חוזר זה מבוטל


שימו לב: סעיף קטן 3 בחוזר זה בוטל.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
הבטחת הבטיחות בפעילויות מים 5.1‎-27
 
1 בפברואר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת פרק 2
בסעיף 5.1‎-6
של חוזר הוראות
הקבע נח/8 (א)
 
  מטרת הפרסום  


1. הנחיות בטיחות כלליות
הוראה זו מפרטת את כללי ההתנהגות ואת נוהלי הבטיחות לרחצה ולפעילות מים אך ורק באותם מקרים שבהם הן מותרות על-פי חוזר הוראות הקבע עא/8(א) מתאריך 1.4.2011.
מוסד החינוך. בפרקים הבאים תפורטנה דרישות והוראות ספציפיות.

יודגש כי אין לראות בהנחיות המפורטות להלן היתר רחצה או אישור לפעילות מים מכל סוג שאינו מפורט במפורש בחוזר הנ"ל.
 
1.1 
כדי להבטיח את בטיחות התלמידים בפעילות מים ינהגו מוסדות החינוך על פי ההנחיות הכלליות
האלה:  
1.2 
כל פעילות מים תאושר על ידי מנהל המוסד החינוכי.  1.2.1
 
 
פעילות המים מיועדת לתלמידים היודעים לשחות, ועל כן לפני יציאתם לפעילות מים על
ההורים לאשר בכתב את הסכמתם להשתתפות ילדיהם בפעילות המתוכננת ולאשר את
ידיעתם לשחות.
 
1.2.2
 
 
תלמיד שאינו מצויד באישור הורים בכתב לא יוכל להשתתף בפעילות. כן לא יוכל להשתתף
בפעילות תלמיד אשר נפסל על ידי רופא מטעמי בריאות.
 
1.2.3
 
 
פעילויות מים תתבצענה בהדרכת מדריכים מקצועיים מוסמכים – בהתאם להנחיות המפורטות בחוזר זה, על-פי סוג הפעילות במים.   1.2.4
 
 
המדריכים יפעלו על פי ההוראות בסעיף זה, אך יש לחזור ולהדגיש כי למרות הידע המקצועי
והמומחיות של המדריכים במקום האחריות העליונה מוטלת בסופו של דבר על
המורה/המדריך האחראי, החייב להיות בקיא בהוראות הבטיחות ולוודא את ביצוען.
 
1.2.5
 
 
הפעילות במים מחייבת משמעת קפדנית באופן מיוחד, ובכל מקרה שבו האחראי סבור
שמצב המשמעת אינו תקין עליו למנוע את הפעילות במים ואף להפסיקה תוך כדי הפעילות.
 
1.2.6
 
 
הרחצה בים ובברכה תתבצע אך ורק בחופים ובברכות מוכרזים על ידי משרד הפנים, בעונת
הרחצה ובנוכחות מצילים מוסמכים.
 
1.2.7
 
 
הפעילות הימית - שיט, גלישה, סקי, פארקי מים - תבוצע אך ורק במקומות המאושרים על
ידי הרשות המוסמכת והרשות המקומית לפעילות המתאימה על פי הנחיות הבטיחות שלהם
ושיש להם ביטוח מתאים (אישורים בתוקף).
 
1.2.8
 
 
חובה על המורה/המדריך האחראי על הפעילות מטעם המוסד החינוכי לבדוק טרם הפעילות
את תוקפם של הרשיונות, את הביטוח ואת העמידה בהוראות המפורטות להלן.
 
1.2.9
 
 
יש לוודא שהחוף/הברכה/פארקי המים/בסיס הפעילות הימית יהיו מצוידים בציוד הצלה,
החייאה ועזרה ראשונה. ציוד זה יעמוד לרשות החובש/מגיש העזרה הראשונה. בפעילות
יהיה בכל עת לפחות אדם אחד המוסמך לטפל בהחייאה ובהצלה, וכן יימצא רכב פינוי.
 
1.2.10
 
מניעת כוויות שמש  1.2.11
 
א. בעת פעילות חוף יש לוודא מריחת תכשיר הגנה בעל מקדם 15 לפחות.     
ב. בימים חמים רצוי לא לשהות יותר מ-20‎-15 דקות ברציפות בשמש מחשש מנזקי
שמש.
 
   
ג. יש לחבוש כובע בכל משך החשיפה לשמש.     
ד. חובה ללבוש חולצה בכל משך החשיפה לשמש.     
ה. ככל האפשר יש לעודד הרכבת משקפי שמש.     
ו. יש לעודד שתייה מרובה.
 
   
 
הגדרות*  1.3
מקווה מים: מקום לאיסוף מים, טבעי או מלאכותי.  1.3.1
 
 
מקווה מים עמוקים: עומק המים מחייב מעבר בשחייה.  1.3.2
 
 
 
 
אלו פעילות המים שהוראות סעיף זה מתייחסות אליהן:  1.4
רחצה בים מכיתה ה' ומעלה ובברכה מגן חובה ומעלה  -   
שיעורי שחייה בכיתה ה'  -   
שיט על אבובים, מכיתה ו' ומעלה  -   
שיט קייאקים, מכיתה ו' ומעלה  -   
שיט בסירות חצי קשיחות, מכיתה ה' ומעלה  -   
שיט בסירות נהר, מכיתה ו' ומעלה (במים שקטים בלבד)  -   
שיט על רפסודות, מכיתה ט' ומעלה  -   
שיט בסירות באגמים מוסדרים  -   
שיט חסקות, מכיתה ו' ומעלה  -   
גלישה בגלשני מפרש, מכיתה ה' ומעלה  -   
גלישת גלים, מכיתה ה' ומעלה  -   
סקי מים בכבלים, מכיתה ה' ומעלה  -   
סקי מים באגמים ובימים, מכיתה ה' ומעלה  -   
פארקי מים, מכיתה ה' ומעלה  -   
קמ"ס (קנה, מסכה, סנפירים), מכיתה ה' ומעלה  -   
שיט עם אבוב רחיפה, מכיתה ה' ומעלה  -   
שיט עם בננה כפולה, מכיתה ה' ומעלה  -   
חציית גבים ומקווי מים עמוקים, מכיתה ז' ומעלה  -   
משחקי העפלה עם שיט מכיתה ו' ומעלה  -   
הפלגות.

 
-   
2. הרחצה בים ובברכה ואיסור הרחצה במאגרי מים
 
כללי  2.1
הוראות אלו אינן מתייחסות למפעלי הוראת השחייה.  2.1.1
 
 
הרחצה והשחייה מותרות רק במקומות מוכרזים, בנוכחות מציל ובעונת הרחצה, על פי קובץ
התקנות של משרד הפנים, בצו הסדרת מקומות רחצה התשכ"ד-1965.
 
2.1.2
 
 
אישור הכניסה למים לצורכי רחצה יהיה באישור בכתב מההורים ושל מנהל המוסד החינוכי
ועל פי הנחיית האחראי לפעילות.
 
2.1.3
 
 
   
רחצה בברכה ובים  2.2
אפשר לקיים רחצה בברכה, בפארק מים או בים, בתנאי שתמולאנה כל ההוראות המפורטות
להלן.
 
2.2.1
 
 
יש לקיים פיקוח יעיל על התלמידים המתרחצים ולהטיל עליהם משמעת קפדנית באופן
מיוחד.
 
2.2.2
 
 
אם האחראי סבור שמצב המשמעת אינו תקין, עליו למנוע את הרחצה בברכה, בפארק מים
או בים.
 
2.2.3
 
 
רחצה בים  2.2.4
 
 
הרחצה בים מותרת רק לתלמידים מכיתה ה' ומעלה.  א.   
פעילות רחצה תיעשה רק בחוף שהותרו בו השחייה והרחצה על-ידי הרשויות
המוסמכות (משרד הפנים, הרשות המקומית והמפקח על החינוך הגופני במחוז) ויש בו
שילוט רשמי וקיימים בו כל תנאי הבטיחות הנדרשים.
 
ב.   
הפעילות תקוים רק בנוכחות מציל מוסמך.  ג.   
המקום והשטח המיועדים לפעילות השחייה ייקבעו על-ידי המציל, בתיאום עם המורה
שנקבע כאחראי לקבוצה על-ידי מנהל המוסד. בכל פגישה ייקבעו המקום והשטח
מחדש.
 
ד.   
השטח המוקצה לפעילות יגודר בחבל עם מצופים ובסרטים צבעוניים מפלסטיק.
הפעילות תקוים רק בתחום המגודר ובאחריותם של המלווים.
 
ה.   
 בשטח המגודר לא יימצאו כל מתרחצים ושוחים, לבד מהתלמידים וממלוויהם. ו.   
יש לדאוג שהתלמידים ישהו על החוף במקובץ, כדי להגביר את הפיקוח על נוכחותם.
אתר השהייה של התלמידים יהיה מוצל ויגודר בחבל כדי להפרידם מהמתרחצים
האחרים.
 
ז.   
הפעילות תקוים רק אם יתנוסס דגל לבן מעל סוכת המציל. יש להזכיר לתלמידים: דגל
שחור - אסור לרחצה; דגל אדום - הרחצה מסוכנת; דגל לבן - הרחצה מותרת.
 
ח.   
בתקופות שבהן צפוי סיכון עונתי בחוף מסוים לא תקוים פעילות שחייה בחוף זה.  ט.   
יש לדאוג שיהיה רכב צמוד למקום השחייה, כדי שישמש לפינוי מהיר בעת הצורך.  י.   
רחצה בברכה ובים במסגרת פעילות או טיול של מוסד חינוכי  2.2.5
 
 
רחצה כפעילות נופש יכולה להתקיים רק בחוף ים העומד בתנאים שפורטו לעיל
ובברכה העומדת בתנאים המפורטים בנוהל "שיעורי שחייה" שלהלן.
 
א.   
הרחצה אסורה במאגרי מים ובמקומות שאינם מוכרזים כאתרי-רחצה.  ב.   
אסורה בהחלט רחצה (אף לא של חלק מהגוף בלבד) בברכות דגים, בברכות-השקיה,
בתעלות-השקיה, בנחלים ירקון, קישון ואלכסנדר ובכל מקום שיוכרז כמזיק לרוחצים.
ג.   
הרחצה תהיה על דעת מנהל המוסד ובאישורו.  ד.   
השתתפות תלמיד תותר רק לאחר שימציא אישור בכתב מהוריו או ממי שהוסמך לכך
(על ידי ההורים או על ידי בית משפט). האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד.
 
ה.   
נוסף לעמידה בתנאי הבטיחות ובכללים המתייחסים לרחצה בברכה ובים לא תבוצע
הרחצה אלא בשעות היום בלבד. הרחצה בלילה תותר בתנאי הבטיחות ולפי הכללים
המובאים ב-3.12 להלן, "הרחצה בברכה ובפארקי מים בשעות החשכה".
 
ו.   
המציל יקבע עם המורה האחראי את מקום הרחצה ואת סידורי הבטיחות הנחוצים.  ז.   
על האחראי לדאוג לביצוע מפקדי-נוכחות טרם היציאה למקום הרחצה, טרם הכניסה
למים, מיד לאחר היציאה מהם, ובהתאם לצורך גם בעת הרחצה ובחזרה ממקום
  הרחצה.
ח.   
על האחראי לדאוג שבמהלך הרחצה יימצא מחוץ למים מגיש עזרה ראשונה שברשותו
ערכת עזרה ראשונה.
 
ט.   
הרחצה תותר רק בליווי מלווים בוגרים, היודעים לשחות. מספר המלווים יהיה כמפורט
להלן:
 
י.   

מספר המלווים לקבוצה
בים  בברכה 
מספר
התלמידים
בקבוצה
גיל
התלמידים
הרחצה
אסורה
 
2  10  גן חובה 
הרחצה
אסורה
 
2  15  כיתות א'-ד' 
2  1  15  כיתות ה'-ו' 
2  1  15  כיתות ז'-ט' 
2  1  20  כיתות י'
ומעלה
 
2  2  קבוצת לימוד  חינוך מיוחד 

המלווים יהיו מסגל ההוראה של המוסד ובתגבור של מבוגרים, במידת הצורך.  יא.   
הרחצה בברכה במים עמוקים תותר רק לתלמידים שלמוסד יש מידע מוסמך על דירוגם
כ"שוחים" או כ"שחיינים". האחרים ירחצו במים רדודים. אפשר לעשות במקום בוחן
סיווג בהנחיית הפיקוח על החינוך הגופני במחוז.
 
יב.   
תלמידים שאינם מתרחצים יהיו צמודים אל מלוויהם וחבושים בכובעים.  יג.   
את תחום הרחצה יש לגדור בחבל עם מצופים, ובים גם ב"שרשרת מלווים".  יד.   
טרם הכניסה הראשונה למים במקום רחצה מסוים יתודרכו התלמידים והמלווים
אודות תנאי המקום, סימנים מוסכמים, מקום המפגש, סחיפת-ים והיחלצות ממנה
וההתנהגות במקרה של טביעה או של חשד לטביעה.
 
טו.   
 
אין להתיר כניסה למים בשעתיים שאחרי ארוחה כבדה (כגון ארוחת צהריים) ובשעה
שאחרי ארוחה קלה (כגון ארוחת עשר).  
טז.   
זמן השהייה המומלץ במים  יז.   
רחצה חד פעמית - לא יותר מ-45 דקות  1)   
במשך יום של רחצה - לא יותר משעתיים.  2)   
המלווים יפעלו על-פי הוראות האחראי על הקבוצה. בעת מילוי תפקידם לא יעסקו
המלווים בהוראת שחייה ולא ישחו להנאתם.
 
יח.   
יש לאסור משחקים כמו "הטבעות", דחיפות למים וקפיצות בלתי מאורגנות למים.  יט.   
יש לאסור שימוש בכל אמצעי-עזר לשחייה, פרט למשקפי-שחייה (לא משקפות-צלילה).
כ.   
החל תלמיד לטבוע, יפעל המלווה להצלתו לפי מיטב הבנתו, ויזעיק את המציל וכן את
מד"א בהתאם לקביעת המציל ולשיקול דעתו שלו.
 
כא.   
התלמידים יחולקו לזוגות, ובני-הזוג ידאגו לשמירת קשר-עין קבוע ביניהם.  כב.   
כל מלווה קבוצה יערוך מפקדי-זוגות בעת הרחצה, וכן מפקדים על פי שמות, במקרים
אלה:
 
כג.   
טרם הכניסה למים  1)   
ביציאה מהמים  2)   
ביציאה חזרה למוסד  3)   
אחרי אירוע חריג.  4)   
חמש דקות לפני תום הרחצה יש להכריז על כך, והמלווים יפעלו להוצאת התלמידים.
אין להרשות שהייה נוספת במים, ולו אף לפרק זמן קצר.
 
כד.   
בידי המורה האחראי תהיה רשימה של כל התלמידים שיצאו לרחצה, ובידי כל מלווה
תהיה רשימת התלמידים שבקבוצתו.
 
כה.   
בברכה פתוחה ובים יש לדאוג למקום מנוחה מוצל בקרבת אתר הרחצה.  כו.   
חניכים מכיתות א'-ד' מורשים לרחוץ בברכה בלבד, ואך ורק בשטח המסומן "מים
רדודים". על כל 15 חניכים יהיו 2 מלווים מבוגרים.
 
כז.   
חניכים בגיל הגן יהיו רשאים לרחוץ בברכה בלבד, ואך ורק בברכה המיועדת לפעוטות.
על כל 10 חניכים יהיו שני מלווים מבוגרים.
 
כח.   
3. שיעורים ופעילויות של שחייה
 
רקע  3.1
מערכת החינוך מעודדת את שילוב השחייה והרחצה הן במסגרת תכנית הלימודים לחינוך
גופני והן במסגרת פעילויות המתקיימות מחוץ לשעות הלימודים הפורמאליות.
 
3.1.1
 
 
פעילות שחייה ורחצה כרוכה בסיכונים רבים, וביניהם סיכוני טביעה, סיכונים בריאותיים
העלולים לנבוע משחייה במים לא מטופלים וסיכונים פיזיולוגיים הקשורים בחשיפה מרובה
לשמש.
 
3.1.2
 
 
כדי להבטיח את השגת מטרות השחייה יש להכיר את הסיכונים ולדאוג למניעתם.  3.1.3
 
 
לצורך קיום לימוד שחייה נדרש אישור של המפקח על החינוך הגופני במחוז.
 
3.1.4
 
 
 
מטרת הנוהל  3.2
להבטיח את בטיחות המשתמשים בברכות שחייה במסגרת תכנית הלימודים והפעילויות של משרד
החינוך, באמצעות יישום עקרונות וכללים למניעת הסיכונים האופיינים לסוג זה של פעילות.
 
 
 
תחולה  3.3
העקרונות, הכללים וההנחיות המפורטים בנוהל זה מחייבים את כל מוסדות החינוך המקיימים
פעילות שחייה מכל סוג ובכל רמה ואת כל מי שקשורים בפעילות זו.
 
 
 
הגדרות  3.4
מפקח מחוזי על החינוך הגופני: המפקח על כל פעילויות החינוך הגופני במחוז.  3.4.1
 
 
רכז שחייה מחוזי: האחראי על ארגון השחייה במחוז ועל רמת ההדרכה. (מופעל על-ידי
הפיקוח על החינוך הגופני במחוז).
 
