חוזר זה מבוטל


שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה
ושטח
5.1‎-26
 
1 בפברואר 2002
 
  תאריך
תחולה
 
החלפת פרק 5
של החוזר המיוחד
ו', התשנ"ז, וסעיף
5.1‎-6 של חוזר
הוראות הקבע
נח/8 (א), למעט
פרק 2
 
  מטרת
הפרסום
  


1. טיולים וסיורים בבתי ספר
מבוא  1.1
הוראות הבטיחות המפורטות להלן חלות על בתי-הספר היסודיים, על בתי הספר העל-יסודיים,
ובכלל זה פעולות השל"ח, על המכללות להכשרת מורים, על תנועות הנוער ועל החינוך המשלים,
וכן על כל גוף אחר המפוקח על ידי משרד החינוך.
סוגי הטיולים לעניין בטיחות
לצורך הוראות הבטיחות יש להבחין בין שלושה סוגים של טיולים:  
 
סוג 1: טיול בתחום היישוב או בסביבתו הקרובה (ק"מ אחד בערך מתחום השטח הבנוי)
 
(א)   
סוג 2: טיול מחוץ לתחום היישוב  (ב)   
סוג 3: טיול לילה או טיול ליותר מיום אחד, הכולל לינה.  (ג)   
חובה על אחראי הטיול לדווח על מפגעים שהוא נתקל בהם במהלך הטיול לחדר מצב תוך כדי
הטיול או בסיומו.
פרק הטיולים אינו מחליף את החוזר המיוחד ו', התשנ"ז, "טיולים במערכת החינוך", ואינו בא
במקומו. פרק זה מחליף רק את פרק 5 בחוזר הנ"ל.
 
 
   
ביצוע הטיול בפועל  1.2
הליכה ותנועה ברגל  1.2.1
 
 
הליכה סמוך לכבישים, על שפת הכבישים ובחצייתם  א.   
אין לנוע על כבישים.  1)   
אם קיים הכרח לנוע בצדי כבישים, ייעשה הדבר ככל האפשר בכביש צדדי, בטור
עורפי, בשולי הכביש השמאליים, נגד כיוון התנועה, כשהמלווים הולכים בראש
הטור, באמצעו ובסופו. מגיש העזרה הראשונה יימצא בסוף הטור.
 
2)   
אין לצעוד בצדי כבישים בשעות הדמדומים והחשכה. אם אין אפשרות אחרת,
ורק בשעת הכרח, ינועו התלמידים על פי המפורט לעיל והמלווים ילכו בראש
ומאחור ויישאו פנסים דולקים. רצוי שהתלמידים יהיו מצוידים בתוויות זוהרות.
3)   
בחציית כביש - גם אם הדבר נעשה במעבר חצייה - יוצבו זקיפים, מן המלווים,
במרחק של כ-50 מ' משני הצדדים של מקום החצייה, להבטחת החצייה ולהכוונת
התנועה בכביש. רצוי שהמלווים יהיו מצוידים בדגלונים או בשלטים שמשתמשות
בהם "משמרות הזהירות בדרכים". החצייה תיעשה בקבוצות, ואחד המבוגרים
ירכז את התלמידים הרחק ככל האפשר מעברו השני של הכביש.
 
4)   
תנועה ליד מסילת-ברזל  ב.   
אין לצעוד על פסי-הרכבת ועל הסוללה שבקרבתם.
 
1)   
לפני חציית מסילה על המלווים לנקוט צעדים אלו:  2)   
א)לפני המעבר יש לרכז את התלמידים לשם חצייה מהירה של המסילה.   
ב)החצייה תיעשה רק במקומות שאפשר לראות בהם בעין גלויה את המתרחש על
המסילה לאורך של 150 מ' לפחות, מכל צד.
 
 
ג)המלווים יימצאו, לאבטחת החצייה, משני צדי המסילה ובסוף הטור. אחד
המלווים יחצה את המסילה אחרון.
 
 
תנועה בשטח כפרי ובמשקים חקלאיים  ג.   
אם יש הכרח לחצות שדות מעובדים, מטעים, שדות ירק - תתנהל החצייה רק
בדרכים או בשבילי מעבר.
 
1)   
יש לאסור פגיעה ברכוש - קטיפת פרות, שבירת ענפים וכד'.  2)   
אין לחצות שטחים שיש מידע על היותם מרוססים לאחרונה בחומרי הדברה
רעילים (כגון שדות כותנה מרוססים בפרתיון).
 
3)   
יש להשגיח שהמטיילים לא יפגעו בבעלי-חיים, בפרות, בירקות ובתוצרת חקלאית
אחרת.
 
4)   
יש להשגיח שהמטיילים לא ישחקו במכונות חקלאיות.  5)   
הנסיעה על טרקטור אסורה.  6)   
נסיעה על גורר (פלטפורמה) מותרת, אם הוא בעל דפנות, ספסלי ישיבה וההתקנים
האחרים הנדרשים לפי החוק, ורק אם יש לו רשיון ואישור בר-תוקף ממשרד
התחבורה להסעת נוסעים.
 
7)   
שטחי אימונים של צה"ל  ד.   
הכניסה לשטחי האימונים של צה"ל אסורה, אלא אם כן היא הותרה בהתאם
לאישור התיאום שבידי האחראי על הטיול.
 
1)   
בכל מקרה יש להודיע על כך למטיילים ולהזהירם מפני נגיעה בנפלים ובחפצים
שונים, לרבות מצנחים.
 
2)   
תנועה בנחלים  ה.   
בעונת הגשמים יש להיזהר בעת התנועה באפיקי-נחלים ולהיות מודעים
לאפשרויות של שיטפונות הבאים ממרחקים. לכן לפני הכניסה לנחל יש לברר
בשירות המטאורולוגי אם צפויים גשמים באזור שבמעלה הנחל. כמו כן יש לתת
את הדעת לנושא חציית גבים המובא בסעיף 5.1‎-27, "הבטחת הבטיחות
בפעילויות מים".
 
1)   
אין לחצות נחלים בזמן שיטפון, לא ברגל ולא ברכב.  2)   
בעונת הגשמים יש להימנע מכניסה לקניונים צרים שבנחלים הגדולים, ויש לנוע
בשבילים העוקפים את הערוץ.
 
3)   
תנועה בשטח הררי, באזורי מצוקים ובמקומות שעלולה להתקיים בהם
סכנת נפילה מגובה
 
ו.   
בהליכה באזורי מצוקים יש להגביר את עירנות המטיילים ולהתרחק משפת
המצוקים.
 
1)   
יש להקפיד על הליכה על גבי שבילים מסומנים בלבד, על פי מפת סימון השבילים
הניתנים לזיהוי ברור בשטח.
 
2)   
אם, לדעת האחראי לטיול, נשקפת סכנה למטיילים בשל פני השטח, התקרבות
לשפת מצוק, טיפוס אנכי ארוך (לדוגמה על גבי סולם אנכי או מדרגות אנכיות
חצובות בסלע) וללא הגנה מספקת מפני נפילה או החלקה (כמו מעקות, שרוולי
הגנה או אמצעים אחרים להגנה בפני נפילה), וכן בשל משמעת לקויה של תלמידים
או בשל כל סיבה אחרת, עליו לבטל מראש את הסיור במסלול זה.
 
3)   
בעת ירידה או עלייה במדרון תלול יש ללכת בצמוד ולהזהיר את המטיילים
מדרדור אבנים, מצעידה נחפזת ומעקיפות שיש בהן סכנת נפילה או הידרדרות.
 
4)   
בנקודות מעבר קשות יש להעמיד מבוגר מסייע.  5)   
תנועה באזורים צחיחים  ז.   
בימים חמים תהיה התנועה באזורים צחיחים בעיקרה בשעות הבוקר או בשעות
אחר הצהריים.
 
1)   
יש להקפיד על כך שהמטיילים ישתו לרוויה במשך כל זמן התנועה.  2)   
פעילויות לילה  ח.   
רצוי לקיים פעילויות כאלו בלילות שיש בהם אור ירח.  1)   
הפעילויות תיעשינה בקבוצות קטנות, ובכל קבוצה יהיה מבוגר.  2)   
יש לוודא תכופות את נוכחותם של כל התלמידים.  3)   
אין לנוע בכבישים, ואם הדבר הכרחי, יש לנהוג כאמור בהנחיות המפורטות ב-א
לעיל.
 
4)   
                 
פעילויות לילה לא תתבצענה באזורים שתנאי השטח בהם קשים לתנועה, כמו
אזורי מצוקים, ואדיות ומקומות דומים שיש בהם סכנה של נפילה או של נתק
והליכה לאיבוד.  
5)   
אסור בהחלט להיכנס בלילה לים ולמקווה מים טבעי.  6)   
ההליכה בלילה בשמורות טבע אסורה.  7)   
סיורים במפעלי חרושת  ט.   
סיורים במפעלים ייעשו בליווי מדריך שיוקצה לשם כך על ידי המפעל.  1)   
המלווים ישגיחו שהמטיילים יצייתו להוראות המדריך ולא ייגשו אל המכונות ואל
הכלים שבמפעל ולא ייגעו בהם.
 
2)   
המטיילים יהיו מקובצים בקבוצות קטנות ככל האפשר.  3)   
כניסה למערות  י.   
לפני ביקור במערה שאינה מוסדרת יש לברר פרטים עליה ברשות האחראית על
השטח.
 
1)   
אין להיכנס למערה עמוקה ללא תאורה וללא אדם המכיר היטב את המערה ובלי
שננקטו אמצעים סבירים למניעת סכנות.
 
2)   
במערות, בחורבות, בבתים נטושים ובכוכים בשטחים מסולעים קיימת סכנת
הידבקות בקדחת המערות. אין להיכנס למקום בסנדלים או יחפים, ואין לשבת או
לשכב על הארץ. אין ללון במקומות אלה או לנוח בהם מנוחה ממושכת. רצוי
להימנע מהישענות על דפנות המערה.
 
3)   
בכל מקרה שלתלמיד יעלה החום תוך שבועיים מיום הכניסה למערה הוא יודיע
לרופא כי ביקר במערה.
 
4)   
על כל מקרה של קדחת מערות ידווח התלמיד מיד לבית הספר, ומנהל בית-הספר
יודיע על כך מיד ללשכה המחוזית של משרד הבריאות ולחדר מצב לטיולים
שבמשרד החינוך.
 
5)   
מומלץ להימנע מהבערת אש (ובכלל זה נרות) במערות, ורצוי להשתמש בפנסים
בלבד. במקומות מסוכנים רצוי להציב אמצעי תאורה קטנים.
 
6)   
בחודשים נובמבר-מרס, תקופת שנת החורף של העטלפים, אסורה הכניסה
  למערות.
7)   
תנועה בתנאי מזג אוויר חורפיים  יא.   
סמוך ליציאה לטיול בגשם יש לוודא כי כל קטע בדרך פתוח לתנועת סוג הרכב
שהטיול נע בו.
 
1)   
הגיעו מטיילים לדרך מוצפת או לדרך שזורמים בה מים - אין לעבור בה, ברכב או
ברגל, ללא אישור. האחראי לטיול יפנה לחדר מצב הנמצא בקשר עם רשות הטבע
והגנים.
 
2)   
טיול רגלי בימי גשם יתקיים בתנאים האלה:  3)   
א)המטייל יהיה לבוש בלבוש חם, הכולל הנעלה דוחה מים וכסות עליונה דוחה
מים;
 
 
ב)מומלץ שברשות המטייל תהיה מערכת לבוש רזרבית;   
ג)מערכת הלבוש תהיה ארוזה באריזה אטומה למים או בתרמיל מוגן מגשם;   
ד)רצוי שפרק הזמן שבין ההליכה בגשם לבין הגישה למקום מוגן, מחופה, שניתן
להחליף בו את הבגדים, לא יעלה על שעה אחת;
 
 
ה)הלינה תהיה במקום יבש ומוגן מפני גשם.   
ביקור באתרים מושלגים מותר, בהתאם להנחיית הנהלת האתר, אם האתרים
פתוחים למבקרים. בשטחים פתוחים יש לצרף מבוגר המכיר היטב את האתרים.
 
4)   
תנועה ברכב  1.2.2
 
 
כללי  א.   
הנסיעה תהיה במכונית שאושרה להובלת נוסעים על-ידי המפקח על התעבורה
וגילה אינו עולה על 10 שנים. רכב ההסעה המאורגנת יהיה מחברת המעסיקה
קצין בטיחות בתעבורה. נהג המסיע תלמידים יהיה בעל היתר להסעת ילדים
(תקנה 84 (ה) של משרד התחבורה). שעות הנהיגה והמנוחה של הנהג תהיינה
בהתאם לתקנות התעבורה התקפות של משרד התחבורה.
 
1)   
בעל חברת ההסעה יחתום על טופס בטיחות כתנאי לביצוע ההסעה בפועל.  2)   
האחראי לטיול יוודא שהנהג יודע מה נדרש ממנו, ובכלל זה נסיעה בדרכי עפר,
המתנה לפי הוראות האחראי לטיול, סידורי לינה וכלכלה והסעות לפעולות ערב,
  לילה ובוקר.
3)   
האחראי לטיול או מורה מטעמו יבדקו אם מצויים ברכב מים, אלונקה, מיקרופון
ומכשיר קשר תקינים. כמות המים ברכב ההסעה תהיה 100 ליטר לפחות.
 
4)   
לפני נסיעה ברכב יש לערוך מפקד שמי של המטיילים.  5)   
הנסיעה תהיה בישיבה בלבד. אין לטייל בתוך הרכב במהלך הנסיעה ואין להוציא
חלקי גוף או חפצים מחלונות הרכב.
 
6)   
אין להסיע תלמידים במספר גדול מזה הרשום ברשיון הרכב.  7)   
באוטובוס מותר להסיע שלושה ילדים עד גיל 14 במושב של שניים, בתנאי שכל
התלמידים יהיו במצב ישיבה ומספר הנוסעים לא יעלה על 70.
 
8)   
בכל כלי הרכב ישבו מלווים יחד עם התלמידים (בקרבת לדלתות הכניסה).  9)   
בעת הסעת תלמידים ברכב לטיול ולפעילויות במסגרת מוסד החינוך אין לאסוף
לרכב נוסעים שאינם מוכרים לאחד מהמבוגרים שבטיול.
 
10)
 
המעברים אל פתחי היציאה, בכל סוג של רכב, יהיו פנויים מציוד.  11)
 
בשעת החניית הרכב לצורך הורדת המטיילים ממנו, או לצורך הסבר, ירדו
המבוגרים ראשונים, יעמדו ליד כל פתח ויפנו את התלמידים מיד אל המדרכה או
אל מקום מבטחים אחר שמחוץ לרכב.
 
12)
 
אם משתתפות בטיול שתי מכוניות או יותר, ינחה האחראי לטיול את המורים
שבמכוניות בדבר קשר אלחוטי ומפגשים.
 
13)
 
אם אין כורח ארגוני או ביטחוני, לא רצוי לנסוע בשיירה (נסיעה בשיירה עלולה
ליצור הפרעה לתנועה ועומס על הנהגים ועל המלווים שימצאו את עצמם מוטרדים
בשאלה של שמירה על "משמעת שיירה").
 
14)
 
הנחיות להסעות בטיולים של החינוך המיוחד ושל נכים ראה בסעיף 5.1‎-25, תת
סעיף "הסעת תלמידים בחינוך המיוחד"
 
15)
 
נסיעה לטיול מאורגן ברכב פרטי של ההורים  ב.   
סעיף זה עוסק בטיול הנערך במסגרת כיתתית שבו ההסעה נעשית על ידי הורים,
  במכוניות פרטיות, כדי לחסוך כסף.
1)   
הסעה על ידי ההורים ברכב פרטי תתאפשר בתנאים האלה:
א)התיאום והאישורים נעשו כנדרש.
 
2)   
ב)כל פעילות מסוג זה מחייבת קבלת אישור ממנהל המוסד החינוכי.   
ג)כל כלי הרכב המסיעים את התלמידים יעמדו בדרישות של תקנות התעבורה
ויהיו בעלי רישוי וביטוח תקפים.
 
 
ד)הסעה בשיירה מחייבת חלוקת מלווים (רפואי וחמוש) לכל אורכה. בסוף
השיירה יהיה מלווה רפואי.
 
 
ה)חובה לקבל את הסכמת ההורים שילדם ייסע ברכב פרטי.   
ו)חובה להקפיד על כל חוקי התעבורה המחייבים כל רכב הנוסע בכבישי הארץ.   
נסיעה ברכבת  ג.   
לפני העלייה לרכבת יקפידו המלווים על המתנה מסודרת במרחק בטוח משפת
הרציף.
 
1)   
העלייה לרכבת תתנהל בצורה מסודרת, בהכוונה ובפיקוח של המלווים.
התלמידים ירוכזו במידת האפשר בקרון אחד.
 
2)   
אין להרשות עמידה או ישיבה במסדרון הכניסה של הקרון ובמעברים, וכן אין
להרשות לשוטט בקרונות ללא השגחה.
 
3)   
יש לחזור ולהזהיר, שאין לרדת מהקרונות ללא הוראה מפורשת של האחראי
לטיול.
 
4)   
אחרי הירידה מהרכבת יש לקיים מפקד כדי לוודא שלא נשארו בה תלמידים.  5)   
מבוגרים מלווים ישבו בקצות הקרונות וליד הדלתות.  6)   
נסיעה משולבת בהליכה ברגל  ד.   
באזור עירוני יקבע האחראי לטיול בכל פעם עם הנהג את המקום המדויק שבו
ימתין הרכב להמשך הנסיעה.
 
1)   
באזור הררי, מדברי או רחוק מיישוב יהיה הרכב צמוד ככל האפשר לתוואי
ההליכה של התלמידים כדי לאפשר הסעת חירום או פינוי חירום מהירים. חובה
  להיעזר במכשירי קשר ניידים.
2)   
האחראי לטיול יבטיח כי בידי הנהגים יימצאו לוח זמנים להמתנה, רשימת
נקודות מפגש עם המטיילים ורשימת זמני דילוג מנקודה לנקודה לאורך ציר
הטיול.
 
