הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת

בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
מדריך לניהול הבטיחות במערכת החינוך 5.1‎-24
 
1 בפברואר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


מבוא
ההנחיות במדריך זה מבוססות על עקרונות כלליים לניהול ולקיום נכון של
הוראות הבטיחות המיועדות לאפשר את האינטגרציה של מערכות הניהול
והקיום של הבטיחות והגיהות בתוך מערכת הניהול הכוללת של משרד
החינוך.
משרד החינוך הוא משרד ממלכתי האחראי על מערכת החינוך במדינת
ישראל. אחריותו של המשרד בתחומי הבטיחות והגיהות מתבטאת -
בפרסום דרישות בטיחות מחייבות בדרך של הנחיות, נהלים ותקנים בחוזרי המנכ"ל;
 
* 
בקיום פיקוח ובקרה על יישומן ועל ביצוען בפועל של הדרישות המחייבות באמצעות ביקורות
מדגמיות מעת לעת בזמן ובמקום שהמשרד קובע, ביקורות המתבצעות על ידי מדריכי בטיחות;
 
* 
בהכשרה של בעלי תפקידים בתחומי הבטיחות והגיהות.
 
* 
המשרד מאמין שיישומם הלכה למעשה של עקרונות ניהול הבטיחות במערכת
החינוך במדינת ישראל יביא לתוצאות אלו:
שיפור מתמיד ברמת הבטיחות במערכת החינוך
 
* 
מזעור הסיכונים והקטנה משמעותית ברמת החשיפה של התלמידים, סגל עובדי ההוראה ובעלי
התפקידים האחרים לסכנות הקשורות בשהייה במוסד החינוכי ובפעילותו
 
* 
יצירת אווירה בטיחותית שתאפשר שיפור מתמיד ברמת החינוך ובהקניית הידע
 
* 
ביסוס התדמית החיובית של מוסדות החינוך ברשויות / בבעלויות, תדמית שתקרין על כלל החיים
החברתיים בישראל.
 
* 
1. המקורות שמדריך זה מתבסס עליהם
מדריך זה מתבסס על חוקים, על תקנות, על הוראות ועל תקנים של מכון
התקנים הישראלי, ובעיקר על מקורות אלו:
חוק הפיקוח (נוסח חדש)
 
* 
חוזרי המנהל הכללי של משרד החינוך
 
* 
סיכומי "ועדת אלול"
 
* 
פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה
 
* 
חוק התכנון והבנייה
 
* 
חוק החשמל
 
* 
חוק הגז
 
* 
תקנות שירותי הכבאות וההצלה
 
* 
תקני מכון התקנים הישראלי
 
* 
הוראות פיקוד העורף
 
* 
הוראות משטרת ישראל
 
* 
תקנות משרד הבריאות
 
* 
תקנות משרד הפנים
 
* 
תקנות משרד התחבורה
 
* 
תקנות המשרד לאיכות הסביבה
 
* 
תקנות משרד התקשורת.
 
* 
2. הגדרות
למטרות מדריך זה תקפות ההגדרות שלהלן (הן מסודרות לפי סדר ה-א'-ב'):
גורמים חיצוניים: משרדי ממשלה וגופים ממלכתיים שיש להם השפעה על נושאי בטיחות
וגיהות
 
א. 
גורמים פנימיים: יחידות, גופים ובעלי תפקידים במשרד החינוך המתווים את המדיניות בנושאי
בטיחות וגיהות, כמו האגף לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום, קב"ט המחוז, הממונה על הבריאות
ועל החינוך לבריאות, מנהלי המחוזות, סגני מנהלי המחוזות, המפקחים הכוללים והמקצועיים,
מנהלי מחלקות הבטיחות במחוזות, סגלי הוראה, סגלים מינהליים וממוני בטיחות ברשויות.
 
ב. 
הערכת סיכונים: התהליך המקיף של הערכת גודל הסכנה לאור אמצעי הבקרה הננקטים
למניעתה.
 
ג. 
יעדי בטיחות וגיהות: מטרות כלליות הנוגעות להשגה של רמת הבטחת בטיחות וגיהות אשר
מערכת החינוך קבעה לעצמה להשיג ואשר יש לכמת אותן בכל מקרה שהדבר אפשרי.
 
ד. 
מוסד חינוך: כל מוסד חינוכי המעוגן בחוק הפיקוח.
 
ה. 
מערכות ניהול: מכלול, בכל רמת מורכבות, של עובדים, משאבים, מדיניות ונהלים, אשר חלקים
ממנו פועלים באופן ארגוני כדי להבטיח ביצוע של משימות נתונות או כדי להשיג או לשמור את
התוצאה הנדרשת.
 
ו. 
ניטור בטיחות וגיהות: בקרה, בדיקה ומדידה של רמת הבטיחות והגיהות במערכת החינוך כדי
לגלות סימנים של פגיעה בבטיחות ובגיהות הקשורה לעבודה כדי למנוע נזק נוסף.
 
ז. 
סכנה: מקור או מצב עם פוטנציאל לגרום פגיעה במונחים של פציעת אנשים או פגיעה בבריאות,
נזק לרכוש, פגיעה בסביבה או צירוף של כל אלו.
 
ח. 
סיכון: צירוף של ההסתברות ושל התוצאה של התממשות הסכנה.
 
ט. 
תאונה: אירוע לא מתוכנן העלול להביא למוות, לפגיעה בבטיחות ובגיהות, לפציעה, לנזק או
לאבדן אחר.
 
י. 
תקרית בטיחותית: אירוע לא מתוכנן שיש לו פוטנציאל להביא לתאונה והמכונה גם "כמעט
נפגע".
 
יא. 
3. הגורמים שהמערכת להבטחת בטיחות וגיהות במוסדות החינוך
תושתת עליהם
מערכת לניהול הבטיחות והגיהות במוסדות חינוך תושתת לפחות על הגורמים
האלה:
פרסום מדיניות בטיחות כתובה מטעמו של מנהל מוסד החינוך
 
* 
קיום פעילות מתמשכת ליישום היעדים הקבועים להבטחת בטיחות המפורסמים מטעמו של משרד
החינוך
 
* 
גיבוש תכנית בטיחות מוסדית ויישומה
 
* 
קיום פעולה מתואמת במסגרת תחומי סמכות ואחריות מוגדרים
 
* 
קיום הדרכה ופעולות להגברת המודעות
 
* 
תיעוד
 
* 
קיום פעולות הכנה למצבי חירום.
 
* 
להלן פירוט הגורמים:
 
מדיניות המנהל של מוסד החינוך להבטחת הבטיחות והגיהות  3.1
מוסדות החינוך יקבעו מדיניות כתובה להבטחת הבטיחות והגיהות שתתייחס ותדגיש לפחות
את המרכיבים האלה:
 
3.1.1
 
 
הצבת ניהול הבטיחות והגיהות כמחויבות עליונה של ההנהלה  א.   
הכרה בהבטחת הבטיחות והגיהות כחלק בלתי נפרד של המאמצים להקניית חינוך,
ערכי תרבות וידע.
 
ב.   
השגת רמה גבוהה של הבטחת הבטיחות והגיהות, תוך מילוי הדרישות בחוק ובתקנים
ושיפור מתמיד של ביצועי הבטיחות
 
ג.   
הספקת משאבים מספיקים ומתאימים ליישום המדיניות ממקורות העומדים לרשות
המוסד החינוכי וממקורות חיצוניים, ובפרט מהרשויות המקומיות/מהבעלויות
 
ד.   
קביעה של יעדי בטיחות וגיהות פנימיים ופרסומם, לפחות על ידי הודעה לכלל
העובדים, התלמידים, ההורים ובעלי התפקידים ברשויות המקומיות/בבעלויות
 
ה.   
הבטחת ההבנה, היישום והשמירה של המדיניות בכל הרמות של המוסד החינוכי  ו.   
מעורבותם של המורים, עובדים אחרים, תלמידים והורים והיוועצות בהם לשם השגת
מחויבות למדיניות וליישומה
 
ז.   
סיקור שנתי של מידת היישום של מרכיבי ניהול הבטיחות  ח.   
הבטחה שהעובדים, בכל הרמות, זוכים להדרכה נאותה ושהם מסוגלים לקיים את
מטלותיהם ואת תפקידיהם בתחומי הבטיחות והגיהות.
 
ט.   
מדיניות מנהל מוסד החינוך תוצג במקומות בולטים בחצר מוסד החינוך, במסדרונות
ובמקומות התקהלות, על פי החלטת הנהלת מוסד החינוך.  
3.1.2
 
 
המדיניות תועבר לתלמידים על ידי המחנכים באחד או בכמה משיעורי המחנך הראשונים
בתחילת כל שנת לימודים.
 
3.1.3
 
 
 
היעדים הקבועים והיעדים השנתיים להבטחת בטיחות וגיהות במערכת החינוך  3.2
היעדים המפורטים להלן הם היעדים המערכתיים של משרד החינוך המיושמים בצורה
מדורגת משנת 2001 ואילך. יעדים אלה קבועים, כלומר שינוי, הוספה, גריעה או עדכון של
יעד כלשהו יתממשו רק במקרה של החלטה עקרונית של הנהלת המשרד.
 
3.2.1
 
 
הנהלות מוסדות החינוך תקבענה יעדים פנימיים הנגזרים והמפרטים את היעדים הקבועים
של המערכת.
 
