בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
פרס שרת החינוך ושר התחבורה לבתי ספר מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים
5.2‎-8
 
1 בפברואר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף 5.2‎-5 בחוזר
הוראות הקבע
סא/4(א)
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. הרקע
פרס שרת החינוך ושר התחבורה ניתן מדי שנה לבתי-ספר מצטיינים שהתמקדו בפעילות
חינוכית מוגברת בנושא הבטיחות בדרכים בכל האמצעים החינוכיים ובשילוב כל מקצועות
הלימוד העיוניים והטכנולוגיים.
2. מטרות הפעילות
העמקת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך
 
2.1 
העמקת העשייה בתחום החינוך לבטיחות בדרכים בבתי-הספר ובקהילה
 
2.2 
מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדות ועידוד הרחבתם של מעגלי הפעילויות
 
2.3 
חיזוק מעמדו של המקצוע בטיחות בדרכים בבית הספר והעלאת יוקרתו במערכת
החינוכית והציבורית
 
2.4 
מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להציג את פעילותם ברמה יישובית, מחוזית וארצית
ולשמש בתי-ספר מדגימים
 
2.5 
הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותיהם החינוכיים על פעילויות ייחודיות
בתחום הבטיחות בדרכים.
 
2.6 
3. נהלים
בתי-ספר יכולים להגיש את מועמדותם לפרס במהלך השנה השנייה או השלישית
לפעילותם.
 
3.1 
בית-ספר שזכה בפרס יכול להגיש מועמדות נוספת כעבור חמש שנים משנת הזכייה.
 
3.2 
בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים - מחוזי וארצי - ובשני מסלולים:
לבתי-ספר היסודיים ולבתי-ספר העל-יסודיים.
 
3.3 
 
השלב המחוזי  3.4
הוועדה המחוזית ומרכז הוועדה ימונו על ידי מנהל המחוז. בכל ועדה מחוזית
ישתתף גם המפקח על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, ויהיו חברים בה מפקחים
כוללים, נציג המנהלים במחוז שזכה בפרס בשנה הקודמת, נציג של משטרת ישראל
ונציג של מטה הבטיחות העירוני והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
 
א.   
הוועדה המחוזית תבקר בבתי-הספר ותקבע את דירוג בתי-הספר המצטיינים ואת
בית-הספר שייגש לשלב הארצי של הפעילות.
 
ב.   
בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת הפרסים לבתי-הספר
המצטיינים.
 
ג.   
השלב הארצי  3.5 
לשלב הארצי יוגש מכל מחוז בית-ספר יסודי אחד ובית-ספר על-יסודי אחד.  א.   
הוועדה הארצית תמונה על ידי מנהל תחום זהירות ובטיחות בדרכים, והיא תורכב
מנציגי הפיקוח הארצי לבטיחות בדרכים, מנציגי הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים, מנציגי המשטרה ומנציגי גופים העוסקים בנושא.
 
ב.   
הוועדה הארצית תקבל מהמפקח על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז את סיכום
דוחות הוועדה המחוזית עד ראשית חודש פברואר.
 
ג.   
הוועדה הארצית תבקר עד סיום שנת הלימודים בכל המחוזות ותצפה בפעילות של
בתי-הספר שנבחרו לשלב הארצי.
 
ד.   
מנהלי בתי-הספר הנבחרים יגישו למפקחים המחוזיים תיק תלקיט (פורטפוליו) עם
תיעוד מצולם וכתוב של התהליך החינוכי מראשיתו ועד להצגת התוצרים. תיק זה
יימסר ליו"ר הוועדה הארצית ויהיה חלק מתהליך הבחירה של בתי-הספר
המצטיינים.
 
ה.   
הטקס הארצי להענקת הפרסים לבתי-הספר המצטיינים יתקיים במעמד ממלכתי
בסוף שנת הלימודים (בתחילת חודש יוני).
 