3)   
כניסה למים  1.2.3
 
 
כניסה למים בשעת טיול, לצורכי רחצה, הנאה, לימוד או שיט, או הליכה במסלול
המחייב זאת, תהיה מתוכננת על פי הנחיות האחראי ובאישורו מראש של מנהל
בית-הספר, וכן בהתאם להנחיות הבטיחות המפורטות בחוזר זה, בסעיף 5.1‎-27,
"הבטחת הבטיחות בפעילויות מים".
 
א.   
הכניסה לכל מקווה מים והרחצה בו אסורות, בין אם מקווה המים הוא ברכת דגים או
אגירה מכל סוג שהוא, תעלה פתוחה להובלת מים או להשקאה, גבי מים, נחלים או כל
מאגר מים אחר. הרחצה מותרת כמובן בחופי רחצה מוכרזים ובברכות שחייה
מאושרות.
 
ב.   
יש להזהיר את אחראי הטיול ואת התלמידים לבל יתקרבו למאגרי מים פתוחים.
הרחצה בהם טומנת בחובה סכנת מוות בטביעה והיא אסורה על-פי חוק.
 
ג.   
הכניסה למים רדודים מותרת כאשר הפעילות היא חלק ממסלול הטיול, מהלימוד
ומהחוויה, כמו הכנת ביוטופ וכדומה. בכל מקרה תינקטנה הפעולות הבאות לפני
הכניסה למים:
 
ד.   
יש לקבל אישור מראש ממנהל בית הספר.  1)   
יש לוודא שעומק המים אינו עולה על גובה הברכיים של התלמיד הנמוך בקבוצה.
2)   
יש לוודא שאין במקום סכנת טביעה או סכנה בטיחותית מכל סוג.  3)   
יש לוודא מראש אצל הרשויות המוסמכות באזור שהמים אינם מזוהמים ושאין
איסור כניסה מיוחד למקור מים זה.
 
4)   
חנייה ולינה  1.2.4
 
 
חנייה  א.   
יש לקבוע מראש מקומות מתאימים לחנייה לצורך מנוחה או אכילה.  1)   
האחראי לטיול יקבע את המקום המדויק של החנייה, ויגדיר למלווים ולתלמידים
  את תחומי שטח החנייה ואת התחום המותר לתנועה סביבו.
2)   
המטיילים לא יצאו מהתחומים שנקבעו.  3)   
יש לשמור על ניקיון המקום. את שיירי המזון ואת האשפה יש לשים בפחי האשפה
שבמקום או בשקיות הפלסטיק שבידי המטיילים.
 
4)   
צרכים ייעשו בבתי-השימוש שבמקום, ובהעדרם - במקום שיקבע האחראי לטיול.
5)   
לפני עזיבת המקום יש לוודא כי השטח נקי. במקומות שאין בהם פחי אשפה יש
לקחת את שקיות האשפה לרכב ולשימן בריכוז אשפה קרוב.
 
6)   
לינה  ב.   
הלינה תתקיים במקומות שנקבעו מראש והמצוינים באישור הביטחוני לטיול.  1)   
מקומות מומלצים ללינה  2)   
א)אכסניות נוער   
ב)בתי-ספר שדה   
ג)בנייני מוסדות חינוך   
ד)חניוני לילה מאושרים   
ה)כל אתר שאינו בתחום שמורת טבע, בתנאי שאושר ותואם כהלכה.   
לא ייקבע מקום לינה בערוץ נחל בתקופת הגשמים או סמוך למצוק בשטח גבוה או
סמוך לקיר בדופן של אפיק נחל או בקרבת כביש ראשי, תחנת דלק, מפעל
תעשייתי, מתחת לקו מתח גבוה או בחופי ים מתחת למצוקי הכורכר הצמודים
לחוף.
 
3)   
האחראי לטיול יעביר לתלמידים, עם הגיעם למקום הלינה, תדריך לבטיחות
ולהתנהגות במקום הלינה וימסור לתלמידים, לפני שיתפזרו, את סדרי הלינה ואת
לוח הזמנים לארוחה ולקימה.
 
4)   
המבוגרים מבין המלווים והמורים חייבים ללון עם המטיילים או בסמיכות
המאפשרת בקרה רצופה.
 
5)   
הלנת מטיילים במוסד החינוכי תיעשה בידיעתו ובאישורו של מנהל המוסד
החינוכי המארח. המנהל או הממונה על ידו יראו לאחראי לטיול את מקום הלינה,
  ויתדרכו אותו בדבר שירותים, מפגעים, התנהגות ונושאים דומים אחרים.
6)   
נציג המוסד החינוכי יסגור את הכיתות שאינן מיועדות למטיילים לפני הגעתם
ויהיה נוכח בעת בואם.
 
7)   
יש ליידע את תחנת המשטרה המקומים בכל מקרה של לינה בתוך מוסד חינוכי.  8)   
מיטות קומתיים במקומות לינה לתלמידים  ג.   
במסגרת טיולים, מחנות או כל פעילות אחרת התלמידים לנים באכסניות נוער,
בבתי הארחה ובמקומות שיש בהם מיטות קומתיים.
מאחר שקיימת סכנה של נפילה מגובה בזמן שינה או משחק, תותר לינה במיטת
קומתיים רק אם המיטות עונות על הדרישות הבאות לפחות:
א)המיטה מצוידת במעקה בגובה של 25 ס"מ לפחות מבסיס המיטה העליונה
ובגובה של 16 ס"מ לפחות מעל המזרן משני צדי המיטה (אם המיטה צמודה
לקיר, אפשר להסתפק במעקה בצד אחד, לפי תקן ישראלי 4007, חלק 1 וחלק 2)
1)   
ב)העלייה למיטה הגבוהה תהיה בעזרת סולם יציב ומקובע למסגרת המיטה.   
מנהל המוסד החינוכי או המסגרת החינוכית יוודא עם מקום הלינה שנקבע אם
יש, בו מיטות קומתיים, ואם יש עליו לוודא שהותקנו בהן מעקים כנדרש.
 
2)   
הבערת אש ומניעת דלקות  1.2.5
 
 
אם יש בשטח מקום שיועד להבערת אש, יש להשתמש בו.  א.   
אם אין מקום מוסדר להבערת אש, יש לבחור מקום פנוי מחומרים בעירים (כגון עשב,
פסולת, נייר) ומוגן מרוח, וכן יש להרחיק את האש מגרוטאות ומחומרים דליקים
(קרשים, בדים, צמיגים וכיו"ב)..
 
ב.   
אין להבעיר אש, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים למניעת התפשטותה, כגון ניקוי השטח
והכנת מטפה, מטאטא כיבוי ומים או חול לכיבוי האש.
 
ג.   
יש להיזהר מפני סכנת התלקחות בגדים ושערות.
 
ד.   
 
אסור להשליך דלקים, חומרי פלסטיק וחפצים מתפוצצים למדורה, כגון מכלי תרסיס.  ה.   
האחראי לטיול לא יעזוב את השטח, עד שיוודא כי האש כבתה לחלוטין.  ו.   
אסור להדליק מדורות בקרבת מבנים, מכלי גז או דלק וכיו"ב.  ז.   
במקרה של דלקה בחצר או בשדה יש לנקוט צעדים אלו:  ח.   
אם השרפה קטנה, על המלווים לנסות לכבותה בכל אמצעי אפשרי, כגון חול, מים,
שמיכה, מטפה כיבוי או כל אמצעי זמין אחר.
 
1)   
אם אי אפשר להשתלט על הדלקה, יש להתרחק מיד ולהזעיק מיד את שירותי
הכבאות.
 
2)   
הובלת מכלי גז למחנאות והשימוש בהם  1.2.6
 
 
כללי  א.   
ככלל יש להימנע משימוש במכלי גז למחנאות (בגזיות) בטיולים של בתי הספר
לצורך בישולים וחימום מים. עדיף להשתמש בגז מרכזי.
 
1)   
המשקל המרבי של המכלים למחנאות יהיה 5 ק"ג.  2)   
מותר להשתמש במכלים למחנאות (בגזיות) אך ורק מהדגם המתנתק מהמכשיר,
כלומר הדגם המאפשר הפרדה בין המכל לבין מכשיר הבעירה בלי ששארית הגז
תשתחרר באופן חופשי לאוויר.
 
3)   
אם יש צורך להשתמש במכלים למחנאות, יש לוודא שהם תקינים על פי הוראות
השימוש של חברת הגז.
 
4)   
האחראי על הטיול יוודא שתלמידים מתחת לכיתה ט' היוצאים לטיול לא ייקחו
אתם בתרמילים מכלי גז פרטיים לשימוש עצמי.
 
5)   
את המכל למחנאות יישאו מדריכים בלבד, מכיתה ט' ומעלה. בזמן נשיאת המכל
למחנאות בתוך תרמיל הוא יהיה מופרד ממכשיר הבעירה.
 
6)   
הובלת המכלים למחנאות (גזיות ומכלי גז מרכזי)  ב.   
הובלת מכלי הגזיות למחנאות תיעשה בארגז סגור ממתכת/מרשת קשיחה, כדי
  שהמכלים לא יעופו בעת שרפה ויהיו מוגנים מפני פגיעה.
1)   
הארגז ובו מכלי הגזיות יונח או על גג הרכב המוביל או בתא מטען המיועד לציוד
כלשהו. בתוך הארגז לא תהיה יותר מכמות מצטברת של 30 ק"ג גז, ובתוך הרכב
לא יהיה יותר מארגז אחד.
 
2)   
מכלי גזיות שיש בהם שסתום ביטחון יש להוביל רק במאונך, כלומר עומדים,
ובשום אופן לא בשכיבה.
 
3)   
מכלי גז מרכזי יוסעו ברכב נפרד, המיועד להובלת ציוד ואשר אינו מסיע נוסעים.  4)   
הפעלת מכלי הגז למחנאות  ג.   
הפעלת מכלי הגז למחנאות תיעשה על-ידי המדריך או על ידי אחראי הטיול בלבד,
בהתאם להוראות היצרן.
 
1)   
אם יש בשטח מקום שיועד להבערת אש, יש להשתמש בו.  2)   
המקום שבו יופעלו מכלי הגז למחנאות יהיה נקי מחומרים בעירים (כגון עשב,
פסולת נייר וחומרים דליקים), ויינקטו בו כל האמצעים למניעת שרפה, ובכלל זה
הכנת אמצעי כיבוי וניקוי השטח.
 
3)   
המקום יהיה מוגן מרוח.  4)   
המקום יהיה מרוחק ממקורות חום ודלקה כדי למנוע התפוצצות.  5)   
הצבת מכלי המחנאות  ד.   
מכלי המחנאות יוצבו בצורה יציבה, על משטח נקי וישר, כדי למנוע את
התהפכותם.
 
1)   
יש לדאוג שהכלי שיונח על המכל יתאים לגודל המשטח הנושא. אין להשתמש
בכלים רחבים מדיי, מחשש להתהפכותם.
 
2)   
לאחר הכיבוי יש להשאיר את מכל הגז למחנאות באוויר החופשי, לקירור הראש.
יש להפריד בין המכל לראש.
 
3)   
יש להרחיק מכל דלק מנקודת הבעירה למקום בטוח.  4)   
מכל גז למחנאות לא תקין  ה.   
מכל לא תקין אסור בשימוש. יש להפריד בין הראש למכל ולהרחיקו מהתלמידים.
1)   
 יש לסמן מכל לא תקין במילים "מכל גז לא תקין - לא בשימוש!". 2)   
שימוש במבערי גז חד-קני ודו-קני (כלבי גז)
הוראות לאופן השימוש במבערי גז (כלבי גז) ראה בסעיף 5.1‎-32 של חוזר זה, "הבטחת
הבטיחות בקייטנות ובמחנות קיץ", תת סעיף .4.29
 
ו.   
 
טיולים בתנאי מזג אוויר קשים  1.3
הגדרות  1.3.1
 
 
שרב: יום שבו הטמפרטורה גבוהה ב-7 מעלות צלסיוס מממוצע הטמפרטורה בשבוע
שלפניו (בחורף יום שרב הוא יום שבו הטמפרטורה היא כ-25 מעלות צלסיוס).
 
א.   
עומס חום: מדד המגדיר את תנאי האקלים והנגזר מהטמפרטורה ומהלחות בו-זמנית
(עומס חום הוא מדד שאפשר להשתמש בו רק כאשר טמפרטורת הסביבה היא מעל 22
מעלות צלסיוס).
 
ב.   
פגיעת חום: מכלול של מצבים, מתשישות ועד מכת חום, הנגרמים עקב מאמץ גופני
שאינו מותאם ליכולת. שכיחה בתנאי אקלים חם.
 
ג.   
התייבשות: הפרה במאזן הנוזלים בגוף בעקבות איבוד נוזלים רב (הזעה) שאינו
מפוצה על ידי שתייה נאותה. שכיחה במצבים של מאמץ גופני באקלים חם.
 
ד.   
טיולים בחודשי הקיץ (אפריל-אוקטובר)  1.3.2
 
 
הודיע החזאי בערב לפני הטיול שיהיו תנאי מזג אוויר קשים מהרגיל (עומס חום כבד)
באזור יעד הטיול, אין לבצע טיולי שטח שנדרש בהם מאמץ גופני. במקרה זה יידחה
הטיול או יותאם למצב שנוצר.
 
א.   
בתנאי מזג אוויר קשים אפשר לתכנן ביקורים במפעלים, במוסדות, במוזיאונים או
באתרים מוצלים.
 
ב.   
אם הודיעו על עומס חום כבד שישרור במשך היממה, ללא הגבלת שעות, יש לרכז את
ההליכה בשעות הבוקר (עד השעה 9) ובשעות אחר הצהריים (מהשעה 16). בין השעות
האלה יימצאו המטיילים במקומות מוצלים, בנסיעה או בביקור באתר, ויימנעו ממאמץ
גופני.
 
ג.   
את עומס החום ניתן לגזור מהטמפרטורה ומהלחות בהתאם לעקומה שלהלן:  ד.   
טיולים בחודשי החורף (נובמבר-מרס)  1.3.3
 
 
בחודשי החורף השילוב של טמפרטורה נמוכה ורוח הוא גורם המוגדר כעוצמת קור.
עוצמת הקור מוחמרת כאשר יורד גשם.
 
א.   
תנאי אקלים קשים בחורף משמעותם טמפרטורה נמוכה, רוח וגשם. במקרה זה אין
לבצע טיולים בשטח (יש להביא בחשבון גם את סכנת השיטפונות).
 
ב.   
 הודיע החזאי על טמפרטורות נמוכות לעונה, יבוטל הטיול או יותאם למצב שנוצר. ג.   
יש להקפיד שבתקופת החורף ילבשו הילדים לבוש מתאים, רב שכבתי ומבודד, וכן
שיהיו מצוידים בנעליים מתאימות ובמעיל חיצוני המגן מפני רטיבות.
 
ד.   
מידע על תחזית מזג האוויר אפשר לקבל בשירות המטאורולוגי או במהדורות החדשות.  1.3.4
 
 
בערב היציאה לטיול ובמהלך הטיול יש להאזין לתחזית מזג האוויר המשודרת במהדורות
החדשות.
 
1.3.5
 
 
 
הנחיות בריאות ועזרה ראשונה  1.4
כללי  1.4.1
 
 
בטיולים באזורים מדבריים יש לוודא שיש בידי כל מטייל כמות מים מספקת ושמכלי
המים של המכונית מלאים ב-150 ליטר מים או במכלי מים שווי כמות.
 
א.   
האחראי לטיול ידאג שתיקי העזרה הראשונה המיועדים לטיול ייבדקו על-ידי אחות
בית-הספר או על ידי החובש המלווה. הבודקים יאשרו את שלמות תוכנו של התיק או
יציינו מה חסר בו. האחראי לטיול ידאג למילוי החסר.
 
ב.   
המלווים הרפואיים יבדקו לפני היציאה לטיול את תרמיל העזרה הראשונה שנמסר
להם.
 
ג.   
במשך כל הטיול יהיה תיק העזרה הראשונה צמוד למלווים הרפואיים.  ד.   
בטיול רגלי אין חובה לשאת אלונקה. חובה שתימצא אלונקה ברכב הפינוי שבקרבת
המסלול (בנקודת היציאה או הסיום או בכל נקודה אחרת הקרובה למסלול).
 
ה.   
מקום רכב הפינוי יהיה ידוע לאחראי הטיול ולמדריך.  ו.   
רק רופא או חובש קרבי מוסמכים לתת אינפוזיה.  ז.   
שתייה  1.4.2
 
 
בתנאי מאמץ ובימים חמים אין להסתמך על הצמא כשלעצמו, מכיוון שאין הוא משקף
במדויק את האיזון ב"משק המים" של המטייל. מן הראוי אפוא, כי האחראי לטיול
  ימריץ את המטיילים לשתות, גם אם אינם חשים בצמא.
א.   
כמות השתייה הדרושה בקיץ (מ-1 באפריל ועד 1 בנובמבר) היא:  ב.   
1) לגיל 10‎-6:  1/2 ליטר לשעת הליכה ו- 1/4 ליטר לשעת נסיעה     
2) לגיל 17‎-11: ליטר לשעת הליכה ו- 2/3 ליטר לשעת נסיעה.     
חישוב הכמויות האלה כולל את השתייה טרם היציאה לטיול ועם החזרה ממנו.   
כמות השתייה בחורף היא מחצית כמות השתייה בקיץ, פרט לאזורים מדבריים, שבהם
כמות השתייה היא כמו בקיץ.
 
ג.   
בטיול ברגל, באזורים שאין בהם מקורות מים, תוכפל כמות המים שבידי התלמידים.  ד.   
יש לעודד את המטיילים לשתות על-ידי הסברה חוזרת ונשנית על חשיבות השתייה.
רצוי לספק לתלמידים משקה צונן בכמות בלתי מוגבלת.
 