3.2.2
 
 
יעדים קבועים להבטחת הבטיחות והגיהות במערכת החינוך  3.2.3
 
 
הערכת סיכונים כמשימה לימודית: הערכת סיכונים תתקיים כמשימה לימודית
במוסד החינוכי, בכיתות, בחצרות, בסביבה הקרובה, במתקנים, בדרכי הגישה,
בתשתיות ובפעילויות לימודיות חוץ-מוסדיות, על ידי כל הכיתות במוסדות החינוך
בישראל, לפחות פעם בשנת לימודים ובכל עת שקיים צורך. הממצאים יועברו להנהלה,
והיא תעדכן את התלמידים בפעולות המתקנות שננקטו.
 
א.   
הפעלת ועדת ניהול בטיחות משותפת: ועדת ניהול בטיחות משותפת לתלמידים,
למורים, לרכז הבטיחות הבית ספרי, להורים ולנציגי הרשות המקומית תפעל בכל
מוסדות החינוך בישראל. הוועדה המשותפת הבית-ספרית תתכנס פעמיים בשנת
לימודים לפחות ובכל עת שקיים צורך, באחריות רכז הבטיחות של מוסד החינוך,
שישמש יו"ר הוועדה. הוועדה תקבע את יעדי פעילותה ואת מטרותיה בהנחיית מנהל
המוסד החינוכי.
 
ב.   
עריכת מבדק בטיחות לבתי הספר ולגני הילדים: נוסף על מבדקי הבטיחות
שתערוך הנהלת המוסד החינוכי ייבדקו כל מוסדות החינוך בישראל על ידי הרשות
המקומית/הבעלות במטרה להעריך את הסיכונים בתשתיות ובמתקנים עד חודשיים
לפני סיום שנת הלימודים. משרד החינוך יבצע מבדקים מדגמיים מעת לעת לפי שיקוליו
וצרכיו. ממצאי המבדקים של הרשות/הבעלות יועברו למנהל המוסד החינוכי, למפקח
הכולל במחוז ולממונה הבטיחות המחוזי.
 
ג.   
פעולות מתקנות: פעולות מתקנות בעקבות מבדקי הרשות/הבעלות תסתיימנה
ב-75% מכלל מוסדות החינוך לפחות עד תחילת החודש האחרון שלפני פתיחת
שנת הלימודים. בשאר המוסדות תסתיימנה הפעולות המתקנות עד 10 ימים לפני
תחילת שנת הלימודים.
האישורים על התקינות הבטיחותית ועל הסרת המפגעים יועברו על ידי מנהל הבטיחות
ברשות/בבעלות לראש הרשות, למנהלי הבטיחות המחוזיים של משרד החינוך, למנהלי
מוסדות החינוך ברשות/בבעלות ולמפקח הפדגוגי הכולל.
 
ד.   
תחקירי תאונות ואירועי "כמעט נפגע": חלק משיעורי "שעת מחנך" ולפחות 10%
מהם יוקדשו לניתוח אירועי "כמעט נפגע" שהתרחשו במסגרת המוסד החינוכי
ובפעילות חינוכית מחוצה לו. המלצות לפעולות מתקנות שתגובשנה בשיעורים אלה
תועברנה לידי ועדת הבטיחות והגיהות הבית ספרית המשותפת.
 
ה.   
יעדים ומדדים שנתיים המפורסמים על ידי משרד החינוך והקצבת משאבים
ליישומם
 
3.2.4
 
 
משרד החינוך יפרסם מדי שנה, לקראת חופשת הפסח, את התכנית השנתית להבטחת
הבטיחות והגיהות במוסדות החינוך בישראל.
 
א.   
התכנית תתאר את מדיניות המשרד ותפרט, בין היתר, את היעדים השנתיים, את
המדדים הכרוכים בהשגת יעדים אלה ואת המשאבים שיקצה המשרד לניהול הבטיחות
והגיהות במוסדות החינוך על פי המפורט להלן:
 
ב.   
יעדי הבטיחות והגיהות השנתיים שיפרסם משרד החינוך (יעדים שנתיים אלה
יפרטו בעיקר את הפעולות המונעות שהוחלט לקיימן בראייה כוללת, לאור לקחי
אירועים ופערים שהתבררו במהלך שנת הלימודים השוטפת)
 
1)   
תכנית ההכשרה וההשתלמויות בניהול בטיחות וגיהות של רכזי הבטיחות
הבית-ספריים ושל בעלי תפקידים במוסדות החינוך
 
2)   
המשאבים שיוקצו על ידי משרד החינוך למוסדות החינוך ליישום ולהפעלה של
תכניות ניהול הבטיחות והגיהות המוסדיות.
 
3)   
יעדים ומדדים שנתיים של המוסד החינוכי והקצאת משאבים ליישומם  3.2.5
 
 
במסגרת התכנית המוסדית לניהול הבטיחות והגיהות יקבעו מנהלי מוסדות החינוך
יעדים פנימיים לניהול הבטיחות והגיהות במוסדותיהם ומדדים לעמידה ביעדים אלה.
 
א.   
על התכנית המוסדית לפרט את דרך המימוש של המשאבים לניהול הבטיחות והגיהות
שיוקצו על ידי הרשויות המקומיות ועל ידי משרד החינוך.
 
ב.   
 
תכנית הבטיחות המוסדית  3.3
כללי
ניהול הבטיחות והגיהות של מערכת החינוך בישראל ושל מוסדות החינוך הפועלים
במסגרתה ייעשה תוך יישום והפעלה של תכנית יזומה שנקבעה ואושרה מראש. קיומה
של תכנית כזו יאפשר לראות בבירור את ההצלחות ואת האי-הצלחות של הפעילות
המתוכננת ובכך להבטיח את השיפור המתמיד. לשם כך יש לזהות את דרישות הבטיחות
והגיהות, לקבוע אמות מידה ברורות לביצוען, לקבוע מה יש לבצע, מי האחראי, מתי יש
לבצע זאת ומהי התוצאה הנדרשת.  
3.3.1
 
 
דרישות מפתח לניהול הבטיחות והגיהות  3.3.2
 
 
תכנון יוזם להבטחת הבטיחות והגיהות דורש גישה כוללת המדגישה מניעה מראש.  א.   
מערכות יזומות של ניהול בטיחות וגיהות צריכות לעודד שיפור מתמיד ולהבטיח
דרישות אלו:
 
ב.   
קיומם של אמצעים מתאימים ושל עובדים מתאימים ובעלי יכולת שתוטל עליהם
אחריות מוגדרת ושלרשותם ערוצי תקשורת מתאימים
 
1)   
אימוץ נהלים לקביעת יעדים, ליישום תכניות להשגת היעדים ולניטור היישום
ומידת האפקטיביות של התכניות
 
2)   
זיהוי הסיכונים, הערכתם ובקרתם לפני שמישהו (או משהו) נפגע  3)   
קיום מדידה של ביצועי בטיחות וגיהות תוך יישום ניטור יוזם וניטור מגיב  4)   
ניתוח ותחקור אירועים של "כמעט נפגע" ותאונות והפקת לקחים הלכה למעשה  5)   
בחינת שינויים פנימיים היכולים להשפיע על הבטיחות ועל הגיהות כגון אלה:
 
6)   
א)   
שינויים בציוות   
ב)   
תכניות לימוד או חינוך חדשות   
ג)   
שינויים בנוהלי עבודה פנימיים   
ד)   
שינויים הנובעים מניתוח אירועים ומצבים ומהפקת לקחים   
ה)   
שינויים בתשתית   
בחינת שינויים חיצוניים היכולים להשפיע על הבטיחות ועל הגיהות, כגון חוקים,
תקנות ותקנים חדשים וכן התפתחויות של ידע וטכנולוגיה בתחומי הבטיחות
והגיהות.
 
7)   
מבנה התכנית להבטחת הבטיחות והגיהות
התכנית להבטחת הבטיחות והגיהות במוסד החינוכי תקיף את המרכיבים הבאים לפחות:
 
3.3.3
 
 
יעדי הבטיחות של המוסד החינוכי, המטרות והמשאבים הנדרשים ליישומן והמדדים
לבחינת ההישגים
 
א.   
המבנה הארגוני של המערך להבטחת בטיחות וגיהות, לרבות כתבי מינוי לרכז
הבטיחות ולבעלי תפקידים נוספים שמונו על ידי המנהל לעניין זה
 
ב.   
סדר היום הניהולי - דיונים, ועדות וסקרים  ג.   
סילוק מפגעים והטמעה של שיפורי בטיחות טכנולוגיים ונוהליים  ד.   
השתלמויות, הדרכה וחניכת מורים ובעלי תפקידים בנושאי בטיחות וגיהות  ה.   
נוהלי התחקיר של אירועי בטיחות ותאונות והדיווח אודותם  ו.   
התכניות לביצוע סקר הרשות המקומית/הבעלות בתחומי הבטיחות והגיהות  ז.   
רשימת העובדים החייבים בבדיקות בריאות תקופתיות, בציון הבדיקות הדרושות
ומועדיהן
 
ח.   
רשימת הציוד, המתקנים, ההתקנים, המערכות והחומרים החייבים בבדיקות
תקופתיות ומועדי הבדיקה שלהם
 
ט.   
נוהלי החירום ותכנית התרגילים שיתקיימו במוסד החינוכי (דלקה, מילוט ופינוי).
 
י.   