3.4.2
 
 
רחצה: כל פעילות שחייה בברכה או בים שאינה כוללת לימוד שחייה.  3.4.3
 
 
לימוד-שחייה: כל פעילות בברכה של לימוד-שחייה במסגרת של מוסד חינוכי.  3.4.4
 
 
מפעל-השחייה: קורסי חובה ללימוד שחייה הניתנים במרוכז לילדי כיתה ה' והמאורגנים
 במסגרות מחוזיות.
3.4.5
 
 
רכז ברכה: מי שמרכז בברכה את פעילות מפעל-השחייה והאחראי, נוסף לפעילותו כמורה,
גם על הצד הארגוני והמקצועי של צוות ההוראה וכן על הקשר היום-יומי עם רשויות הברכה
ועם המורים המלווים (רכז הברכה כפוף לרכז השחייה המחוזי).
 
3.4.6
 
 
מדריך שחייה: אדם המוסמך להורות שחייה במסגרות של משרד החינוך. המדריך כפוף
ביצועית לרכז-הברכה.
 
3.4.7
 
 
מנהל מוסד חינוכי: מנהל מוסד חינוכי של משרד החינוך.  3.4.8
 
 
מורה לשחייה: מורה לחינוך גופני המוסמך ללמד שחייה במוסד חינוכי המקיים לתלמידיו
שיעורים לחינוך גופני בברכה.
 
3.4.9
 
 
מורה מלווה: המורה שמונה על-ידי המוסד החינוכי ללוות את תלמידיו לפעילות שחייה.  3.4.10
 
מציל: בעל תעודת מציל של משרד העבודה ובעל אישור על השתלמות דו-שנתית של משרד
הפנים (או של המוסמכים מטעמו). המציל מופקד בברכה ובים על בטיחות השוחים והוא
כפוף לרשויות הברכה/חוף-הרחצה.
 
3.4.11
 
מגיש עזרה ראשונה: בעל הסמכה רשמית להגשת עזרה ראשונה, בוגר קורס של 44 שעות,
ועבר רענון של 20 שעות כל שנתיים.
 
3.4.12
 
מאגר מים: כל מקום המכיל מים שלא אושר כ"ברכת שחייה" או כ"חוף רחצה" על-ידי
הגורמים המוסמכים והרשמיים.
 
3.4.13
 
חינוך גופני בברכה: לימוד שיעורי שחייה שהם חלק מתכנית הלימודים לחינוך גופני של
המוסד החינוכי.
 
3.4.14
 
מפעיל ברכה מוסמך: בעל הסמכה רשמית מטעם משרד הבריאות.
 
3.4.15
 
 
עקרונות ותחומי פעולה  3.5
לא תתקיים פעילות שחייה או רחצה אלא אם בדק מנהל המוסד החינוכי ומצא כי התקיימו
ומקוימות הדרישות הכלליות המפורטות להלן:
 
 
הברכה אושרה על ידי המפקח על החינוך הגופני.  3.5.1
 
 
ברשות הבעלות על הברכה יש אישור תקף מלשכת הבריאות המחוזית (או מטעמה) המאשר
כי המים בברכה מסוננים ומחוטאים על-פי הנדרש ומתקני הברכה תקינים.
 
3.5.2
 
 
הברכה נמצאת בפיקוחם של משרד הבריאות ולשכת הבריאות המחוזית (או של גורם
  מטעמם).
3.5.3
 
 
ברשותה של בעלות הברכה יש אישור תקן בטיחות ורישוי עסק בתוקף.  3.5.4
 
 
מי-הברכה עומדים בתקני משרדי הפנים, איכות הסביבה והבריאות.  3.5.5
 
 
הברכה מצוידת במתקן פעיל ותקין לפיקוח אוטומטי על החיטוי ועל ההגבה (P.H.) (מפעיל
הברכה אחראי על החיטוי ועל ההגבה בברכה).  
3.5.6
 
 
בברכה נמצאים כל פרטי הציוד והמתקנים הנדרשים, ובפרט האמצעים האלא:  3.5.7
 
 
א. תחנת הצלה לפי התקן של משרד הפנים     
ב. ארגז ובו ציוד עזרה-ראשונה תקין לפי התקן של מד"א     
ג. חדר טיפולים     
ד. טלפון במקום, רצוי קרוב לתחנת ההצלה     
ה. אמצעים הנדרשים ללימודי שחייה.     
בעת פעילות השחייה עומדים לרשות הברכה בעלי תפקידים כשירים:  3.5.8
 
 
א. מצילים, במספר התואם את התקן של משרד הפנים     
ב. מגיש עזרה-ראשונה בעל תעודה, שעבר רענון עזרה ראשונה במגן דויד אדום או בכל
מוסד מוסמך אחר שהוסמך לכך על-ידי משרד הבריאות לפני עונת השחייה (הוא יכול
להיות מקרב צוות המורים/המדריכים).
 
   
ג. מדריכי שחייה מוסמכים, בוגרי השתלמויות החייאה ובטיחות בברכה.     
ד. מפעיל הברכה.     
הברכה סגורה לציבור הרחב, ועומדת לרשות פעילות השחייה בלבד או שקיים בברכה גידור
המפריד בין התלמידים לבין הציבור. הגידור ייעשה באמצעות מסלולי-שחייה, אך לגילאי
כיתה א' ומטה עליו להגיע עד לקרקעית הברכה.
 
3.5.9
 
 
התלמידים ייבחנו לצורך סיווג מיומנות השחייה לארבע רמות. המבחן יתקיים בשיעור
הראשון של לימוד השחייה ויבוצע על פי ההוראות המקצועיות.
 
3.5.10
 
ארבע רמות הסיווג הן:   
א. יראים     
 ב. מתחילים    
ג. שוחים     
ד. שחיינים.     
עומק המים יותאם לגילים ולמיומנויות השחייה של התלמידים, על פי סיווגם לארבע רמות
המיומנות.
 
3.5.11
 
בברכה שאינה עונה על הדרישות של עומקי המים לגילאים השונים בהתאם לפירוט ב-3.8.5
להלן, יידרש אישור מיוחד בכתב של המפקח על החינוך הגופני במחוז. אישור זה יותנה
בהימצאותן של חגורות הצלה או שרווליות בברכה לכל התלמידים.
 
 
לפני תחילת שנת הלימודים יעביר רכז הברכה לצוות המדריכים תדריך המפרט את
הנושאים האלה:
 
3.5.12
 
א. מספר התלמידים המרבי בקבוצת לימוד     
ב. מספר כיתות הלימוד במקביל     
ג. נוכחות מדריך השחייה     
ד. משך שיעור השחייה     
ה. מעבר התלמידים ממים רדודים למים עמוקים     
ו. קפיצות למים     
ז. סקירת קרקעית הברכה לפני ובתום השיעור על ידי צוות ההוראה     
ח. כללי המשמעת והסדר     
ט. קביעת סימנים מוסכמים     
י. בדיקת נוכחות התלמידים     
יא. קביעת זוגות תלמידים לעניין השמירה ההדדית     
יב. ההתנהגות בחירום     
יג. הגבלות על הכניסה למים (בגלל פצעים פתוחים, או נגעי עור, בגלל העדר כובע ים, בגלל
הסמיכות לארוחה וכד')
 
   
יד. כללים ספציפיים נוספים.     
בברכה יהיה לוח הנחיות והגבלות לגבי השימוש במתקנים השונים ובעיקר לגבי השימוש על
ידי תלמידים מוגבלים מבחינה רפואית.
 
3.5.13
 
 
בעלי תפקידים - תפקידים, סמכות ואחריות  3.6
מנהל המוסד החינוכי  3.6.1
 
 
עליו לאשר ולתאם את לוחות הזמנים של לימודי השחייה עם האחראים על השחייה
במחוז.
 
א.   
עליו לאשר את תכנית פעילות השחייה של המוסד החינוכי, ובמיוחד פרטים אלו:  ב.   
סדר השתתפות הכיתות בשיעורי השחייה  1)   
סדרי ההסעה של התלמידים אל הברכה וממנה  2)   
המורים המלווים  3)   
התשלומים השונים.  4)   
עליו לקבוע מלווה לכל כיתה הנוסעת ללימודי השחייה - מחנך הכיתה או מורה אחר
שייקבע על ידו.
 
ג.   
עליו לבדוק שלא יישלחו לברכה תלמידים אשר מסיבה כלשהי אינם אמורים להשתתף
בשיעור. עליו לוודא שבידי המורה המלווה תימצא רשימה של כל התלמידים, ובה
מודגשים תלמידים חריגים: תלמידים הסובלים מליקוי גופני כלשהו (כולל ראייה
ושמיעה), תלמידים שאינם שולטים בעברית וכד'.
 
ד.   
עליו ליזום את הדרכת המורים המלווים בכללי הבטיחות והזהירות ולבדוק מפעם
לפעם כי הנהלים נשמרים (לפני היציאה מהמוסד, בדרך אליו ובחזרה ממנו).
 
ה.   
עליו להחזיק רשימה שמית של כל היוצאים לברכה, תלמידים ומלווים.  ו.   
עליו לוודא, טרם תחילת לימוד השחייה, שהמחנכים או המורה לחינוך גופני ישוחחו
עם התלמידים אודות כללי הבטיחות והמשמעת בשיעורי השחייה. נוסף לכללי
הבטיחות והזהירות יודגשו בשיחות הנושאים האלה:
 
ז.   
הימנעות מאכילה כשעה אחת לפני הכניסה למים  1)   
ציות להוראות צוות ההוראה בברכה, המציל והמלווים (יש להדגיש את היציאה
  מהמים ועזיבה מיידית של שטח הברכה בסיום השיעור).
2)   
היצמדות למורה/למדריך השחייה לפי החלוקה שנקבעה ואיסור לעבור מקבוצה
לקבוצה ללא הוראת מורה/מדריך השחייה
 
3)   
איסור כניסה ויציאה מהמים ומשטח הברכה ללא נטילת רשות ממורה/ממדריך
השחייה ומהמורה המלווה
 
4)   
הימנעות ממשחקים ומפעולות שאינן קשורות בשיעור השחייה ושלא נקבעו על-ידי
מדריך השחייה
 
5)   
שמירה על תנאים הגייניים (מקלחת, עשיית צרכים בשירותים, ניקיון השטח
וכד').
 
6)   
המורה המלווה  3.6.2
 
 
עליו להחזיק את רשימת התלמידים שהוא אחראי עליהם.  א.   
עליו להעביר לפני תחילת השיעור הראשון לידי רכז-הברכה עותק נוסף של רשימת
התלמידים, תוך הדגשת שמותיהם של תלמידים חריגים.
 
ב.   
עליו לערוך מפקד שמי של התלמידים בעת עלייתם על רכב-ההסעה ביציאתם משטח
המוסד, בעזבם את הברכה לאחר השיעור ובעת העלייה לרכב ההסעה בחזרה למוסד.
 
ג.   
עליו להקפיד שהתלמידים יקיימו את כללי הזהירות בעת ההליכה ברגל בחציית
כבישים, בעלייה על הרכב, בשעת הנסיעה ובירידה מהרכב.
 
ד.   
עליו למנוע מעבר של תלמידים מרכב אחד למשנהו, או ממלווה אחד למשנהו, אלא
במקרה של תקלה.
 
ה.   
עליו לשבת בכלי הרכב עם התלמידים, ולא בתא הנהג (אם זו טיולית).  ו.   
עליו לקיים בקרה לגבי יישום הוראות הבטיחות על ידי התלמידים בעת הנסיעה,
בכניסה לשטח הברכה, במלתחות ובעת הימצאותם מחוץ למסגרת שיעור השחייה
עצמו.
 
ז.   
עליו להימצא בשטח הברכה כדי להתערב במקרים של אי עמידה בדרישות המשמעת
והבטיחות וכדי לסייע ברישום התלמידים והישגיהם. עם זאת, הוא לא יתערב במהלך
השיעור (גם לא במטרה לסייע), אלא אם יתבקש לעשות זאת על-ידי צוות ההוראה
בברכה.
 
ח.   
עליו למנוע הורדת תלמידים במהלך הנסיעה ללא תיאום מראש עם הנהלת המוסד; כל
התלמידים יחזרו בהסעה אל נקודת היציאה בחצר המוסד.
 
ט.   
עליו לנקוט את הצעדים המפורטים להלן במקרה של בעיית משמעת חמורה:  י.   
עליו להרחיק את התלמיד המפריע מהשטח הסמוך לברכה.  1)   
עליו להשגיח על התלמיד עד לשיבה למוסד. במקרה שנדרש להחזירו למוסד
לאלתר, עליו להצמיד לתלמיד מלווה מבוגר.
 
2)   
עליו לקיים קשר עם מנהל המוסד לשם קבלת הנחיות במקרה של הפרת משמעת
חמורה או של תאונה.
 
3)   
עליו לפעול לפי הנחיות נוספות ממנהל המוסד כאשר שיעורי השחייה הם חלק
מתכנית הלימודים של החינוך הגופני.
 
4)   
רכז-הברכה  3.6.3
 
 
עליו לחלק למדריכי השחייה את החוברות של הוראות הבטיחות לפני תחילתה של עונת
לימוד השחייה. מדריכי השחייה יאשרו בחתימתם את ידיעת התוכן.
 
א.   
עליו לקבוע, בתיאום עם בעלות הברכה, את מקומות הפיקוח וההשגחה של המציל על
התלמידים הלומדים בברכה.
 
ב.   
עליו לבדוק, עם ההגעה לברכה ולפני הכניסה למים, את קיומם של כל כללי הבטיחות
והדרישות המפורטות בנוהל זה.
 
ג.   
במקרה שנתגלו פערים בין הדרישות לבין המציאות בשטח, עליו לאסור כניסה למים
וליצור קשר עם רכז השחייה המחוזי או עם המפקח על החינוך הגופני במחוז ולקבל
את הנחיותיהם.
 
ד.   
עליו לקבל מידי המורה המלווה, בתחילת השיעור, את התלמידים ולוודא כי כשהם
לבושים בבגדי-ים ומוכנים לשיעור.
 
ה.   
עליו לקבל לפני תחילת השיעור הראשון מהמורה המלווה את רשימת התלמידים
ולוודא כי היא כוללת את הפרטים אודות תלמידים חריגים. על המקרים הנראים לו
חשובים ידווח הרכז למדריכי השחייה.
 
ו.   
הערה: אם שיעורי השחייה הם חלק מלימודי החינוך הגופני במוסד, ימלא המורה לחינוך
גופני גם את תפקידו של רכז-הברכה.
 
 
מדריך-השחייה  3.6.4
 
 
עליו לקבל את קבוצת התלמידים מידי רכז-הברכה כשהם לבושים בגדי-ים ומוכנים
להתחיל את השיעור.
 
א.   
עליו לנהל בכל שיעור יומן נוכחות של התלמידים.  ב.   
עליו לערוך מפקד נוכחות של התלמידים לפני תחילת כל שיעור ובסיומו.  ג.   
עליו לערוך במשך השיעור בדיקות חוזרות של מספר התלמידים בקבוצה (במפקד-זוגות
או בספירה).  
ד.   
עליו להתמקם באופן שיהיה לו קשר עין קבוע וישיר עם כל התלמידים שבקבוצתו,
לאורך כל השיעור.
 
ה.   
עליו לוודא בתום השיעור, על-פי היומן השמי שבידו, כי כל תלמידי קבוצתו עזבו את
המים ויצאו משטח הברכה, ולדווח על כך לרכז-הברכה.
 
ו.   
עליו לוודא שבהפסקה בין שיעור לשיעור לא יישאר תלמיד כלשהו במים.  ז.   
עליו למנוע קפיצות תלמידים למים ממקפצה (הוא יוכל להרשות, על פי שיקול דעתו,
קפיצות למים משפת הברכה או מאדני-הזינוק).
 
ח.   
עליו לאשר קפיצת ראש רק במים עמוקים (1.5 מ' ומעלה) ולהדגיש לקופצים כי עליהם
להשאיר את ידיהם מעל לראש ובהמשך לגוף עד להתאזנות הגוף במים.
 
ט.   
עליו לאפשר את המעבר ממים רדודים למים עמוקים על פי שיקול דעתו ובהתאם
לנסיבות ולאחר שבדק ומצא כי מתקיימות כל הנחיות הבטיחות המפורטות בנוהל זה.
 
י.   
עליו להרחיק מהמים תלמידים שהתנהגותם במהלך השיעור מסכנת את עצמם או את
האחרים ולהעבירם אישית, בידיעת רכז-הברכה, לידי המלווה, או להפסיק את השיעור
לקבוצה כולה, באישורו של הרכז.
 
יא.   
עליו לתדרך את התלמידים בנושאים אלו:  יב.   
מניעת דחיפות, ריצה בשטח הברכה, הכשלות, משחקי "הטבעות" ושאר משחקים
שאינם כלולים במסגרת השיעור
 
1)   
חובת השימוש בשירותים ובמקלחות טרם הכניסה לברכה  2)   
חובת השימוש בכובעי ים על ידי בעלי שיער ארוך.
 
3)   

עליו להתלבש בצניעות. הלבוש יכלול בגד-ים (צנוע) ובמקרים מיוחדים אפשר גם חלוק
או טוניקה הניתנים להסרה בקלות. כמו כן מומלצים קבקבים, ובברכות פתוחות - כובע
רחב שוליים וחולצת טריקו.  
יג.   
הערה: אם לימוד השחייה הוא חלק מלימודי החינוך הגופני במוסד, ימלא המורה לחינוך
גופני גם את תפקידו של מדריך-השחייה, אם הוא רשאי וכשיר לכך.
 