ה.   
יש להבטיח מראש, כי תימצא אצל המטיילים כמות מים מספקת ובכל מקרה לפחות
כמויות אלו:
 
ו.   
1) בכל רכב יימצאו 150 ליטר מי-שתייה ליום לפחות, במכל שברכב או במכלים
נישאים.
 
   
כל תלמיד יהיה מצויד במימייה אחת, או במכל מים המכיל ליטר אחד לפחות.
2) מומלץ להשתמש בבקבוקים ריקים של משקה קל.
 
   
3) באזורים שחונים או במסע הנמשך שעתיים ומעלה יהיה כל תלמיד מצויד
במימיות או במכלים שבהם לפחות שני ליטרים מים.
 
   
יש לוודא מראש, כי המים נלקחים מברזים המיועדים לשתייה. במקרה של ספק יש
להרתיח את המים.
 
ז.   
אסור בהחלט לשתות מים מברזים בשדות ומברזים לכיבוי אש, מבורות, ממי מעיינות,
מערוצי נחלים או ממקורות מים טבעיים או מלאכותיים שלא אושרו על ידי משרד
הבריאות, מחשש לזיהום, וכן אסור לרחוץ את איברי הגוף בהם.
 
ח.   
אפשר לשתות ממקורות שידוע בוודאות שאין בהם זיהום (על פי שילוט או על פי תדרוך
של אדם אחראי).
 
ט.   
מקורות מים טבעיים או מלאכותיים, מעיינות ונחלים עלולים להיות מזוהמים גם
במצבים שבהם המים זורמים ונראים צלולים. על מנהל בית הספר ועל האחראי לטיול
  לוודא אצל הסמכות האחראית בשטח את תקינותם.
י.   
רצוי שתינתן אפשרות למלא את כלי המים פעם ב-4 שעות לפחות. מכל המים של הרכב
ישמש מקור חלופי.
 
יא.   
סניטאציה  1.4.3
 
 
בכל חנייה ייקבע מקום לשירותים, לבנים ולבנות בנפרד.  א.   
הפרשות בשדה יש לכסות מיד בעפר, כדי למנוע משיכת זבובים העלולים להפיץ
מחלות.
 
ב.   
יש לרחוץ ידיים לאחר עשיית צרכים.  ג.   
הגנה מקרינת השמש  1.4.4
 
 
להגנה מקרינת השמש יש לחבוש כובע וללבוש בגדים קלים המכסים גם הזרועות ואת
הרגליים, נוסף לגוף.
 
א.   
כמו כן יש להשתמש במשחות הגנה נגד קרינה במקדם S.P.F 15. לפחות.  ב.   
מומלץ להרכיב משקפי שמש, במיוחד בין השעות 16‎-10.  ג.   
הגנה מעקיצות ומפציעות
יש לנעול נעליים גבוהות לפחות עד הקרסול, להגנה מפני עקיצות ופציעות. בהליכה במים יש
לנעול נעליים או סנדלים סגורים.
 
1.4.5
 
 
 
סדרי הטיפול בנפגעים בטיול
 
1.5
במקרה של פציעה קלה יטפלו בילד הנפגע מגיש העזרה הראשונה או החובש או הרופא
(במקרה שנדרשת נוכחות רופא במהלך הטיול) או אחד המורים המוסמכים להגיש עזרה
ראשונה.  
1.5.1
 
 
הוחלט לשלוח את הילד לביתו - ייעשה הדבר רק בליווי ולאחר בירור מראש שיש מי שיקבלו
בביתו. לא נמצא איש בבית - יש להשאיר הודעה על דלת ביתו של הילד ולציין את מקום
הימצאו (אצל שכנים, קרובי משפחה, חברים, במוסד החינוך וכד').
 
1.5.2
 
 
נראה כי דרוש טיפול רפואי נוסף - יועבר הילד הנפגע במהירות האפשרית למוסד הרפואי
הקרוב או לתחנת מגן דוד אדום או לחדר מיון בבית חולים או לכל מרפאה אחרת - הכול
בהתאם לחומרה ולאופי של הפגיעה. יש להימנע מפינוי בלתי מקצועי של נפגע שיש חשש
  שהוא נפגע בעמוד השדרה או באגן.
1.5.3
 
 
ילד המועבר לטיפול רפואי ילווה על-ידי בעל תפקיד של המוסד החינוכי שימתין לו במקום
עד גמר הטיפול. המלווה יברר במקום את מצבו של הילד, וידווח על כך מיד לאחראי לטיול.
האחראי לטיול יעדכן את מנהל המוסד החינוכי, והמנהל יודיע על כך להורים.
 
1.5.4
 
 
הוחלט להחזיר את הילד הנפגע מן המוסד הרפואי למוסד החינוכי - יעשה זאת המלווה.
הוחלט לשלחו לביתו - ילווהו המלווה עד לביתו, וימסור אותו לידי הוריו. בכל מקרה אין
להשאיר את הילד לבד, ללא מלווה.
 
1.5.5
 
 
במקרה שילד נפגע בראש או מאבד את הכרתו או נפגע בצורה קשה או נפגע באיבר פנימי
באופן שלא ניתן להבחין במידת הנזק, יועבר הילד מיד לבית החולים הקרוב.
 
1.5.6
 
 
הוחלט לאשפז את הילד בבית חולים, ילווהו המלווה לבית החולים, ובמקביל יודיע המנהל
על כך להוריו. המלווה יישאר במקום עד שיגיע אחד ההורים.
 
1.5.7
 
 
החליט המלווה הרפואי שאין להזיז ולטלטל את הנפגע או שמצבו קריטי, יש לפנות לחדר
מצב כדי שישלח יחידת חילוץ או יזעיק מסוק פינוי.
 
1.5.8
 
 
בכל מקרה של ספק יש להסתייע בשירותי חדר המצב.  1.5.9
 
 
חובה לדווח לחדר מצב טיולים על כל מקרה של פציעת תלמיד או היפגעותו בטיול, או על כל
פינוי מסיבה רפואית.
 
1.5.10
 
2. הנחיות בטיחות ליציאת משלחות לחו"ל
 
פעולות מכינות  2.1
משלחת שקיבלה את חסות משרד החינוך, ואושרה ביטחונית על פי חוזר המנהל הכללי בנוהל
אבטחת משלחות היוצאות לחו"ל, צריכה לנהוג על פי ההנחיות הכלליות האלה:
 
 
על ראש המשלחת להכיר את התכנית ואת הפעילות בחו"ל ולבדוק מה הן הוראות הבטיחות
הרלוונטיות לפעילות זו בהתאם לארץ היעד ובמסגרת ההוראות הכלליות של משרד החינוך
המופיעות בחוזר המנכ"ל.
 
2.1.1
 
 
ביציאה לחו"ל יינתן מראש תדרוך בטיחותי. אם אין הוראות מוגדרות לפעילות האמורה
  להתבצע בחו"ל יש לפנות אל מחלקת הבטיחות במשרד החינוך ולבקש הוראות והנחיות.
2.1.2
 
 
ראש המשלחת יבחן כל פעילות המוצעת מבחינת סיכוני הבטיחות והביטחון וינחה את
התלמידים באשר לסיכונים ולהתנהגות המתאימה.
 
2.1.3
 
 
 
בטיחות בארץ היעד  2.2
עם ההגעה אל המדינה המארחת והשהות בבתי המלון, באכסניות וכד' על אחראי המשלחת
לוודא מה הם סידורי הבטיחות במקום המגורים. בין היתר ייבדקו הנושאים האלה:
 
2.2.1
 
 
הימצאות יציאות חירום והדרך הקצרה אליהן  א.   
פתחי יציאת החירום ואופן פתיחתם  ב.   
מפתחות לפתחי חירום נעולים  ג.   
שימוש בחלונות כפתחי מילוט בשעת הצורך.  ד.   
יש להקפיד על שמירת קשר עם המארחים בכל יציאה לפעילות ולדווח על כל שינוי בתכנית.  2.2.2
 
 
מומלץ לאכול במקומות מסודרים ונקיים ולהקפיד על שתייה בכמות מספקת.  2.2.3
 
 
יש לשמור על קשר עם בית הספר, ורצוי גם עם ההורים, לפחות פעם בשבוע. חובה לצאת עם
פלאפון סלולארי ולהשאיר את מספרו בארץ.
 
2.2.4
 
 
שירותים רפואיים  2.2.5
 
 
ככלל יהיו השירותים הרפואיים מושתתים על הרפואה המקומית.  א.   
לפני היציאה יפעל ראש המשלחת באופן הזה:  ב.   
יקבל אישורים רפואיים מהורי התלמידים;  1)   
ידאג לביטוח רפואי לכל חבר במשלחת;  2)   
יקבל מהמארחים את מספרי הטלפון ואת הכתובות של המרפאות ושל בתי
החולים באזור הפעילות ואת דרכי ההתקשרות עם כוחות ההצלה השונים.
 
3)   
רצוי כי בין מלווי המשלחת יהיו בוגרי קורס עזרה ראשונה (במשלחות בנות 4
אוטובוסים ומעלה מומלץ לצאת עם רופא).
 
ג.   
היפרדות יחיד ממשלחת  2.2.6
 
 
האחריות הביטחונית והבטיחותית על היחיד הנפרד מקבוצתו חלה על ראש המשלחת
  בלבד.
א.   
בכל מקרה על ראש המשלחת לפעול על פי הכללים האלה:  ב.   
היחיד ילווה על ידי מורה/הורה ישראלי.  1)   
תיקבע נקודת חבירה מסודרת.  2)   
מומלץ כי המלווה יצויד בטלפון נייד.  3)   
יועבר למלווה מספר הטלפון של קב"ט השגרירות הקרובה;  4)   
המלווה ידע את שם המלון שבו תשהה הקבוצה בלילה, את כתובתו ואת מספר
הטלפון שלו.
 
5)   
פיזור המשלחת לזמן חופשי  2.2.7
 
 
אפשר לפזר את המשלחת לזמן חופשי רק במקומות המותרים לכך ובאחריות ראש
המשלחת בלבד.
 
א.   
לפני פיזור המשלחת יתדרך אותה ראש המשלחת בנושאים האלה:  ב.   
שעת המפגש  1)   
נקודת המפגש  2)   
אופן ההליכה (בזוגות לפחות)  3)   
סימני זיהוי של המאבטחים (אם יש)  4)   
תיחום האזור המותר לפיזור  5)   
כייסים  6)   
קריאה לעזרה במקרה של בעיות (צעקות או סימנים מוסכמים)  7)   
מספר הטלפון של קב"ט השגרירות הקרובה.  8)   
איסור הביקור בדיסקוטקים ובבתי קזינו  2.2.8
 
 
מסיבות חינוכיות, אבטחתיות ובטיחותיות דיסקוטקים, פאבים ובתי קזינו הם "מחוץ
לתחום" עבור משתתפי המשלחת. איסור זה תקף גם לגבי בתי קזינו ודיסקוטקים הנמצאים
במלון שבו המשלחת לנה.  
 
שעות מנוחה של נהגי האוטובוס  2.2.9
 
 
 יש להקפיד כי נהג האוטובוס יהיה משוחרר מפעילות לפחות 8 שעות לצורך מנוחה.  
סיורים בשעת לילה  2.2.10
 
ככלל לאחר רדת החשכה לא מאושרים סיורים במקומות לא מוארים (כדוגמת בתי קברות
ויערות).
 
 
בטיחות בדרכים  2.2.11
 
בנסיעה ובתנועה רגלית יש להקפיד על כל כללי הבטיחות והזהירות בדרכים הנהוגות
בישראל ובמדינה המארחת.
 
א)   
ההנחיות המתייחסות לטיולים במוסדות חינוך תקפות גם לגבי הפעילויות של משלחות
בחו"ל.
 
ב)   
ראש המשלחת יבדוק אם קיימות הנחיות ספציפיות לארץ שבה הביקור מתקיים ויחיל
הנחיות אלו על חברי המשלחת.
 
ג)   
 
החזרה לישראל  2.3
בחזרה לארץ יש להקפיד כי התלמידים המלווים לא יביאו אתם חיות, צמחים, פקעות, פרות
וכד', על פי הנחיית החוק הקובעת שאסור להכניס את המוצרים האלה לארץ.
 
2.3.1
 
 
התנועה ופיזור חברי המשלחת יהיו בכפיפות למפורט בהנחיות המתייחסות לטיולים
במערכת החינוך.
 
2.3.2
 
 
3. טיפוס על מצוקים וגלישה מהם
 
כללי  3.1
ההוראות מיועדות למדריכים בתחום הטיפוס והגלישה שהוסמכו לכך על ידי מוסד שמשרד
הספורט הסמיך ואישר.
 
 
 
רקע  3.2
פעילויות הטיפוס והגלישה הן אתגר ואמצעי להתגברות על מכשולי גובה ועומק במקומות
שאין בהם בדרך כלל כל אפשרות אחרת למעבר חוץ משימוש בחבל/כבל מתכת, באתרים
המיועדים לפעילות זו.
 
3.2.1
 
 
פעילויות אתגר אלו ניתנות לביצוע בכל תוואי שטח אנכי ובכל עונות השנה, במגבלות
המפורטות להלן, אך יחד עם זאת הן בעלות מרכיב סיכון גבוה הבא לידי ביטוי בשתי נקודות
תורפה מרכזיות:
 
3.2.2
 
 
אפשרות לכשל מקצועי: נדרשת רמה גבוהה של מיומנות וכישורים מקצועיים.  א.   
אפשרות לכשל טכני: קיימת תלות גבוהה בין כשירות הציוד ושמישותו לבין רמת
הבטיחות.
 
ב.   
יחד עם זאת, עבודה מקצועית ושימוש בציוד תקין ובדוק הם מענה הולם לנקודות התורפה
האלה. לפיכך על כל מדריך טיפוס וגלישה לנהוג באחריות ובמקצועיות ולשמש דוגמה
חיובית לחניכיו.
 
 
 
סמכויות  3.3
בית-הספר למאמנים ולמדריכים במכון וינגייט, באמצעות הוועדה המקצועית לטיפוס
ולגלישה, או כל מוסד אחר שיאושר על ידי משרד הספורט, הוא הסמכות המקצועית
להכשרה בטיפוס ובגלישה ולהסמכת מדריכים ומדריכים בכירים.
 
3.3.1
 
 
פעילויות מכל סוג של טיפוס וגלישה מחייבות את אישור ההורים. רשאים להשתתף בפעילות
של גלישת מצוקים וטיפוס חניכים מכיתה ד' ומעלה. חציית נחל מצוקי לאורך מותרת מכיתה
ז' ומעלה. תלמידי כיתות א'-ג' המעוניינים להתנסות בפעילויות של טיפוס וגלישה יידרשו
לקבל אישור מראש ובכתב מהממונה על הבטיחות במשרד הראשי.
 
3.3.2
 
 
 
סוגי ההסמכה למדריכים  3.4
מדריך גלישה: עליו להיות מוסמך לשלח, לא כולל בניית מערכת של "גלישה זוויתית".  3.4.1
 
 
מדריך גלישה זוויתית: עליו להיות מוסמך לשלח, כולל בניית מערכת של "גלישה
זוויתית".
 
3.4.2
 
 
מדריך גלישה בכיר: עליו להיות מוסמך להכשיר מדריכי גלישה ומוסמך לשלח, כולל
בניית מערכת של "גלישה זוויתית".
 
3.4.3
 
 
מדריך טיפוס: עליו להיות מוסמך להדריך טיפוס ומוסמך לשלח, לא כולל בניית מערכת
של גלישה זוויתית.
 
3.4.4
 
 
מדריך טיפוס בכיר: עליו להיות מוסמך ללמד בקורס מדריכי-טיפוס.  3.4.5
 
 
מודגש בזאת לכל המדריכים המוסמכים באשר הם: אבטוח בשיטה ה-TOP-ROPE איננו
משמש להדרכת טיפוס בלבד, אך רשאי לבצעו רק מי שהוסמך לכך בקורס הטיפוס או
הגלישה שביצע באמצעות מכון וינגייט או כל מוסד אחר שאושר לכך על ידי משרד הספורט.
 
3.4.6
 
 
   
הגדרות  3.5
טיפוס: ענף ספורט הכולל עלייה בעזרת חבל על מבנה טופוגראפי או הנדסי תלול למטרות
נופש ואתגר.
 
3.5.1
 
 
גלישה (מצוקים): ענף ספורט הכולל ירידה בעזרת חבל ממבנה טופוגרפי או הנדסי תלול
למטרות נופש ואתגר.
 
3.5.2
 
 
גלישה זוויתית: כינוי לגלישה אתגרית שבה קצות החבלים או כבל המתכת מעוגנים רחוק
מתחתית המצוק, הבניין או הפיגום שגולשים מהם (הגלישה היא לשטח מוצק בלבד).
 
3.5.3
 
 
פיוז החלקה ב"גלישה זוויתית": כינוי לקשר חיכוך או לאמצעי מתכת (כגון
Rescucender וכד') שתפקידו לתת אומדן למאמץ המופעל על החבל בזמן משיכתו או
מתיחתו.
 
3.5.4
 
 
משטח עבודה: המשטח שמתבצעות עליו הפעולות לפני שפת המצוק, הפיגום או הבניין וכד'.
3.5.5
 
 
שפת מצוק: קצה משטח העבודה, בדרך כלל הקצה העליון של המצוק.  3.5.6
 
 
טווח סכנה: בראש המצוק: המרחק שממנו ועד לשפת המצוק השהייה ללא אבטוח מסכנת
את הנמצאים בו. בתחתית המצוק: הטווח החשוף לנפילת עצמים קשים העלולים לפגוע
בשוהים שם.
 
3.5.7
 
 
עיגון: אמצעי שמחוברים אליו חבל, רצועה או טבעת, שנועדו לשאת את משקל המטפס או
הגולש ולספוג את כל נפילותיו ומעידותיו.
 