 
מעורבות הרשות המקומית/הבעלות ביישום התכנית  3.3.4
 
 
הרשות המקומית או הבעלות תגבשנה ותיישמנה תכנית לסילוק מפגעים ולביצוע
פעולות מתקנות במבנים, בתשתיות, בחצרות ובמתקנים במוסד החינוך ובסביבתו
המיידית. התכנית תיערך בשיתוף עם הנהלת המוסד החינוכי, לפי שלושה טווחי זמן:
 
א.   
טווח זמן מיידי - הסרת מפגעי בטיחות כל אימת שהם מתגלים  1)   
תכנית שנתית  2)   
תכנית רב-שנתית.  3)   
כדי להבטיח פעולה שיטתית, מערכתית וכוללת תקיים הרשות המקומית סקר שנתי
להערכת הסכנות במוסדות החינוך הפועלים בתחומה ולגיבוש התכנית לביצוע פעולות
מתקנות ומונעות. גיבוש התכנית ייעשה, כאמור, במשותף עם הנהלות מוסדות החינוך.
ב.   
מעורבות ההורים בגיבוש תכנית הבטיחות והגיהות המוסדית  3.3.5
 
 
הנהלת מוסד החינוך תיוועץ בוועד ההורים המרכזי של המוסד החינוכי בכל הקשור
לגיבוש תכנית הבטיחות השנתית והתכנית לביצוע פעולות מתקנות ומונעות בראייה
שנתית ורב-שנתית.
 
א.   
הנהלת המוסד החינוכי תציג את תכנית הבטיחות של המוסד החינוכי לוועדת הבטיחות
המשותפת וכן להורים בפורומים מתאימים (לוועד ההורים השכבתי, הכיתתי, המוסדי
וכד').
 
ב.   
 
הארגון להבטחת הבטיחות והגיהות במוסדות החינוך  3.4
כללי  3.4.1
 
 
מנהל מוסד החינוך יבטיח את הבטיחות ואת הגיהות בשגרת המוסד החינוכי ובביצוע
מטלותיו.
 
א.   
מנהל המוסד החינוכי ימנה מבין עובדי ההוראה רכז בטיחות וגיהות וכן יאציל סמכות
ויקבע תחומי סמכות ואחריות מוגדרים למורים, לבעלי התפקידים ולתלמידים באופן
שהאצלת הסמכות והטלת האחריות תסייענה להבטחת הבטיחות והגיהות בשגרת
המוסד החינוכי ובביצוע מטלותיו. המינויים ופירוט הסמכות ותחומי האחריות יהיו
בכתב.
 
ב.   
מנהל המוסד החינוכי יפגין את מחויבותו על ידי כך שיהיה מעורב באופן פעיל בשיפור
המתמשך של הביצועים בתחומי הבטיחות והגיהות.
 
ג.   
נוסף להאצלת הסמכות ולקביעת האחריות של בעלי תפקידים מסוימים יטיל מנהל
המוסד החינוכי אחריות אישית על כל עובדי ההוראה ובעלי התפקידים ויביא
לתודעתם הדגשים אלו:
 
ד.   
עליהם להיות אחראים לבטיחות ולגיהות של תלמידיהם, של מי שהם מנהלים
אותם, של עצמם ושל מי שהם עובדים אתם.  
1)   
עליהם להיות מודעים לאחריות שלהם לבטיחות ולגיהות של אנשים העלולים
לשאת בתוצאות של הפעילויות שבשליטתם.
 
2)   
עליהם להיות מודעים להשפעה שיכולה להיות לפעילותם או לחוסר פעילותם על
האפקטיביות של מערכת ניהול הבטיחות והגיהות של המוסד החינוכי.
 
3)   
בעלי תפקידים וסמכויות במערכת החינוך  3.4.2
 
 
מנהל המוסד החינוכי  א.   
הגדרת התפקיד: מנהל המוסד החינוכי ינהל את הבטיחות במוסד החינוכי ויפעל
ליישום דרישות החוק והתקנים, דרישות משרד החינוך ודרישות הרשות
המקומית/הבעלות.
 
1)   
הכשרה: השתתפות בהשתלמויות ובימי עיון בתחום הבטיחות שתפורסמנה מעת
לעת.
 
2)   
סמכויות: מנהל המוסד מוסמך להפסיק את הלימודים באופן חלקי או מלא, אם
נשקפת סכנה מוחשית ומיידית לשלומם של השוהים במוסד החינוכי שהוא מנהל.
החליט מנהל המוסד להפסיק את הלימודים, ידווח על כך מייד לרשות/לבעלות
ולהנהלת המחוז.
 
3)   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד של המנהל כוללות את התחומים שלהלן אך אינם מוגבלים להם:
4)   
עליו לדאוג לקיום תכנית להבטחת הבטיחות
והגיהות של המוסד החינוכי שהוא מנהל
ולפעול ליישומה.
א)   
עליו לשלב את נושא החינוך לבטיחות
במסגרת תכנית הלימודים.
ב)   
עליו לעודד פיתוח יזמות בתחום
  החינוך לבטיחות.
ג)   
עליו לדווח למנהל הבטיחות ברשות המקומית או בבעלות על כל מפגע בטיחותי
המובא לידיעתו ואשר אי אפשר לסלקו במסגרת האמצעים העומדים לרשותו
ולעקוב אחר סילוקו בפועל.
 
ד)   
עליו לפעול מול הרשות המקומית ומול גורמים חיצוניים אחרים בכל הקשור
להבטחת הבטיחות והגיהות של תלמידים, מורים ועובדים אחרים ושל כל
הבאים בשערי המוסד החינוכי.
 
ה)   
עליו לעדכן את מורי המוסד ואת עובדיו בהוראות ובהנחיות בתחום הבטיחות
המתפרסמות מעת לעת על ידי משרד החינוך או על ידי הרשות/הבעלות.
 
ו)   
עליו לקיים פעילות הדרכה והסברה בנושאי הבטיחות במסגרת המועצה
הפדגוגית של מוסד החינוך.
 
ז)   
עליו להנחות את המורים התורנים באשר לדרכי פעולתם להבטחת שלומם של
התלמידים במהלך ההפסקות.
 
ח)   
עליו למנות מורה לתפקיד רכז הבטיחות, ואם אי אפשר למנות מורה לתפקיד
ייחודי זה, יטפל הוא בעצמו במכלול הנושאים המוטלים על רכז הבטיחות.
 
ט)   
עליו לקבוע תורנות של מורים תורנים ולהגדיר שטחי אחריות להסדרת
ההתנהגויות של התלמידים במהלך ההפסקות.
 
י)   
עליו למנות רכז לכל פעילות. הריכוז יתבטא בארגון הפעילות, בפרסום הנחיות
והוראות רלוונטיות ובקיום בקרה במהלך ביצועה.
 
י"א)   
עליו להפנות את תשומת לב רכז הפעילות להוראות בטיחות ספציפיות בחוזרי
המנכ"ל, אם קיימות כאלו, ולהחתים את הרכז על הפעילות על הצהרה שקרא את
ההוראות, הבין אותן והוא מתחייב לפעול על פיהן.
 
י"ב)   
עליו להבהיר לרכז כי תפקידו תקף גם באותם המקרים שבהם הנהלת מוסד
החינוך שוכרת שירותים לביצוע הפעילות (כגון הסעות, פעילות חברתית, פעילות
ספורט, פעילויות חוץ-בית-ספריות).
 
י"ג)   
עליו להביא לידיעתם של כל עובדי מוסד החינוך את הוראות הבטיחות ואת
הוראות חוזרי המנכ"ל שעניינם בטיחות המתפרסמות מעת לעת.
 
י"ד)   
עליו לנהל תיעוד נגיש של כלל הפעולות לניהול בטיחות המתקיימות במוסד
שהוא מנהל, ובכלל זה העתקים של אסמכתאות והצהרות חתומות במקום
שנדרש.
 
ט"ו)   
עליו לדאוג לקיום תחקירים של אירועי בטיחות, לפעול ליישום פעולות מתקנות
ולהעביר לרשות המקומית/לבעלות ולהנהלת המחוז את המלצותיו ביחס
למניעתם של אירועים דומים בעתיד בכלל המערכת.
 
ט"ז)   
עליו ללמוד את דוח הבטיחות המועבר לידיעתו על ידי הרשות
המקומית/הבעלות ולהעביר את השגותיו לידי הרשות/הבעלות לגבי היקף סילוק
המפגעים והפעולות המתקנות.
 
י"ז)   
רכז הבטיחות בבית הספר  ב.   
הגדרת התפקיד: רכז הבטיחות בבית הספר הוא נציגו של מנהל בית הספר בכל
הקשור לגיבוש תכנית הבטיחות וליישומה.
 
1)   
הכשרה  2)   
א)   
השתלמות לרכזי בטיחות בית ספריים במערכת החינוך   
ב)   
השתתפות בהשתלמויות כפי שתפורסמנה מעת לעת.   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלות להם:
 
3)   
א)   
עליו לרכז את הפעולות ליישום התכנית להבטחת הבטיחות והגיהות של המוסד
החינוכי, ובכלל זה את פעולות המעקב, הבקרה והתיעוד אודות ביצוע פעולות
מונעות ופעולות מתקנות.
 
 
ב)   
עליו לרכז את פעולות התיאום עם גורמי חוץ.   
ג)   
עליו לסייע למנהל בית הספר בתכנון ובהפעלה של תכניות הלימודים
לבטיחות.
 
