הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
שילוב יזמות ופרויקטים לקידום הספורט
ההישגי-התחרותי במערכת החינוך בשילוב
איגודי ספורט, ארגוני ספורט או התאחדויות
ספורט

1 בפברואר 2002
חדש

5‎-9.3

לכל יזמה/פעילות ופרויקט לקידום ולטיפוח ספורט תחרותי-הישגי במערכת החינוך ששותפים
לו ארגוני ספורט או איגודי ספורט או התאחדויות ספורט נדרש אישור מוקדם לפני התחלת
הפרויקט בבית הספר.
מנהל בית ספר המעוניין להפעיל פרויקט לקידום הספורט התחרותי בבית ספרו יפנה בבקשה
בכתב למפקח על החינוך הגופני במחוז.
את הבקשה יש להפנות עד סוף חודש אפריל בכל שנת לימודים לגבי בקשות לאישור פרויקט
לשנת הלימודים שאחריה.
פרויקטים שלא יקבלו אישור בכתב מראש לא יורשו לפעול במערכת החינוך.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל רכזי הפיקוח על החינוך הגופני במחוזות.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב 6/א, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002