3.5.8
 
 
עיגון של 100%: מצב של שיקול דעת מקצועי שבו אין למדריך הראשי או לעוזריו כל ספק
לגבי יכולתו של עיגון לשאת פעולת טיפוס או גלישה פרטנית.
 
3.5.9
 
 
פיגום: מתקן זמני מעל הקרקע, לרבות חצובה, המצוי מעל מבנה או מחובר אליו ואשר ממנו
מתבצעות פעולות גלישה או שמחזיקים עליו חומר או ציוד.
 
3.5.10
 
נקודת שיא: חוליה במערכת הטיפוס או הגלישה שאם תיכשל תגרום לכשל של המערכת
כולה (נקודה קריטית).
 
3.5.11
 
מדריך ראשי בפעילות: המדריך האחראי לפעילות הטיפוס/הגלישה, בעל הסמכה, אשר
מונה מטעם "הגוף המבצע" (חברה מסחרית, עצמאי וכד') לשמש מדריך ראשי.
 
3.5.12
 
נחל מצוקי: נחל שיש באפיקו צוקים.  3.5.13
 
TOP-ROPE: שיטת אבטוח המתבצעת באופן שהמאבטח נמצא בתחתית
המצוק/הבניין/הפיגום וחבל האבטוח עובר דרך עגינת שינוי-כיוון הנמצאת מעל לטווח
הטיפוס והירידה.
 
3.5.14
 
קיר טיפוס מלאכותי: מתקן ספורט שהוא מבנה הנדסי תלול אשר בהתאם להגדרת היצרן
או הבונה אותו משמש לטיפוס.
 
3.5.15
 
מפעיל קיר טיפוס מלאכותי: כל מי שהוסמך לאבטח את המטפסים ולהשגיח על בטיחות
הפעילות בקירות טיפוס מלאכותיים.
 
3.5.16
 
מדריך רפטינג: כל מי שברשותו תעודה תקפה שכותרתה "מדריך רפטינג" אשר ניתנה לו
על ידי בית הספר למאמנים ולמדריכים במכון וינגייט או על ידי כל מוסד אחר שיאושר לכך
על ידי משרד הספורט. מדריך רפטינג הוא בעל הסמכות היחיד המיומן לטפל במצבי חירום
בנחלים ובנהרות זורמים.
 
3.5.17
 
             
הוראות בטיחות למדריך  3.6
כללי  3.6.1
 
 
יציאה אל מחוץ לבית-הספר למטרת טיפוס או גלישה מוגדרת כ"פעילות
חוץ-בית-ספרית", ולכן יש לנהוג בעניינה על-פי ההוראות בחוזר זה המתייחסות
לבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה; זאת למעט פעילות טיפוס וגלישה
הנעשית בשטח בית-הספר, שבה יש לנהוג על-פי ההנחיות הרשמיות של מנהל בית
הספר.
 
א.   
פעילויות טיפוס או גלישה תתבצענה אך ורק כאשר נוכח במקום הפעילות חובש מוסמך
ואתו ערכת חובש מלאה.
 
ב.   
פעילויות טיפוס או גלישה תתבצענה אך ורק באמצעות ציוד בעל תו-תקן אירופי או
אמריקאי מוכר (כגון
CEN - קטגוריית mountaineering, 13039‎-12270 וכד'),
המתייחס לציוד הטיפוס, הגלישה והשילוח או ההרמה, ובהתאם להוראות השימוש
והתחזוקה של יצרני הציוד.
 
ג.   
ההסמכה להדרכת טיפוס או גלישה ניתנת על ידי מכון וינגייט או מטעם כל מוסד אחר
  שיאושר על ידי משרד להסמכה להדרכה בטיפוס ובגלישה.
ד.   
אישורי שימוש בקירות טיפוס מלאכותיים, בפיגומים ובכבלי מתכת  ה.   
קירות טיפוס מלאכותיים  1)   
א)הרכבת קיר טיפוס מלאכותי ותחזוקתו ייעשו בהתאם לאישורו ולהנחיותיו של
"מהנדס אזרחי". אישור המהנדס יינתן בכתב ובהתאם לאופן השימוש בקיר
הטיפוס כפי שמבקש האישור הגדירו.
 
 
ב)יש לסמן סימון ברור על קיר הטיפוס המוכיח שהקיר נבדק על ידי מהנדס
ונמצא מתאים; עובדת קיום הבדיקה וצורת הסימון יצוינו באישור שייתן המהנדס
האזרחי הבודק.
 
 
ג)בקירות טיפוס קבועים יש לרענן את אישור המהנדס האזרחי ואת תוקף
הנחיותיו פעם ב-14 חודשים.
 
 
ד)בקירות טיפוס ניידים ההרכבה והפירוק מותרות רק למי שהוסמך לכך בכתב
על ידי מהנדס אזרחי, ויש לרענן הסמכה זו פעם ב-14 חודשים.
 
 
פיגומים (לרבות חצובות) וכבלי מתכת  2)   
א)ההרכבה, התחזוקה ואופן השימוש בפיגום ובכבל מתכת ייעשו בהתאם
לאישורו והנחיותיו של "בודק מוסמך למכונות הרמה" שאושר על-ידי מפקח
העבודה הראשי במשרד העבודה והרווחה.
 
 
ב)אישור הבודק ייעשה בכתב ובהתאם לאופן השימוש בפיגום ובכבל המתכת כפי
שמבקש האישור הגדירו (גלישה, גלישה זוויתית וכד').
 
 
ג)יש לסמן סימון ברור על חלקי הפיגום המוכיח שהקיר נבדק על ידי מהנדס
ונמצא מתאים. עובדת קיום הבדיקה וצורת הסימון יצוינו באישור שייתן המהנדס
הבודק.
 
 
ד)יש לרענן את אישור הבודק המוסמך ואת תוקף הנחיותיו פעם ב-14 חודשים.   
מצבים שאין לבצע בהם פעילויות טיפוס וגלישה:  ו.   
1) כשיורד גשם כבד או ברד;     
 2) כאשר צפוי שיטפון;    
3) בתנאים של חום כבד;     
4) בחשכה.     
בכל פעילות יהיו נוכחים לפחות 2 מדריכי טיפוס או גלישה , ובכל מקרה יוגדר אחד
מהם כמדריך הראשי. יחד עם זאת אפשר לחרוג מהוראה זו במקרים האלה:
 
ז.   
1) בפעילות גלישה אפשר להציב מדריך אחד בשטח רק במצב שבו הקבוצה
המודרכת מונה 10 חניכים לכל היותר, למעט במעבר נחל מצוקי לאורך.
 
   
2) בפעילות טיפוס אפשר להציב מדריך אחד בשטח רק במצב שבו הקבוצה
המודרכת מונה 7 חניכים לכל היותר.
 
   
כל המדריכים חייבים ללבוש רתמה במהלך פעילותם והדרכותיהם, למעט במצב שבו
הם נוכחים בשטח שלא לצורך הדרכה או אחריות על פעילות.
 
ח.   
יש לבדוק את הציוד ואת תקינותו לפני כל פעילות. על המדריכים לוודא שהם יודעים
להשתמש היטב בציוד העומד לרשותם בכל פעילות.
 
ט.   
יש לוודא כי בכל נקודות השילוח אורך החבל המשמש לאבטוח המשלחים אינו עולה
על המרחק בין העיגון לשפת המצוק/הבניין/הפיגום.
 
י.   
יש להגן על חבלים ועל רצועות העוברים על פינות חדות בעזרת אמצעים מקטיני חיכוך.
יא.   
אסור להכריח חניך לבצע פעולת טיפוס או גלישה כלשהי.  יב.   
יש לוודא שהחניכים שאינם משתתפים בפעילות יהיו בהשגחת מבוגר וינוחו באזור
מוצל המרוחק מהפעילות עצמה.
 
יג.   
לפני תחילת הפעילות יש לתדרך את החניכים בנושאים האלה:  יד.   
1) מטרת הפעילות     
2) החובה להישמע להוראות המדריכים ולפעול בהתאם להנחיותיהם     
3) הוראות הבטיחות הכלליות המפורטות להלן ובמידת הצורך גם הוראות בטיחות
  פרטניות לכל פעילות טיפוס או גלישה.
   
הוראות בטיחות כלליות שיש לקרוא לחניכים:  טו.   
1) אין להתקרב אל שפת המצוק/הבניין/הפיגום מעבר למרחק ביטחון של כמטר וחצי
ללא אבטוח.
 
   
2) חובה על כל הנמצא על המצוק או על הבניין או בטווח הסכנה שבתחתיתו לחבוש
קסדה, למעט פעילות בקיר טיפוס מלאכותי ובגלישה זוויתית.
 
   
3) אין לעשן בקרבת חבלים ורצועות.     
4) אין לדרוך על ציוד טיפוס וגלישה.     
5) אין לזרוק ציוד, אלא יש להעבירו מיד ליד, למעט חבל, שמותר להשליכו לאחר
שמוודאים כי איש אינו עלול להיפגע מהשלכתו.
 
   
6) אין לנוע בשטח העיגונים וחלוקות המשקל שלא לצורך הפעילות.     
7) אין לשהות בטווח הסכנה שבתחתית המצוק/הבניין/הפיגום/קיר הטיפוס שלא
לצורך הפעילות.
 
   
8) בעת נפילת אבן או כל ציוד יש לצעוק "אבן!" או "זהירות!".     
9) בהישמע הצעקה "אבן"! או "זהירות!" על הנמצאים בקרבת המצוק להיצמד לקיר
ולא להביט כלפי מעלה.
 
   
10) יש לאסוף שיער ולסדר את חלקי הביגוד בצורה שלא תאפשר את היתפסותם של
אלה באמצעי החיכוך.
 

 
11) יש להסיר את כל האמצעים הנלווים (זימוניות, טלפונים ניידים, אקדחים וכד')
העלולים ליפול ולסכן את השוהים בתחתית המצוק/הבניין/הפיגום/קיר הטיפוס.
באישור המדריך הראשי אפשר לאבטח אמצעים אלו, אך בכל מקרה דרושה
בדיקה של אחד המדריכים לפני ביצוע הפעילות.
 

 
12) יש לנעול נעליים מתאימות ולשרוך אותם היטב. 
 
13) בכל מצב של התחברות לחבל יש להיבדק על ידי מדריך או על ידי כל מי שהורשה
לכך מטעם המדריך הראשי בפעילות (למעט הגולש האחרון).
 

 
14) יש להיצמד לדרכי הגישה המוגדרות שבין ראש המצוק/הבניין/הפיגום ותחתיתו;
אסור לרדת או לעלות בדרכים אחרות.
 

 
 7.3  סופיט
   1.7.3  .יתוכאלמה סופיטה ריקב תוליעפה לע חיגשהלו םיספטמה תא חטבאל קר םהל רתומ ;סופיט ךירדהל רוסא "םייתוכאלמ סופיט תוריק יליעפמ"ל יכ תאזב שגדומ ."םייתוכאלמ סופיט תוריק יליעפמ" סרוק יכמסומל םג תישרומה םייתוכאלמ סופיט תוריק תלעפה טעמל ,סופיט יכירדמ קר וכירדי וז תוליעפב
   2.7.3  (ףוג תועונת דומילל) לבח אלל סופיט
     .דבלב 'מ 2 לש הבוגל דע עצבתי לבח אלל סופיט
     .תוחפל מ"ס 30 לש יבועב ,ינקת "הניבג" ןרזמב דפורמ סופיטה רוזא תיתחתב וילע לופיל רשפאש חטשה ובש בצמ טעמל ,הליפנ לש הרקמב ספטמב ךומתל ןכומ היהיש חטבאמ שמשיו ספטמה ירוחאמ ףסונ םדא דומעי לבח אלל סופיטב
     .ספטמה לש ותליפנ תגיפסל ןכומו ינריע תויהל בייח חטבאמה
   3.7.3  TOP ROPE לש חוטבאה תטישב סופיט
     .ןוילעה ןוגיעה תא חותמל ידכ לבחה לע סמוע ליעפהל שי הדמעב ןושארה סופיטה תליחת ינפל
     .ספטל ליחתהל לוכי אוהשו חטבואמ ןכא אוה חטבאמה םע אדוול ספטמה לע
     .רשפאה תדימב (םילפונ םימצע ינפמ) הנכסה חווטל ץוחמ דומעי חטבאמה
     .חוטבאה תלועפ תא בטיה םיריכמ םיחטבאמה לכ יכ אדווי ישארה ךירדמה
     .דבלב העובק הניגעמ השעיי TOP ROPE תטישב חוטבאה
     .סופיטה ןמז לכ ךשמב חותמ טעמכ בצמב לבחה לע רומשי חטבאמה
   4.7.3  םילולסמ תבכרהו הנכה - םייתוכאלמ סופיט תוריק
     .הדסק תשיבח אלל םייתוכאלמ סופיט תוריק לע ספטל רתומ
     :ךכ גוהנל שי סופיט ילולסמ לש יונישו הבכרה ןמזב
   (1   .יתוכאלמה סופיטה ריקמ תוחפל 'מ 5-כ לש חווטבו עקרקה לע רורב ןומיסב הדובעה חווט תא ןמסל שי
   (2  .הנכסהו הדובעה חווטל ץוחמ לא םישנא קיחרהל שי
   (3  .םילולסמה יונישל וא הבכרהל שמשמה דויצה תא חטבאל שי
   (4  .(םיעובק "םיטלוב") תועובק ןוגיע ינזוא קרפל וא ריבעהל ןיא
   (5  .תופפור תוזיחא קזחל שי
    .יחרזא סדנהמ לש ורושיאב הנתוי ריקב תוליעפה ךשמה .וב תוליעפה תא דימ רוצעל שי ריקה הנבמב תיתוחיטב הלקתמ ששח לש הרקמ לכב
 
 8.3  השילג
   1.8.3  יללכ
     - תללוכה תכרעמב עצבתת השילגה
   (1  ;(100% לש ןוגיע) תיברמ תוחיטב הנקמה ןוגיעל רבוחמה השילג לבח
   (2  ;(100% לש ןוגיע) תיברמ תוחיטב הנקמה ןוגיעל רבוחמה החטבא לבח
     .ןוגיעה לש ותוביציו וקזוח יבגל קפס לכ ןיאש יאנתב ,דחא ןוגיעל םילבחה ינש תא רבחל רשפא ישארה ךירדמה רושיאב
     .תיתיווז השילגב שמשמה "םלב"ה לבח וילא רבוחמש שלוג לשו ןורחא שלוג לש םירקמב טעמל ,(תיטירק הדוקנ) איש תו/הדוקנ ןהב שיש השילג תוכרעמב שולגל רוסא
     .השילג תדמע לכב תישענה הנושארה השילגה ינפל תאז אדוול שי .עקרקב םתעיגנ תא רשפאמה ךרואב וסרפיי השילגל םישמשמה םילבחה
     .החטבאה לבח תא ןכסל לולעה ךוכיח לכ רצוויי אל החטבאה לבחל השילגה לבח ןיבש בל םישל שי .המתרל תורישי רשקיי החטבאה לבח
    .100% לש ןוגיעכ שמשל לוכי וניא תחא ןוגיע ןבאמ יונבה ןוגיע
 
   2.8.3  "ןורחא שלוג" עצבמה ךירדמ
     :הדמעה תיינב בלשב
   (1  .(100%) תיברמ תוחיטב הנקי ןורחאה שלוגל ןוגיעהש דיפקהל שי
   (2  .יוביגה תא ריסהל יאשר ןורחאה שלוגה .הבוגמ אוהשכ השילג ידי לע תאז קודבל שי ,ןוגיעה קזוח יבגל קפס שי םא
   (3  .עקרקה לא םיעיגמ לבחה תוצקש אדוול שי
   (4  .תועבט 2 + םיקיסורפ 2 תוחפל ללוכה תולקת ןורתפל יסיסב דויצ ותמתרב שלוגה ןיכי השילגה ינפל
    .הטמ ותכישממ האצותב עקתנש "ןורחא שלוג" לבח לע ספטל רוסא
 
 9.3  תיתיווז השילג
   1.9.3  .הדסק תשיבח אלל וז תוליעפ עצבל רשפא
   2.9.3  .ךמסומ גניטפר ךירדמ לש ינטרפ רושיאב טעמל ,םרוז לחנ ךותל וז תוליעפ עצבל רוסא
   3.9.3  .ינטרפ ןפואב ךכל וכמסוהש םיכירדמ ידי לע ךרדות וז תוליעפ
   4.9.3  .תוחפל דחא תכתמ לבכ וא םילבח ינש תחיתמ ידי לע עצובת תוליעפה
   5.9.3  .לבכה/םילבחה תוחיתמ תדידמ ךרוצל דמוע-דמב םישמתשמ ובש בצמב טעמל ,החיתמה תכרעמל םי/לבחה ןיב "הקלחה זויפ" םקמל שי הרקמ לכבו ,עונמ חוכ אלל ,דבלב םישנא תועצמאב חוכ-חוורב עצבל שי םילבחה תחיתמ תא
   6.9.3  .םתואירבל הנכס לכ אלל המילבה תמצוע תא גופסל םילגוסמ ויהי םישלוגה יכ אדוול התרטמש הקידב עצבל שי התחיתמו תכרעמה תבכרה םויסב
   7.9.3  .ישארה ךירדמה לש ותעד לוקישל םאתהב תאז ;תוחטבואמו תוחוטב הנייהת הדובעה חטשמ לא םישלוגה לש םתיילעו םתעגהש אדוול שי
   8.9.3 .םתשילג ךלהמב רחא רבד לכמ וא עקרקה םע עגממ ועגפיי םישלוגהש ששח לכ םייק אל יכ אדוול שי
 