 
ד)   
עליו לרכז את תחומי ההסברה ולפעול להכשרתם של מורים ובעלי
תפקידים בנושאי בטיחות.
 
 
ה)   
עליו לרכז את אמצעי ההסברה וההדרכה ואת הספרות המקצועית
שעניינם בטיחות, ובכלל זה תכניות לימודים, סרטים, עלונים וכרזות.
 
 
ו)   
עליו ליידע את המורים בדבר פרסומים הקשורים לבטיחות והמתפרסמים
מטעם משרד החינוך, המוסד לבטיחות ולגיהות וגורמים נוספים.
 
 
ז)   
עליו לנקוט פעולות להגברת מודעותם ומעורבותם של התלמידים בענייני
בטיחות.
 
 
ח)   
עליו להפעיל ועדות בטיחות ומשמרות של תלמידים להגברת תודעת
הבטיחות וליישום כללי הבטיחות.
 
 
ט)   
עליו לשלב הורים באמצעות ועד ההורים בפעולות הקשורות לבטיחות
ולחינוך לבטיחות המתקיימות בבית הספר ובקהילה.
 
 
י)   
עליו לרכז את קיום התחקירים של אירועי בטיחות ולסייע למנהל בית
הספר ביישום לקחים ובגיבוש המלצות ביחס למניעתם של אירועים
דומים בעתיד בכלל המערכת.
 
 
המפקח הכולל  ג.   
הגדרת התפקיד: המפקח הכולל הוא נציג הנהלת המחוז בכל הקשור לתמיכה
ביישום תכנית הבטיחות של בית הספר ולבקרה אודות רמת יישומה.
 
1)   
הכשרה: השתתפות בהשתלמויות לבטיחות ולגיהות במערכות החינוך.  2)   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלות להם:
 
3)   
א)   
עליו לקיים בקרה אודות יישום ההיבטים הפדגוגיים של תכנית הבטיחות
של המוסד החינוכי.
 
 
ב)   
עליו לסייע להנהלת המוסד החינוכי במגעים עם הרשות המקומית ועם
גורמי חוץ אחרים.
 
 
ג)   
עליו לבקר את תכנית החינוך לבטיחות של המוסד החינוכי.   
ד)   
עליו להשתתף, לפי העניין, בתחקירים של אירועי בטיחות המתקיימים
במוסד החינוכי.
 
 
ה)   
עליו לקיים בקרה אודות יישום לקחים הקשורים להיבטים פדגוגיים
שנלמדו מאירועי בטיחות בכלל מוסדות החינוך.
 
 
המפקח המקצועי  ד.   
הגדרת התפקיד: המפקח המקצועי הוא נציג הנהלת המחוז בכל הקשור ליישום
היבטי הבטיחות על ידי המורים המקצועיים, ובפרט בשיעורים המעשיים.
 
1)   
הכשרה: השתתפות בהשתלמויות לבטיחות ולגיהות במערכת החינוך
ובהשתלמויות אחרות כפי שייקבעו מעת לעת.
 
2)   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלות להם:
 
3)   
א)   
עליו לקיים בקרה אודות יישום ההיבטים המקצועיים והוראות הבטיחות
של התכנית לניהול הבטיחות במוסד החינוכי.
 
 
ב)   
עליו לסייע להנהלת בית הספר במגעים עם גורמים מקצועיים הפועלים
במשרדי ממשלה אחרים, ובפרט עם גופים מקצועיים הפועלים מטעם
משרדי העבודה והרווחה, החקלאות ואיכות הסביבה.
 
 
ג)   
עליו להשתתף, לפי העניין, בתחקירים של אירועי בטיחות המתקיימים
במוסדות החינוך.
 
 
ד)   
עליו לקיים בקרה אודות יישום לקחים מקצועיים הנלמדים מאירועי
בטיחות בכלל מוסדות החינוך.
 
 
הממונה על הבטיחות במחוז  ה.   
הגדרת התפקיד: הממונה הוא הנציג והזרוע המבצעת של מנהל המחוז ושל
מנהל האגף לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום בתחום הבטיחות והגיהות במערכת
החינוך.
 
1)   
הכשרת מינימום  2)   
א)   
בוגר קורס מנהלי בטיחות במערכות חינוך או קורס ממוני
בטיחות בעבודה בתוספת השתלמות בטיחות במערכות
חינוך
 
 
ב)   
השתתפות בהשתלמויות כפי שתפורסמנה מעת לעת.   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלות להם:
 
3)   
א)   
עליו להנחות ולתדרך את מנהלי הבטיחות הרשותיים ואת
הפיקוח הפדגוגי בנושאי בטיחות.
 
 
ב)   
עליו להעביר היבטים יישומיים הקשורים לתכנית עבודה
שנתית למנהלי הבטיחות הרשותיים, בהמשך להנחיות של
תכנית העבודה השנתית של האגף לביטחון ולבטיחות.
 
 
ג)   
עליו לדווח למנהל המחוז על החלטתו לתת רישוי לפתיחת
מוסדות חינוך חדשים או על הפסקת פעילות במוסדות
חינוך שהתגלתה בהם בעיה בטיחותית המצדיקה לדעתו
את הפסקת הלימודים כאמור.
 
 
ד)   
עליו להמליץ למנהל המחוז על הקמת ועדה לבדיקת
תאונה במוסד חינוך על פי הנוהל למינוי ועדות בדיקה
ולשמש חבר בוועדות לבדיקת תאונות במוסדות חינוך.
 
 
ה)   
עליו להנחות את הרשות/הבעלות לתקן ליקויים ומפגעי
בטיחות כפי שפורטו בדוחות ביקורת של יועץ הבטיחות
המחוזי וכן בדוחות תאונה.
 
 
ו)   
עליו להפנות דוחות על תאונות הטעונים בדיקה לפיקוח
הפדגוגי המתאים.
 
 
ז)   
עליו להפעיל את יועץ הבטיחות המחוזי לביצוע
ביקורות בטיחות מדגמיות, לטיפול בבחינת מפגעים
וליקויים מדוחות תאונה, להשתתפות בוועדות בדיקה
וכן לייעוץ ולהדרכה במוסדות חינוך.
 
 
ח)   
עליו לפקח על פעולות חינוכיות-לימודיות בנושאי בטיחות במוסדות חינוך,
ובהתאם להנחות את מנהלי מחלקות החינוך ברשויות, את ממוני הבטיחות
הרשותיים וכן את הפיקוח הפדגוגי.
 
 
ט)   
עליו לערוך ביקורים יזומים במוסדות חינוך ברשויות/בבעלויות לבדיקת הטיפול
בנושאי בטיחות.
 
 
י)   
עליו להפנות בעיות חמורות במיוחד למנהל גף הבטיחות הארצי.   
יא)   
עליו ליזום פעולות להחדרת ידע ותודעה הנוגעים לבטיחות ולגיהות במוסדות
החינוך על ידי ארגון ימי עיון והשתלמויות של מנהלי מוסדות, עובדי הוראה
ומפקחים.
 
 
יב)   
עליו לטפל בפניותיהם של מנהלי מוסדות, עובדי הוראה ומפקחים.   
יועץ הבטיחות המחוזי  ו.   
הגדרת התפקיד: יועץ הבטיחות המחוזי הוא הנציג והזרוע המבצעת של הממונה
על הבטיחות במחוז.
 
1)   
הכשרת מינימום  2)   
א)   
בוגר קורס ממוני בטיחות בעבודה או קורס אחר שאושר על ידי מנהל האגף
לבטיחות, לביטחון ולשעת חירום.
 
 
ב)   
השתתפות בהשתלמויות כפי שתפורסמנה מעת לעת.   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלים להם:
 
3)   
א)   
עליו לסייע להנהלות של מוסדות החינוך הפועלים במחוז בכל הקשור לעריכת
סקרי רשות מקומית/בעלות.
 
 
ב)   
עליו לייעץ לממונה הבטיחות במחוז ולמנהלי מוסדות החינוך.   
ג)   
עליו לסייע להנהלות מוסדות החינוך ברשויות/בבעלויות הפועלות במחוז בהקניית
ידע ומידע בתחומי הבטיחות והגיהות, ובכלל זה הדרכה ומתן הרצאות.
 
 
ד)   
עליו לבצע רישום שוטף, מיון, בדיקה ומעקב אחר דוחות תאונה לשם איתור
מפגעי בטיחות וגיהות ולהמליץ על ביצוע פעולות מתקנות ופעולות מונעות.
 
 
ה)   
עליו לבדוק דוחות תאונה שהועברו לבחינתו על ידי ממונה הבטיחות המחוזי.   
ו)   
עליו לערוך מבדקים יזומים במוסדות החינוך על פי הנחיית ממונה הבטיחות
המחוזי לשם בדיקת נושאי הבטיחות והגיהות ולהעביר דוחות אודות ביקורים
אלה לממונה הבטיחות המחוזי. ממצאי המבדקים יסווגו על פי דחיפות ביצוע
הפעולות המתקנות לשלושה סוגי קדימויות:
 
 
(1)   
קדימות טיפול 1 מתייחסת
להסרה של מפגע בטיחותי
שקיומו מחייב את הסרתו
המיידית.
 
 
   
(2)   
קדימות טיפול 2 מתייחסת
לתיקון של ליקוי בטיחותי,
כשגודל הפער בין הממצא לבין
הדרישה מוערך כגדול. משך
הזמן עד לתיקון בפועל של
הליקוי יוערך על ידי הרשות.
 
