עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
הבהרה לחוזר מיוחד ה', התשנ"ה, "ריכוז
ההוראות בנושא גמולי השתלמות לעובדי הוראה"
 
1 בפברואר 2002
הבהרה
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר מיוחד ה'
תשנה סעיף 1/ז'
 
  מטרת הפרסום  
21‎-8.5
בסעיף 1/ז' של החוזר המיוחד ה', התשנ"ה, מוזכרת הוראה כללית שעובד הוראה אינו
זכאי לשתי הטבות בעד אותם לימודים.
הואיל והוראה זו מצוינת במפורש בחלק מהסעיפים בחוזר ובאחרים לא, מובהר בזאת כי
ההוראה חלה לגבי כל סעיף וסעיף בחוזר זה.
 
1. 
להלן ההוראה בשלמותה: עובד הוראה אינו זכאי לשתי הטבות בעד אותם לימודים, כגון
דרגת שכר וגמולי השתלמות רגילים, תוספת חינוך מיוחד וגמולי השתלמות רגילים, גמול
ייעוץ וגמולי השתלמות רגילים, גמול כפל תואר וגמולי השתלמות רגילים, גמול ביניים
וגמולי השתלמות רגילים.
 
2. 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אילנה דינור, מנהלת גף דירוג
והסמכה,
טל' 02‎-5604759.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב 6/א, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002