   9.9.3  .לבכב וא םילבחב "ןטב" תריצי ידכל ןותחתה ןוגיעה תדוקנ תהבגה ידי לע תעצבתמ המילבה ובש בצמ טעמל ,השילגה תוריהמ תמילבל לבחב שומיש תבייחמ תיתיווז השילג
   01.9.3  ."ןטב" תריצי ידכל ןותחתה ןוגיעה תדוקנ תהבגה ידי לע תעצבתמ המילבה ובש בצמב טעמל תאז ;עקרקה לא שלוגה לש ותעגה ענמית םלבה לבחב לשכ היהי םאש ןפואב חותמה לבכה וא םיחותמה םילבחה לש ןותחתה הצקב המילב םרוג רוציל וא המילב יעצמא םקמל שי
   11.9.3  .רשפאה לככ הווש ןפואב םיחותמ םילבחה יכ אדוול שי
   21.9.3  .מ"ס 60-כמ רתוי לש קחרמל הזמ הז םילבחה תא קיחרהל רוסא
   31.9.3  .תולגלגה ןרצי תוארוהל םאתהב ,תכתמ לבכל תומיאתמה תולגלגב שמתשהל שי תכתמ לבכ ידי לע וז תוליעפ עוציב תעב
   41.9.3 .השילגה תוליעפ תעב לבכל וא םילבחל תחתמ םדא לכ היהי אל יכ אדוול ישארה ךירדמה לע
 
 01.3  ךרואל יקוצמ לחנ רבעמ
   :יקוצמ לחנ רבעמ יבגל םג תופקת השילגלו סופיטל תוחיטבה תוארוה לכ ,תואבה תוארוההמ דבל
   1.01.3  .םיכינח הרשע לכל דחא ךירדמ היהי םיכירדמה רפסמ לש בושיחהו ,הצובקל םיכירדמ ינש תוחפל תבייחמ וז תוליעפ
   2.01.3  .השילגה םוקמב ךירדמ לש ותואצמיה אלל לחנה קיפאבש הדובעה יחטשמ לא םיכינח לש םתעגה הרוסא
   3.01.3  .ול דומצב אצמית שבוחה תכרעש דיפקהל שי .הצובקב םינורחאה םישנאה ןיב רמולכ ,ףסאמה תצובקב שבוחה היהי ךרואל יקוצמ לחנב רבעמב
   4.01.3 .תיתיווז השילגב שומישה טעמל ,"םיקומע םימ יווקמו םיבג תייצח" ,19 ףיעס-תת ,"םימ תויוליעפ" ,הז רזוח לש 5.1‎-27 ףיעסב תוארוהל םאתהב השעית יקוצמ לחנב םימ יבג תייצח
 
 11.3  תוליעפ תריצע
   1.11.3  :הלאה םירקמב רצעית השילג וא סופיט תוליעפ
    תוליעפה ידכ ךות עגפנה רז םדא וא םיכירדמה דחא ,םיכינחה דחא לש העיגפ וא העיצפ
 
     תוליעפב םיחכונהמ דחאב תועגופה רוק תכמ וא םוח תכמ ,תושבייתה
     תוליעפה םוחתל םיסנכנה תא וא םיכינחה תא ןכסמה ןפואב תוליעפה רוזאל הצובק וא רז םדא לש הסינכ
     .החטבב תוליעפה תא םילשהל ידכ תשרדנה תוחיטבה תמר תא םייקל ,איהש הביס לכמ ,רשפא יא ישארה ךירדמה לש ותעדל רשאכ
   2.11.3  :ןופטישל ששח וא ןופטיש לש בצמב רוסיאו העינמ תולועפ
     .ןופטישה ףוסל וא ץוליחל ןיתמהלו חוטבו הובג םוקמל תוריהזב תולעל שי םשג דרוי עתפלו לחנ קיפאב םיאצמנ ובש בצמב
     .המירזה קיפא תא תוצחל רוסא ןופטיש לש הרקמב
   3.11.3 .ליעל תוטרופמה ולא ןוגכ הנכסל ששח וא הנכס ללכמ ואצי ויכינחש רחאל קר תוליעפב ךישמהל יאשר היהי ישארה ךירדמה
 
 21.3  ץוליח
   1.21.3  :ולא םידעצ טוקנל שי עוצפכ דושח וא עוצפ אוה (הקוצמב ןותנה םדאה) ץלוחמה ובש בצמב
     .עגפיהל םילולע םניא םיפסונ םישנאש אדוולו תוליעפה תא רוצעל שי
     .בצמה רדח תא ןכדעלו ,ךרוצה הרקמב ,א"דמ תא וא (לארשי תרטשמב) תיבחרמה ץוליחה תדיחי תא קיעזהל שי
     .םדי לע ולבקתיש תוארוההו םילוקישה יפ-לע קר לועפל שי תוליעפה רוזאל ץוליח תדיחי תעגה תעב
   2.21.3 .יתוחיטב עוריא לש הרקמל םיסחייתמה ,2 ףיעס-תת ,הז רזוח לש 5.1‎-25 ףיעסב םירדגומה חווידהו הבוגתה ילהונ תא םייקל שי ליעל רומאל ףסונ
 
ניווט.4
 1.4  יללכ
   1.1.4  .עבטבו בשוימו יונב חטשב ,ךוניחה דסומב :חטש לכב עצבל רשפא טווינה תא
   2.1.4  .חטשה יפואלו םיפתתשמל סחייתהב םינגראמה ידי לע םיעבקנ וישוק תגרדו טווינה לולסמ ךרוא
   3.1.4 .ןלהל טרופמכ תוחיטבה תוארוה עוציב לע דיפקהל שי טווינה תולועפ עוציבב
 
 2.4  יתושרה ןוחטיבה ןיצקל העדוה תריסמ
  .ויתוארוהל םאתהב לועפלו ('וכו תועשה ,םוקמה ,דעומה) תוליעפה יטרפ לע תוליעפה תעצבתמ הטופיש םוחתבש תימוקמה תושרה לש ןוחטיבה ןיצק תא ,שארמ עובש תוחפל ,עדייל בייח (עבטב) בושיי םוחתל ץוחמ טווינ תוליעפ עצבמה םרוג לכ
 
 3.4  הכרדה
  .ךכל המיאתמ הרשכה ורבעש םירגובמ קר ןהב ךירדהלו טווינ תולועפ ןגראל םיאשר
 
 4.4  םיפתתשמה תמרו טווינה ירתא
   :טווינ רתא לכל הקיזב תותיכה תמרו םישורדה טווינה ירזע ,טווינ תוליעפ עוציבל םירתאה וא םירוזאה טוריפ ןלהל
   1.4.4  .הלעמו 'ד התיכ - םימישרתו תומישמ יפל ךוניחה דסומ חטשב טווינ
   2.4.4  .הלעמו 'ה התיכ - חטש םישרת יפל ךוניחה דסומ תברקב טווינ
   3.4.4 הפמ וא םישרת יפל ותברקב וא ('וכו ריע ,רפכ) יונב חטשב טווינ
  .הלעמו 'ו התיכ - תינוריע
   4.4.4 .הלעמו 'ז התיכ - הפמ וא םישרת יפל עבטה קיחב טווינ
 
 5.4  תוליעפה ןמז
  .הכשחה תדר ינפל םייתעש רחואמה לכל םייתסתו ,םויה תועשב קר עצבתת טווינה תוליעפ
 
 6.4  םיוולמה
   1.6.4  .םירגובמ ויהי טווינה תלועפ יוולמ
   2.6.4  .םיפתתשמה לע חיגשהלו וב רייסל ,טווינה ילולסמ םירבוע ובש רוזאה לע יארחא תויהל אוה הוולמה דיקפת
   3.6.4 .תוחפל דחא רגובמ היהי ךוניחה דסומ םוחתל ץוחמ טווינ תלועפ לכב
 
 7.4  תומידקמ תונכה
   :ךוניחה דסומל ץוחמ תומייקתמה טווינ תולועפ תארקל תושרדנה תונכהל םלוככ םבור םיסחייתמ ןלהלש םיטרפה
   1.7.4  .'וכו םיקוצמ ,תובצחמ ,תורוב ,לזרב תוליסמ ,םיישאר םישיבכ ןוגכ ,םינכוסמ םירוזאמו םירתאמ רשפאה לככ קחרה טווינה לולסמ תא עובקל שי :לולסמה
   2.7.4  .הלועפה םויס תעש תאו םתאיצי רדס תא ,טווינל םיאצויה תא קיודמב םושרל שי :דקפמו םושיר
   3.7.4  .היימימבו תיקורשמב ךרוצה יפל ףתתשמ לכ דיוצי עבטב טווינב .('וכו עבוכ ,תומיאתמ םיילענ) תע התואב רורשיש ריוואה גזמל הקיזבו תעצבתמה תוליעפל םימיאתמ םידגב ושבלי םיפתתשמה :ישיא דויצ
   4.7.4  .המויסבו תוליעפה ךלהמב ,יזיפ ץמאמ תשרודה תוליעפה לש התליחת ינפל ותשי םיפתתשמהש גואדל שי :הייתש
   5.7.4  .ךכב ךרוצ היהיש הרקמב יוניפל םיעצמאה תאו םירדסה תא ןכו ,םיפתתשמל הנושארה הרזעה תשגה ירדס תא שארמ עובקל שי :הנושאר הרזע
   6.7.4  :ךורדתב םיירקיעה םישגדה ןלהל .םדי לע ונבוה םירבדהש אדוולו םיפתתשמה תא ךרדתל שי טווינ תוליעפ לכ ינפל :ךורדת
     םינכוסמ םירתאו םיירקיעה יוהיזה ירתא ,הרזגה תולובג ,טווינה רוזא
     ךכל העבקנש העשל דע םויסה תדוקנל עיגהל םיפתתשמה תבוח ,םויסה רחאלו האיציה ינפל םהיטרפ םושירב םיפתתשמה תבוח ,םויסה םוקמו האיציה םוקמ ,םויסהו האיציה להונ
     הקוצמו תועגפיה לש םינוש םיבצמב תוגהנתהה להונ
     ךרוצה תעשב הנושאר הרזע תשגה ירדס
     הקוצמב אצמנה ורבחל ףתתשמ לש הרזע תשגה תבוח
     יתצובק טווינב יארחא תעיבק
     .יוניפהו ץוליחה יתווצו םידיקפתה יאלממ ,םיוולמה ואצמיי םהבש םירוזאה וא תודוקנה ןויצ
    .םתמישמל עגונה לכב םינושה םידיקפתה יאלממ םירגובמה תא דרפנב ךרדתל שי ליעל רומאל ףסונ
 
 8.4  םייונב םיחטשבו ךוניחה דסומ ימוחתב טווינה עוציב
   1.8.4  .תוחיטב יעצמאל תועגונה תודחוימ תוינוגרא תונכה בייחמ וניא ךוניחה דסומ םוחתב עצבתמה טווינה :ךוניחה דסומ םוחתב טווינ
   2.8.4 (תימוקמה תושרה בחרמבו ךוניחה דסומ תברקב) יונב חטשב טווינ
  :תושרדנה תולועפהו םישגדה הלא
     .העונתה ןוויכל דגונמה דצב ,שיבכה ילושב עונל שי הכרדמ וב ןיאש םוקמב .הייצח ירבעמב םישיבכ תוצחל שי .דבלב תוכרדמה לע היהת העונתהש ןפואב םיכרדב תוחיטבה תניחבמ ךרעיהל שי
     .תוחפל םיינש לש תוילוחב היהי טווינה
     .םיטלוב יוהיז ינמיסב םיפתתשמה תא דייצל שי
     .תימוקמה הרטשמה תנחת םע תוליעפה תא שארמ םאתל שי
     .ךרוצה תעשב הנושאר הרזע תשגה ירדס עובקל שי
     .ךרוצו הקוצמ תעב וילא רשקתהל רשפאש ןופלט רפסמ עובקל שי
   3.8.4  םיוולמ
     .םיפסונ הרשעמ תוחפ וא םיפסונ םיפתתשמ הרשע לכל ףסונ הוולמבו םיפתתשמ םישולש דע הנומה הצובק לכל םירגובמ םיוולמ השולשב ךרוצ שי יונב חטשבו דסומה חטשב טווינ תלועפ לכב
     .םתוירחאבש הרזגה תאו םהיתומישמ תא םיוולמל עובקל שי
   4.8.4  םויסה תדוקנל העגהב רוחיא
   :ךכל עבקנש ןורחאה דעומה רחאל תוקד 30 םויסה תדוקנל ועיגה אל םיפתתשמ וא ףתתשמ רשאכ תשרדנה תוליעפה ןלהל
     .ולש טווינה ריצ תא תוהזלו רדענה םש תא רתאל שי
     .יתמו ןכיה ,רדענה תא ואר םא םיפתתשמה םע קודבל שי
     .וילא םיבורקה םיריצבו רדענה לש טווינה ריצב ,םירגובמ יווילב ,תוילוח שופיחל איצוהל שי
     .רדענה תאיצמ לע העדוה םשל תושפחמה תוילוחה םע תורשקתהל להונ עובקל שי
    .רבדב תועגונה תויושרה לכלו הרטשמה תנחתל ךכ לע עידוהל שי ,רדענה אצמנ אל ריבס ןמז רחאל םא
 
 9.4  עבטב טווינ
   1.9.4  .םיפתתשמה תעידיל םאיבהלו םירורב הרזג תולובג עובקל שי
   2.9.4  .רתוי וא דחא ךירדמ ידי לע עצובתו ,תילגר היהת הקידבה .טווינה ילולסמ לש תמדקומ הקידב ךורעל שי
   3.9.4  .הרורבו החוטב ןהילא השיגהש תודוקנב הנמקומת טווינה ילולסמב תונחתה
   4.9.4  .תוחפל דחא ןועש שי תטוונמ הילוח לכבש אדוול שי
   5.9.4  םידיקפת יאלממו םיוולמ
     .טווינ ךירדמ ףרוצי םיפתתשמ 15 דע לש הצובק לכל
     .טווינה ךירדמ אוה םהמ דחאש םירגובמ םיוולמ 2 ידי לע הוולמ היהת םיפתתשמ 30 דע לש הצובק
     .ףסונ דחא רגובמ הוולמ היהי םיפסונ םיפתתשמ 20 לכ לע
     .םתוירחא תרזג תאו חטשב םמוקימ תא ,םהיתומישמ תא םידיקפתה יאלממלו םיוולמל עובקל שי
   6.9.4  הנושאר הרזע תשגהו םייאופר םיוולמ
     .הקנולאבו הנושאר הרזע לימרתב דיוציש הנושאר הרזע שיגמ ףרוצי םיפתתשמ 50 דע הנומה הצובק לש עבטב טווינל האיצי לכל
     .ףסונ הנושאר הרזע שיגמ ףרוצי םיפתתשמ 100 דע 50 הנומה הצובקל
    .הנושאר הרזע ישיגמ ינשו שבוח ופרוצי םיפתתשמ 200-ל 100 ןיב הנומה הצובקל
  J
     .אפור ףרוצי םיפתתשמ 400 לעמ הנומה הצובקל
     .ןימז רשק עצמא היהי םיטוונמ תצובק לכל
     .ריכבה יאופרה הוולמה היהי הז דקומב .ןמזה לכ (טוחלא ,ןופלט) רשק היהי הטילשה דקומל .(חטשל םאתהב ,ילגר וא בוכר) דיינ הטילש דקומ היהי חטשב טווינ לכב
     .יוניפ בכר אצמיי עבטב טווינל האיצי לכב
   7.9.4  דויצה
     .סנפו םימ לכמ ,הנושאר הרזע קית ,ץוליחל םימיאתמ םירזבאו ץוליח לבח לולכתש ץוליח תכרעב דייטצהל יוצר
     .תיקורשמב דייטצי ףתתשמ לכ
   8.9.4  יאופר לופיטו הקוצמ בצמ
     .ורבחל הרזע שיגיו רוצעי הקוצמ תותוא עמושה ףתתשמ לכ .תורצק תוקירש ידי לע הקוצמ תותוא עימשי ,העונתב ךישמהל לוכי וניאו ,הקוצמ בצמל עלקנש ףתתשמ
     .הרזע קיעזהל וצורי וירבחמ םידחא וא דחאש דועב ותא ראשיי הצובקה ירבחמ דחא תוחפלו ,דבל וריאשהל ןיא ,ךישמהל לוכי וניאו ,תיתצובק תוליעפב םיפתתשמה דחא עגפנ םא
   9.9.4  םויסה תדוקנל העגהב רוחיא
   :ךכל עבקנש ןורחאה דעומה רחאל תוקד 30 םויסה תדוקנל ועיגה אל םיפתתשמ וא ףתתשמ רשאכ תשרדנה תוליעפה ןלהל
     .ולש טווינה ריצ תא תוהזלו רדענה םש תא רתאל שי
     .יתמו ןכיה ,רדענה תא ואר םא םירחאה םיפתתשמה םע קודבל שי
     .טווינה רוזא ביבס םיישארה םיריצל בכר ילכ חולשל שי
     .םינכוסמ תומוקמ רותיא ךות ,לולסמה ךרואל םינוש םינוויכב ,רגובמ יווילב ,שיא 4‎-3 תונב הקירס תוילוח איצוהל שי
     .םימבו הנושאר הרזע תכרעב דיוצמ ,שופיחה יתווצל עודיו רדגומ םוקמב אצמיי שבוח/הנושאר הרזע שיגמ
     .תיקורשמ וא םדא תולוק רתאל תוסנלו ומשב רדענל אורקל שי ,('וכו לולת ןורדמ ,קוצמ ומכ) ןכוסמ םוקמל שופיח תיילוח ברקתהב
     .שבוח וא אפור רושיא אלל וזיזהל ןיא ,העונת תלוכי אלל ,עוצפ אצמנ רדענה םא
    .רדענה שופיחל ידיימ עויס שקבלו רוזאב ןוחטיבה ימרוגל חוודל שי ,אצמנ אל רדענה םא
 