 
   
(3)   
קדימות טיפול 3 מתייחסת
לתיקון של ליקוי בטיחותי
קל כשגודל הפער בין הממצא
לבין הדרישה מוערך כקטן.
משך הזמן עד לתיקון בפועל
של הליקוי יוערך על ידי
הרשות.
 
 
הערות   
1.   
מפגע: פגם או ליקוי שלפי דעת
עורך המבדק הוא סכנה ברורה
ומיידית לפגיעה באדם במגע
מקרי או לא מכוון.
 
 
   
2.   
ליקוי: פער בין דרישה
פורמאלית שיש לה השלכות
בטיחותיות לבין המציאות
בפועל.
 
 
מחנך הכיתה  ז.   
הגדרת התפקיד: המחנך הוא בעל התפקיד העיקרי המופקד על הקניית ערכי
יסוד ובכללם ערכי התנהגות בטיחותית. על המחנך ליישם את עקרונות ניהול
הבטיחות של משרד החינוך, לשלב היבטי בטיחות בשעות החינוך ולדאוג
לשילובם של היבטים אלה גם בשיעורים מקצועיים אחרים.
 
1)   
הכשרה: השתתפות בהשתלמויות לבטיחות ולגיהות כפי שתפורסמנה מעת לעת.
 
2)   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלות להם:  
3)   
א)   
עליו לשמש דוגמה אישית, לעודד אחריות אישית, לחנוך את
תלמידיו ולבקר את התנהגותם במהלך השיעורים, בהפסקות
ובשעת ביצוע פעילויות מיוחדות.
 
 
ב)   
עליו לדווח להנהלת המוסד החינוכי אודות מפגעי בטיחות בכיתתו,
במבנים, במתקנים, בחצר בית הספר ובסביבתו הקרובה.
 
 
ג)   
עליו להשתלב ביישום התכנית להבטחת הבטיחות והגיהות של
המוסד החינוכי וליישם את הוראות הבטיחות ואת נוהלי היסוד
לבטיחות ולגיהות.
 
 
ד)   
עליו להשתתף בבירור אירועי "כמעט נפגע" ואירועים בטיחותיים
ולשלב היבטים הקשורים באירועים אלה במסגרת שעות החינוך.
 
 
ה)   
עליו לעקוב אחר אירועי בטיחות הנגרמים מעת לעת במדינה
ובמוסדות חינוך אחרים ולשלב היבטים הקשורים במניעתם של
אירועים כאלה במסגרת שעות החינוך.
 
 
ו)   
עליו לקיים קשר עם ההורים (או עם קרובים מדרגה ראשונה)
באותם מקרים שהתנהגות ילדם מסכנת אותו או את האחרים
מבחינה בטיחותית.
 
 
ז)   
עליו לקיים קשר עם ההורים (או עם קרובים מדרגה ראשונה)
במקרה של היפגעות ילדם בתאונה שנגרמה במהלך השהייה
במוסד החינוך או במהלך פעילות שהתקיימה במסגרת מוסד
החינוך.
 
 
מרכז המקצוע  ח.   
הגדרת התפקיד: מרכז המקצוע הוא נציג הנהלת בית הספר בכל הקשור ליישום
היבטי הבטיחות על ידי המורים המקצועיים, ובמיוחד במסגרת השיעורים
המעשיים.
 
1)   
הכשרת מינימום  2)   
א)   
השתתפות בהשתלמויות לבטיחות ולגיהות ובהשתלמויות ייעודית
למקצועו
 
 
ב)   
עמידה במבחני הסמכה.
 
 
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלות להם:  
3)   
א)   
עליו להנחות את המורים המקצועיים בדרכי השילוב של הוראות
בטיחות מקצועיות במקצועות הנלמדים ובשיעורים המעשיים.
 
 
ב)   
עליו לקיים בקרה אודות יישום הוראות הבטיחות המקצועיות
בתחום המקצועי שהוא מרכז.
 
 
ג)   
עליו לסייע להנהלת בית הספר במגעים עם המפקח המקצועי.   
ד)   
עליו להשתתף, לפי העניין, בתחקירים של אירועי בטיחות
המתקיימים במוסד החינוך.
 
 
ה)   
עליו לשלב לקחים מקצועיים הנלמדים מאירועי בטיחות שנגרמו
במוסדות חינוך אחרים בשיעורים המקצועיים המתקיימים בבית
ספרו.
 
 
המורה המקצועי (חינוך גופני, מעבדות, בתי מלאכה, טכנולוגיה, חקלאות, מטבח
ומקצועות דומים)
 
ט.   
הגדרת התפקיד: המורה המקצועי נושא באחריות ישירה ליישום הוראות
בטיחות מקצועיות בשיעורים שהוא מלמד.
 
1)   
הכשרה  2)   
א)   
תעודת הוראה במקצועו   
ב)   
השתתפות בהשתלמויות כפי שתפורסמנה מעת לעת.   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלות להם:
 
3)   
א)   
עליו לשלב ניתוח והערכת סיכונים מקצועיים בכל מקצוע שהוא
מלמד.
 
 
ב)   
עליו ללמד הוראות בטיחות מקצועיות במסגרת שיעור המוקדש לכך,
וכן להנחות את התלמידים בדרכי היישום של הוראות הבטיחות
וכללי הבקרה לפני כל שיעור שמתבצעת במסגרתו פעילות גופנית או
עבודה מעשית.
 
 
ג)   
עליו לקיים בקרה אודות יישום הוראות הבטיחות המקצועיות
בתחום המקצועי שהוא מרכז.
 
 
ד)   
עליו לשלב לקחים מקצועיים הנלמדים מאירועי בטיחות שנגרמו במוסד
החינוכי ובמוסדות חינוך אחרים בתחום המקצועי שהוא מלמד.
 
 
ה)   
עליו לשאת באחריות לתקינות האמצעים, כלי העבודה, המתקנים ויתר
העזרים המקצועיים שנעשה בהם שימוש במהלך הלימודים.
 
 
המדריך המקצועי (חינוך גופני, מעבדות, בתי מלאכה, טכנולוגיה, חקלאות, מטבח
ומקצועות דומים)
 
י.   
הגדרת התפקיד: המדריך המקצועי נושא באחריות ישירה ליישום הוראות
בטיחות מקצועיות בשיעורים שבהם הוא משולב כמדריך.
 
1)   
הכשרת מינימום  2)   
א)   
עמידה במבחני הסמכה ספציפית למקצועו   
ב)   
השתתפות בהשתלמויות כפי שתפורסמנה מעת לעת.   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלות להם:
 
3)   
א)   
עליו להנחות את התלמידים בדרכי היישום של הוראות הבטיחות וכללי
הבקרה לפני כל שיעור שמתבצעת במסגרתו פעילות גופנית או עבודה
מעשית.
 
 
ב)   
עליו לקיים בקרה אודות יישום הוראות הבטיחות המקצועיות בתחום
המקצועי שהוא משמש בו מדריך.
 
 
ג)   
עליו לשלב לקחים מקצועיים הנלמדים מאירועי בטיחות שנגרמו במוסד
החינוכי ובמוסדות חינוך אחרים בתחום המקצועי שהוא משמש בו
מדריך.
 
 
ד)   
עליו לשאת באחריות לתקינות האמצעים, כלי העבודה, המתקנים ויתר
העזרים המקצועיים שנעשה בהם שימוש במהלך הלימודים.
 
 
יא. הפעילות   
הגדרת התפקיד: רכז הפעילות הוא עובד הוראה שמונה על ידי מנהל מוסד
החינוך לשאת באחריות לפעילות נתונה (כמו טיול, יום ספורט, פעילות בקהילה,
פעילות אחרת מחוץ לכותלי
 
1)   
 
בית הספר וכד'), ובכלל זה ההכנות לקראתה, ביצועה והפעולות המסיימות
המתקיימות בעקבותיה.  
 
הכשרה: השתתפות בהשתלמויות בטיחות וגיהות כפי שתפורסמנה מעת לעת.  2)   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד להבטחת הבטיחות כוללות את התחומים שלהלן אך אינן
מוגבלות להם:
 
3)   
א)   
עליו לנהל את הפעילות על מרכיביה החינוכיים, הלימודיים,
החברתיים, הבטיחותיים, הגיהותיים והמנהליים.
 
 
ב)   
עליו לשאת באחריות ליישום הוראות הבטיחות והביטחון
המתחייבות מסוג הפעילות ומאופייה.
 
 
ג)   
עליו להיות הפוסק האחרון בנושאים ובחילוקי דעות
הנוגעים לכל משתתפי הפעילות, ובכלל זה בעלי התפקידים
בו. האחראי יתייעץ עם בעלי התפקידים, ויכריע במקום
שיידרש.
 
 
ד)   
עליו להביא לתודעתם של התלמידים ושל המשתתפים
האחרים בפעילות את האחריות לבטיחות ולגיהות ואת
תחומי האחריות הספציפיים של המחנכים, מורי הכיתה,
עוזריהם ובעלי תפקידים אחרים.
 
 
ה)   
עליו להנחות הורים המשתתפים בפעילות בכל הקשור
להבטחת הבטיחות.
 