 
 
תנאים מוקדמים להשתתפות התלמידים בשיעורי שחייה  3.7
השתתפות תלמיד במפעל השחייה מותנית בחתימה של רופא או של ההורים המאשרת כי
מצב בריאותו תקין, וכן בחתימת ההורים על הסכמתם להשתתפות בנם בפעילות השחייה.
האישורים ירוכזו בידי מנהל המוסד לפני יציאת התלמידים להתחלת מפעל השחייה.
 
3.7.1
 
 
הכניסה לברכה אסורה לתלמידים הסובלים מפצעים פתוחים או מנגעי עור.  3.7.2
 
 
כל בעלי השיער הארוך חייבים לחבוש כובע ים.  3.7.3
 
 
פרט לבגד ים, לכובע ים ולמשקפי שחייה (לא משקפת), אסור לתלמידים להשתמש בציוד
לימודי נוסף בעת שיעורי השחייה, אלא באישור רכז הברכה.
 
3.7.4
 
 
השימוש בסנפירים לצורכי לימוד יותר רק באישור של המפקח על החינוך הגופני. במקרה זה
ייכללו הסנפירים בציוד הלימודי של הברכה.
 
3.7.5
 
 
בתחילת לימוד השחייה יעברו התלמידים מבחן יכולת שיכלול:  3.7.6
 
 
ציפות גב וגחון למשך 3 שניות כל אחת המזכות את התלמיד בשתי נקודות כל אחת  א.   
שחייה למרחק של 25 מ' המזכה בנקודה אחת  ב.   
שחייה במשך 3 דקות במים עמוקים המזכה ב-2 נקודות  ג.   
שחייה על הגב במשך 2 דקות במים עמוקים המזכה בנקודה אחת  ד.   
שחייה למרחק של 200 מ' חזה (גם במים עמוקים) בסגנון נכון המזכה בנקודה אחת  ה.   
שחייה למרחק של 200 מ' חתירה או צב (גם במים עמוקים) בסגנון נכון המזכה
בנקודה אחת.
 
ו.   
על סמך מבחן היכולת יסווגו התלמידים כמפורט להלן:  3.7.7
 
 
"יראים": מי שצברו 3 נקודות ומטה  א.   
"מתחילים": מי שצברו 6‎-4 נקודות  ב.   
"שוחים": מי שצברו 8‎-7 נקודות  ג.   
"שחיינים": מי שצברו 10‎-9 נקודות.  ד.   
תוך כדי לימוד השחייה או בשיעור האחרון יעברו התלמידים מבחן יכולת זהה, שיסווגם
בתום לימוד השחייה.
 
3.7.8
 
 
לתלמידי החינוך המיוחד תוספנה דרגות משנה בכל משימה, בהתאם לרמתם.
 
3.7.9
 
 
 
הוראות בטיחות וגיהות בעת לימוד השחייה  3.8
אסור בהחלט לקיים שיעורי שחייה במקרים האלה:  3.8.1
 
 
בהעדר מציל מוסמך העוסק אך ורק בפיקוח ובהשגחה על השוחים  א.   
בהעדר מפעיל ברכה לבדיקת תקינותם של מי הברכה  ב.   
אם בדיקתו של מפעיל הברכה העלתה כי מימי הברכה אינם תקינים  ג.   
בהעדר מגיש עזרה ראשונה.  ד.   
מספר התלמידים המרבי בקבוצת לימוד במפעל השחייה יהיה כדלקמן:
 
3.8.2
 
 
כיתות ז'
ומעלה
 
כיתות
ה'-ו'
 
כיתה ד'
 
כיתות
ב'-ג'
 
כיתה א'
ומטה
 
דרגות
הסיווג
 
10  10  7  7  5  יראים 
12  12  10  7  7  מתחילים 
20  20  15  15  15  שוחים 
20  20  20  20  15  שחיינים 

נוסף לציוד התקני הנדרש בברכה המאושרת ללימוד השחייה יימצא בעת שיעור השחייה
הציוד כדלקמן:
 
3.8.3
 
 
הכמות  שם הפריט 
4 או אחד לכל
מורה/מדריך
 
מוטות 3 מ', קלים, המסתיימים בטבעת/בציפוי מגומי
 
לפי הצורך
 
חבלים עם מצופים לגידור השטח
 
25 או לפי הצורך
 
לוחות הצפה
 
40 או לפי הצורך
 
חגורות הצפה או שרווליות או כל אמצעי הצפה
מתאים שאושר לכך על ידי רכז השחייה הארצי
 
1

 
מגבר קול
 
בעת פעילות השחייה חייבים להימצא בברכה בעלי התפקידים האלה:  3.8.4 
מצילים, במספר התואם את התקן של משרד הפנים  א.   
מגיש עזרה ראשונה בעל תעודה שעבר רענון עזרה ראשונה במגן דויד אדום או בכל
מוסד מוסמך אחר שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות, לפני עונת השחייה (הוא יכול
להיות מקרב צוות המורים/המדריכים)
 
ב.   
מדריכי שחייה מוסמכים בוגרי השתלמויות החייאה ובטיחות בברכה  ג.   
מפעיל ברכה.  ד.   
בעת לימודי שחייה ל"יראים" (ראה הגדרה ב-3.7.6 וב-3.7.7 לעיל) יהיו עומקי המים
המרביים לגילאים השונים כדלקמן:
 
3.8.5
 
 
עומק המים
בכיתה ז'
ומעלה
במטרים
 
עומק המים
בכיתות ה'-ו'
במטרים
 
עומק המים
בכיתות ד'
במטרים
 
עומק המים
בכיתות
ב'-ג'
במטרים
 
עומק המים
בכיתה א'
ומטה
במטרים
 

האתר
בברכה
 
1.20  1.00  0.80  0.50  0.30  בשפת
הברכה
 
1.40  1.10  1.00  0.75  0.60  ב-75 מ"ר
משטח
הברכה
 
1.50  1.40  1.30  0.90  0.80  ב-120 מ"ר
משטח
הברכה
 
   
המעבר ממים רדודים למים עמוקים יסומן בצורה בולטת על ידי שלט המתנשא מעל פני
המים ועל ידי גידור בחבל עם מצופים המתוח על פני המים. לגילאי כיתה א' ומטה יגיע
הגידור עד לקרקעית הברכה.
 

3.8.6
 
בברכה שאינה עונה על הדרישות של עומקי המים לגילאים השונים יידרש אישור מיוחד
בכתב של המפקח על החינוך הגופני במחוז. אישור זה יותנה בהימצאותן של חגורות
הצלה/שרווליות בברכה לכל התלמידים ברמות "יראים" ו"מתחילים" שאינם מסוגלים
לעמוד על קרקעית הברכה מפאת עומקה.
 
3.8.7
 
 
אין ללמד בבת אחת יותר משתי כיתות בברכה. הוספת כיתה שלישית טעונה אישור של
המפקח על החינוך הגופני במחוז. בכל מקרה יש להתחשב בגודל הברכה, במספר המדריכים
ובתנאים במקום.
 
3.8.8
 
 
במקרה שבו היעדרות של מדריך שחייה פוגעת בתנאי הבטיחות לעיל יש להזמין מיד מילוי
מקום. אין להתיר שחייה של קבוצת תלמידים ללא מדריך או להגדיל קבוצה מעבר למותר.
 
3.8.9
 
 
בשיעור לחינוך גופני בברכה תופעל קבוצת הלימוד באחת מהאפשרויות האלה:  3.8.10
 
המורה לשחייה יחלק אותה לקבוצות רמה, כמוזכר לעיל, וילמד כל קבוצה בנפרד.  א.   
אל המורה לשחייה יצרף מנהל המוסד מדריכי שחייה בעלי תעודה, וקבוצת הלימוד
תחולק לקבוצות רמה.
 
ב.   
קבוצת לימוד שכל תלמידיה סווגו כ"שחיינים" (ראה לעיל) תיחשב קבוצת רמה אחת,
והמורה לשחייה רשאי ללמדה כקבוצה אחת, ובלבד שמספר תלמידיה לא יעלה על 25.
ג.   
אם מספר תלמידי הקבוצה גדול מ-25, יש לחלקה לקבוצות משנה שלא תעלינה על 25
תלמידים כל אחת. יש לשלוח עם החניכים מורה-מלווה אשר יעסיק את החניכים
שאינם נמצאים תחת פיקוחו הישיר של המורה לשחייה.
 
ד.   
שיעור שחייה יימשך לא יותר מ-50 דקות. הגדלת משך השיעור עד ל-60 דקות טעונה אישור
של המפקח על החינוך הגופני במחוז.
 
3.8.11
 
מעבר תלמידים ממים רדודים למים עמוקים ייעשה רק בהוראת מורה/מדריך השחייה,
לאחר הכנה מוקדמת ותוך נקיטת אמצעי בטיחות נאותים.
 
3.8.12
 
קפיצות למים תיעשינה משפת הברכה או מאדני הזינוק, רק באישור מורה/מדריך השחייה,
לאחר הכנה הדרגתית ובדיקת תנאי הבטיחות.  
3.8.13
 
לאחר גמר כל שיעור שחייה, כאשר התלמידים יוצאים מהברכה, יבדוק צוות ההוראה את
שטח הברכה ואת קרקעיתה.
 
3.8.14
 
בלימוד השחייה יש להנהיג את נוהלי הבטיחות האלה:  3.8.15
 
יש לדרוש משמעת, סדר וציות מוחלט לצוות הברכה.  א.   
יש לתת לתלמידים הנחיות אודות אתר הברכה, תוך הדגשת השטח המיועד ללימוד
השחייה.
 
ב.   
יש לקבוע את תגובות החניכים על סימנים מוסכמים של מדריך השחייה.  ג.   
יש לספור את התלמידים בראשית השיעור, במהלכו ובסיומו.  ד.   
יש לקבוע זוגות תלמידים לקשר עין ולשמירה הדדית.  ה.   
רצויה חבישת כובעי ים צבעוניים לשם הבחנה בין הקבוצות השונות.
 
ו.   
 
אירועי בטיחות - תגובה, דיווח ובדיקה  3.9
ההנחיות המפורטות להלן אינן באות במקום ההנחיות המפורטות בסעיף 5.1‎-25 של חוזר זה,
"נוהלי שגרה, רשימות בקרה ומפרטים טכניים", תת-סעיף 2:
 
 
נפצע תלמיד בעד שיעור שחייה, תוגש לו מיד עזרה-ראשונה על-ידי חובש או על ידי מי שעבר
קורס להגשת עזרה-ראשונה במד"א.
 
3.9.1
 
 
אם הפציעה היא קשה, או נשקפת סכנה לתלמיד - יועבר הנפגע מיד, בלוויית מבוגר, למרפאה
או לבית-החולים הקרוב ביותר. כל זאת בהתאם להחלטתו של מגיש העזרה הראשונה.
 
3.9.2
 
 
נגרמה תאונה לתלמיד, על מדריך-השחייה לדווח על כך לרכז-הברכה ולמלווה. המלווה
ידווח למנהל המוסד, והמנהל יודיע על כך להורים, למפקח הכולל של בית הספר ולמפקח על
החינוך הגופני במחוז.
 
3.9.3
 
 
רכז-הברכה ימלא "דו"ח תאונה" על-גבי טפסים של משרד החינוך, בצירוף הפרטים האלה:  3.9.4
 
 
הסבר גורמי התאונה  א.   
תיאור האמצעים המקדימים שננקטו למניעתה
 
ב.   
חוות דעת של מדריך-השחייה ושל המלווה  ג.   
פירוט הטיפולים שניתנו לנפגע בברכה.  ד.   
למקרה חירום תימצא בברכה רשימת הטלפונים של מד"א ושל בתי-החולים הסמוכים.
 
3.9.5
 
 
הפעלת ברכה ופעילות שחייה במוסדות חינוך ובכפרי נוער  3.10
 
על הברכה לעמוד בכל הדרישות המוזכרות לעיל.  3.10.1
 
אם בכוונת המוסד לקיים בברכה רחצה בלבד (ולא שיעורי שחייה), תחולנה עליו כל
החובות המוזכרות לעיל, בתוספת ההוראות האלה:
 
3.10.2
 
על הנהלת המוסד מוטלת החובה למיין את התלמידים לפי דרגות המיומנות ולמנות לכל
קבוצה מורה אחראי אזורי הרחצה בברכה ייקבעו בהתאם לתוצאות המיון.
 
א.   
הנהלת המוסד תעשה מאמצים להעביר שיעורי-שחייה לכל התלמידים במסגרת
ממוסדת.
 
ב.   
בשעת רחצת התלמידים יהיו נוכחים בברכה מציל מוסמך, מלווים מסגל המוסד, מגיש
עזרה-ראשונה ומפעיל ברכה.
 
3.10.3
 
אין להתיר רחצה בברכה בשעתיים שאחרי ארוחה כבדה (כגון ארוחת צהריים) ובשעה
שאחרי ארוחה קלה (כגון ארוחת-עשר).
 
3.10.4
 
האחראי על הפעלת הברכה מטעם המוסד יהיה בוגר קורס למפעילי ברכות-שחייה, בעל
תעודת הסמכה לכך.
 
3.10.5
 
בשטח הברכה תותקן שלוחת טלפון למקרי-חירום שתהיה מחוברת למרכזייה או למזכירות
המוסד.
 
3.10.6
 
מוסדות חינוך המתירים לתלמידיהם לרחוץ בים לאחר יום הלימודים או בימי שבת וחג,
תוך כדי שהותם של התלמידים ברשות המוסד, יפעלו בהתאם להוראות בתת-סעיף 2.2
לעיל, העוסק בפעילות בים.
 
3.10.7
 
אין להתיר רחצה של בודדים או של קבוצות קטנות ללא השגחה של מבוגרים מסגל המוסד,
בהתאם להוראות הבטיחות.
 
3.10.8
 
רחצה בברכה בשעות החשכה מחייבת קבלת אישור בתוקף של מפקח רחצה מחוזי של
משרד הפנים להפעלת ברכה בלילה ועמידה בתנאים הנדרשים על ידו בכל עת (ראה פירוט
ב-1.3.12 להלן, "הרחצה בברכה ובפארקי מים בשעות החשכה").
 
3.10.9
 
אישור המפקח על החינוך הגופני לקיים פעילות לימודית של שחייה  3.11
 
לפני מתן אישור לתלמידים לקיים פעילות לימודית של שחייה בברכה יוודא המפקח על החינוך
הגופני כי יש למפעילי הברכה רשיון ומסמכים מאושרים ובתוקף ממשרדי הבריאות והפנים וכן
רישוי עסק.
 
 
הרחצה בברכה ובפארקי מים בשעות החשכה  3.12
 
הרחצה בברכת שחייה ובפארק מים בשעות החשכה מותרת בתנאים האלה:   
נוסף לכל ההיתרים הקבועים לנושא של רחצה בברכה ובפארקי מים בשעות היום
יימצאו בידי בעל הברכה/מפעיל הברכה והפארק האישורים המתאימים לרחצה לילית
ולפחות האישורים האלה:
 
3.12.1
 
אישור רישוי עסקים המתיר רחצה בברכה/בפארק מים בשעות החשכה (אישור רישוי
בתוקף)
 
א.   
אישור ממפקח רחצה מחוזי של משרד הפנים להפעלת הברכה/פארק המים בשעות
החשכה ועמידה בתנאים הנדרשים על ידו בכל עת.
 
ב.   
תנאי התאורה בברכה/בפארק המים צריכים לאפשר למצילים תצפית טובה על קהל
המתרחצים, זהים לתנאים השוררים ביום, כלומר יכולת להבחין בעיגול שחור בקוטר 15
מ"מ ממרחק של 10 מ' בתוך המים.
 
3.12.2
 
רמת התאורה בכל נקודה ונקודה באזור הברכה/פארק המים צריכה להיות 300 לוקס
לפחות, שנבדקה על ידי מהנדס תאורה.
 
3.12.3
 
מספר המלווים המשגיחים על התלמידים יהיה מלווה אחד לכל 10 תלמידים, וכל קבוצת
תלמידים תסומן בסימן אחיד לזיהוי הקבוצה מיתר המתרחצים.
 
3.12.4
 
על המתרחצים להצטייד באישור ההורים בכתב (בתוקף ליום הפעילות) להשתתפות ילדם
בפעילות הלילה.
 
3.12.5
 
בפארק מים יהיה גנרטור חירום המסוגל להפעיל את כל מערכות החשמל באתר תוך שניות
ספורות במצב של הפסקת חשמל. כשירותו תיבדק מדי שנה, ויהיה אישור לכך אצל מנהל
האתר.
 
3.12.6
 
לפארק יהיה אישור ממהנדס בטיחות להפעלתו בלילה.  3.12.7
 
לפארק יהיה אישור של שירותי הכבאות.
 
3.12.8
 
בתחילת הפעילות יקבלו התלמידים תדריך ספציפי הנוגע להתנהגות הנדרשת ולסכנות
הקיימות הן בברכה והן בפארק מים בלילה.
 
3.12.9
 
הפעילות בפארק המים תהיה בנפרד מהציבור הרחב כדי לאפשר למלווים ולצוות המצילים
שליטה טובה יותר.
 