5. טיולים רכובים על אופניים
 1.5  יללכ
   1.1.5  .םירה ינפוא לעו םיינפוא לע םיבוכר םילויטל תסחייתמ וז הארוה
   2.1.5  :הלאה םיללכה לע ודיפקי םיינפוא לע הביכר לויט םיננכתמה רעונ תעונת וא יכוניח דסומ
     .םיינפוא לע הביכרב םינמוימ תויהל םיפתתשמה לע
     .תוליעפב ףתתשהל דימלת/ךינח חירכהל ןיא .ךליאו 'ו התיכמ םידימלת תוליעפב ףתתשהל םיאשר
     .םתולעבב םיינפואה םא ,םיינפואה לש תוניקת רושיאו תוליעפב םדלי תופתתשהל םתמכסה לע בתכב םירוההמ רושיא איבהל שי
     .(רוא ריזחמ ןולגד םג םיינפואה לש ילאמשה דצב ןיקתהל שי םישיבכ לע העיסנב) תוחיטבה ירזבא לכב םידיוצמו םיניקת ויהי םיינפואה
     .המויסבו הכלהמב ,תוליעפה תליחתב םידימלתה תא דוקפל שי
     .םיינפוא לע הביכרב היללכ תאו תוחיטבה תוארוה תא םידימלתל ריבסהל שי
     .תוליעפב ףתתשהל השרוי אל האיציה םרט ךירדתב חכנ אלש דימלת
     .שבוח קיתב דיוצמ שבוחה היהי ,100 לעמ היהי םידימלתה רפסמ םא .הנושאר הרזע קיתב דיוצמ הנושאר הרזע שיגמ היהי םידימלת 50 לכ לע
     .הכשחה ינפל העש דע תוליעפה תא םייסל שי
    .תורעוסו תוקזח תוחור וא ףטוש םשג ,דבכ םוח סמוע ןוגכ םישק ריווא גזמ יאנתב תוליעפ עצבל ןיא
 
   .אי .תיתוחיטב הניחבמ םיינפואב הביכרל םיאתמו םיינפוא לע הביכרל ריבע לויטה לולסמש אדוול ךירדמה לע .םיירשפא םילושכמ לע עדיו (עוציב לכ ינפל הביכרב תישיא תאז קודבל וילע) ךרדה יאנתבו העיסנה לולסמב איקב היהי ךירדמה
 
 2.5  יתצובקו ישיא דויצ
   1.2.5  .ןגמ תויכרב ביכריו הדסק שובחי ,תורוגס םיילענ לעני ףתתשמ לכ
   2.2.5  .הלעמו 'י התיכמ םה םיפתתשמה םא ,ןגמ תויכרבמ רוטפ רשאל יאשר ךירדמ
   3.2.5  .הביכר תעש לכל בכורל םימ 'ל 5.1 לש חתפמ יפל םימב דייטצהל שי
   4.2.5  .הנושאר הרזע קיתב דייטצת הביכרה תצובק
   5.2.5 .חטשב םינוקיתה עוציבלו םיפלחהו ןוקיתה תכרעל יארחא ךירדמה .תוירשפא תולקתלו ךרד ינוקית ךרוצל םיינפואל םימאות םיפלחבו הדובע ילכ תכרעב דייטצת הצובק לכ
 
 3.5  האיציה ינפל תוליעפל תונכהה
   1.3.5  .םיבכורה תצובק לש םירזבאהו דויצה תוניקת תא קודבי ךירדמה
   2.3.5  :ןלהל טרופמכ ,םיבכורהמ תושרדנה תופסונה תושירדהו הביכרה תעב תוחיטבה ,העיסנה לולסמ יבגל הצובקה תא ךרדתי ךירדמה .ןאכ תוטרופמ ןהש יפכ םירה ינפואל וא םיינפואל תוידוחייה תוחיטבה תוארוה תא םג ךירדתב לולכל שי ,ןלהל הנטרופתש ,תויללכה תוחיטבה תוארוהל טרפ
     .םיינפואה לע אצמנ אוה דוע לכ הסוכר הדסק שובחי בכור לכ
     .ףסונ םדא םיינפואה לע ביכרהל ןיא
     .האלמ הטילש בכורהמ עונמל לולעו םיינפואה םוחתמ גרוח אוהש וא מ"ס 70-מ רתוי וכרואשו בכורה לש ולקשמ תיצחמ לע הלועה ןעטמ םיינפואה לע ןיעטהל ןיא
     .ןגמ תויכרב ביכרהל שי
     .לולסמל המאתהב ,הנוכנ הרוצב םימלבב שמתשהל שי
     .ןודיכה לע םיידיה יתש תקזחה לע דיפקהל שי
    .ךירדתב תרבסומה וזמ הנוש הרוצב םיינפואה לע בוכרל רוסא
     .בכורל אסיכה הבוג תא םיאתהל שי
     .םיוולמהו ךירדמה לש םתוכמס לעו תעמשמ לע דיפקהל שי
    .רתויב בורקה רגובמה הוולמל תונפל שי יהשלכ הלקת לש הרקמ לכב
 
 4.5  תוניקת תוקידבו םיינפואה תוחיטב
   1.4.5  .ןודיכהמ םיידיה תרסה אלל ךוליה תפלחה תרשפאמה םיכוליה תכרעמו הכימת ירוצעמ תכרעמ ילעב םיינפואב קרו ךא שמתשהל שי
   2.4.5  .םיוולנה םיביכרה לכו םיינפואה תוניקת תא קודבל שי תוליעפ לכ ינפל
   3.4.5  :(בכורה ידי לע ןהו ךירדמה ידי לע ןה) הלופכ הקידב וקדביי םיאבה םיביכרה
     ימדקה םלבה
     ירוחאה םלבה
     (קדוהמ אוה םא קודבל שי) יזכרמה ןודיכה םוא
     (םש םג הריהמ החיתפ תליענ שי םא ,ירוחאה לגלגה לשו) ימדקה לגלגה לש הריהמ החיתפ תליענ
     .םיכוליהה תכרעמ
   4.4.5  .הלאה םיינפואה לע הביכרל תאצל ןיא ,ןיקת וניא הלאה םיביכרה דחא םא
   5.4.5  :הזה ןפואב עצובת םיכוליההו םלבה ילבכ לש תוניקתה תקידב
     .קודיהה גרובל רבעמ דחא מ"ס טולבי לבכה
     .ולא םיינפואב שמתשהל ןיא לבכה תפלחהל דע .רחאב ופילחהל שי ,םימוגפ וא םיעורק רתוי וא ולש םידיג ינשש לבכ
   6.4.5  .דימצה תפלחהל דע םיינפואב שמתשהל ןיא .ףילחהל שי עורק וא קודס ,ףשפושמ גימצ
   7.4.5 .ןרציה תויחנהל םאתהב היהי םילגלגב ריוואה ץחל
 
 5.5  הצובקב הביכר
   1.5.5  .לולסמהמ והשלכ בכור לש הייטס וענמיו ,עסמה תרדש לע הרימשו התואנ תוגהנתה ואדווי םיוולמה .עסמה תרדשב וצבושי םה ,םיפסונ םירגובמ םיוולמ ועבקנ םא .('וכו הוולמ ,הרומ ,ךירדמ) רגובמ בכרי הרדשה ףוסבו ,ךירדמה בכרי עסמה תרדש שארב
   2.5.5  .הפוסבש הוולמל עסמה תרדש שארבש ךירדמה ןיב ,ילוק רשק םג רשפאה תדימבו ,ןיע רשק היהי תע לכב
   3.5.5  .הזמ הז ריבס קחרמ לע ורמשי םיבכורה
   4.5.5  .ךירדמה תברקב ויהיש ידכ ,הרדשה שארב ובכרי הביכרב םישקתמה םידימלת
   5.5.5  .יפרוע רוטב בוכרל שי
   6.5.5  .עסמה תרדשב םינורחאה לש תרבגומ תוריהמ עונמל ידכו םילודג םירעפ תורצוויה עונמל ידכ ,תוקספהבו םינטק םיחוורב הביכר ידכ ךות הנישעית תוכשמתמ וא תולולת תודירי
   7.5.5  .םתוליעפ לע החגשה ידכ ךות םיבכורה לכל ןורדמה תיתחתב ןיתמי אוהו ,הלולתה הדיריב דריש ןושארה ךירדמה היהי הרקמ לכב
   8.5.5  .לגר יכלוהכ םתוא ליבוהלו םיינפואהמ תדרל יוצר םישק ךרד יאנת לש הרקמב
   9.5.5 .הוולמ תחגשהב תוליעפהמ ורזחוי םיעירפמו םיערפתמ ,םיעמשוממ אל םידימלת
 
 6.5  תולולס םיכרדב םיינפוא ילויט
   1.6.5  .(לולסמה תליחתמ האיצי תעשו םוי) ודעומ לעו ולולסמ לע ,לויטה םויק לע הרטשמה לש העונתה תכשלל עידוהל שי
   2.6.5  .בכרהמ ריבס קחרמ לע ורמשי םיבכורה .יוויל בכר עסיי םיבכורה רוט ינפל
   3.6.5  .םירגובמ םיוולמ ובכרי ומויסבו םיבכורה רוט שארב
   4.6.5  .רגובמ הוולמ ףסוותי םיפסונ םיבכור 10 לכלו ,םיוולמ 2 הילא ופרוצי ,םיבכור 10 תב איה הצובקה םא
   5.6.5  .שיבכה לש ינמיה ודצב ,םימיאתמ םיחוורבו יפרוע רוטב ,עסמ תרדשב היהת הביכרה
   6.6.5  .העיסנה ידכ ךות הפיקע רוסאל שי
   7.6.5  .העונתה ירורמתו תוארוהה לכל תייצל שי
   8.6.5  .לאמש דצמ קרו ךא השעית (הנוח) בכר תפיקע
   9.6.5  .העיסנה ןוויכ לש יוניש ינפלו הריצע ינפל ,הטאה ינפל תותיא לע דיפקהל שי
   01.6.5 .םירהוז םיעצמאב םידיוצמ ויהי םיבכורה
 
 7.5  םירה ינפואב םילויט
   1.7.5  יללכ
     .הצובקב םידדובל וא תונגרואמ תוצובקל תוסחייתמ ולא תוארוה
     .ינפוגה םרשוכלו םתמרל ,םיבכורה ליגל ומיאתי הביכרה לולסמו חטשה יאנת
     .ליעל וטרופש תוריהזהו העונתה יללכל םאתהב גוהנל שי ,הלולס ךרד לע וא שיבכ לע ךרד לש עטק עוסנל חרכה שי םהבש םירקמב .שיבכ תייצחל םישרדנה תוריהזה יללכ לכב יארחאה גהני ,תפזב הלולס ךרד וא שיבכ תוצחל שרוד לולסמה םא .תפזב הלולס ךרד לע וא שיבכ יבג לע הקלחב וא האולמב להנתת אל תוליעפהש אדוויו ,הביכרה לולסמ תא ריכי יארחאה
     .'מ 2.5-מ תוחפ אוה ןוינק וא םוהת תפש ןיבו םהיניב קחרמהש םיליבש לע הרקמ םושב בוכרל ןיא
   2.7.5  םיכירדמה
     .ךכל ךמסוהש יארחא ךירדמ תוחכונב קרו ךא השעית םירה ינפוא לע הביכר תוליעפ לכ
     .חטשב תוליעפה עוציבלו תוחיטבה תויחנה םויקל יארחא ךירדמה
   3.7.5  םיוולמה
     .ךמסומ ךירדמ תויהל בייח םיפתתשמ 25 דע לש הצובק לכל
     .ךירדמ שמשיש ףסונ רגובמ םיבכור 10 הנומה הביכר תצובקב היהי הרקמ לכב
    .שבוח היהי אוה םידימלת 100 לעמ שי םא .הנושאר הרזע קיתב דיוצמו הנושאר הרזע שיגמ םיוולמה/םיכירדמה דחא היהי םידלי 50 לכ לע
 
6. רכיבה על בעלי-חיים
 1.6  יללכ
   1.1.6  תוליעפה תורטמ
     םילויטהמ האנה קיפהל ידכ תולקתה רפסמ תא רשפאה לככ םצמצלו רעונה תועונתו ךוניחה תודסומ ילויטב םייח-ילעב םע םילויט עוציבל תרגסמ עובקל
     .םילייטמה ינפל ףסונ תוסנתה םוחת חותפלו םילויטה תא ןווגל ידכ ,הליגרה םילויטה תכרעמב םייח-ילעב םע םילויט בלשל
   2.1.6  םיפסונ םיכרע
   .םילמג םעו םיסוס םע ,םירומח םע רקיעבו םייח-ילעב םע םילויטב תוחמתמה תורבח ץראב תולעופ םויכ .תילגר העונתל םישקה םירוזאבו םיכרדב עונל תלוכיהו וב הטילשה תונמוימ דומיל ,םייחה-לעב תרכה ןוגכ ,םיפסונ םיכרע הלא םילויטל
   3.1.6  .הנוש םייח-לעבב קוסיעה םצעמ םישקבתמה םילדבהל בל-םישל שי םלוא ,תומוד תויחה יגוס תשולש יבגל תוחיטבה תוארוה
   4.1.6  .ןלהל טרופמכ תוחיטבה תוארוה תא םייקמו לעופ אוהש ןכו ,(יושיר) הלעפה רושיא וידיב שיש אדוול שי לעפמה/רתאה לעב םע תורשקתהה תעב
   5.1.6 .םירוההמ בתכב רושיא תלבק רחאל קר תוליעפב ופתתשי םידימלתה
 
 2.6  תויללכ תוחיטב תוארוה
   1.2.6  .םייחה ילעב לכ לש םתואירב תא תנייצמה הפקת יתושר רנירטו תדועת תמייקש אדווי הרומה
   2.2.6  .לויטב םיפתתשמה תא חטבמה ףקת חוטיב היהי הרבחה לעב ידיבש אדווי הרומה
   3.2.6  םיפתתשמה
     .הפוסבו הריישה שארב םיוולמה תא דימעיו ,ןיינעה יפ לע ,תוצובקל םילייטמה תקולחל גאדי הרומה
     .הפוסבו הריישה שארב םיוולמה תא דימעיו ,ןיינעה יפ לע ,תוצובקל םילייטמה תקולחל גאדי הרומה
     .םיכירדמה תוארוה לש ינדפק עוציב אדווי הרומה
     .ינקת הנושאר הרזע קיתב דיוצמה שבוח הוולתי םידלי 100 לעמ הנומה םילייטמ תצובקל
     .םילייטמה רפסמל םאתהב ,השורדה תומכב םיאלמ םימ ילכמ ואצמיי הריישב
     .הכשחה תדר ינפל העשכ םייתסי םייח ילעב םע לויט לכ
     .ומויסבו לויטה תליחתב םיפתתשמה תא דוקפי הרומה
     .לויטב םיפתתשמה לע הנרסאית םייחה ילעב זוכיר לש תומוקמלו תואלכמל הסינכהו השיגהש אדווי הרומה
     .םיוולמה םירומהו יעוצקמה יארחאה יווילבו רושיאב קרו ךא ושעיי ,הזכ םוקמב רויס ןכו ,םיאתב םירוגס םייחה ילעב ובש ,רדוסמ הנבמל וא רוזאל הסינכ
   4.2.6  םיירנירטו םיתוריש
     .םילויטה תרבח להנמ ידיב אצמיי םתואירב לע ףקת רושיאו ,ירנירטו חוקיפב ויהי םייחה ילעב
     .םיירנירטווה םיתורישה תויחנהל םאתהב וא ,הנשב םעפ תבלכה תלחמ דגנ ונסוחי םייחה ילעב
     .יתואירב בקעמ סיטרכ היהי םייח לעב לכל
     .רנירטווה אפורה תועצמאב ,תירוזאה תירנירטווה הכשלל תונפל שי םייחה ילעב לצא תוקבדימ תולחמ לש דשח לש הרקמב
     .םילייטמה תושרל דמעוי אל תקבדימ הלחמב דושח וא עוצפ םייח לעב
     .וז תוליעפב שחרתהל תולולעה תונואת דגנ םיפתתשמה תא חטבי םילויטה תרבח לעב
   5.2.6  םילויט ילולסמו הביכר יכירדמ
     .ךכל ורשכוהש 21 ליג לעמ םירגובמ ויהי הביכרה יכירדמ
     .אשונב םיפתתשמה תא וכרדתיו ,םייח-ילעב לע הביכרב תורושקה תועתפהלו תונכסל םירע ויהי םיכירדמה
     .םהירושיכבו םיפתתשמה לש םליגב בשחתהב םינושה הביכרה ילולסמ תא וננכתיו ,םייחה-ילעב תלוכי תאו הביכרה ילולסמ תא בטיה וריכי םיכירדמה
     .תולעמ 25-מ לודג םעופישש םיליבשב הדירי עצבתת אלו ,תומוהתלו םיקוצמל תודימצב ורבעי אלש םינמוסמ םיליבשב השעית הביכרה
   6.2.6  האיציה ינפל תונכהה
     .ףכואל תחתמש םייחה-לעב בגל דופירה ,תוכשומה ,ףכואה ,(היישאר) רספאה :הביכרה דויצ לש הקידב עצבל שי
     .'ודכו רשק יעצמא ,הנושאר הרזע ,םימ :הוולנה דויצה תא קודבל שי
     .דחא לכל 'ל 02 םע םימ לש םינקיר'ג 2-ו הנושאר הרזע תכרע ,הקנולא וב שיש (X44) יוניפ בכרל ןווכמה רשק רישכמ תחקל שי םייח-ילעב םע לויטב
     .הצובקה לע יארחאה תווצלו רזעה יכירדמל תוטרופמ תויחנה תתל שי
     :הלאה םיאשונב ,םיפתתשמל טרופמ ךורדת עצבל שי
   (1  לויטה לולסמ
   (2  ונממ הדיריהו םייחה-לעב לע היילעה להונ
   (3  (םיחוור תרימשו רוטב הביכר) הריישב הביכרה להונ
   (4  םייח-ילעב םע םילויטב םידיקפת תפלחה להונ
   (5  םייחה-ילעב םע תוגהנתהה יללכ
   (6  םייחה-ילעב ירוחאמ הדימעה רוסיא
   (7  םייח-ילעב םע םילויטב רחא ףוג קלח לכל וא דיה קרפל היחנהה תעוצר תכירכ רוסיא
   (8  .איהש ךרד לכב הריהדל םייחה-לעב ןוברד רוסיא
   7.2.6  םויסה להונ
     .ךירדמה תייחנה יפל ותרישקו םייחה-לעבמ הדירי ,םויסה םוקמב הריצע יבגל םיפתתשמה תא ךרדתל שי
     .תוחכונ דקפמ עצבל שי
     .היוורל הייתש לע דיפקהל שי
    .המויס וא תוליעפה ךשמה תארקל םיפתתשמה זוכיר לע דיפקהל שי
 