 
ו)   
עליו לוודא את מוכנות המדריכים (במקרים שמונו כאלה)
לפחות בתחומים האלה:
 
 
(1)   
בקיאות בפעילות
ובנושאי ההדרכה
 
 
   
(2)   
בקיאות בהוראות
הבטיחות והביטחון
של משרד החינוך
 
 
   
(3)   
קבלת מידע על
הכיתה ועל מצבה
החברתי והמשמעתי
ופרטים על פרקי
לימוד הנוגעים
לפעילות.
 
 
ז)   
עליו לשמש, נוסף לתפקידו, גם כאחראי על הביטחון, אם
הוא בעל הכשרה צבאית מתאימה.
 
 
ח)   
עליו לדווח למנהל ולרכז תחום הפעילות, לפני תחילת
הפעילות, על ביצוע כל ההכנות ולעדכנם בפרטים הקשורים
לפעילות. כמו כן, עליו להעביר לידיהם רשימה מלאה ומפורטת של כל
  המשתתפים בפעילות - תלמידים, בעלי תפקידים ומלווים.
 
 
ט)   
עליו לעקוב אחר דיווחי מזג האוויר העדכניים סמוך לתחילת הפעילות ותוך
כדי הפעילות ולהיוועץ ברכז תחום הפעילות ובמנהל מוסד החינוך באשר
לעצם קיום הפעילות או שינוי מתכונתה באותם מקרים שבהם הודיע החזאי
שצפויים תנאי מזג אוויר קשים מהרגיל.
 
 
י)   
עליו לקיים תדריך יציאה, מפקד משתתפים וביקורת אחרונה במקום
היציאה לפעילות.
 
 
יא)   
עליו לוודא שיש מספר מינימאלי של מלווים מתאימים ובהתאם להוראות
ולתדרך אותם, לרכז את פעילותם ולוודא את נוכחותם במהלך הפעילות,
בהפסקות ובמנוחות.
 
 
יב)   
עליו לקבל הנחיות ברורות על אופן הטיפול ועל האמצעים שעליו לנקוט
במקרה של אירוע ביטחוני/בטיחותי (לרבות פינוי בהיטס).
 
 
יב. המורה התורן   
הגדרת התפקיד: המורה התורן הוא בעל התפקיד המתמנה מעת לעת על ידי
הנהלת מוסד החינוך שתפקידו להשגיח ולקיים בקרה על התנהגות התלמידים
בהפסקות ובאירועים ולהתערב במקרה שהדבר נדרש.
 
1)   
הכשרה: השתתפות בהשתלמויות כפי שתפורסמנה מעת לעת ובתדריך שיינתן על
ידי ההנהלה.
 
2)   
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד כוללות את התחומים שלהלן אך אינן מוגבלות להם:
 
3)   
א)   
עליו להשגיח על התנהגות התלמידים במהלך ההפסקות בשטח האחריות
שהוגדר לו על ידי מנהל מוסד החינוך.
 
 
ב)   
עליו לאתר התנהגויות מסוכנות של תלמידים ובפרט התנהגויות הקשורות
באחד או ביותר מאלה:
 
 
תוקפנות כלפי חברים  1)   
גרימת נזק לנכסים
 
2)   
אי הגינות במשחקים
 
3)   
אי זהירות בשימוש במתקני חצר  4)   
שימוש בחפצים מסוכנים (כמו אולרים,
סכינים, חפצים חדים, חצים וקשתות, מקלעות
גומי, צעצועים המועפים לאוויר באמצעות
גומיות או חומרי הדף, כדורים של כלי נשק
וכד') או אחזקתם
 
5)   
משחקי תנועה מסוכנים (סוס ארוך; הטלת
ילדים בכוח על הרצפה; משחקי חבטה ומקלות;
הכנסת ראשו של ילד למים; זריקת אבנים;
משחק
בסכינים - "שטחים"; פגיעות בקווי חשמל או
במערכות חשמל; כניסה למקומות סגורים
ולאזורים מסוכנים כמו מקררים ישנים ואזורי
בנייה; "מבחני אומץ" כמו רולטת כביש ורכבת;
עצירת נשימה והפנוט; משחקי קארטה-ג'ודו;
משחק במגלשים ובגלגיליות במקומות שאינם
מיועדים לכך ומשחקים מסוכנים אחרים).
 
6)   
ג)   
עליו למנוע יציאה לא מאושרת של תלמידים אל
מחוץ לחצר מוסד החינוך.
 
 
ד)   
עליו לדווח אודות מפגעי בטיחות להנהלת מוסד
החינוך.
 
 
ה)   
עליו להשגיח על ביטחון התלמידים בסיום
הלימודים, עד הפיזור הסופי או עזיבת ההסעה.
 
הגדרת התפקידים של גורמים חיצוניים  3.4.3
 
 
אלה הגורמים החיצוניים העיקריים המשפיעים על רמת האבטחה של הבטיחות
והגיהות במוסדות החינוך:
 
א.   
הרשות המקומית (או בעלות אחרת, במקרה שהבעלות על המבנים, על
התשתיות ועל המתקנים איננה של הרשות המקומית)
 
1)   
נציבות הכבאות הארצית  2)   
משטרת ישראל  3)   
פיקוד העורף  4)   
האגף לפיקוח על העבודה  5)   
לשכות הבריאות המחוזיות  6)   
משרד התחבורה  7)   
משרד הפנים.
 
8)   
להלן תיאור המעמד ודרישות התפקיד של הגורמים החיצוניים האלה וכן יחסי הגומלין
בינם לבין גורמים של משרד החינוך:  
ב.   
הרשות המקומית/הבעלות  1)   
א)   
הרשות המקומית/הבעלות, יחד עם הנהלות מוסדות החינוך, תבטיח את
בטיחותם של התלמידים ושל הבאים בשערי מוסדות החינוך.
 
 
ב)   
הרשות המקומית/הבעלות תדאג לתקינות המבנים, המקלטים,
המתקנים, החצרות, הגדרות והשערים הכלולים בשטח המוסד החינוכי
ושל דרכי הגישה אליו, לרבות חניות, תחנות הסעה והסדרי תעבורה
אחרים.
 
 
ג)   
הרשות המקומית/הבעלות תפעל באופן שמוסדות החינוך שבתחומה, על
מתקניהם, ייבנו בהתאם למפרטי הבטיחות שפורסמו על ידי משרד
החינוך ובכפיפות לכל חוק ודין בנושא (כגון חוק התכנון והבנייה).
 
 
ד)   
הרשות המקומית/הבעלות תתכנן בדק בית, שיפוצים ותיקונים
בטיחותיים במוסדות החינוך שבבעלותה באופן שוטף ובעיקר להבטחת
ביצועם בחופשות ובפגרת הקיץ.
 
 
ה)   
הרשות המקומית/הבעלות תפעיל בעדיפות עליונה וללא דיחוי את
שירותיה כגון שירותי אחזקה ובדק בית, שירותי תברואה ושירותי
הנדסה, כדי לתקן או להסיר מפגעים העלולים לגרום לתאונות במוסדות
החינוך.
 
 
ו)   
הרשות המקומית/הבעלות תגבשנה ותיישמנה תכנית לסילוק מפגעים
ולביצוע פעולות מתקנות במבנים, בתשתיות, בחצרות ובמתקנים במוסד
החינוך ובסביבתו המיידית. התכנית תיערך בשיתוף עם הנהלת המוסד
החינוכי.
 
 
ז)   
תהליך הבנייה שהוא באחריות הרשות/הבעלות יבוקר ויאושר על ידי
מנהל בטיחות ומהנדס מטעם הרשות המקומית/הבעלות בכל שלבי
הבנייה: החל מן התכנון, דרך הבנייה ועד למסירת המבנה כמוסד
החינוך.
 
 
ח)   
עם תום הבנייה ולפני פתיחתו של מוסד חינוכי חדש או פתיחת תוספת
בנייה במוסד קיים לא יאוכלס המבנה ללא אישור מהנדס
הרשות/הבעלות.
 
 
ט)   
אכלוסו של מוסד חינוכי יבוצע בכפיפות לכללים האלה:
1) רשות מקומית: שיקול הדעת למניעת אכלוסו של המוסד החינוכי נתון בידי
המנהל הכללי של משרד החינוך. אם מנהל הבטיחות הרשותי או מהנדס הרשות
או יועץ בטיחות של משרד החינוך אינו מאשר את הכשירות הבטיחותית של
המוסד החינוכי, יעביר מנהל המחוז בקשה מנומקת למנהל הכללי, ובכלל זה
המלצה למניעה/לאי-מניעה של אכלוס מוסד החינוך.
2) בעלות אחרת: שיקול הדעת למתן רישוי לאכלוס ולהפעלה של מוסד חינוכי
נתון בידי המנהל הכללי של משרד החינוך. אם בתהליך מתן רשיון יועץ
הבטיחות המקצועי או יועץ הבטיחות של משרד החינוך אינו מאשר את הכשירות
הבטיחותית של המוסד החינוכי, יעביר מנהל האגף המוכר ולא רשמי בקשה
מנומקת למנהל הכללי, ובכלל זה המלצה למניעה/לאי מניעה של אכלוס מוסד
החינוך.
 
 
י)   
הרשות המקומית/הבעלות תקיים סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך
הפועלים בתחומה.
 
 
יא)   
הרשות המקומית/הבעלות תשתף פעולה עם הנהלות מוסדות החינוך בכל הקשור
לתכנון שנתי ורב-שנתי של פעולות מתקנות ומונעות ותטפל במפגעי בטיחות
שהובאו לידיעתה על ידי הנהלות מוסדות החינוך או על ידי הנהלת המחוז ושאין
ביכולתו של המוסד לתקנם בכוחות עצמו.
 
