דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
הפקת מקראות אנטולוגיות בבתי הספר

1 בפברואר 2002
חדש

1‎-6.3

לאור התרחבות התופעה של הפקת מקראות לתלמידים בבתי הספר להלן
המגבלות הקבועות בחוק:
שימוש בקטעים מתוך ספרי לימוד
ללא היתר של בעל הזכויות על ספרי הלימוד אין לעשות שימוש בקטעים מספרים אלה
לצורך הכנת מקראות בבית הספר.
 
1. 
שימוש בקטעים מתוך ספרים אחרים
אפשר לעשות שימוש בקטעים קצרים מתוך יצירות שאינן מיועדות לשימוש בבית הספר
בתנאים האלה:
 
2. 
המקראה תשמש אך ורק את תלמידי בית הספר.  2.1   
רוב המקראה תכיל חומר שאין עליו זכויות יוצרים.  2.2   
לא ייעשה שימוש ביותר משני קטעים מיצירותיו של אותו מחבר במהלך חמש שנים.
 
2.3   


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 5604028/7‎-02.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב 6/א, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002