3.12.10
 
אין לבצע פעילות בפארק מים בלילה במסגרת מסיבת סיום.
 
3.12.11
 
4. שיט על אבובים
 
התלמידים  4.1
רשאים לבצע את השיט תלמידים מכיתה ו' ומעלה המצוידים באישור בכתב מההורים.
 
 
 
המסלול  4.2
שיט אבובים יתבצע בירדן - למעט הירדן ההררי - ובנחלים - במים שקטים, במסלולים
שנקבעו על ידי הרשות המוסמכת ואושרו בכתב על ידי משרד החינוך, האגף לביטחון,
לבטיחות ולשע"ח.
 
4.2.1
 
 
הרשויות תעברנה את פרטי האישור לחברות המקיימות את הפעילות.
 
4.2.2
 
 
 
תקופת השיט  4.3
השיט יתבצע בתקופה שיכריז עליה גוף רשמי המוסמך לכך (רשות מקומית וכו' שבשטח שיפוטה
נמצא האתר), באישור משרד החינוך, האגף לביטחון, לבטיחות ולשע"ח.
 
 
 
המדריכים והצוות הנספח  4.4
מדריך אבובים הוא מדריך מטעם תחנת שיט לאבובים המכיר את המסלול, את מכשוליו ואת
הנחיות הבטיחות בשיט.
 
4.4.1
 
 
לכל קבוצה המונה 20 משיטים יהיה מדריך אחראי מטעם בית הספר.  4.4.2
 
 
לכל כיתת תלמידים שבה 40 משייטים יהיה מגיש עזרה ראשונה מוסמך.  4.4.3
 
 
לכל 100 תלמידים משייטים ומעלה יהיו חובש ורכב פינוי.
 
4.4.4
 
 
 
האבובים  4.5
גודל האבוב חייב להיות כזה שיוכל להכיל את היושב עליו.  4.5.1
 
 
האבוב חייב להיות תקין לחלוטין, ללא תקרים וללא חשש מפיצוץ.  4.5.2
 
 
השסתום של האבוב יהיה תקין, ללא דליפת אוויר.  4.5.3
 
 
אסור בהחלט לקשור את התלמיד לאבוב או לקשור את האבובים זה לזה.
 
4.5.4
 
 
   
השיט  4.6
מפעיל האתר חייב לבדוק מדי בוקר, לפני תחילת הפעילות, את כשירות מסלול השיט
מבחינה בטיחותית.
 
4.6.1
 
 
מכשולים במסלול השיוט יהיו מסומנים באמצעים בולטים. המדריך הראשי יוודא שהסימון
יהיה מתאים.
 
4.6.2
 
 
יש להקפיד על סימון ברור ובולט של נקודת סיום השיוט, ועל המדריך הראשי להביא זאת
לידיעת השייטים.
 
4.6.3
 
 
קבוצת שיוט לא תעלה על 20 משייטים.  4.6.4
 
 
בראש כל המשייטים, בקבוצה הראשונה, ישוט מדריך המכיר את המסלול ואת מכשוליו,
והוא יקפיד שאף משייט לא יעבור אותו. מדריך נוסף ישוט כמאסף, בקבוצה האחרונה,
ויקפיד שאף משייט לא יישאר מאחוריו.
 
4.6.5
 
 
בנקודת הסיום יימצא מדריך שיסמן לתלמידים המשייטים את גמר המסלול ויוודא את
יציאתם מהמים, נוסף לסימון נקודת הסיום.
 
4.6.6
 
 
אם קיים מכשול כלשהו המחייב יציאה מהמים ועקיפתו לאורך הגדה, יסומן המכשול באופן
בולט. כן תתוכנן דרך יציאה אל הגדה, והמשייטים יקבלו הסבר על כך לפני תחילת השיט.
יש להציב ליד מכשול כזה מדריך או תלמיד אחראי שיזהיר את המשייטים וידאג ליציאתם
מהמים.
 
4.6.7
 
 
לפני הכניסה למים יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד שמי של המשייטים ויוודא את
הנושאים האלה:
 
4.6.8
 
 
כל המשתתפים יודעים לשחות. תלמיד שאינו יודע לשחות לא ישתתף בשיט על אבובים.
א.   
 לכל תלמיד יש אבוב תקין, המתאים לממדי גופו. ב.   
התלמידים קיבלו הסבר על הצפוי להם במסלול השיט, על המכשולים בדרך ועל דרכי
עקיפתם, על דרכי הפינוי בעת הצורך (בגלל תקר באבוב או בגלל כל תקלה אחרת) ועל
  נקודת הסיום וסימונה.
ג.   
רצוי שהמדריך המוביל והמדריך המאסף יענדו, ילבשו או יחבשו סימן זיהוי בולט, כדי
שהמשייטים יוכלו לזהות אותם במהירות ובקלות.
 
4.6.9
 
 
בתום השיט יש לערוך מפקד שמי נוסף ולוודא עם המדריך המאסף כי כל המשתתפים הגיעו
לנקודת הסיום.
 
4.6.10
 
 
הלבוש והציוד האישי  4.7
כל תלמיד חייב לנעול נעליים (מומלץ - נעלי בד). בשום אופן אין להיכנס למים יחפים.
כמו-כן על התלמיד ללבוש חולצה דקה או גופייה ולחבוש כיסוי ראש.
 
4.7.1
 
 
יש להסיר שעונים, שרשראות, צמידים וכד'. כן מומלץ לא לשאת מצלמות וכל ציוד יקר ערך
או שביר העלול ללכת לאיבוד.
 
4.7.2
 
 
 
שעות הפעילות  4.8
השיט יתבצע בשעות האור בלבד, ויסתיים שעתיים לפני רדת החשכה.
 
 
5. שיט קייאקים
   
כללי  5.1
מטרת הוראות הבטיחות האלה היא להגדיר נוהלי עבודה בשיט קייאקים בנהרות ובאגמים.
5.1.1
 
 
הוראות בטיחות אלו באות למנוע תקלות ובכך להוסיף לבטיחותם ולהנאתם של המשתתפים.
 
5.1.2
 
 
 
התלמידים  5.2
המשתתפים יהיו מכיתה ו' ואילך, היודעים לשחות והמצוידים באישור בכתב מההורים.
 
 
 
הצוות  5.3
 המדריכים בשיט הקייאקים יהיו מדריכים מוסמכים מטעם תחנת השיט. 5.3.1
 
 
בקבוצת שיט לא יהיו יותר מ-15 קייאקים. בראש כל קבוצה ישוט מדריך המכיר את
המסלול, ובמאסף ישוט מדריך נוסף.
 
5.3.2
 
 
המאסף לא יאפשר למשתתפים לשוט מאחוריו, ותפקידו יהיה לסייע למתקשים בדרך.
המדריכים ילבשו חולצה בצבע מיוחד ועליה תווית "מדריך שיט" לצורך זיהוי.
 
5.3.3
 
 
 
הציוד  5.4
לפני תחילת הפעילות על המדריך הראשי לוודא כי הקייאקים או המפרשיות הם במצב תקין, ללא
סדקים או דליפות, וכי המשוטים או הציוד תקינים וללא סדקים.
 
 
 
הלבוש  5.5
התלמידים ינעלו נעלי בד או פלסטיק, ילבשו חולצה דקה או גופייה, ויחבשו כובע.
 
 
 
אפוד הצלה  5.6
כל תלמיד יחגור אפוד ציפה/הצלה המתאים למידות גופו ורכוס היטב, בקשר אחד לפחות.
 
 
 
תקופת השיט  5.7
השיט בנהרות ובאגמים יתבצע בתקופה שיכריז עליה גוף רשמי המוסמך לכך (רשות מקומית וכו'
שבשטח שיפוטה נמצא האתר), באישור משרד החינוך האגף לביטחון, לבטיחות ולשע"ח.
 
 
 
שעות הפעילות  5.8
השיט יתבצע בשעות האור בלבד, ויסתיים שעתיים לפני רדת החשכה.
 
 
 
המסלול  5.9
שיט בקייאקים - בירדן, למעט הירדן ההררי, ובנחלים (במים שקטים) - יתבצע במסלולים
שנקבעו על ידי הרשות המוסמכת ואושרו בכתב על ידי הרשויות המקומיות שבתחומן
מתקיימת הפעילות.
 
5.9.1
 
 
הרשויות תעברנה את פרטי האישור לחברות המקיימות את הפעולות.

 
5.9.2
 
 
בדיקת המסלול  5.10
 
מפעיל האתר חייב לבדוק מדי בוקר, לפני תחילת הפעילות, את כשירות מסלול השיט מבחינה
בטיחותית.
 
 
סימון מכשולים  5.11
 
המדריך הראשי יסמן באופן בולט כל מכשול בתוך המים.
 
 
מפקד כניסה  5.12
 
לפני תחילת השיט יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של התלמידים ויחזור על כך עם סיום
הפעילות.
 
 
הכנה  5.13
 
מיד עם סיום מפקד הכניסה יסביר המדריך בקצרה את כל הפעילות המתבצעת, ויציין מה אורכה
ומה צפוי ונדרש מן התלמידים בזמן הפעילות. המדריך גם יחזור ויסביר את כללי הבטיחות
במים.
 
 
הכניסה למים  5.14
 
הכנסת הסירות למים תיעשה אך ורק על-פי הוראה מפורשת של המדריך ובנוכחותו.
 
 
מרווח בטיחות  5.15
 
בזמן הכניסה למים ובזמן השיט יש להקפיד על מרווח בטיחות בין סירה אחת לשנייה, של 10 מ'
לפחות. אסור בהחלט לקשור קייאק אחד למשנהו.
 
 
יציאה מהמסלול  5.16
 
במקרה חירום, כאשר נוצר הכרח להתפנות ממסלול השיט, יודיע על כך המתפנה או שותפו
לסירה למדריך הראשי או למאסף. רק לאחר מכן יצא המשתתף אל "הדרך המלווה" את
המסלול, ודרכה אל נקודת ההתחלה או אל נקודת הסיום של המסלול.
 
5.16.1
 
במקרה שצוות שלם של סירה מתפנה, עליו להוציא את הסירה מהמים ולסמנה, כדי שניתן
יהיה להוציאה אחר כך מן השטח.
 
5.16.2
 
רחצה  5.17
 
אין לקיים רחצה בזמן השיט.
 
 
חבלים וקשרים  5.18
 
אין לקשור תלמיד לקייאק, ואין לקשור קייאק לקייאק, כלומר לא תיקשר סירה אחת לסירה
אחרת.
 
 
שיט בנהרות  5.19
 
שיט קייאקים בנהר הירדן ובנהרות אחרים יתבצע במקומות שאושרו על ידי המועצה
האזורית, בתיאום עם האגף לביטחון, לבטיחות ולשע"ח במשרד החינוך.
 
5.19.1
 
לגבי ביצוע שיט במסלולים או במקומות אחרים, או בתקופות אחרות, יש לבקש אישור לכך
ממנהל המחלקה לבטיחות במשרד החינוך לפחות חודש מראש.
 
5.19.2
 
שיט באגמים  5.20
 
בעת השיט באגם תלווה את המשט סירת מנוע שתפקידה להשגיח על הביצוע התקין של
השיט ולהושיט עזרה בשעת הצורך.
 
5.20.1
 
הסירה תצויד בציוד לעזרה ראשונה, בציוד הצלה (בגלגל הצלה, במוט קל באורך 5‎-3 מ' עם
לולאה בקצהו, במי שתייה, במכשיר קשר הקשור למוקד התפעול ובמגפון).
 
5.20.2
 
על כל 10 קייאקים תהיה סירת מנוע מלווה.
 
5.20.3
 
שיט בים הפתוח  5.21
 
כל 10 קייאקים ילוו בסירת ליווי אחת.  5.21.1
 
אין יציאה לפעילות בים שגובה גליו עולה על מטר אחד או כשעוצמת הרוח גבוהה מ-12
קשרים.
 
5.21.2
 
במזג אוויר סוער אפשר לבצע פעילות בתוך מעגנים סגורים וחופים מוגנים בלבד.  5.21.3
 
אין לצאת לים במזג אוויר גשום או סוער או בימי עומס חום כבד.
 
5.21.4
 
צוות רפואי  5.22
 
לפחות אחד מאנשי צוות סירת הליווי יהיה מגיש עזרה ראשונה ובעל ידע בביצוע החייאה.  5.22.1
 
על כל 40 תלמידים יהיה באזור השיט חובש ורכב פינוי. על כל 300 תלמידים יהיה רופא על
ציודו ורכב פינוי.
 
5.22.2
 
6. שיט בסירות חצי קשיחות
 
כללי  6.1
מטרת הוראה זו היא להגדיר את נוהל העבודה בשיט על סירה חצי קשיחה כדי למנוע תקלות
ובכך להוסיף לבטיחותם ולהנאתם של המשתתפים בשיט.
 
6.1.1
 
 
תיאור הסירה והפעילות  6.1.2
 
 
סירות חצי קשיחות שייכות לקבוצת הסירות RIB CRAFT חצי קשיחות שהן במקור סירות
הצלה. מבנה הסירה מאפשר לה לנוע במינימום תנודות. לכל סירה מנוע אחד או שניים
המאפשרים שיוט במהירות של עד כ-35 קשר. פעילות השיט כוללת שיט מודרך לאורך קו
החוף (בהתאם למתאר החופים) במרחק של עד 800 מ' מהחוף.
 
 
 
רשיונות וביטוח  6.2
יש לוודא שלאתר יש רשיון עסק מטעם הרשות המקומית לפעילות זו (בהתאם לחוק רישוי
עסקים).
 
6.2.1
 
 
יש לוודא שלמשיט הסירה יש רשיון שיט בשכר, בהתאם להוראות משרד התחבורה, הניתן
על ידי מינהל הספנות והנמלים וכולל תעודת משיט (סקיפר) בדרגה 20 לפחות של המחלקה
לרישוי כלי שיט קטנים.
 
6.2.2
 
 
יש לוודא שלמפעיל יש רשיון שיט לכל אחת מהסירות.  6.2.3
 
 
יש לוודא שלמפעיל יש רשיון ממשרד התיירות.  6.2.4
 
 
יש לוודא שקיים ביטוח צד ג' לכל אחת מהסירות (הביטוח הוא עבור 12 איש).
 
6.2.5
 
 
 
תפעול הסירה  6.3
הסירה תופעל על-ידי שני אנשי צוות: משיט הסירה בעל רשיון משיט ועוזר שאינו חייב
ברשיון.
 
6.3.1
 
 
כמות הנוסעים תהיה על פי רשיון הסירה שניתן על ידי משרד התחבורה.
 
6.3.2
 
 
 
התלמידים  6.4
המשתתפים יהיו תלמידי כיתות ה' ומעלה. בכיתות ה'-ו' יצטרף לכל סירה (כאחד מהנוסעים)
  מלווה מצוות בית הספר.
6.4.1
 
 
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות זו אם אינו רוצה בכך.  6.4.2
 
 
לא ישתתפו בפעילות תלמידים הסובלים מבעיות בריאות.  6.4.3
 
 
השתתפות התלמידים בפעילות מותנית בקבלת אישור מההורים.  6.4.4
 
 
יכולים להשתתף בפעילות רק תלמידים היודעים לשחות.
 
6.4.5
 
 
 
הנחיות לשיט  6.5
השיט מוגבל לשעות היום בלבד.  6.5.1
 
 
כל המפליגים חייבים בחגורות הצלה התואמות את גילם (3 גדלים).  6.5.2
 
 
המשיט (הסקיפר) חייב להיות קשור למדומם הסירה בזמן השיט.  6.5.3
 
 
לכל סירה יהיה תיק עזרה ראשונה.  6.5.4
 
 
אין לשבת על דופן הסירה או בחרטום.  6.5.5
 
 
הסירה תעלה עם החרטום על החוף לצורך העלאה והורדה של הנוסעים. אם המזח הוא
קשיח, תהיה הסירה צמודה וקשורה אליו.
 
6.5.6
 
 
שיט לא יתחיל לפני שכל הנוסעים ישבו במקומותיהם (מושב נפרד לכל נוסע).  6.5.7
 
 
בתחילת כל שיט יינתן תדריך לנוסעים שיכלול: איסור קימה או ישיבה על דופן הסירה
במהלך השיט, הנחיות במקרה של נפילה למים, וכן איסור קימה מהמושב לפני עליית הסירה
לחוף ודימום המנוע.
 
6.5.8
 
 
 
הנחיות נוספות להפעלה באתר  6.6
באתר חייב להיות רכב פינוי עם מגיש עזרה ראשונה.  6.6.1
 
 
חובה לתדרך את המשתתפים בדבר האיסור להיכנס למים באזור המעגן.
 
6.6.2
 
 
7. שיט בסירות נהר
 
כללי  7.1
מטרת נוהלי הבטיחות האלה היא להגדיר נוהלי עבודה בשיט בסירות נהר כדי למנוע תקלות ובכך
להוסיף להנאתם ולבטיחותם של המשתתפים.
 
 
 
המדריכים  7.2
המדריכים בסירות נהר יהיו מדריכים המוסמכים לכך מטעם תחנת השיט.
 
 
 
התלמידים  7.3
המשתתפים בפעילות סירות הנהר יהיו תלמידי כיתות ו' ומעלה היודעים לשחות. תלמיד
שאינו יודע לשחות לא יוכל להשתתף בפעילות זו.
 
