הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
משלחות נוער לחו"ל 7.6
הסדר כיסוי תאונות דרכים במסגרת ביטוח תאונות אישיות
לתלמידים היוצאים למשלחות לחוץ לארץ

   
 
1 בפברואר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום

7.6‎-8

על פי החלטת ועדת החינוך של הכנסת, בתיאום עם משרד החינוך, עם מרכז השלטון המקומי,
עם ארגון ההורים הארצי ועם רשות ההסתדרות לצרכנות חלה חובת כיסוי ביטוח לתאונות דרכים
לתלמידים היוצאים לחו"ל במסגרת משלחות. החובה חלה על כל המשלחות היוצאות באישור משרד
החינוך ובאישור הרשויות המקומיות.
משרד החינוך לא יאשר יציאת משלחת ללא הכיסוי הביטוחי הזה. מארגני המשלחות מתבקשים לנהוג
בהתאם להנחיה זו מיד עם פרסומה.
מרכז השלטון המקומי יפרסם לרשויות המקומיות את תנאי הכיסוי לפוליסת הביטוח.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' גבירה אביזוהר, טל 02‎-5602276.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב 6/א, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002