ו.   
4. אמות המידה שבתי-הספר המצטיינים נבחרים לפיהן
לימוד נושא הבטיחות בדרכים בהתאם למיקום בתי הספר ולצורכי אוכלוסיית
התלמידים והקהילה
 
4.1 
מערך הפעילות הנעשית בבתי-הספר בנושא הבטיחות בדרכים  4.2 
משך תקופת הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות ובניית תכנית
להמשך הפעילות בנושא
 
א.   
מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים ביחס לגודלו של בית הספר  ב.   
שיתוף הורים בפעילות  ג.   
פעילות בקהילה  ד.   
פעילות מעבר לשעות הלימוד בבית-הספר  ה.   
מעורבות של צוות המורים ופעילות הרכז לבטיחות בדרכים
 
ו.   
יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים  4.3 
שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)  א.   
בניית מודלים והצעות לשיווק במטרה לקדם את נושא הבטיחות בדרכים
בבית-הספר וביישוב
 
ב.   
יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות בבית-הספר
ובקהילה
 
ג.   
לימוד נושא הבטיחות בדרכים על פי תכנית הלימודים וכנושא אינטגרטיבי במקצועות
הלימוד השונים בבית הספר
 
4.4 
הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית, בית-ספרית, שכבתית וכיתתית (גרעינית
והיקפית)
 
א.   
הכנת חומרי למידה ייחודיים בהתאמה לאינטגרציה של תחומי הדעת  ב.   
יצירת סביבות לימודיות בבטיחות בדרכים בכיתות, במרחב בית-הספר ובחצר
 
ג.   
שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד, תנועה, המחזה,
משחק, קולנוע וכו')
 
ד.   
הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים, יציאה לתצפית
ולתרגול ברחוב)
 
ה.   
שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב אמצעי הוראה מגוונים וייחודיים להוראת
נושא הבטיחות בדרכים בבתי-הספר
 
ו.   
שילוב תכניות לימודים חדשות בהוראה בכיתות (יש תכניות חדשות לכיתות א', ה',
ו', ט' ו-י')
 
ז.   
לימוד תכנית החינוך התעבורתי בבתי-ספר על-יסודיים  ח.   
מחויבות אישית בבטיחות בדרכים
 
ט.   
הפעלת משמרות הזה"ב  4.5 
פעילויות מיוחדות של תלמידי משמרות הזה"ב בבית הספר ובכיתות, כגון שילוב
תלמידים בוגרים עם צעירים מהם
 
א.   
בבתי-ספר שיש בהם הסעות תלמידים - הפעלת משמרות הסעות  ב.   
בדיקת התקינות של הציוד של משמרות הזה"ב ואחסונו
 
ג.   
עבודה משותפת עם גורמים הקשורים לנושא הבטיחות בדרכים בקהילה: המשטרה,
המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד אדום, מכבי אש ועוד.
 
4.6 
5. בית ספר מדגים
בית ספר שיצטיין ויגיע לשלב הארצי יקבל על עצמו להיות בית-ספר מדגים בנושא הבטיחות
בדרכים ולפתוח את שעריו לפני מחנכים עמיתים מבתי-ספר אחרים באזור ורכזים לבטיחות בדרכים
המעוניינים ללמוד כיצד להעלות את רמת הפעילות בחינוך לבטיחות בדרכים בבתי-הספר ובקהילה.

מנהלי בית-הספר המעוניינים לקבל פרטים יפנו למפקחים לבטיחות בדרכים
במחוזות:
ואנשי חינוך
טל'  המפקח על  טל'  המפקח על  המחוז 
   בתי-הספר    בתי-ספר   
   על-יסודיים    יסודיים   
02‎-5601482
 
מאיר ריפס
 
02‎-5601484
 
ציונה סקר
 
מנח"י
 
02‎-5601507
 
מאיר אסרף
 
02‎-5601483
02‎-5601507
 
מאיר אסרף
 
ירושלים
 
03‎-6896362
 
רחל פאר
 
03‎-6896362
 
שרית פרידמן
 
תל-אביב
 
03‎-6896528/9
 
יעקב נגר
 
03‎-6896528/9
03‎-6935121
 
חיים רובינשטיין
 
מרכז
 
04‎-8353812/3
 
אביבה אלעזרי
 
04‎-8353812/26
 
נוגה בכרך
 
חיפה
 
04‎-6500265/366
 
מרגלית רטר
 
04‎-6500265/366
 
מרגלית רטר
 
צפון
 
04‎-8353819
 
יוסף אבו-מוך
 
04‎-8353819
 
יוסף אבו-מוך
 
המגזר הלא-יהודי
 
08‎-6464246/7
08‎-6464281/024
 
שרה וויסלר
יצחק אביגזר
 
08‎-6464246/7
08‎-6464281/024
 
שרה וויסלר
יצחק אביגזר
 
דרום
 
03‎-6898835/4
 
משה אדרת
 
    החינוך
ההתיישבותי
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב 6/א, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002