 3.6  םירומח לע הביכרב תוחיטב
   1.3.6  םיוולמהו םיפתתשמה
     .הלעמו 'ה תותיכמ םידימלת ףתתשהל םיאשר םירומח יבג-לע םילויטב
     .(הריישה ףוסב היהי םהמ דחא) םירגובמ םיוולמ ינש תוחפלו הריישה שארב עוניש רמחמ-יעוצקמ ךירדמ הוולתי הרייש לכל
     .רומחב גהונו היחנהה תעוצרב זחוא ינשהו בכור דחא :םידימלת 2 תוחפל ויהי הביכר תווצב
     .רומחב הטילשה תונמוימ תא ךרדה תליחתב ולגרתי םיפתתשמה
   2.3.6  רומחה
     .הרייש התואב םיסרוסמ אל םירומחו תונותא בלשל ןיא הרקמ םושב .דבלב םיסרוסמ םירומח וא תונותא ויהי הביכרל םייחה-ילעב
     .קנח לבחב שמתשהל ןיא .ושארל בטיה תמאתומה היישאר היהת םייח-לעב לכל
     .בכורה ידיל תדעוימה הזיחא וילא תרבוחמש ןיקת ףכוא היהי םייח-לעב לכל
    .חונ גזמ ילעבו םדיקפתל םימיאתמ ,םיפלואמ ויהי הביכרה ירומח
 
 4.6  םיסוס לע הביכרב תוחיטב
   1.4.6  םיפתתשמה
     .הלעמו 'ו התיכמ םידימלת ףתתשהל םיאשר עבטב הביכרב
     .םירוהה רושיאב ךרוצ ןיא הלעמו 'ד התיכ ידימלתלו ,םירוהה רושיאב 'ג התיכ ידימלתל תרתומ (רוגס שרגמב) ינופ יסוס לע הביכר
     .ןגמ עבוכ שובחל םיבכורה לע הבוח
     .('דכו המלצמ ,קית) הוולנ דויצ הביכרל תחקל ןיא .(ופפועתי אלש ,םיפוסא שובל יטירפו םיכורא םייסנכמ) םיאתמ דוגיבב בוכרל שי
   2.4.6  םינומיאה שרגמ
    .יעוצקמה ךירדמה תארוהב קר רתות וילא הסינכהו ,רדוגמ היהי םינומיאה שרגמ
 
     .לצומ םוקמו םימ תייתשל ןקתמ ואצמיי שרגמה דיל
     :הלאה תויונמוימה תא ,עבטב הביכרל האיציה ינפל ,שרגמב לגרתל שי
  (1  ונממ הדיריו סוסה לע היילע
  (2  הלאמשו הנימי תוינפ
  (3  העונת תלחתהו הריצע
  (4  .םימכסומ םינמיס להונ
     .ופוסב ףסונ הוולמו ,רוטה עצמאב בכרי דחא הוולמ .חוורמ רוטב וירחא ובכרי םיבכורה ראשו ליבומ יעוצקמה ךירדמה רשאכ השעית םינומיאה שרגממ האיציה
     .הביכר יליגרת וב םיכרענ רשאכ םינומיאה שרגמל סנכיהל רוסא
   3.4.6  םיסוסה
     .הביכרה תצובקל סרוסמ וניאש סוס סנכוי אל הרקמ םושב .םיסרוסמ םיסוס לעו תוסוס לע תרתומ הביכרה
    .חונ גזמ ילעבו םדיקפתל םימיאתמ ,(יעוצקמ ףלאמ ידי-לע) םיפלואמ ויהי הביכרה יסוס
 
 5.6  םילמג לע הביכרב תוחיטב
   1.5.6  םיפתתשמה
     .הלעמו 'ו התיכמ םידימלת ףתתשהל םיאשר
     .םילמגב לופיטב רושקה לכל וגאדי ולא םיכירדמ .םייעוצקמה םיכירדמה תרזעב קרו ךא הנישעית ונממ הדיריהו למגה לע היילעה
     .תימצע הביכר רשפאל ןיא .םיוולמה םידימלתה דחא ידי-לע גהנוי למג לכ
     .יעוצקמ ךירדמ היהי םיבכור השימח לכל
     .יעוצקמה ךירדמה ידי-לע ןתינ םיינשב הביכרל רושיאו ,םיינשל םיאתמ ףכואה םא אלא ,דבלב דחא בכור היהי למגה לע
     .םיבכורה תפלחה םשל תוריצעב תוברהל אל ידכ ,1:4-מ לודגה סחימ ענמיהל שי .1:3 היהי םידימלתל םילמגה ןיב סחיהש דיפקהל שי
   2.5.6  םדויצו םילמגה
     .ףרוחה ישדוחב רקיעב ,(תוקאנב) תובקנב שמתשהל יוצר
     .תומחוימ תובקנו םירכז בוריעמ ענמיהל הבוח
     .חונ גזמ ילעבו םדיקפתל םימיאתמ ,םיפלואמ ויהי םילמגה
     .ךכב דושחה למג לע וא ךשונכ עודיה למג לע בוכרל רוסא
     .ונממ הדיריבו וילע הביכרה ןמזב ,למגה לע היילעה תעב קיזחהל דימלתה לכוי ןהבש ןהשלכ תועוצר וא תידי ןכו ,הלופכ הזיחא תולעב ,תובחר ןטב תורוגח יתש הנייהת ףכואל
    .בכורה תא ןכסמ וניאשו ביצי ראשנ אוהש אדוול שי ,ףכואה לע דויצ םיסימעמ רשאכ
 
7. פעילויות נוספות
 1.7  םיפי'ג ירויס
   :הלאה תוחיטבה תויחנהלו תוארוהל םאתהב ולעפי םיכינחל/םידימלתל לויט תרגסמב םיפי'ג ירויס בלשל םיניינועמה רעונה תועונתו ךוניחה תודסומ
   1.1.7  .(םיפי'ג תועסהב קוסעל תויאשרה תורבחה לש תנכדועמה המישרה יהמ ,הרובחתה דרשמב הרובעתה לע חקפמה לצא ררבל רשפא) ךוניחה דרשמ םעטמ ומסרופש תוחיטבה תויחנהלו תוארוהל םאתהב תולעופהו םיפי'ג ירויס תועצבמה ,קוחה יפ לע הרובחתהו תורייתה ידרשמב ךכל רשוא ןנוישרש תורבח יתורישב קרו ךא שמתשהל ןתינ
   2.1.7  .םירוההמ בתכב רושיא תלבק רחאל קר תוליעפב ףתתשהל ולכוי םידימלתה
   3.1.7  .לספסה לש רתויב ירוחאה קלחב רגובמה הוולמה בשי ,םייכרוא םילספס פי'גב שי םא .פי'גה לש ירוחאה בשומב רגובמ הוולמ תבשל בייח היהי הטמו 'ו התיכמ םידלי לש םיפי'ג רויסב
   4.1.7  :הלאה םיאשונה לע דיפקהל שי תורבחה תחא םע תורשקתהה תעבו רויסה עוציב ינפל
     .הרובחתה דרשמ לש ףקות ינב םירושיא ויהי םיבכרל
     .םיגהנהו םיבכרה תקידב לע הרובעתב תוחיטב ןיצק לש רושיא היהי תורבחל
     ."תוכפהתה תותשק"ב םידיוצמ ויהי םיבכרה
     .ןגמ יעבוכ שובחל ךרוצ ןיא תוכפהתה תשקו פי'גה גגל יוסיכ םהב שיש םיבכרב .ןגמ יעבוכ ילב םיבכרב ועסיי אל םידימלת/דימלת .םיעסונה לכל ןגמ יעבוכ קפסת הרבחה
     .תוחפל םינש 3 לש הגיהנב קתו ילעב ויהי םיגהנה
     .םיבכרב גוהנל םישרומ הרבחה ידי-לע םיקסעומה םיגהנ קר .םירויסה ילולסמ תא בטיה וריכי םיגהנה
   5.1.7  .בכרב בשומ היהי דימלת/ךינח לכל
   6.1.7  .תוחפל רטיל 20 לש םימ לכמב דיוצמ היהי בכר לכ
   7.1.7  .הרבחה דרשמל םירשוקמה ,תוחפל ,רשק ירישכמ 2 ויהי םיבכר לש הרייש לכב
   8.1.7  .(הנושאר הרזע ישיגמב קפתסהל ןיא ;םישבוח קרו ךא וולתי םיפי'ג ירויסל) שבוחה בשי ןורחאה בכרבו ,לויטה לע יארחאה הרומה בשי הריישב ןושארה בכרב
   9.1.7  - לולכיש ךירדת םידימלתה ולבקי רויסה עוציב ינפל
     ;העיסנה תעב תוגהנתה
     ;רויסה לולסמ תרכה
     .'דכו הריישהמ תוקתניה לש הרקמב וא םיבכרה דחאב הלקת תעב תוגהנתה תויחנה
   01.1.7  .םידימלתה לש ימש דקפמ ךרעיי ומויסבו רויסה תלחתה ינפל
   11.1.7  .הכשחה תדר ינפל העש רחואמה לכל םייתסת תוליעפה
   21.1.7  .רויסה ידכ ךות הבישי תומוקמ תפלחה רשפאתת אל .בכר לכב םידימלתה לש םתבישי םוקמ תא עבקי רויסה לע יארחאה
   31.1.7 .'דכו תוינח ,תוריצע יבגל םיגהנה םע םימכסומ םינמיס עבקי רויסה לע יארחאה
 
 2.7  ץראה ימשב םידימלת תוסיט
   1.2.7  יללכ
   .הרובחתה דרשמב תיחרזאה הפועתה להנימ ידי-לע תורשואמה הפועת תורבחב קר הנעצבתת ,רעונ תועונתו תוימוקמ תויושר ,רפס-יתב תועצמאב תונגרואמה ,ץראה ימשב תועצבתמה םידימלת תוסיט
   2.2.7  תוחיטב תויחנה
     .דימלת/ךינח לכ יבגל םירוההמ רושיא לבקל שי
     .רדגומו לצומ ,םיסוטמה םוחתל ץוחמ אצמנה הנתמה רוזאב םידימלתה תא זכרי לויטל יארחאה הרומה
     .הסיטה בבס תא ומייסש ימל וא םרותל םיניתממה םידימלתל תקפסמ תומכב הייתש תקפסאל גואדל שי
     .הרבחה ידרשמב אצמיי המישרה לש קתעה .הצקמו הצקמ לכב םידימלתה לש ימש םושירו דקפמ רחאל סוטמה לא ואצי םידימלתה .הנתמהה םוחתל ץוחמ םידימלת תאיצי תושרהל ןיא
     .לעופ םעונמ רשאכ םיסוטמל תשגל ןיא .רתויה לכל םידימלת 20 לש תוצובקב ,(ףסאמ ינשהו ליבומ דחא) םירגובמ יווילב היהת האיציה
     .םיסוטמ לש התיחנ/הארמה ילולסמ וא העסה ילולסמ ןפוא םושב תוצחל ןיא
     .(סוטמל היילעה תמגודכ) םירגובמ 2 יווילב ,םיסוטמה תבחרמ תרדוסמ האיצי לע דיפקהל שי ןכ-ומכ .ונממ תרדוסמ הדירי לעו סוטמל תרדוסמ היילע לע דיפקהל שי
     .וילא היילעה ינפל סוטמב םידימלת תוגהנתהל תורושקה תוחיטבה תוארוה תא אירקהל שי
     .םוריחה יחתפ דיל םג ובשי םירגובמ .רגובמ הוולמ בשי האיציה/הסינכה חתפ דיל
     .סוטמה גוסל םאתהב ,תיחרזאה הפועתה להנמ ידי-לע רשואמה םיעסונה רפסמ תא םאות היהי סוטמל םילועה םידימלתה רפסמ
   .אי  .הסיטה ןמזב העונתל וא הדימעל רשקב סוטמה תווצ ישנא תוארוהל תונדפקב עמשיהל שי
   .בי  .ךוניחה דרשמב םוריח תעשלו תוחיטבל ,ןוחטיבל ףגאה תאמ שארמ לבקל שי הליל תוסיט לע דחוימ רושיא .םימודמד תועשב וא הלילה תועשב םידימלת תוסיט םייקל ןיא
   .גי  .םימחותמו םילצומ תויהל םיבייח הנתמההו סוניכה רוזא .םהמ הדיריהו םהילע היילעה ,םיסוטמל העגהה ירדס לע הרתי הדפקה דיפקהל שי םירדוסמ הפועת תודשמ אלו םיתחנממ תואצויה תוסיטב
   .די .תאזה תוליעפה תא םג ןהלש חוטיבה תסילופ תרגסמב לולכל תושרדנ רעונ תועונת .ךוניח דסומ תוליעפ תרגסמב תכרענ הסיטה םא םירומה לגס תאו םידימלתה תא חטבמ ונדרשמ .םיעסונ חוטיב שי הפועת תרבח לכל ,הרובחתה דרשמב תיחרזאה הפועתה להנימ תוארוהל םאתהב
 
 3.7  חרק לע הקלחה
   :הלאה תוחיטבה תוארוה לע ודיפקי חרק לע הקלחה לש דסוממ רתאב רוקיב םתוליעפ תרגסמב םיבלשמה ךוניח תודסומ
   1.3.7  .םירוההמ בתכב רושיאב תינתומ םידימלתה תופתתשה
   2.3.7  .םוקמב תוליעפה תעב תעמשמה לע יארחא היהי ךוניחה דסומ םעטמ הוולמה הרומה
   3.3.7  .םידימלת 02 לע הלעת אל דומיל תצובק .(םידימלת 02 לכל דחא ךירדמ) הקלחה יכירדמ 2 ובצוי התיכ לכל
   4.3.7  .תוליעפה תעשב הקלחהה רתאב הנושאר הרזע דויצו שבוח תואצמיה לע דיפקהל שי
   5.3.7  .םייכרבו םיקפרמ ינגמב שמתשהל שי .םיכורא םילוורש תלעב הצלוחו םיכורא םייסנכמ לולכיש ,םיאתמ שובלב עצבתת הקלחהה
   6.3.7  .םתרישק ןפוא תאו הקלחהה ילענ תא דחוימבו ,תוליעפה ינפל םידימלתל ןתינה דויצה תוניקת תא וקדבי רתאה יכירדמ
   7.3.7 .העוציבל תורושקה תוחיטבה תוארוה תאו תוליעפה תא םידימלתל וריבסי הקלחהה יכירדמש ךכל גאדי יארחאה הרומה
 
 4.7  רוגס לולסמב "גניטרק" תוינוכמב הגיהנ
   1.4.7  םידימלתה
     .הלעמו 'ז התיכמ םידימלת םע "גניטרק" גוסמ בכרב הגיהנ תוליעפ עצבל רשפא
     .םירגובמ תחגשהבו ןוחטיבה תורדגל רבעמ ויהי תוליעפ םיעצבמ םניאש םידימלת
     .םירוההמ בתכב רושיא תלבקב תינתומ םידימלתה תופתתשה
   2.4.7  בכרה ילכ
     ."גניטרק" גוסמ בכר תגיהנל הרובחתה דרשמ ידי לע רשואמה גוסהמ ויהי בכרה ילכ
     .םויב םיימעפ הנקדבית (םימלבהו הגהה) תוחיטבה תוכרעמ .תינכמו תינכט הניחבמ ןיקת היהי בכר לכ .הניקתו תרשואמ תוחיטב תרגסמ היהת בכר לכל
   3.4.7  םילולסמה
     .ליבקמב תוינוכמ שולש ליכהל ידכ םייד םיבחר ויהי םילולסמה לכ
     .םיגימצמ םייושעה םידופיר ויהי םכרוא לכלו (םידדצה ינשמ) םילולסמה ידצב
     .םילושכממ םייונפ ויהי םילולסמה לכ
   4.4.7  הכרדה
     .יהשלכ הביסמ בכרה לש הריצע וא הלקת לש הרקמב תושעל המו גוהנל דציכ ,בכרה תא לעפתל דציכ חלשמה תאמ הכרדה לבקי גהנ לכ
     .בכרה ךותמ תאצל ןיאש שגדוי הכרדהב
   5.4.7  םויסו הלחתה
   .חטשה תא לעופב בוזעיו םייסי גהנהש רחאלו ךכל דעוימה םוקמב קרו ךא ויהי הגיהנה לולסמ לש םויסהו הלחתהה
   6.4.7  שובלה
   .ןגמ יעבוכ ושבחיו ,תוחיטב תורוגחב םירוגח ויהי םיגהנה לכ
   7.4.7  החגשה
   .לולסמה לש וכרוא לכל םיליעפמה לש החגשה היהת תנגרואמ תוליעפ ןמזב
   8.4.7  בכרב םילופיט
     .לולסמה לע ושעיי אל בכרב םינוקיתו םילופיט
     .דבלב םיליעפמה ידי לע ,קולדת תדמעב קרו ךא השעיי בכרה קולדת
   9.4.7  תוליעפה םויס
     .חטשה תא םידימלתה לכ ובזעי תוליעפה םויסב
    .םידימלתה לש ימש דקפמ עצבי יארחאה הרומה
 