7.3.1
 
 
השתתפות התלמידים מותנית באישור בכתב מההורים.
 
7.3.2
 
 
 
המסלול  7.4
שיט בירדן - למעט הירדן ההררי - ובנחלים (במים שקטים) בסירות נהר יתבצע במסלולים
שנקבעו על ידי הרשות המקומית ואושרו בכתב על ידי הרשות המקומית שבתחומה
מתקיימת הפעילות.
 
7.4.1
 
 
הרשויות תעברנה את פרטי האישור לחברות המקיימות את הפעילות.
 
7.4.2
 
 
תקופת השיט  7.5
השיט בנהרות ובאגמים יתבצע בתקופה שיכריז עליה גוף רשמי המוסמך לכך (רשות מקומית וכו',
שבשטח שיפוטה נמצא האתר), באישור משרד החינוך.
 
 
 
שעות הפעילות  7.6
השיט יתבצע בשעות האור בלבד, ויסתיים שעתיים לפני רדת החשכה.
 
 
 
הציוד  7.7
הסירה תהיה מגומי, ומסווגת כסירת נהר (Rah-G), בעלת דפנות מתנפחות העשויות מכמה
תאי-אוויר נפרדים ומרצפת גומי חזקה במיוחד.  
7.7.1
 
 
סביב הדפנות יוצמד חבל (בקוטר 8 מ"מ), ובו יוכלו השייטים להיאחז בשעת הצורך.  7.7.2
 
 
לרשות כל משתתף יהיה אפוד הצלה/ציפה, על פי דרישות התקן.  7.7.3
 
 
בתחילת כל פעילות על המדריך האחראי לוודא כי כל התלמידים שתו מים לרוויה. בפעילות
הנמשכת למעלה משעה יש לדאוג לאספקת מים על הסירות בג'ריקנים, במימיות ובכלי קיבול
אחרים.
 
7.7.4
 
 
 
בדיקת המסלול  7.8
מפעיל האתר חייב לבדוק מדי בוקר, לפני תחילת הפעילות, את כשירות מסלול השיט מבחינה
בטיחותית.
 
 
 
הכנת המסלול וסימונו  7.9
נקודות ההתחלה והסיום של המסלול, וכן המכשולים לאורך המסלול, יסומנו באופן בולט.
 
 
מפקד  7.10
 
לפני הכניסה למים יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של התלמידים, ויחזור על כך עם סיום
השיט.
 
 
הכנה  7.11
 
לפני הכניסה למים ייתן המדריך הראשי הסבר על הפעילות המתבצעת ועל אורכה, וכן על הצפוי
ועל הנדרש מן התלמידים בזמן הפעילות. כן יחזור המדריך ויסביר את כללי ההתנהגות במים.
 
 
הצוות  7.12
 
בכל קבוצת שיט יהיה מדריך אחד על 15 סירות המכיר את המסלול, ובמאסף של כל
הקבוצות יהיה מדריך נוסף.
 
7.12.1
 
המאסף לא יאפשר למשתתפים לשוט מאחוריו; תפקידו יהיה לסייע למתקשים בדרך.  7.12.3
 
המדריכים ילבשו חולצה בצבע בולט שיהיה רשום עליה "מדריך שיט" לצורך זיהוי.  7.12.4
 
בכל סירה יהיה מספר התלמידים בהתאם לתקן מינהל הספנות.  7.12.5
 
בכל קבוצות הסירות יהיה חובש מוסמך, מצויד בתיק חובש ובמכשיר קשר המכוון לבסיס
יבשתי ולרכב פינוי שילווה את השיט.
 
7.12.6
 
רכב פינוי  7.13
 
רכב פינוי יימצא בבסיס היציאה או ילווה את השייטים לאורך מסלול השיט. הרכב יהיה מצויד
במכשיר קשר ובערכת עזרה ראשונה המתאימה לסוג הפעילות.
 
 
נוהל השיט  7.14
 
 הכניסה למים תיעשה אך ורק בהוראה מפורשת של המדריך הראשי, המוביל את המשט. 7.14.1
 
אם יתברר למדריך כי המשתתפים או חלקם אינם מסוגלים לתפקד כראוי, חובתו להפסיק
מיד את השיט.
 
7.14.2
 
בסוף שורת המשייטים יימצא מדריך נוסף, שישמש מאסף ולא יתיר לאף משתתף לשוט
מאחוריו.
 
7.14.3
 
מרווח בטיחות  7.15
 
בזמן הכניסה למים ובזמן השיט יש להקפיד על מרווח בטיחות בין סירה לסירה של 10 מ' לפחות
(אין לקשור שייט לסירה ואין לקשור סירה לסירה).
 
 
לבוש  7.16
 
המשתתפים ילבשו בגד ים או בגדי ספורט וחולצה, יחבשו כובע מגן וינעלו נעלי ספורט. בכל מקרה
יאפשר הלבוש שחייה במקרה של נפילה למים.
 
 
אפודת הצלה  7.17
 
במשך כל זמן הפעילות יחגרו המשתתפים אפודות ציפה/הצלה תקניות ורכוסות היטב.
 
 
סיום השיט  7.18
 
עם סיום השיט ידאג המדריך האחראי להעלאת כל הציוד והאנשים לחוף, ויערוך כאמור מפקד
נוכחות. לא יעזוב משתתף את מקום הסיום ללא הוראת המדריך.
 
 
8. שיט על רפסודה
 
כללי  8.1
שיט על רפסודות יתקיים רק בכינרת ורק במסגרת הפעילות המכונה "רפסודייה" על פי שני
השלבים האלה:
 
 
שלב ראשון: התארגנות ובניית הרפסודות ביבשה (ייקרא "בניית רפסודה")  8.1.1
 
 
שלב שני: הכנסת הרפסודות למי הכינרת וביצוע שיט על גבי רפסודות (ייקרא "משט
הרפסודייה").
 
8.1.2
 
 
 
בעלי תפקידים במשט הרפסודייה  8.2
"אחראי משט הרפסודייה": היוזם של פרויקט הרפסודייה והאחראי עליו מעת בניית
הרפסודות, דרך ביצוע המשט ועד תום הפירוק ושילוח המשתתפים לבתיהם.
 
8.2.1
 
 
"מדריך בנייה ראשי": מלווה את ההדרכה ואת הפיקוח על הבנייה וכן מדריך ומפקח
במהלך המשט.
 
8.2.2
 
 
"מהנדס ימי": מפקח ומאשר את בניית הרפסודות.  8.2.3
 
 
"קצין בטיחות ימי": בעל תעודת משיט שעיסוקו הוראות ימאות. תפקידו לפקח ולייעץ בכל
שלבי הפעילות של הרפסודייה. קצין הבטיחות הימי יאושר על ידי מינהל הספנות
והנמלים בנוהל דומה לנוהל אישור בטיחות באגודות ימיות. הגשת האישור של קצין
הבטיחות הימי תיעשה 14 יום לפני ביצוע משט הרפסודייה.
 
8.2.4
 
 
"אחראי רפסודייה": מדריך בוגר שגילו 20 שנה ומעלה והאחראי על הפעלת צוות
הרפסודה בזמן בניית הרפסודה, בזמן המשט ובזמן פירוק הרפסודה.
 
8.2.5
 
 
 
מועדים  8.3
הרפסודייה תיערך בחודשים יוני-אוגוסט.
 
 
 
התלמידים  8.4
התלמידים יהיו מסיימי כיתה ט' ומעלה, היודעים לשחות והמצוידים באישור הסכמה בכתב
מההורים.
 
 
 
מספר השייטים על רפסודה  8.5
מספר האנשים/השייטים על רפסודה יהיה לפי המפתח של מטר מרובע אחד לפחות לכל אדם
הנמצא על הרפסודה, אולם בכל מקרה לא יהיה מספר המשתתפים על רפסודה יותר מ-25 איש
(כולל אחראי הרפסודה).
 
 
 
מספר הרפסודות במשט  8.6
במשט אחד של רפסודייה תהיינה לא יותר מ-30 רפסודות .  8.6.1
 
 
אם יהיה צורך לצרף עוד רפסודות, יש לפנות למינהל הספנות לקבלת אישור.  8.6.2
 
 
לא יקוים יותר ממשט אחד ביממה.
 
8.6.3
 
 
 
בניית הרפסודה  8.7
בניית הרפסודה מותרת בכפיפות לתנאי האישור של משרדי החינוך והפנים.
 
 
 
הכנה  8.8
ישיבת הכנה בנושא הוראות בטיחות לאחראי פרויקט הרפסודייה מטעם משרד החינוך
ובשיתוף מינהל הספנות והנמלים תתקיים פעם בשנה.
 
8.8.1
 
 
לפני מועד הביצוע של משט הרפסודייה יתבצע "יום הכנה למשט הרפסודייה" ("ההכנה"),
ובו ישתתפו נציגי הקבוצות המשמשים בתפקיד "אחראי הרפסודה".
 
8.8.2
 
 
 
אבטחה, ליווי ורפואה  8.9
המשט יאובטח וילווה על ידי סירות ליווי מהירות (סירות מסחריות). מספר הסירות יהיה
בהתאם למספר הרפסודות, על פי המפורט בטבלה:
 
8.9.1
 
 

מעל 28  בין 22 ל-28  בין 15 ל-21  בין 8 ל-14  עד 7  מספר הרפסודות 
5  4  3  2  2  מספר הסירות 

 
רפסודייה שבה מעל 100 משתתפים תלווה על ידי ספינה מסחרית אחת לפחות שהקיבולת
שלה תהיה לפחות 100 נוסעים (או על ידי 2 ספינות של 55 נוסעים). על הספינה לעמוד
בדרישות האלה:
 

8.9.2
 
על הספינה יעמוד צופה שישמור על קשר עין מתמיד עם כל הרפסודות המשתתפות
במשט.
 
א.   
על ספינת הליווי יהיה הציוד הזה: טלפון נייד, 2 סולמות חבלים מוכנים לפריסה
המחוברים ומקובעים לדופן המועדפת, 4 חבלי זריקה באורך 25 מ' לפחות, פנדרים
פרוסים מראש ב-2 מקומות (מועדפים למקרה של צורך בפינוי נפגעים שאינם מסוגלים
להשתמש בסולם חבלים) ומכשיר
V.H.F הכולל את ערוץ 11.  
ב.   
במשט של מעל 300 איש יש להוסיף ספינת אם.  8.9.3
 
 
מספר החובשים שישתתפו במשט ייקבע על פי המצוין באישור הביטחוני (מיקום החובשים
יהיה על פי ההנחיות של אחראי משט הרפסודיה).

 
8.9.4
 
 
משט שמספר משתתפיו יהיה מעל 100 איש מחייב השתתפות רופא. הרופא ימוקם על גבי
ספינת האם ויצויד במכשיר קשר/בטלפון סלולארי.  
8.9.5
 
 
הספינה שהרופא נמצא עליה תהיה הספינה הגדולה, ועליה יונף דגל לבן שיצוין עליו מגן דויד
אדום.
 
8.9.6
 
 
במהלך המשט יימצא על החוף אמבולנס, ובו ציוד החייאה. צוות האמבולנס, הרופא
והאחראי על משט הרפסודייה יצוידו במכשיר קשר/בטלפון סלולארי ויהיו זמינים כל זמן
המשט. מיקום האמבולנס ייקבע על ידי אחראי משט הרפסודייה.
 
8.9.7
 
 
תדריכים  8.10
 
באחריותו של האחראי למשט הרפסודייה להכין לכל אחראי רפסודייה מסמך המתאר
מקרים ותגובות (ראה ב-8.18 להלן, "מקרים ותגובות").  
8.10.1
 
לפני היציאה למשט יש לכנס את כל משתתפי הרפסודייה ולתדרך אותם בכל הוראות
הבטיחות. את ההנחיות ייתנו האחראי על משט הרפסודייה וקצין הבטיחות הימי.
 
8.10.2
 
בניית הרפסודה  8.11
 
בניית הרפסודה תיעשה על פי תכניות בנייה שאושרו הן על ידי מהנדס ימי והן
על ידי מהנדס מינהל הספנות והנמלים (אפשר לקבלן ממנהל מחלקת הבטיחות
במשרד החינוך).  
8.11.1
 
את שלב בניית הרפסודה ילווה מתחילתו ועד סופו קצין בטיחות ימי שימונה על
ידי הגורם המבצע את פרויקט הרפסודייה.  
8.11.2
 
המהנדס הימי ילווה את תהליך בניית הרפסודה.  8.11.3
 
הרפסודות תאושרנה על ידי מהנדס ימי לפני היציאה למשט.
 
8.11.4
 
היציאה למשט הרפסודייה  8.12
 
היציאה תהיה מחוף שאושר על ידי הגורמים המאשרים.  8.12.1
 
כל רפסודה תוגדר בספרור שוטף, מ-1 והלאה.  8.12.2
 
היציאה למשט הרפסודייה תהיה בנוכחות מציל ים מוסמך.  8.12.3
 
את משט הרפסודייה ילווה מתחילתו ועד סופו קצין בטיחות ימי שיימצא על-גבי סירת ליווי
  מהירה.
8.12.4
 
לפני היציאה למשט יעדכנו האחראי על משט הרפסודייה, המהנדס הימי וקצין הבטיחות
הימי את מנהל נמל טבריה או את בסיס ים כינרת (משטרת החופים) במספר המשתתפים
המדויק היוצאים למשט הרפסודייה.  
8.12.5
 
לפני היציאה למשט תוכן על ידי האחראי על הרפסודה רשימה עדכנית של אנשי הצוות
היוצאים למשט (הרשימה תכלול את הפרטים האלה: שם ושם משפחה, מס' ת"ז ומס' טלפון
בבית) שתימסר לאחראי על משט הרפסודייה. האחראי יעביר את הרשימות למוקד עורף
הרפסודייה, ושם תרוכזנה כל רשימות משתתפי המשט.  
8.12.6
 
לא תצא להפלגה רפסודה שלא קיבלה "אישור שיט" מאחראי משט הרפסודייה או ממי
שהוסמכו לכך על ידי האחראי על המשט - קצין הבטיחות הימי או המהנדס הימי.  
8.12.7
 
לא תינתן הוראת הפלגה לרפסודות ללא נוכחות סירות ליווי.  8.12.8
 
לא תינתן הוראת הפלגה לפני שכל האנשים הנמצאים על הרפסודה יחגרו חגורות ציפה
תקניות, יחבשו כיסוי ראש וינעלו נעליים (רצוי עמידות במים).  
8.12.9
 
במקרה של תקלה המחייבת ירידת אדם למים לצורך תיקון הרפסודה יורד המפרש וירד
האדם שנבחר על ידי אחראי הרפסודה, היודע לשחות היטב והחגור בחגורת ציפה וקשור
בחבל ב"קשר הצלה" לרפסודה (בפיקוח קצין בטיחות ימי/אדם שהוסמך מטעמו והנמצא על
סירת הליווי).  
8.12.10
 
במקרה שנפל אדם למים יש להוריד מיד את המפרש, להזהיר את הרפסודות המתקרבות
לסביבת הרפסודה ולמשות במהירות את הנופל (הפעולה תבוצע ע"י אנשי הרפסודה או ע"י
אנשי סירות הליווי).  
8.12.11
 
השיט יתבצע בשעות האור בלבד. זמן השיט המשוער הוא בין שעתיים וחצי לארבע שעות. יש
לתכנן את השיט באופן שיסתיים כשעה לפני רדת החשכה.
 
8.12.12
 
אין לצאת לשיט לאחר השעה .15.30  8.12.13
 
יציאה לשיט מותנית במזג האוויר (אין לצאת אם מהירות הרוח תעלה על 40 קמ"ש, 21
קשר) ובכיוון הרוח הכללי (הרוח הנדרשת היא רוח מערבית).  
8.12.14
 
במקרה של משט הנכנס לשעות החשכה על אנשי הרפסודה להתרכז ליד התורן ולהדליק
אמצעי תאורה לסימון הרפסודה. אחראי הרפסודה יבצע מפקד נוכחות (ספירת המשתתפים)
  כל 10 דקות, עד לסיום החילוץ ולהגעה לחוף מבטחים.
8.12.15
 
כל אחד מאנשי צוות הרפסודה יקבל מאחראי הרפסודה "מספר ברזל" לביצוע בדיקת נוכחות
במהלך המשט.  
8.12.16
 
יש למנוע התנגשות בין הרפסודות.
 
8.12.17
 
הוראות ל"נחיתה" - סיום המשט   8.13
 
הנחיתה תתבצע בחוף מסודר, שתואם ואורגן לכך מראש. 8.13.1
 
יש "לנחות" במקום שנקבע מראש והוצג בהכנה לפני אחראי הרפסודייה. 8.13.2
 
יש לבצע ניווט בדיוק מרבי לאורך כל המשט. אם נוצרת סטייה משמעותית
המקשה לבצע נחיתה בחוף שתואם לכך מראש, יש להוריד מפרש ולהזעיק את
אחת מסירות הליווי לצורך שיפור הכיוון ותיקונו.
8.13.3
 
חשוב להצטייד בכלים לפירוק הרפסודה כגון שקיות ניילון וסכיני מטבח
(השימוש ב"סכין יפנית" אסור בהחלט).
8.13.4
 
בעת ההתקרבות לחוף יש להתכונן להורדת המפרש. 8.13.5
 
לקראת נגיעת הרפסודה בקרקע/בחוף יש להוריד את המפרש ולהרים את ההגה. 8.13.6
 
אנשי הצוות ירדו לצדי הרפסודה בלבד (בשום מקרה אין לרדת לחלקה הקדמי
והאחורי של הרפסודה).
8.13.7
 
כל אנשי הצוות, בכוחות משותפים, יעלו את הרפסודה על החוף, תוך הרמתה
מהצדדים בלבד (אין לפרק את הרפסודה בתוך המים).
 
