הלימודים, לקראת שנת הלימודים הבאה. רשות המבקשת לקיים דיון נוסף לגבי המיפוי
הבין-יישובי שנקבע לה תפנה תוך שלושה שבועות מיום קבלת ההודעה אל סגן מנהל
מינהל הפיתוח. הפנייה תיענה בכתב, או שיזומן דיון. לאחר קבלת התשובה של מינהל
הפיתוח שמורה לרשות הזכות לערער על ההחלטה בפני מנהל מינהל הפיתוח, העומד
בראש ועדת חריגים. אם לא תתקבל התייחסות של הרשות, יראה המשרד בכך את
הסכמתה של הרשות למיפוי ויפעל בהתאם.
 
6. 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר שי כנעני, סגן מנהל מינהל הפיתוח,
טל' 02‎-5603382/3.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב 6/א, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002