 
יב)   
הרשות המקומית/הבעלות תפעל לקיום הנחיותיו של הממונה על הבטיחות
בלשכה המחוזית של משרד החינוך.
 
 
יג)   
הרשות המקומית/הבעלות תודיע בכתב לממונה על הבטיחות בלשכה המחוזית
על ביצוען של ההמלצות המופיעות בדוח הביקורת של יועצי הבטיחות. לגבי
מוסד חינוכי שנמצא באגף המוכר ולא רשמי תדווח הבעלות לאגף.
 
 
מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ברשות המקומית/בבעלות  2)   
א)   
הרשות המקומית תמנה מנהלי בטיחות למוסדות חינוך מטעמה.
 
 
ב)   
מנהל הבטיחות יפעל בתיאום עם מחלקת הביטחון ברשות, עם מהנדס הרשות
ועם מנהל מחלקת החינוך ברשות ועל פי ההנחיות של הרשות ובתיאום עם ממונה
הבטיחות במחוז.
 
 
ג)   
הממונה על הבטיחות במחוז/קב"ט המחוז יוזמן לוועדת המכרזים הרשותית
למינוי מנהל הבטיחות הרשותי.
 
 
ד)   
מנהל הבטיחות במוסדות חינוך ברשות יהיה בוגר קורס מנהלי בטיחות במערכות
חינוך או קורס ממוני בטיחות בעבודה, ונוסף לכך עליו לעבור גם השלמה למנהל
בטיחות במערכות חינוך.
 
 
ה)   
מנהל הבטיחות במוסדות חינוך ברשות שהוא בוגר קורס מנהלי בטיחות
במערכות חינוך יהיה רשאי לאשר מוסד חינוך כבטיחותי.
 
 
ו)   
להלן תפקידיו של מנהל בטיחות מוסדות חינוך ברשות/בבעלות:   
עליו לעקוב אחר הכשירות הבטיחותית של
המתקנים, התשתיות והמבנים הקשורים
למוסדות חינוך ולסביבתם.
 
(1)   
עליו לבנות תכנית עבודה שנתית לפעולות
הבטיחות והגיהות על בסיס המצע של תכנית
העבודה השנתית המחוזית.
 
(2)   
עליו להשתתף בתהליך התכנון והבנייה (גם
תוספות ושיפוצים) במוסדות החינוך על כל
שלביו.
 
(3)   
עליו להעביר את אישורי הבטיחות הנדרשים
לממונה הבטיחות המחוזי מיד עם תום
הבנייה ולפני האכלוס של המוסד החינוכי.
 
(4)   
עליו לבצע ביקורות בטיחות וסקרי רשות
באופן שוטף ועל פי תכנית העבודה במוסדות
החינוך (מתקנים, חצרות, מעבדות וציוד
לאיתור מפגעי בטיחות) ולקבוע תכנית
לפעולות מתקנות תוך קביעת סדרי עדיפויות
ולוחות זמנים.
 
(5)   
עליו להשתתף, במידת היכולת, במבדקי
בטיחות הנערכים מעת לעת על ידי יועצי
בטיחות מחוזיים של משרד החינוך ולפעול
לתיקון מפגעי הבטיחות שיועצי הבטיחות
של משרד החינוך יצביעו עליהם
  בעקבות המבדקים שהם מבצעים.
(6)   
עליו לדווח מיד בכתב למהנדס הרשות על ממצאים של ביקורות או מבדקי
בטיחות תוך מתן דגש למפגעי בטיחות קריטיים וחמורים, וכן להביא את הדברים
לידיעת ראש הרשות. הדוח יועבר גם למנהל המחלקה לחינוך ולרכזת גני הילדים
בעת הצורך.
 
(7)   
עליו לפעול מיד בכל מקרה של קבלת התרעה ממנהל המוסד החינוכי בדבר סכנה
חמורה ומיידית לבטיחות התלמידים במוסד ולהסרת המפגע ולהבטחת שלום
התלמידים עד להסרתו.
 
(8)   
עליו לקיים השתלמויות להרחבת הידע בנושא החינוך לבטיחות ולגיהות לעובדי
ההוראה במוסד החינוכי ולסגלי האחזקה ברשות המקומית.
 
(9)   
עליו לפקח על הסעות תלמידים ברשויות/בבעלויות שמתבצעות בהן הסעות
מרוכזות.
 
(10)   
שירותי הכבאות  3)   
א)   
תחנת הכיבוי המקומית/האזורית היא הסמכות המקצועית הקובעת את הדרישות
המינימאליות בתחומים של היערכות למניעת דלקות ולפינוי ולמילוט במקרה של
דלקה.
 
 
ב)   
שירותי הכבאות יסייעו להנהלות מוסדות החינוך להבטיח את הבטיחות
באמצעים אלו:
 
 
   
(1)   
בדיקה ובקרה שמוסדות החינוך ייבנו בהתאם לדרישות ולמפרטי הבטיחות
המתייחסים למניעת דלקות, לפינוי ולמילוט, לרבות אמצעי כיבוי הקשורים
לאחסון חומרים מסוכנים ולמערכות חימום וגז, על פי התקנות והתקנים
הרלוונטיים
 
 
   
(2)   
השתתפות בסקרי הרשויות המקומיות המתקיימים במוסדות החינוך פעם בשנה
כדי להעריך את הסכנות הקשורות בדלקות ובהיערכות לפינוי ולמילוט ולקבוע את
הפעולות המתקנות הנדרשות
 
 
   
(3)   
השתתפות בתרגילי מילוט מדלקות שיקיימו מוסדות החינוך ובהפקת הלקחים
מתרגילים אלה.
 
 
משטרת ישראל  4)   
א)   
על משטרת ישראל לסייע לרשויות המקומיות במניעת תאונות דרכים
באמצעות הכוונה, אכיפה וייעוץ בכל הקשור לתמרור, ובפרט בסביבה
הקרובה למוסדות החינוך ובדרכים העיקריות המובילות למקומות אלה.
 
 
ב)   
הרשויות המקומיות תעסקנה יועצי בטיחות מקצועיים שיהיו מתואמים
במסגרת פעילותם עם קציני התנועה המחוזיים של משטרת ישראל בעת
הצורך.
 
 
פיקוד העורף
פיקוד העורף יפעל במסגרת חוק ההתגוננות האזרחית בתיאום עם מהנדסי
הרשויות/הבעלויות.
 
5)   
האגף לפיקוח על העבודה  6)   
א)   
האגף לפיקוח על העבודה הוא הסמכות הפועלת במסגרת משרד העבודה
והרווחה והקובעת את הדרישות המינימאליות בתחומים של היערכות
למניעת תאונות עבודה והמפקחת על רמת ביצוען בפועל.
 
 
ב)   
האגף לפיקוח על העבודה יסייע להנהלות מוסדות החינוך להבטיח את
הבטיחות ואת הגיהות באמצעים אלו:
 
 
(1)   
סיוע מקצועי בסקרי הרשויות המקומיות
המתקיימים במוסדות החינוך פעם בשנה
כדי להעריך את הסכנות הקשורות בהפעלה
של בתי מלאכה, מסגריות, סדנאות, ציוד
מכני חקלאי ופעילויות עבודה נוספות
(הכלולות בפקודת הבטיחות בעבודה) כדי
לקבוע את הפעולות המתקנות הנדרשות
 
 
   
(2)   
העברת ממצאי הסקר לרשות המקומית
ולהנהלת מוסד החינוך כדי שאלה ישלבו את
הממצאים במסגרת הפעולות המתקנות.
הממצאים יועברו לידיעת הפיקוח הפדגוגי
הכולל והמקצועי בלשכה המחוזית.
 
 
לשכת הבריאות המחוזית  7)   
א)   
לשכת הבריאות המחוזית היא הסמכות הפועלת במסגרת משרד הבריאות
לעניין בריאות הקהילה והרפואה המונעת.
 
 

ב)   
לשכות הבריאות המחוזיות תסייענה להנהלות מוסדות החינוך להבטיח את
הבטיחות ואת הגיהות באמצעות -
 
 
(1)   
עריכת סקרים במוסדות החינוך פעם בשנה כדי להעריך את
המפגעים ואת הסכנות הקשורים בשימוש במתקני סניטציה,
היגיינה ומטבחים;
 
 
   
(2)   
העברת ממצאי הסקר לרשות המקומית ולהנהלת מוסד
החינוך כדי שאלה ישלבו את הממצאים במסגרת הפעולות
המתקנות. הממצאים יובאו גם לידיעת הממונה על הבריאות
במחוז.
 
 
 
ידע ומודעות  3.5
הקניית ידע  3.5.1
 
 
על מערך ניהול הבטיחות והגיהות במוסדות החינוך להבטיח שלאנשים בכל הרמות
מוקנה הידע הנדרש כדי שיהיו בעלי יכולת לבצע את המטלות שהוטלו עליהם ולעמוד
במחויבויות שלהם.
 