8.13.8
 
תפקידו ואחריותו של אחראי הרפסודה   8.14
 
את שלבי הבנייה והמשט של הרפסודה ילווה באופן צמוד, מתחילתם ועד סופם,
אחראי הרפסודה, שיהיה אחראי על הבטיחות במהלך פרויקט הרפסודייה. אלה
תחומי אחריותו:  
 
עליו לדאוג להימצאות כל הציוד על הרפסודה, בהתאם למפורט ב-8.16 להלן,
"ציוד הרפסודה".  
8.14.1
 
עליו לוודא שכל אדם הנמצא על הרפסודה יחגור חגורת ציפה תקנית, יחבוש
כיסוי ראש וינעל נעליים לאורך כל זמן המשט.  
8.14.2
 
עליו להקפיד שאף משתתף מצוות הרפסודה לא ירד למים בזמן השיט.  8.14.3
 
עליו להקפיד שאנשי צוות הרפסודה ישבו במשך כל זמן השיט (להוציא בעלי
  תפקידים הקשורים בתפעול הרפסודה).
8.14.4
 
עליו לוודא שהרפסודה לא תגרור דבר (כגון מזרנים צפים, גלגלי ים וכד').   8.14.5
 
עליו לדאוג שהרפסודה שהוא אחראי עליה לא תיקשר לרפסודה אחרת, אלא אם הוחלט על
כך על ידי קצין הבטיחות הימי או על ידי האחראי על משט הרפסודייה.  
8.14.6
 
טרם היציאה למשט עליו להכין רשימה עדכנית של אנשי צוות הרפסודה היוצאים למשט
(כולל שם פרטי ושם משפחה, מס' ת"ז ומס' הטלפון בבית), שתימסר לאחראי על משט
הרפסודייה.
 
8.14.7
 
תפקידו של קצין הבטיחות הימי  8.15
 
לפני היציאה למשט ייכנס לתפקידו קצין הבטיחות הימי שאושר על ידי מינהל הספנות
והנמלים.  
8.15.1
 
קצין הבטיחות הימי ילווה את פרויקט הרפסודייה ויהיה נוכח ביום בניית הרפסודות
ובמשט, עד לאחר פירוק כל הרפסודות בחוף הנחיתה.  
8.15.2
 
לא תצא להפלגה רפסודה שלא קיבלה "אישור שיט" מידי קצין הבטיחות הימי.  8.15.3
 
יש להקפיד שאיש מאנשי הרפסודה לא ירד למים בזמן המשט.  8.15.4
 
לפני היציאה למשט יש לכנס את משתתפיו ולתדרך אותם בכל הוראות הבטיחות הקשורות
למשט הימי.  
8.15.5
 
ברשותו של קצין הבטיחות הימי תימצאנה הרשימות המעודכנות של מספר הרפסודות וכמות
המשתתפים על כל אחת מהם.  
8.15.6
 
קצין הבטיחות יישאר בתפקידו עד להגעת הרפסודה האחרונה לחוף, ספירת כל המשתתפים
וסיום התהליך של פירוק כל הרפסודות.
 
8.15.7
 
ציוד הרפסודה 8.16
 
הכנת כל הציוד על הרפסודה היא באחריות אחראי הרפסודה. על כל רפסודה יימצא
הציוד הזה: תיק עזרה ראשונה תקני, מים לשתייה - 3 ליטר לאדם לפחות, פנס
אטום למים - פנס ימי, 4 "סטיק לייטים", שלט זיהוי הרפסודה, דגל הנמצא על
התורן ומציין את המספר הסידורי של הרפסודה, גלגל הצלה הקשור לחבל
באורך 25 מ' לפחות ונר עשן צף.
8.16.1
 
כל אדם המשתתף במשט הרפסודייה חייב במשרוקית.
 
8.16.2
 
ארגון הציוד על הרפסודה ייעשה בשלבים האחרונים לפני הורדת הרפסודה למים.  8.16.3
 
ברפסודה יהיה דגלון אדום במידות 30 ס"מ, מחובר למוט עץ באורך 60 ס"מ, שיסמן
לסירת הליווי להגיע לרפסודה בעת מצוקה.  
8.16.4
 
אחראי הרפסודה יכין טבעת גרירה, לשם התחברות לסירה גוררת בעת הצורך. טבעת
הגרירה תחובר למגדלית הרוחבית ותורכב מחבל בקוטר 12 מ"מ שמחוברת אליו טבעת
ברזל (קרבינר).
 
8.16.5
 
אישורים ודיווחים 8.17
 
דיווח למשרד החינוך - המחלקה לתנועות הנוער: כחודש לפחות לפני מועד תחילת
הרפסודייה תדווחנה תנועות הנוער המוכרות על מועד הרפסודייה, על מספר הרפסודות ועל
מספר המשתתפים משוער.  
8.17.1
 
דיווח למנהל נמל טבריה: כחודש לפחות לפני מועד הרפסודייה יש לדווח על פרטים אלו:
מועד המשט, מספר המשתתפים המשוער, מספר הרפסודות המשוער, חוף היציאה להפלגה,
חוף הנחיתה, שם המהנדס הימי המלווה את פרויקט הרפסודייה ושם קצין הבטיחות הימי.  
8.17.2
 
דיווח נוסף למנהל נמל טבריה: שבועיים לפני מועד הרפסודייה יש לדווח על פרטים אלו:
מספר המשתתפים המדויק, מספר הרפסודות, חוף היציאה להפלגה, חוף הנחיתה, מספר
סירות הליווי (ומס' הרישוי שלהן), שם המהנדס הימי המלווה את פרויקט הרפסודייה ושם
קצין הבטיחות הימי.  
8.17.3
 
יש לשלוח לראש מינהל הספנות את פרטי קצין הבטיחות הימי ולצרף לאישור תעודות
הסמכה.
 
8.17.4
 
מקרים ותגובות 8.18
 
על האחראי של משט הרפסודייה להפיץ מסמך המתאר מקרים ותגובות בזמן המשט, על פי
הנהלים האלה:  
 
נוהל חילוץ מהמים של איש צוות הרפסודה  8.18.1
 
אחראי הרפסודה יוודא כי אנשי הצוות שעל הרפסודה יודעים לשחות וכי כל אחד
חגור בחגורת הצלה תקנית.  
א.   
במקרים של נפילה יש לבצע את הפעולות האלה:  ב.   
כל אדם המבחין באדם אחר הנופל למים יצעק "אדם נפל למים, אדם נפל למים!".
 
1)  
יש לזרוק למים גלגל הצלה קשור לחבל חירום (שאורכו לפחות
25 מ')
2)  
יש להוריד את מפרש הרפסודה. 3)  
יש להזעיק סירות ליווי. 4)  
במקרה שהנופל אינו מתפקד, נוסף לכל הפעולות שהוזכרו ירדו למים
שני אנשי צוות שהם שחיינים טובים כדי להציל את הנופל. אנשים אלו
ייקבעו מראש כ"צוות חילוץ".
5)  
לאחר חילוצו יטופל הנופל על ידי הצוות הרפואי המלווה את המשט. 6)  
נוהל הטיפול בפגיעה ב"גוף הרפסודה" או במערך של תורן המפרש  8.18.2
 
צוות הרפסודה יפעל לתיקון התקלה, ובמידת הצורך יוריד את המפרש
ויסתייע בעזרה מסירת הליווי.
א.  
אם הרפסודה נפגעה יחליט אחראי הרפסודה, בתיאום עם קצין הבטיחות
הימי, לגבי סוג התיקון הנדרש ולגבי תקינותה וכושרה של הרפסודה להמשך
השתתפותה במשט.
ב.  
נוהל חילוץ איש צוות הרפסודה לסירת ליווי מהירה  8.18.3
 
סירת הליווי תתקרב אל הרפסודה בצד אשר במורד הרוח. א.  
העברת איש הצוות אל סירת הליווי תיעשה בעזרת צוותי הרפסודה וסירת
הליווי.
ב.  
במקרה שהפינוי מהרפסודה נובע מפגיעה גופנית יתבצע הפינוי על פי שיקול
דעת הצוות הרפואי ובהנחייתו.
ג.  
נוהל העברת אנשי הרפסודה לספינת חילוץ  8.18.4
 
העברת אנשי הרפסודה לספינת חילוץ תבוצע בהתאם לשיקול הדעת של אחראי
משט הרפסודייה וקצין הבטיחות הימי.
 
נוהל נחיתת הרפסודות במקרה של ים גלי  8.18.5
 
100 מ' לפני קו החוף שבו מתבצעת הנחיתה יש להוריד את המפרש. א.  
30 מ' לפני החוף יש להרים את הגה הכיוון של הרפסודה. ב.  
  בעת נגיעת הרפסודה בחוף הנחיתה ירד הצוות לצדי הרפסודה בלבד. ג.  
לא יתבצע פירוק הרפסודה כשהיא בתוך המים.  ד.   
נוהל הפעלת מצוף עשן  8.18.6
 
מצוף עשן יעמוד לרשות רופא המשט לצורך הנחתת מסוק בחירום.  א.   
אחראי משט הרפסודייה ימנה צוות להנחתת מסוק.  ב.   
נוהל מקרה לא צפוי ברפסודה  8.18.7  
בכל מקרה בלתי צפוי ברפסודה יש להוריד מיד את המפרש ולהזעיק את אחת
מסירות הליווי באמצעות דגלון אדום.
 
 
סימנים מוסכמים ואמצעי עזר במהלך השיט  8.19
 
הורדת מפרש: במקרה מצוקה יש להוריד את המפרש. 8.19.1
 
זיקוק אדום: זיקוק אדום הנורה מספינת הליווי משמעותו הפסקת השיט והורדת
המפרשים של כל הרפסודות במשט. יש להודיע על מצוקה לספינות ולסירות
הליווי, לאחראי בחוף הנחיתה, לאחראי משט הרפסודייה ולכל הגורמים
הקשורים למשט.
 
8.19.2
 
נוהל גרירה  8.20
 
אין הגבלה לגרירת רפסודות בלתי מאוישות.  8.20.1
 
 
בעת גרירת רפסודה על ידי כלי שיט יש להקפיד שקשירת הרפסודה לכלי הגורר תיעשה
בתיאום מלא עם הספינה הגוררת את הרפסודה.  
8.20.2
 
 
הגרירה תבוצע באופן שקשירת משולש הגרירה תהיה במקום הנמוך ביותר האפשרי בשתי
פינות קדמיות של סיפון הרפסודה ותיעשה לפני יציאת הרפסודה לים.
 
8.20.3
 
 
נוהל גרירת רפסודה מאוישת  8.21
 
גרירת רפסודה מאוישת היא פעולה בלתי שגרתית, והיא תתבצע במקרים חריגים ותוך
הקפדה להרחיק את צוות הרפסודה מאזור הקשירה.  
8.21.1
.1  
 
בעת הפסקת הרוח ובמצב שבו ייראה לאחראי משט הרפסודייה ולקצין הבטיחות הימי
שהעברת צוות הרפסודות היא פעולה בעלת סיכון רב, יוחלט על גרירת הרפסודות, וצוות
  הרפסודה עליהן.
8.21.2
 
 
כאשר יש צורך בתיקון של כיוון הרפסודה, במצב שבו ייראה לאחראי משט הרפסודייה
ולקצין הבטיחות הימי שתיקון כיוון הרפסודה חיוני, יחזיר אותה האחראי לנתיב השיוט,
ויבטיח את נחיחת הרפסודה בחוף הנחיתה המתוכנן.  
8.21.3
 
 
במקרה של התפרקות הרפסודה במים יועברו אנשי הרפסודה, בסיוע סירות הליווי, לספינות
  הליווי.
8.21.4
 
 
             
9. שיט סירות באגמים מוסדרים

אפשר לבצע שיט על סירות באגמי מים מוסדרים לתלמידי גני ילדים, מוסדות
חינוך יסודיים וחטיבות ביניים בתנאים האלה:
התלמידים יביאו אישור בכתב מההורים.  9.1
 
לתלמידי גני ילדים ומוסדות חינוך יסודיים עד כיתה ד' ועד בכלל מותר לשוט
אך ורק בספינות ממונעות, המיועדות לטיולים קבוצתיים באגמים ובאזורי מים
סגורים ומושטות על ידי בעלי מקצוע, על-פי רשיון להשטת נוסעים בשכר מטעם
רשות מוסמכת (משרד התחבורה, מינהל הספנות והנמלים - המחלקה לרישוי כלי
שיט קטנים) ובהתאם לתנאי הרשיון.  
9.2
 
השיט בספינות ממונעות לתלמידי גני ילדים ומוסדות חינוך יסודיים עד כיתה ד'
ועד בכלל ייערך בהשגחת מבוגרים. בכל קבוצה בת 10 תלמידים בספינה יהיה
מבוגר אחד.  
9.3
 
המורה האחראי או הגננת יוודאו שמולאו תנאים אלו:  9.4
 
מספר התלמידים שהועלו לספינה הוא בהתאם לרשיון השיט של
הספינה (מספר הנוסעים המאושר יהיה רשום על דופן הסירה בצורה
בולטת).  
9.4.1   
על הספינה יימצאו אמצעי הצלה בהתאם לרשיון השיט, ומיקומם יהיה
ידוע למלווים הבוגרים.  
9.4.2   
תקוים משמעת קפדנית.  9.4.3   
ייערך מפקד נוכחים לפי רשימה שמית לפני השיט ובסיומו.  9.4.4   
פעילות השיט תתבצע עד שעתיים לפני רדת החשכה.  9.4.5   
תלמידי מוסד החינוך מכיתה ה' ואילך רשאים לערוך שיט בסירות משוטים
  בהתאם להנחיות אלו:
9.5
 
כל הסירות תהיינה בעלות כושר שיט להשטת נוסעים בשכר, ותושכרנה ממשכיר
סירות בעל רשיון. רצוי שעל דופן הסירה יצוין מספר השטים המותר בהתאם
להנחיות היצרן.  
9.5.1   
על הסירה יעלו תלמידים במספר המותר בהתאם להנחיות היצרן של הסירה,
ובכלל זה המשיט והמלווה המבוגר.  
9.5.2   
כל התלמידים העולים לסירה ידעו לשחות ויחגרו אפודת הצלה.  9.5.3   
סירות "פדלים" תופעלנה על-ידי תלמידים מכיתה ה' ואילך. התלמידים חייבים
ללבוש אפודת הצלה תקנית ורכוסה כהלכה.  
9.5.4   
משיטי הקייאקים חייבים לחגור חגורות הצלה רכוסות.  9.5.5   
לפני העלייה לסירה יקבלו התלמידים תדרוך בטיחות. בתדרוך יודגשו חובת ההקפדה על
המשמעת וההתנהגות הנאותה בעת השיט, איסור המעבר מסירה לסירה, איסור העמידה
בסירה בעת השיט וחובת ההתרחקות מספינות ממונעות או מסירות אחרות ומחוף רחצה.  
9.6
 
בגמר פעולות השיט ייערך מפקד נוכחות שמי על-ידי המורה/המדריך האחראי.
 
9.7
 
10. שיט חסקות
שעות הפעילות 10.1
  השיט יתבצע עד שעתיים לפני רדת החשכה.  
 
הציוד  10.2
לפני כל פעילות על המדריך לוודא כי הסירות במצב תקין ובכל סירה יש פקקים ושני משוטים תקינים.  10.2.1
 
 
כמו כן יש לוודא כי המשוטים אינם סדוקים ובסירה אין חלקים סדוקים העלולים לגרום לפציעה.
 
10.2.2
 
 
התלמידים  10.3
 
התלמידים המשתתפים בשיט על חסקות יהיו מכיתה ו' ומעלה וידעו לשחות.  10.3.1
 
 
השתתפות התלמידים מותנית בקבלת אישור בכתב מההורים.
 
10.3.2
 
 
הלבוש  10.4
 
בזמן הפעילות בשמש חובה על התלמידים לחבוש כיסוי ראש וללבוש בגדים שימנעו כוויות שמש.  10.4.1
 
 
התלמידים חייבים לנעול נעליים, ועליהן להיות מסוג המונע החלקה.  10.4.2
 
 
בכל מקרה הלבוש חייב לאפשר שחייה במקרה של נפילה למים.
 
10.4.3
 
 
אפודת הצלה  10.5
 
בזמן הפעילות בים ילבשו התלמידים אפודות הצלה תקניות.
 
 
שתייה  10.6
 
בתחילת כל פעילות על המדריך לוודא כי כל התלמידים שתו מים לרוויה. 10.6.1
 
בפעילויות הנמשכות למעלה משעה יש לדאוג להימצאות מים על הסירות
(בג'ריקנים, במימיות ובכלי קיבול אחרים).
 
10.6.2
 
מפקד  10.7
 
לפני הכניסה למים יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של התלמידים, ויחזור על כך עם סיום
השיט.
 