 5.7  תשקו ץחב העילק
   1.5.7  יללכ
     .תנכוסמ תויהל הלולע תשקו ץח תועצמאב הרטמל העילק לש תוליעפהש רוכזל םיבייח תשקו ץחב העילקל םיגוח םיליעפמה םירחא םיידסומ םיפוג וא ךוניח תודסומ
     .ןלהלש תוחיטבה יללכל םאתהב וגהניו תוליעפה עוציבב םיכורכה םינוכיסל םיעדומ ויהי ףתתשמה/דימלתה םגו הכרדהל ךמסומה ןמאמה/ךירדמה םג תוליעפה עוציבבש רתויב בושח
   2.5.7  ןקתמה
   ."תשקו ץחל תודחאתהה" ידי לע רשואמה ,רדוסמ ןקתמב עצובת תוליעפה
   3.5.7  תוירחא
     .דויצה תוניקתלו םיאתמ םוקמל יארחא תוליעפה תא ןגראמה/ליעפמה םרוגה
     .תוליעפב תופתתשהל םירוההמ בתכב רושיא ואיבה אלש םידימלת העילקב ףתשל ןיא
   4.5.7  חוקיפ
     .העילקה וק ירוחאמ אצמנה ידדצ םוקמב וניתמי םיפתתשמה רתי .רתויה לכל םיעלוק 4 ופתתשי העילק הצקמ לכב .רתויה לכל ךירדמל םיפתתשמ 10 תב היהת הרטמל העילקל תוליעפ תצובק
     .החיתמה רתימל תשקה ןיב ודי תא סינכהל אל ךירדמה דיפקי הכרדהה ןמזב .תשקה ךותב ץח שי רשאכ דימלתה לומ םעפ ףא דומעי אל ךירדמ
     .תשקב םיצחה תחיתמלו ירי תקספהל ,יריל תוא ןתמל םימכסומה םינמיסה תא דמליו ךירדי ךירדמה
   5.5.7  םוריח
     .הנושאר הרזע קית היהי תוליעפה עוציב םוקמב
     .הבורק האפרמ םע וא םודא דיוד ןגמ םע רשקתהל היהי רשפאש ידכ ,םוריח ןופלטל תידיימ תושיגנ היהת
   6.5.7  תויוליעפ עוציב
     .םינוש םיקחרמב הנדומעת תורטמהו ,דחא וקב דימת םירויה ודמעי ,םינוש םיקחרמל תינמז-וב ורייש השירד שי םא .דחא וקב ויהי תורטמה לכו םירויה לכ
     ."!תוריהז !תשקו ץחב העילק" וילע בתכייש טלש הלתייו ,תוליעפה עוציב ןמזב תולוענ הנייהת םלואב תותלדה לכ
     .תטלובו הרורב הרוצב ןמוסמ היהי העילקה וק
     .הרטמב ועגפ אלש םיצחה תא טולקתש העירי ןיקתהל שי תורטמה ירוחאמ
   7.5.7  דויצה
     .העילק לכ ינפל םיתעלו ,ןומיאה תליחת ינפל ןמאמה ידי לע קדביי דויצה
     .עלוקה לש ותלוכילו ויתודימל ,וליגל ומאתוי היתודימו תשקה לדוג
     .עקפתהל לולעה רתימב שומיש עונמל ידכ רועיש לכ ינפל קדביי תשקה רתימ
     .רתימ תועקפתה לש תורשפאה תא עונמל ידכ ,םימעפ המכ תונידעב התוא חותמל שי תשקב שומישה ינפל
   8.5.7  שובלה
     .טולבל לולעה ץפח לכמ תוצלוח לש םיימדק םיסיכ ןקורל שי .םינועשו תוארשרש ,םידימצ ריסהלו ךורא רעיש ףוסאל שי תוליעפ עוציב ינפל
     .םיסוכר םיכורא םילוורש וא םירצק םילוורש תולעב הנייהת תוצלוחהש ץלמומ .הלעמ יפלכ םתכישמ תועצמאב םילוורש תלשפה רשפאל ןיא
     .תופפכ וא תועבצא ינגמו תועורז ינגמ ושבלי (םיתשקה) םירויה לכ
   9.5.7  תוליעפה ןוגרא
     .יריה וק ירוחאמ ודמעי םיתשקה לכ
     .םדא ףא יפלכ תשקו ץח תיינפה רשפאל ןיא
     .יריה תא קיספהל שי ,הרטמהמ לשלתשמ ץח םא
    .ותרטמל ץחה תא סינכהל ןמאמה תויחנה יפל הרטמל שגיי הרויה
 
   01.5.7  םיצח תרזחה
     .יריה תקספה רחאלו תשרופמ הדוקפ הנתינ ןכ םא אלא םיצחה תא ריזחהל שגיי אל תשק ףא
     .הרטמה ירוחאמ הכישמ תועצמאב הנממ ואצוי הרטמל תיקלח וסנכנ ןוויכה תוצונש קמועב הרטמב ועקתנש םיצח
     .דיב תשק םע ץורל ןיא .הטמ יפלכ הנפומ דוחה רשאכ השעית םיצחה לש םתוניקת תקידב
     .ופסאנו ורתוא םיצחה לכש רחאל אלא תורטמה וקמ רוזחי אל תשק ףא
     .'דכו םירבש ,םיקדס תולגל ידכ םתוא קודבל שי םיצחה ףוסיא רחאל
     .הרטמה וקל רבעמ לא ורזח םלוכש אדוולו םיתשקה תא רופסל שי
     .(ןמאמה אל םג) יריה וקל רבעמ דומעל ןיא
   11.5.7  ןוסחא
     .ןוויכה תוצונב העיגפ עונמל ידכ ,דרפנב ןסחואי ץח לכו ,ןזואמב ונסחואי םיצחה .םיררחושמ םירתימה רשאכ תולתל שי תותשקה תא
     .שביו רירק םוקמב תשקה תאו ץחה תא ןסחאל שי
     .גנודב םירתימה תא חורמל שי
    .ןכמ רחאל ןשביילו החל תילטמ תועצמאב סלגרביפמ תויושעה תותשק תוקנל שי
 
 6.7  גלש ילויט
   1.6.7  יללכ
     :םיירקיע תוליעפ יגוס השולשב םיניחבמ ונא גלש ילויטב
   (1  'וכו םינרקוד ,םינזרג ומכ םינוש םירזעב שומישבו אופק גלש לע הכילהב ,ךר גלש לע הכילהב ,גלש תוליעפב םיסנתמ וכלהמבש ,ימוי-דח לויט
   (2  תוגספה תחאב דעיל העגה ורקיעש ,גלשב סופיט לש לויט
   (3 .הליל תנילו תורואמ תביצח ,הלילו םוי תוסחמב תונגראתה ,גלשב תודרשיה יעצמא לוגרתו הלפעהו ימוי-דחה לויטה תוליעפ תא תללוכה תודרשיה תוליעפ
 
     .אבצה תונוטלשו עבטה תנגהל הרבחה ידי לע ךכל םישרומהו םילויט םואיתל הכשלה ידי לע ורשואש םירוזאב קרו ןומרחה רתאב םייקתת תוליעפה
     .ריוואה גזמ יאנת תא םגו םיינוחטיבה םילוקישה תא ןובשחב חקולה אבצה רושיא אוה ףסונ יאנת .ןומרחב גלש תוליעפ עצובת אל ,ריוואה גזמ ללגב רגסיי רתאה רשאכ .ןומרחה רתא חתפיי םהבש םימיב השעית גלשב תוליעפה
     .ץמאמו רוק יאנתב תוליעפל אפורמ תואירב רושיא ןכו םהמ בתכב רושיא תלבקו םירוהל שארמ העדוה תבייחמ גלש ילויטל האיצי
   2.6.7  תוליעפה תועש
     .הכשחה תדר ינפל םייתעש דע לויטה םייתסי גלש לויטב
     .תונכומ תורעמה הנייהת הכשחה תדר דעו הכשחה תדר ינפל תוחפל תועש 3 תורעמ תנכהב םידימלתה וליחתי תודרשיה תוליעפב
   3.6.7  םידימלתה
     .הלעמו 'ז תותיכ ידימלת ופתתשי ימוי-דח לויטב
     .הלעמו 'ט תותיכ ידימלת ופתתשי גלשב סופיט לש לויטב
     .הלעמו א"י תותיכ ידימלת ופתתשי תודרשיה ילויטב
   4.6.7  הצובקה לדוג
   .םיפתתשמ 15 דע הנמת גלש ילויטל הכרדה תצובק
   5.6.7  םיכירדמה
   .הנושאר הרזע שיגמ תדועת ילעבו גלשב תודרשיה תומלתשה ירגוב ,(תודרשיהו גלשב סופיט ,ימוי-דח לויט) תוליעפ לש הז גוסל םיכמסומ ויהי םיכירדמה
   6.6.7  םיוולמה
     .םידימלת 15 לכל דחא היהי םירגובמה םיוולמה רפסמ
     .ינוחטיבה רושיאה תויחנה יפ לע היהי קשנה יאשונ םיוולמה רפסמ
     .ינוחטיבה רושיאה תויחנה יפ לע היהי שרדנה דויצה םע הנושארה הרזעה ישיגמ רפסמ
    .תוליעפה ךרוא לכל הנושאר הרזע דויצ םע שבוח אצמיי תודרשיה תוליעפב
 
   7.6.7  דויצה
     (הלפעה ילויטלו ימוי-דח לויטל) לייטמל ישיא דויצ
   (םוידלפ אל) םימ תרידח ינפב תונגומ ,תוהובג רוע ילענ (1
   ףסונ גוז + םייברג תוגוז ינש (2
   (רוונס דגנ ,שמשב הייהשל תומיאתמ תושדע - הייאר יפקשמ ילעבל) שמש יפקשמ (3
   םשג תפילח (4
   םח ליעמ (5
   הפלחהל םיכורא םידגב (6
   רמצ עבוכ (7
   תופפכ (8
   תוחפל 15 םדקמ לעב הנגה רישכת (9
   סנפ (01
   לכוא (11
   .הייתש (21
     תודרשיה תוליעפב ףתתשמל ישיא דויצ
   הכילהל ןטק לימרת + דויצל לודג לימרת (1
   (ןוליינב םתוא ףוטעל ץלמומ) הניש יקש 2 (2
   (גלשהמ דודיבל ןוליינב ףוטע לגלגתמ ןרזמ יוצר) ןוליינ תעירי (3
   םח ליעמ (4
   רדווס + םיכורא םידגב תוכרעמ 2 (5
   הרצק הצלוח (6
   הפלחהל םינותחת + םייברג תוגוז 6‎-4 (7
   (םוידלפ אל) םימ תרידח ינפמ תונגומ ,(הבוח) רועמ םיילענ תוגוז 2 (8
  (רוונס דגנ ,שמשב הייהשל תומיאתמ תושדעב דייטצהל םיבייח הייאר יפקשמ ילעב) (הבוח) שמש יפקשמ (9
 
   ןותפש + תוחפל 15 םדקמ לעב הנגה רישכת (01
   הפלחהל תויברזר תוללוס + סנפ (11
   דויצ תפיטעל ןוליינ תויקש (21
   רועמ יוצר ,(הבוח) תופפכ תוגוז 2 (31
   ליגר עבוכ + רמצ עבוכ (41
   םימ םירטיל 2 (51
   .לכוא ילכ (61
     יתצובק דויצ
   (1  :(לויטה ךלהמ לכב הפוצר הנזאהב ויהי רשקה ירישכמ) האבה הקולחב רשק ירישכמ
   (םילייטמ) הכרדה תצובק לכל דחא רישכמ(א
   תיאבצה תשרל הנזאהל דחא רישכמ(ב
   םיסובוטואה דחאב דחא רישכמ(ג
   (2  ןפצמ
   (3  ילטיגיד םוח-דמ
   (4  הכרדה תצובקל דחא הניש קש
   (5  םוח תויקש
   (6  (תרהוז תימצע הרואת תולקמ) םיטיילקיטס
   (7  הבוג-דמ
   (8  רשק רישכמ לכל תפסונ תיברזר הללוס
   (9  תוחפל 'מ 45 לש ללוכ ךרואב ,תויחנהה יפ לע םילייטמה ןיב הרישק ךרוצל סופיטל םישמשמה םילבח
   (01  תלפקתמ הקנולא
   (11  םלוכל המח הייתש תנכהל דויצ
   (21 .שארמ םואיתב תננכותמה תוליעפה יפ לע עבקייש יפכ (תודרשיהלו הלעפהל ,לויטל) גלשב תוליעפל ידועיי דויצ
 
   8.6.7  לויטה ילולסמ
     .םילויט םואיתל הכשלה רושיאל םאתהב היהי לויטה לולסמ
     .ןומרחב השילגה רתאמ רושיאו םואית אלל השילג ילולסמ תוצחל ןיא הרקמ לכב
     .רתאב תוחיטבה יללכ לע תויחנה לבקלו רתאה תלהנימל סנכיהל שי
   9.6.7  גלשב תוליעפה םואיתו ןוגרא
     - לולכי םואיתה .ןומרח הדש-רפס-תיב םע שארמ םייעובש תוחפל ותוליעפ תינכת תא םאתל לויטה ןגראמ לע
   (1  ;ןנכותמה לולסמה תא
   (2  ;הנלגרותתש תויוליעפה לכ תא
   (3  .תונושה תויוליעפל םישרדנה םירושיאה יגוס תא
     .תמאותמה תוליעפה תא עצבל רשפאו חותפ רתאה םאו ריוואה גזמ תיזחת יהמ תינופלט לויטה ןגראמ ררבי לויטה ינפל םוי
   01.6.7  הכרדה
   :הלאה םיאשונב םילייטמה תא ךירדמה ךרדתי תודרשיהה תוליעפו לויטה ינפל
     לויטב םינמזה חולו םידמלנה םיאשונה
     לויטב םייופצה םיישקה
     תוליעפ לכל ןוחטיבה תוארוה
     תוחיטבה תוארוה
     דויצב שומישב לוגרתהו ידועייה דויצה
     .(יפולח ביתנ תרכה ,תורעמה יחתפ ןיב לבח תרבעה ,תורעמ יחתפ ןומיס ,תוביצי תקידב ,גלש תורעמ תנכה) תודרשיה תוליעפל םישגד
   11.6.7  תודחוימ תויחנהו תוגהנתה יללכ
     רוק
   (1  .דוגיב תובכש רתויש המכב םידיוצמ ויהי םילייטמהש דיפקהל שי
   (2  .רמצ יברג תוגוז 2-ו תוהובג םיילענ ,תופפכ ,רמצ עבוכ :הבוח
   (3  .הבורק האפרמל דימ ותונפלו עגפנה תא םמחל שי רוק תעיגפ לש הרקמבו ,המח הייתש םילייטמל קפסל שי
     תוביטר
   (1  .הפלחהל םישבי םידגב איבהלו םשג ידגב שובלל שי
   (2  .םמוחמו שבי םוקמל דימ תונפלו תומח תויקש קפסל שי העיגפ לש הרקמב .תולתוח וא םייברג תפלחה לע דיפקהל שי
     העזה
   .ףוגל דומצ ,(הנתוכמ) גפוס דגב שובלל שי
     תושבייתה
   .הייתש לע דיפקהל שי
     הנירקו רוונס
  .תוחפל 15 םדקמ לעב הנגה רישכת תחירמ לעו שמש יפקשמ תבכרה לע דיפקהל שי
 
 7.7  לויט תרגסמב םיעושעש תבכרב העיסנ
   :ןלהלש תוחיטבה תויחנהלו תוארוהל םאתהב ולעפי (תוינורק 3-ל םותרה רטק יומד ןיזנב בכר) "םיעושעש תבכר"ב העיסנ בלשל םיניינועמה ךוניח תודסומ
   1.7.7  .קוחה יפל לוכה - תימוקמה תושרהמ קסע ןוישר תולעב ןהו תורייתהו הרובחתה ידרשמב ךכל רשוא ןנוישרש תורבח יתורישב קרו ךא שמתשהל רשפא
   2.7.7  .םיאליגה לכ תוליעפב ףתתשהל םילוכי
   3.7.7  :הלאה תויחנהה לע דיפקהל שי תורבחה תחא םע תורשקתה תעבו העיסנה עוציב ינפל
     .תימוקמה הצעומה לש תוחיטבה ןיצקו לארשי תרטשמב העונת ןיצק ,הרובעתה לע חקפמה ידי לע רשואיו עבקיי "תבכרה" לולסמ
     .תימוקמה תושרהו תורייתה דרשמ ,הרובחתה דרשמ לש ףקות ינב םירושיא ויהי תבכרל
    .היביכרמ דחא לכ תא קדב הרובעתב תוחיטב ןיצקש רושיא היהי תבכרל
 
  ."תבכר"ב גוהנל יאשר הרבחה ידי לע קסעומה גהנ קר
  .לולסמה תא בטיה ריכי "תבכרה" גהנ
  .ףקותב סובוטואב הגיהנ ןוישר לעב היהי "תבכרה" גהנ
  .תוינורקהמ תחא לכל ןוישרב רתוהש המל םאתוי םיעסונה רפסמ
  .תוינורקהמ תחא לכב םיעסונה רפסמ יפל חוטיבל גואדל שי
  .ןורחאה ןורקב בשי הרבחה םעטמ הוולמ ךירדמ
  .םידימלתה לש ימש דקפמ ךרעיי המויסבו העיסנה תליחת ינפל
  4.7.7 :הלאה םיללכה לע דיפקהל שי העיסנה תעב
  .העיסנה תעב תוגהנתהה יללכ יבגל ךירדת ןתניי העיסנה תליחת ינפל
  .ךכל תודעוימה תונחתבו תדמוע איהשכ קר תורתומ הנממ הדיריהו "תבכרה" לע היילעה
  .דרפנ בשומ היהי עסונ לכל
  .הרובחתה דרשמ ןוישר יפ לע רתומה לע הלעי אל םיעסונה רפסמ
  .העיסנ ידכ ךות תומוקמ תפלחה רשפאתת אלו ,העיסנה ךלהמ לכב םמוקמב ובשי םיעסונה
  .העיסנה ךלהמ לכב תורוגס הנייהת תוינורקל הסינכה תותלד
  .לייטמה דסומה םעטמ דחא רגובמ הוולמ תוחפל עסיי תינורק לכב
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002