א.   
הידע הנדרש יוקנה בדרך של הכשרה, הדרכה והשתלמויות כמפורט להלן:  ב.   
הכשרה והדרכה
הכשרות היסוד הנדרשות מבעלי התפקידים מפורטות בטבלה:
 
1)   
 
ההכשרה וההסמכה הנדרשות בעל התפקיד  מס'
א. קורס מנהלי בטיחות במוסדות חינוך
או:
ב. קורס ממוני בטיחות עבודה בתוספת
השתלמות בטיחות במערכות חינוך
הממונה על הבטיחות
בלשכה
המחוזית
 
1
 
א. קורס מנהלי בטיחות במוסדות חינוך
או:
ב. קורס ממוני בטיחות עבודה בתוספת
השתלמות בטיחות במערכות חינוך
 
מנהל הבטיחות
ברשות
המקומית
 
2
 
לימוד הפרק "בטיחות במערכות חינוך"
במסגרת רכישת התואר
 
עובד ההוראה
 
3
 
קורס ביסודות ניהול הבטיחות
לרכזי בטיחות בית ספריים
 
רכז הבטיחות
הבית-ספרי
 
4
 
השתלמויות
בעלי התפקידים המפורטים להלן ישתתפו בהשתלמויות ובימי עיון שיארגנו
הרשות המקומית ומשרד החינוך:
א) המפקח הכולל
ב) המפקח המקצועי
ג) מנהל מוסד החינוך
ד) המחנך
ה) יועץ הבטיחות המחוזי
ו) המרכז המקצועי
ז) המורה המקצועי
ח) המדריך המקצועי
ט) אב הבית.
 
2)   
הנהלות מוסדות החינוך תיזומנה ותפעלנה תכניות הדרכה פנים-מוסדית.  ג.   
על ההדרכה לכלול את סידורי הבטיחות והגיהות המקומיים וכן את הסיכונים,
הסכנות, אמצעי הזהירות ונוהלי העבודה שיש לנקוט בהם בשגרה ולקראת פעילויות
מיוחדות (כמו טיול, יום ספורט, חגיגה וכד').
 
ד.   
תקשורת יעילה
תקשורת יעילה היא מרכיב חיוני במאמצים להבטחת בטיחות וגיהות במוסד החינוך.
הנהלות מוסדות החינוך תבטחנה את קיומה של תקשורת יעילה באמצעים אלה:
 
3.5.2
 
 
זיהוי וקבלה של מידע רלוונטי המגיע ממשרד החינוך ומגורמים חיצוניים (כמו מכון
התקנים הישראלי והמוסד לבטיחות ולגיהות), ובכלל
זה -
 
א.   
הוראות חוק חדשות, תקנים חדשים או עדכונים שלהם;  1)   
מידע הדרוש לזיהוי סיכונים, להערכתם ולבקרתם;  2)   
מידע על התפתחויות בשיטות לניהול בטיחות וגיהות  3)   
הבטחה שמידע בנושאי בטיחות וגיהות מועבר לכל עובדי ההוראה, לבעלי התפקידים
האחרים במוסד החינוך ולתלמידים, באמצעים אלה:
 
ב.   
קביעת סוג המידע  1)   
הבטחת הרלוונטיות של המידע תוך התחשבות בדרישות החוק
 
2)   
הבטחה שהמידע מועבר הן מההנהלה לתלמידים והן מהתלמידים להנהלה  3)   
שילוב נושאי בטיחות וגיהות גם בסדר היום של ישיבות שונות, במקום שאפשר  4)   
דיווח על מפגעים, סכנות ותקלות בסידורי הבטיחות והגיהות  5)   
הבטחה שמידע הקשור ללקחים מתאונות ומתקלות מופץ בתוך מוסד החינוך  6)   
הבטחה שמידע רלוונטי מועבר לגורמים חיצוניים הדורשים אותו  7)   
עידוד משוב והגשת הצעות בנושאי בטיחות וגיהות.
 
8)   
 
תיעוד המערכת לניהול הבטיחות והגיהות  3.6
כללי  3.6.1
 
 
התיעוד צריך לתמוך במערכת לקיום הבטיחות והגיהות ולא להפעיל אותה. מסמכי
מפתח, כמו נוהלי עבודה, רישומים והוראות צריכים להיות זמינים במקום שבו יש
להשתמש בהם.
 
א.   
יש להבטיח שלאנשים הנזקקים למסמך או לנתון כחלק מעבודתם תהיה גישה לגרסה
מעודכנת ואחרונה. כמו כן יש להגדיר איך יש לבצע שינויים במסמכים ובנתונים ולמי
יש הסמכות לבצע שינויים.
 
ב.   
הדרישות ממערכת התיעוד
הנהלות מוסדות החינוך תקיימנה ותנהלה מערכת לתיעוד המאמצים להבטחת הבטיחות
והגיהות. אלה הדרישות המינימאליות לתיעוד:
 
3.6.2
 
 
בדיקות רפואיות לעובדים במקום שנדרש על פי תקנות הבטיחות בעבודה לעניין
השגחה רפואית
 
א.   
בדיקות תקופתיות לציוד ולמתקנים במקום שנדרש בתקנים ובפקודת הבטיחות
בעבודה
 
ב.   
מידע בתחומי הבטיחות והגיהות שהגיע מגורמים חיצוניים, ממשרד החינוך, מבעלי
תפקידים ומתלמידים בתוך מוסד החינוך
 
ג.   
נהלים פנימיים של מוסד החינוך  ד.   
ממצאי סקר הבטיחות והגיהות שבוצע על ידי ההנהלה  ה.   
ממצאי פעולות ניטור ומדידה  ו.   
ממצאי סקר הרשות המקומית
 
ז.   
ממצאי הסקרים הלימודיים להערכת סיכונים  ח.   
דוחות של ביקורות בטיחות המתקיימים על ידי יועץ הבטיחות המחוזי מטעם מנהל
הבטיחות בלשכה המחוזית
 
ט.   
דוחות הפיקוח על עבודה המתייחסים לסדנאות במוסדות חינוך  י.   
רישומים הקשורים ליזום וליישום של פעולות מתקנות ופעולות מונעות  יא.   
דיוני ועדת הבטיחות המשותפת  יב.   
העתקים של תעודות סיום קורסים והכשרות  יג.   
מסמכים, מנשרים וחומר הסברה שהופצו בתוך מוסד החינוך ומחוצה לו  יד.   
מכתבים ופניות לגורמים פנימיים וחיצוניים בנושאי בטיחות וגיהות  טו.   
דוחות חקירה של אירועי "כמעט נפגע", תאונות ותקלות  טז.   
מכתבי הסכמה של הורים לעניין השתתפות ילדם בפעילות חוץ-בית-ספרית או בפעילות
המתקיימת מחוץ לשעות הלימודים הפורמאליות
 
יז.   
פעולות התיאום עם גורמים חיצוניים (לפי הצורך) בפעילויות חוץ-מוסדיות או
בפעילויות המתקיימות מחוץ לשעות הלימודים הפורמאליות
 
יח.   
פעולות נוספות המתפרסמות מעת לעת על ידי משרד החינוך  יט.   
פעולות נוספות על פי קביעת מוסד החינוך.
 
כ.   
 
מוכנות למצבי חירום והגבה עליהם  3.7
על הנהלות מוסדות החינוך לגבש תכנית ולקיים רמה גבוהה של מוכנות למצבי חירום כמו
שרפה, אסון טבע, אסון המוני, אירוע הקשור בחומרים מסוכנים ואירועים אחרים כדי
למזער את השפעתם.
 
3.7.1
 
 
התכנית תפרט לפחות את המרכיבים האלה:  3.7.2
 
 
סידורי מילוט ופינוי, לרבות קביעת נתיבי מילוט העונים על הדרישות המינימאליות  א.   
היערכות לכיבוי אש, לרבות תקינות מערכות הכיבוי והתאמתן לנדרש  ב.   
קביעת שטחי כינוס של התלמידים, עובדי ההוראה ועובדים אחרים, במקרה שבו
יידרש פינוי או מילוט
 
ג.   
קביעת סידורי הזעקה והפעלה של כוחות חילוץ והצלה  ד.   
קביעת בעלי התפקידים והאחראים לפעולות תגובה ראשוניות עד להגעת כוחות החילוץ
וההצלה
 
ה.   
קיום תרגילי פינוי ומילוט בתיאום עם גורמי כיבוי האש, פיקוד העורף (מותנה
בתרחיש), משטרת ישראל ומד"א
 
ו.   
דרכי ההדרכה וההסברה הנוגעות לפעולות התגובה למצבי חירום במסגרת ההדרכה
וההסברה המתקיימות במוסד החינוך
 
ז.   
הסדרים להגשת טיפול רפואי, לרבות הקשר עם קופות חולים ועם מד"א וכללי עזרה
ראשונה וליווי
 
ח.   
כתובות התלמידים ודרכי ההתקשרות להורים  ט.   
הטיפול בנפגעים והפעלת מערכות תמיכה מוסדיות וקהילתיות (במקרה אסון)  י.   
חילוץ באמצעות מסוק במקרים מיוחדים  יא.   
מסירת הודעה לחדר המצב במקרה אסון  יב.   
הודעה ודיווח לסמכויות ולרשויות על תאונה שתלמידים מעורבים בה  יג.   
מסירת מידע להורים במקרה אסון  יד.   
דיווח על תאונה לעובד הוראה  טו.   
דרכי חקירת תאונות ואירועי סיכון המתבססות על נהלים בתחומים האלה:  טז.   
ועדת בדיקה פנימית, הרכבה ודרכי עבודתה  1)   
ועדת בדיקה חיצונית, הרכבה ודרכי עבודתה  2)   
דוחות החקירה, יישום לקחים והפצתם.
 
3)   

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002