 
הכנה  10.8
 
לפני כל כניסה למים יסביר המדריך הראשי בקצרה את הפעילות שתתבצע ויציין את אורכה ואת
הצפוי ואת הנדרש מהתלמידים בזמן הפעילות, וכן יחזור ויסביר את כללי הבטיחות בים.
 
 
המדריכים  10.9
 
בכל פעילות בים יהיה מדריך אחד לפחות לכל 6 חסקות. 10.9.1
 
 
בכל שיט במרחק העולה על 300 מ' מהחוף יהיו לפחות שני מדריכים, אחד
שיוביל את השיט והשני שישמש מאסף.
10.9.2
 
המדריך יהיה מציל ים מדרגה 2 ואילך.
 
10.9.3
 
 
10.10 מזג האוויר
     
אין לצאת לים כאשר גובה הגלים עולה על 1.20 מ' או כאשר מהירות הרוח עולה
על 12 קשר.
 
10.10.1
 
ברוחות מזרחיות אין לבצע פעילות אם מהירות הרוח עולה על 10 קשרים.  10.10.2
 
אין לצאת לפעילות בים במזג אוויר גשום או סוער, או בזמן עומס חום גבוה.
 
10.10.3
 
10.11 מאמץ
יש להתאים את המאמץ ליכולת התלמידים ולגילם, ואין להביא את התלמידים למצב של עייפות
יתרה.
 
 
10.12 הכניסה למים    
הכנסת הסירות למים תיעשה אך ורק על-פי הוראה מפורשת של המדריך ובנוכחותו.  10.12.1
 
בזמן הכניסה למים, ובמשך השיט כולו, יש להקפיד שהסירה תהיה בניצב לגלים, כדי למנוע
התהפכות. בזמן הכניסה למים ילכו התלמידים לפני הסירה או בצדה, אך בשום פנים לא
מאחוריה.
 
10.12.2
 
10.13 צוות הסירה      
אין להעלות על הסירה יותר מ-3 אנשים.  10.13.1
 
המדריך יקפיד כי בכל סירה יהיה תלמיד אחד לפחות המסוגל להשתלט על
הסירה.  
10.13.2
 
המדריך יקפיד על חלוקה מאוזנת של התלמידים על הסירות, על-פי יכולתם
בחתירה.
 
10.13.3
 
10.14 מרווח בטיחות    
בזמן הכניסה למים ובזמן השיט יש להקפיד על מרווח בטיחות של לא פחות מ-5
מ' בין סירה לסירה.
10.14.1
 
בזמן הכניסה למים יש להקפיד שלא תהיה סירה אחת מאחורי סירה אחרת, אלא
במקביל לה.
 
10.14.2
 
10.15 כיוון
יש לכוון את השיט נגד כיוון הרוח, כדי לאפשר חזרה קלה יחסית עם כיוון הרוח.
 
 
10.16 מוביל ומאסף      
בזמן ההפלגה בים יהיה מדריך אחד לפחות שיוביל את השיט ומדריך אחד
לפחות במאסף.
10.16.1
 
המאסף לא יניח לאף סירה לשוט מאחוריו. 10.16.2
 
המדריך המוביל אחראי לשמירת קשר עין עם המאסף, ובכל מקרה שקשר זה
ניתק עליו לעצור את השיט ולוודא שלא אירעה תקלה.
 
10.16.3
 
10.17 שחייה בים
אין להרשות שחייה בים ללא הכנות מתאימות להצלה, ללא נוכחות מציל מוסמך וללא
אישור של המדריך האחראי ונוכחותו במקום.
 
 
10.18 שהות בים
זמן השהות המרבי בים לפעילות רצופה הוא שעה וחצי.
 
 
10.19 הירידה לחוף
לפני החזרה לחוף יסביר המדריך לתלמידים את נוהל הגישה לחוף.  10.19.1
 
 
במקרה של התהפכות יש להגן על הראש בשתי הידיים, עד שמתברר מצב הסירה במים.  10.19.2
 
 
יש להעלות את הסירות לחוף למרחק של לא פחות מ-4 מ' מקו המים, והמשוטים יהיו
מונחים על הסירות לאורכן.
 
10.19.3
 
 
10.20 סיום הפעילות      
מיד עם העלייה לחוף ייערך, כאמור, מפקד של התלמידים.  10.20.1
 
אף תלמיד לא יעזוב את שטח החוף ללא הוראה.  10.20.2
 
המדריך יבדוק את הציוד ויקפיד שלא תורשה ישיבה על הסירות כשהן על היבשה.
 
10.20.3
 
10.21 טיפול בציוד    
אין להשליך את הסירה או את המשוטים למים או על החוף.  10.21.1
 
הכנסת הסירות למים והוצאתן לחוף תיעשה באופן שתימנע פגיעה בציוד.
 
10.21.2
 
11. גלשני מפרש
המדריכים  11.1
 
המדריכים בגלשני מפרש יהיו מדריכים שהוסמכו לכך.  11.1.1
 
בכל פעילות יהיה מדריך אחד לפחות לכל 10 גלשנים.  11.1.2
 
המדריך יימצא עם התלמידים.
 
11.1.3
 
התלמידים  11.2
 
התלמידים המשתתפים בשיט על גלשני מפרש יהיו מכיתה ה' ומעלה היודעים לשחות.  11.2.1
 
השתתפות התלמידים מותנית בקבלת אישור בכתב מההורים.
 
11.2.2
 
הציוד  11.3
 
בתחילת הפעילות על המדריך לוודא כי כל הציוד תקין. בייחוד יש להקפיד על תקינות החבלים
והמפרשים.
 
 
שתייה  11.4
 
לפני כל פעילות על המדריך לוודא, כי כל התלמידים שתו מים לרוויה, וכי יש אפשרות לשתיית
מים על החוף (מג'ריקן, ממימיות ומכלי קיבול אחרים).
 
 
לבוש  11.5
 
התלמידים רשאים לנעול נעליים, אך עליהן להיות כאלה שתמנענה החלקה.  11.5.1
 
 
כמו כן עליהם להיות לבושים בחולצת ספורט וחבושים בכובע.
 
11.5.2
 
 
הכנה  11.6
 
לפני כל כניסה למים יסביר המדריך הראשי בקצרה את הפעילות המתבצעת ואת
הצפוי ואת הנדרש מהתלמידים בזמן הפעילות.  
11.6.1
 
 
המדריך יחזור ויסביר לתלמידים את כללי הבטיחות בים.
 
11.6.2
 
 
אפודת הצלה/ציפה  11.7
 
בזמן הפעילות בים יחגרו התלמידים אפודות הצלה/ציפה תקניות, רכוסות בקשר אחד לפחות.
 
 
מפקד  11.8
 
לפני הכניסה למים יערוך המדריך הראשי מפקד של התלמידים, ויחזור על כך עם סיום הפעילות.
 
 
אמצעי הצלה  11.9
 
במשך כל הפעילות בגלשני רוח תהיה בים, בכוננות, סירת ליווי ממונעת אחת לכל 10
גלשנים, לצורך עזרה לגולשים בים.
 
11.9.1
 
המדריך בסירה יקיים תצפית רצופה לצורך איתור גולשים במצוקה.
 
11.9.2
 
11.10 תקלה במים
לפני הכניסה למים יסביר המדריך וידגים את נוהל החזרה לחוף במקרה של תקלה: יש לקפל את
המפרש ולגלגלו סביב התורן, לשחרר את המנור, להרים את החרב ולחזור אל החוף בחתירת
ידיים, או לשבת זקוף על הגלשן עד שתגיע עזרה.
 
 
11.11 כניסה למים
הכנסת הגלשנים למים תיעשה אך ורק על-פי הוראה מפורשת של המדריך ובנוכחותו.  11.11.1
 
בזמן הכניסה למים יש להקפיד שהגלשן יהיה ניצב לכיוון הגלים, ובכל מקרה אין לעמוד
מאחורי הגלשן, אלא לצדו.
 
11.11.2
 
11.12 השהות במים
משך השהות המרבית בים לפעילות רצופה יהיה שעה וחצי.
 
 
11.13 מרווח בטיחות
בשלבי הלימוד הראשוני יש להקפיד על מרווח של 10 מ' לפחות בין גלשן לגלשן.
 
 
11.14 הטיפול בציוד
המדריך יקפיד על הכנסת הציוד למים ועל הוצאתו לחוף באופן שלא ייגרם לו נזק (אין להתיר
השלכת ציוד על החוף או במים).

 
 
11.15 סיום הפעילות
הפעילות תסתיים לא יאוחר משעתיים לאחר רדת החשכה.  11.15.1
 
בתום כל פעילות יש להניח את כל הציוד במרוכז במרחק של לא פחות מ-6 מ' מקו המים.
 
11.15.2
 
11.16 מפקד סיום
מיד עם העלייה לחוף יערוך המדריך הראשי מפקד לספירת התלמידים ולבדיקת הציוד,
ויוודא כי אין עוד תלמידים או ציוד במים.
 
11.16.1
 
תלמיד לא יעזוב את שטח החוף ללא הוראת המדריך.
 
11.16.2
 
11.17 פעילות לילה
לא תורשה כל פעילות לילה בגלשני מפרש.
 
 
11.18 תנאים לאי ביצוע שיעור גלישה
אין לצאת לים כאשר גובה הגלים עולה על 1.20 מ' או כאשר מהירות הרוח עולה על 12
קשר.
 
11.18.1
 
במקרה של רוחות מזרחיות בים התיכון אין לבצע פעילות אם מהירות הרוח עולה על 10
קשר.
 
11.18.2
 
אין לצאת לפעילות בים במזג אוויר גשום או סוער, או כשיש עומס חום כבד.
 
11.18.3
 
11.19 מאמץ
יש להתאים את המאמץ ליכולת התלמידים ולגילם, ואין להביא את התלמידים למצב של עייפות
יתרה.
 
 
.12 גלישת גלים
המדריכים  12.1
 
מדריכי הגלישה יהיו בעלי תעודה מוכרת על ידי מדינת ישראל, על פי חוק הספורט:   
תעודת בוגר בית הספר למאמנים ולמדריכים שבמכון וינגייט.
או:
 
   
תעודה מחו"ל המוכרת על ידי הוועדה לאישור תעודות במינהל הספורט שבמשרד המדע
התרבות והספורט.
 
   
התלמידים  12.2
 
התלמידים יהיו מכיתות ה' ומעלה הנמצאים בפיקוח משרד החינוך.  12.2.1
 
השתתפות התלמידים מותנית בקבלת אישור בכתב מההורים.  12.2.2
 
התלמידים יגלשו רק במסגרת השיעור ובפיקוח מדריך/מאמן. לא תהיה שחייה בודדת בים
במהלך השיעור.
 
12.2.3
 
יש לשמור על רמת משמעת גבוהה במהלך השיעור. ירידה ברמת המשמעת תחייב את הפסקת
השיעור.
 
12.2.4
 
תנאים מקדימים לביצוע השיעור  12.3
 
המדריך יסביר לתלמידים את האותות המוסכמים לעת מצוקה ויוודא שהם מבינים אותם.  12.3.1
 
המדריך ילבש בגד בעל צבע בולט.  12.3.2
 
לכל מדריך תהיה ערכת הצלה מאושרת שתימצא סמוך לאזור הגלישה ותכלול מכשיר
קשר/פלאפון, גלגל הצלה, חבל ארוך באורך 20 מ' וערכת עזרה ראשונה.
 
12.3.3
 
המדריך ידאג לסוג גלשן שיתאים לרמת הגלישה של התלמיד.  12.3.4
 
המדריך יסמן את אזור תחום הגלישה בשני דגלים בצבע כחול בקו החוף שיימצא סמוך
לאזור חוף רחצה מוכרז. בגלישה בחוף שאינו סמוך לחוף רחצה מוכרז יש לדאוג לרכב
פינוי.
 
12.3.5
 
המדריך יידע את המציל בחוף הרחצה המוכרז הסמוך לפעילות הגלישה על פעילות הגלישה
של התלמידים.
 
12.3.6
 
בכל שיעור לא יעלה מספר המשתתפים על 10 תלמידים לכל מדריך/מאמן.  12.3.7
 
לכל הגלשנים תהיינה רצועות מתאימות המאפשרות את הסבת הגלשן בעת הצורך לקרש
הצלה לגולש ואת מניעת הפרדתו מהגולש בים.
 
12.3.8
 
כל תלמיד ישנן היטב את הוראות הבטיחות לפני הכניסה למים.
 
12.3.9
 
תלמיד יוכל להשתתף בשיעור גלישה רק לאחר שייבחן בשלב א' בשחייה של 100 מ' בברכת
שחייה ובשלב ב' בשחייה של 50 מ' בים, כאשר גובה הגלים בין חצי מטר למטר אחד.
 
12.3.10
 
התנאים שבהם לא יתקיים שיעור הגלישה  12.4
 
ים סוער בגובה גלים של 2 מ' ומעלה  12.4.1
 
הפרעות/מפגעים בחוף או בים, כגון סלעים, שוניות, כלי שיט, מערבולות, כרישים וכו'  12.4.2
 
תנאי ראות לקויה, ערפל, גשם, רוחות חזקות המשנות כיוון או נושבות לים הפתוח  12.4.3
 
החל מחצי שעה לפני שקיעת החמה ועד חצי שעה לאחר זריחתה.
 
12.4.4
 
תנאים לביצוע הגלישה בזמן השיעור  12.5
 
אין לגלוש בים שיש בו מתרחצים.  12.5.1
 
הגלישה תהיה לפחות שעה לאחר סיום הארוחה האחרונה.  12.5.2
 
משך שיעור הגלישה לא יעלה על שעה וחצי.  12.5.3
 
במהלך השיעור יש להקפיד על שתייה מרובה.  12.5.4
 
לפני תחילת השיעור ימרחו התלמידים קרם הגנה מקרינת U.V של השמש, עמיד למים.
מקדם ההגנה יהיה בהתאם לרגישות עורם ולזמן החשיפה.  
12.5.5
 
יש לשמור על מרחק של 10 מ' לפחות בין גולש לגולש בעת פעילות במים.  12.5.6
 
לא תהיה גלישה במרחק העולה על 300 מ' מקו החוף.  12.5.7
 
המדריך/המאמן ישמור על קשר עין עם התלמידים בכל מהלך השיעור.
 
12.5.8
 
.13 סקי מים בכבלים
כללי  13.1
 
מנהלי מוסדות חינוכיים ומרכזי קייטנות ומפעלים בתנועות הנוער המשלבים פעילות סקי מים
בכבלים במסגרת פעילויותיהם יפעלו על פי הנחיות אלו:
 
 
היציאה למתקנים אלה מחייבת הודעה מראש להורים ואישור בכתב מהם.
 
13.1.1
 
המדריך ידאג לתדרך את התלמידים בהוראות הבטיחות לפני השימוש במתקנים, ויקפיד על
משמעת במהלך הפעילות.  
13.1.2
 
יש לבדוק מראש עם בעל האתר שקיים ביטוח לפעולות תלמידים במקום.
 
13.1.3
 
התלמידים  13.2
 
הפעילות באתר סקי בכבלים מותרת לתלמידים מכיתה ה' ומעלה היודעים לשחות. תלמידים
עם פצעים או עם תחבושות לא ישתתפו בפעילות זו.
 
13.2.1
 
השתתפות התלמידים מותנית בקבלת אישור בכתב מההורים.
 
13.2.2
 
המלווים  13.3
 
כל כיתה המבצעת פעילות באתר תלווה במורה אחראי.  13.3.1
 
המורה האחראי יקפיד על משמעת התלמידים במקום ועל השגחה על התלמידים שסיימו את
הפעילות או שאינם משתתפים.
 
13.3.2
 
המקום  13.4
 
גלישת סקי מים בכבלים מתבצעת באגם מלאכותי שנחפר לצורך זה ובו הותקנו המתקנים
לסקי.
 
13.4.1
 
הפעילות מותרת רק באתרים שקיבלו אישור מהמחלקה לבטיחות במשרד החינוך.
 
13.4.2
 
תקופת הפעילות  13.5
 
תקופת הפעילות המומלצת היא מ-15 בחודש מארס ועד סוף חודש נובמבר.  13.5.1
 
אפשר לבצע פעילות גם מעבר לתקופה זו, אם תנאי מזג האוויר מתאימים (טמפרטורה מעל
20 מעלות צלזיוס ורוח במהירות של פחות מ-30 קשר).
 
13.5.2
 
הדרכה  13.6
 
המדריכים בסקי מים בכבלים יהיו מדריכים שהוסמכו לכך.  13.6.1
 
חובה לתת לתלמידים הדרכה והנחיות מתאימות לפעילות.
 
13.6.2
 
ההדרכה תינתן על-ידי מדריכי האתר.  13.6.3
 
המורה המלווה יוודא מתן הדרכה לפני התחלת הפעילות.
 
13.6.4
 
הציוד  13.7
 
חובה על התלמידים המבצעים פעילות סקי מים בכבלים לחגור אפודות הצלה תקניות,
מותאמות לגילם ולמבנה גופם. אפודות ההצלה תהיינה רכוסות בשני קשרים לפחות.
 
13.7.1
 
באתר הפעילות יימצאו ציוד החייאה ועזרה ראשונה תקני ואדם המוסמך להגיש עזרה
ראשונה.
 
13.7.2
 
סירת הצלה ממונעת תימצא במים באופן קבוע ותהיה תקינה, מתודלקת ומוכנה להגיש עזרה,
אם תידרש.
 
13.7.3
 
ביצוע גלישה וכללי התנהגות  13.8
 
כל גולש יהיה לבוש באפוד הצלה תקני ורכוס היטב.  13.8.1
 
הגולשים יסירו משקפיים, שרשראות, צמידים, שעונים וחפצים חדים אחרים.  13.8.2
 
היציאה לגלישה תתבצע מנקודת זינוק אחת בלבד, ויימצא בה מדריך מקצועי שיזניק כל
גולש בתורו.
 
13.8.3
 
מספר הגולשים המרבי הוא כפי שמתוכנן באתר.  13.8.4
 
מרווח הביטחון המינימלי בין גולש לגולש יהיה 90 מ'.  13.8.5
 
במקרה שגולש נפל למים, עליו לעזוב את החבל ולצאת בזריזות מהמים (עם המגלשים)
ולחזור לנקודת הזינוק. בשום מקרה אין לנסות להמשיך להחזיק את החבל או לתפוס חבל
פנוי הבא אחריו.
 
13.8.6
 
נקודת סיום הגלישה מסומנת על-ידי 2 כדורים צבעוניים הצפים במים. יש להדגיש
לתלמידים שבנקודה זו יש לסיים את הגלישה.
 
13.8.7
 
עם סיום הגלישה בנקודת הסיום יעזוב הגולש את החבל, ייקח את מגלשיו, יחזור ברגל
לנקודת הזינוק, ויחזיר את הציוד למדריך.
 
13.8.8
 
לפני תחילת הפעילות ובסיומה יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד נוכחות.  13.8.9
 
סיום הפעילות יהיה לא יאוחר משעתיים לפני רדת החשכה.
 
13.8.10
 
14 סקי מים באגמים ובימים
כללי  14.1
 
מנהלי מוסדות החינוך ומרכזי קייטנות ומפעלים בתנועות הנוער המשלבים פעולות סקי מים
במסגרת פעילויותיהם יפעלו לקיום הוראות הבטיחות.
 
14.1.1
 
סקי מים יתבצע באגמים ובימים במרחק שלא יפחת מ-300 מ' מקו החוף.  14.1.2
 
הכניסה לחוף והיציאה ממנו תהיינה דרך שטח מסומן קבוע מסודר ואסור לשחייה.
 
14.1.3
 
התלמידים  14.2
 
אפשר לבצע סקי מים באגמים ובימים לתלמידים מכיתה ה' ומעלה היודעים לשחות.
תלמידים עם פצעים או עם תחבושות לא ישתתפו בפעילות זו.
 
14.2.1
 
השתתפות התלמידים מותנית בקבלת אישור בכתב מההורים.
 
14.2.2
 
המדריכים  14.3
 
המדריכים לביצוע סקי מים יהיו מוסמכים לכך.
 
 
 
המלווים  14.4
 
כל כיתה המבצעת פעילות לימוד בסקי מים תלווה במורה אחראי ובמלווים כנדרש בטיולים.
14.4.1
 
המורה יקפיד על משמעת התלמידים במקום ועל השגחה על התלמידים שסיימו את הפעילות
או שאינם משתתפים בה.
 
14.4.2
 
רחצה  14.5
 
תלמידים שאינם משתתפים לא יורשו לקיים רחצה במים אלא אם הדבר תוכנן מראש באישור
ההורים ובחוף רחצה מוכרז, בנוכחות מציל ועל פי נוהלי הרחצה בים.
 
 
הדרכה  14.6
 
חובה לתת לתלמידים הדרכה והנחיות מתאימות לפעילות.  14.6.1
 
המדריך הראשי יוודא מתן הדרכה לפני תחילת הפעילות.  14.6.2
 
ההדרכה תכלול הנחיות בטיחות כגון סימנים מוסמכים בעת ביצוע הסקי ובעת הנפילה למים
והרמת מחליקי הסקי למעלה כדי לסמן את מקום הגולש.
 
14.6.3
 
הציוד  14.7
 
כל גולש יהיה לבוש באפוד הצלה תקני. האפוד יהיה רכוס היטב. מומלץ שהגולש ילבש
כפפות.
 
14.7.1
 
הגולשים יסירו משקפיים, שרשראות, צמידים וחפצים חדים אחרים.  14.7.2
 
ציוד הגלישה ייבדק על ידי המדריך טרם היציאה. הבדיקה תכלול בדיקת חוזק חיבורים,
קשרים ותפסים והתאמת הציוד לגולש.
 
14.7.3
 
הסירה  14.8
 
הסירה הגוררת את הגולש תהיה מותאמת לביצוע הגלישה.  14.8.1
 
בסירה יהיה מפעיל/משגיח נוסף לנהג.  14.8.2
 
המפעיל יהיה בקשר עין עם הגולש.  14.8.3
 
הסירה תהיה בעלת אישור כושר שיט וביטוח בשכר לסירה עצמה ולסקי.  14.8.4
 
המשיט יהיה בעל תעודות מתאימות לשיט בשכר.
 
14.8.5
 
ביצוע הגלישה  14.9
 
היציאה לגלישה תתבצע מנקודת הזינוק המאושרת בלבד. בנקודת זינוק זו יימצא מדריך
מקצועי שיזניק את הגולשים, כל אחד בתורו, וידאג לתיאום בין מפעיל הסירה לגולש.
 
14.9.1
 
לפני היציאה לגלישה יוודא המדריך שחלק כלשהו מגופו של הגולש אינו בולט מעבר לחבל
המשיכה, כדי שהגולש לא ייתפס וייגרר בצורה בלתי מבוקרת.
 
14.9.2
 
על הגולש לשמור מרחק סביר מעצמים מוצקים במים כגון מצופים, סירות וחפצים שונים.  14.9.3
 
במקרה שהגולש נופל למים, עליו לעזוב את החבל ולהמתין לסירה שתאסוף אותו. בשום
מקרה אין להחזיק את החבל או לנסות לתפוס אותו מחדש.
 
14.9.4
 
אם הגולש נפל למים, ויש צורך למשות אותו, אין להעלות אותו על הסירה הגוררת מחלקה
האחורי, אלא רק מהצד.
 
14.9.5
 
מפקד שמי  14.10
לפני תחילת הפעילות ובסיומה ייערך מפקד שמי על-ידי המורה/המדריך האחראי.  14.10.1
 
סיום הפעילות יהיה לא יאוחר משעתיים לפני רדת החשכה.
 
14.10.2
 
15. פארקי מים
כללי  15.1
 
היציאה לפארקי מים מחייבת הודעה מראש להורים ואישור מהם בכתב.  15.1.1
 
המדריך או המורה האחראי ידאג לתדרך את התלמידים בהוראות הבטיחות לפני השימוש
במתקנים, ויקפיד על משמעת במהלך הפעילות.
 
15.1.2
 
האחראי על הפעילות יוודא מראש עם בעלי האתר, שיש להם רשיון עסק וביטוח לפעילות
במקום.
 
15.1.3
 
האחראי על הפעילות יבדוק מראש עם בעל האתר כי מגלשות המים עומדות בדרישות התקן
הישראלי 1605.
 
15.1.4
 
התלמידים  15.2
 
הבילוי בברכת השחייה, בים או בפארק מים, הכולל שימוש במגלשות מים ובמתקנים של
שעשועי מים, מותר לתלמידים מכיתה ד' ומעלה היודעים לשחות.
 
15.2.1
 
השתתפות התלמידים בפעילות מותנית בקבלת אישור בכתב מההורים.
 
15.2.2
 
המלווים  15.3
 
מספר המלווים המבוגרים יהיה אחד על כל 15 תלמידים.  15.3.1
 
המלווים הבוגרים יסיירו במתקנים בעת הפעילות, ויוודאו שהפעילות תקינה ואינה חורגת
מכללי הבטיחות.
 
15.3.2
 
במתקן בועה יתלווה המורה/המלווה למשגיחים על המתקן, כל זמן שהתלמידים מצויים בו.
 
15.3.3
 
כללי ההתנהגות והשימוש במתקנים  15.4
 
לפני התרת הגלישה יוודא המורה האחראי את הימצאותם של "משלח" בראש המגלשה
ו"מקבל" בתחתיתה, שהם עובדי האתר. לא תותר גלישה אם חסרים נושאי תפקידים אלה.
כמו כן חייב להיות באתר מציל מוסמך.
 
15.4.1
 
ה"מקבל" יוודא הרחקת גולשים שסיימו את גלישתם.  15.4.2
 
פרק הזמן בין גולש אחד למשנהו יהיה לא פחות מ-15 שניות במגלשות המפותלות האיטיות.
 
15.4.3
 
במגלשות המהירות על המורה האחראי לוודא שיהיה בכל עת גולש אחד בלבד על המגלשה.
לא יישלח גולש נוסף אם הגולש הקודם לא עזב את ברכת הקבלה.
 
15.4.4
 
מגלשות מהירות מותרות לשימוש לתלמידי חטיבת הביניים ומעלה בלבד. יש לוודא עם בעלי
האתר את סוג המגלשות (מהירות או איטיות).
 
15.4.5
 
ברכות גלים, מסלולי אבובים ומתקני בועה למיניהם מותרים לשימוש לתלמידי חטיבת
הביניים ומעלה בלבד.
 
15.4.6
 
הגלישה מותרת כאשר הרגליים מכוונות קדימה בלבד. אין לגלוש בכל צורה אחרת.  15.4.7
 
אין להרשות גלישה של כמה גולשים יחד.  15.4.8
 
בפעילויות השונות בפארקי מים, ובמיוחד בגלישה במגלשות, יש להקפיד להסיר משקפיים.
אין לגלוש עם חפצים חדים או קשים.
 
15.4.9
 
במשך שהות התלמידים באתר המים האחריות עליהם היא על המורה האחראי על הפעילות.
 
15.4.10
 
כללי ההתנהגות בפעילות לילה  15.5
 
בפארק מים יהיה גנרטור חירום המסוגל להפעיל את כל מערכות החשמל באתר תוך שניות
ספורות במצב של הפסקת חשמל. כשירותו תיבדק מדי שנה, ויהיה אישור לכך אצל מנהל
האתר.
 
15.5.1
 
לפארק יהיה אישור ממהנדס בטיחות, להפעלתו בלילה.  15.5.2
 
לפארק יהיה אישור של שירותי הכבאות נגד שרפות.  15.5.3
 
בתחילת הפעילות יקבלו התלמידים תדריך ספציפי הנוגע להתנהגות הנדרשת ולסכנות
הקיימות הן בברכה והן בפארק מים בלילה.
 
15.5.4
 
הפעילות בפארק המים תהיה בנפרד מהציבור הרחב כדי לאפשר למלווים ולצוות המצילים
שליטה טובה יותר.
 
15.5.5
 
אין לבצע פעילות בפארק מים בלילה במסגרת מסיבת סיום.
 
15.5.6
 
מפקד  15.6
 
לפני תחילת הפעילות ובסיומה ייערך מפקד שמי על-ידי המורה/המדריך האחראי.
 
 
(קמ"ס (קנה, מסכה, סנפירים .16
התלמידים  16.1
 
המשתתפים בפעילות קמ"ס יהיו מיומנים בשחייה.  16.1.1
 
המדריך יוודא כי אין בין המשתתפים תלמיד הסובל מבעיה של נזלת או של הפרעות בדרכי
הנשימה.
 
16.1.2
 
רשאים להשתתף בפעילות זו תלמידים מכיתה ה' ואילך, שסיימו את לימוד השחייה בדרגת
שחיין כהגדרתו בחוזר זה.
 
16.1.3
 
השתתפות התלמידים מותנית בקבלת אישור בכתב מההורים.
 
16.1.4
 
המדריכים  16.2
 
המדריכים בקמ"ס יהיו כאלו שהוסמכו לכך. בכל פעילות במים יהיה מדריך אחד לכל 10
תלמידים, אך בכל מקרה לא יהיו פחות משני מדריכים.
 
16.2.1
 
בזמן השחייה למרחק יוביל המדריך האחראי את המשחה, ומדריך אחד לפחות ישחה
כמאסף ולא ירשה לאף תלמיד לשחות מאחוריו.
 
16.2.2
 
בזמן שחיית התלמידים בים הפתוח תלווה הקבוצה על ידי סירת ליווי.  16.2.3
 
בפעילות הנערכת בברכה אין צורך במדריך שישהה עם הילדים במים. הפעילות תתואם עם
המציל במקום.
 
16.2.4
 
בפעילות בחוף האלמוג באילת יינתן תדרוך בטיחותי על-ידי מדריך במקום. הפעילות תלווה
על ידי המציל האחראי, תתואם אתו ותפוקח על ידו.
 
16.2.5
 
שטחי הפעולה  16.3
 
לא תיערך כל פעילות קמ"ס בעומק הים, אלא רק בשטחים שיוגדרו היטב על-ידי המדריך במקום.
 
 
הציוד  16.4
 
עם תחילת הפעילות יוודא המדריך כי כל הציוד תקין ולכל תלמיד ציוד המתאים לו.
 
 
מפקד  16.5
 
לפני כל פעילות ובסיומה יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של המשתתפים.
 
 
מזג-האוויר  16.6
 
אין לצאת לפעילות קמ"ס כאשר הים גלי או עכור.
 
 
ליווי  16.7
 
כאשר הים אינו שקט לחלוטין והפעילות מתבצעת בים הפתוח, יצטרף מדריך נוסף על כלי שיט
לליווי המשחה.
 
 
פעילות לילה  16.8
 
פעילות קמ"ס בלילה תיערך אך ורק על-פי אישור המדריך הראשי במקום, וזאת בתנאים אלו:   
לכל ארבעה תלמידים יהיה מדריך אחד לפחות.  16.8.1
 
התלמידים יחולקו לזוגות. בני הזוג יהיו קשורים זה לזה ביד, בחבל שאורכו לא יותר מ-3
מ'. לכל זוג תלמידים יהיה פנס אחד לפחות, אטום למים.
 
16.8.2
 
הפעילות תיעשה אך ורק כאשר הים שקט לחלוטין.  16.8.3
 
המדריך ישחה במאסף, ויוודא כי שום תלמיד אינו נמצא מאחוריו.  16.8.4
 
משך המשחה לא יעלה על 20 דקות.
 
16.8.5
 
סיום הפעילות  16.9
 
עם סיום הפעילות יערוך המורה/המדריך האחראי מפקד של המשתתפים ויוודא שכל
התלמידים והציוד יצאו מן המים.
 
16.9.1
 
תלמיד לא יעזוב את שטח החוף ללא הוראת המורה/המדריך האחראי.
 
16.9.2
 
מאמץ 16.10
יש להתאים את המאמץ ליכולת התלמידים ולגילם, ואין להביא את התלמידים למצב של עייפות
יתרה.
 
 
17. שיט עם אבוב רחיפה
כללי  17.1
 
מטרת הוראות הבטיחות היא להגדיר נוהל עבודה עם אבוב רחיפה כדי למנוע תקלות ובכך
להוסיף לבטיחותם ולהנאתם של המשתתפים.
 
17.1.1
 
מנהלי מוסדות החינוך, מרכזי קייטנות ומפעילים בתנועות נוער המשלבים אבוב רחיפה
במסגרת פעילותם יקפידו על הוראות בטיחות אלו:
 
17.1.2
 
היציאה למתקנים אלה מחייבת הודעה מראש להורים ואישור בכתב מהם על פעילות
זו.
 
א.   
יש לוודא מראש עם בעל האתר את הפרטים האלה:  ב.   
לאתר יש רשיון מטעם הרשות המקומית לפעילות זו (חוק רישוי עסקים).  1)   
יש בידי המפעיל רשיון שיט "בשכר" בהתאם להוראות משרד התחבורה.  2)   
קיים ביטוח לפעילות תלמידים במקום.
 
3)   
התלמידים  17.2
 
המשתתפים יהיו תלמידי כיתות ה' ומעלה בעלי ידע בשחייה. תלמיד שאינו יודע לשחות לא
יוכל להשתתף בפעילות. סיום הפעילות יהיה לא יאוחר משעתיים לפני רדת החשכה.
 
17.2.1
 
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות זו אם הוא אינו רוצה בכך.  17.2.2
 
לא ישתתפו בפעילות תלמידים הסובלים מבעיות בריאותיות.
 
17.2.3
 
 
המלווים  17.3
 
כל כיתה המבצעת פעילות באתר תלווה במורה אחראי (מבוגר מעל גיל 21 על כל 15
תלמידים) או במדריך תנועת נוער מעל גיל 18.
 
17.3.1
 
המורה האחראי יקפיד על משמעת התלמידים שסיימו את הפעילות או שאינם משתתפים בה.
17.3.2
 
המורה יפקוד את התלמידים בתחילת הפעילות ואחריה.  17.3.3
 
המורה יוודא כי התלמידים לא ייכנסו למים ולא יתפזרו.  17.3.4
 
המורה יוודא כי התלמידים קיבלו הדרכה לפעילות על ידי מדריך מקצועי של האתר.
 
17.3.5
 
המקום  17.4
 
שיט באבוב רחיפה יתבצע באגמים ובימים במרחק שלא יפחת מ-300 מ' מקו החוף.  17.4.1
 
הכניסה לחוף והיציאה ממנו תהיינה דרך שטח מסומן קבוע, מסודר ואסור לשחייה.
 
17.4.2
 
תקופת הפעילות  17.5
 
הפעילות תתבצע במועדים שייקבעו על ידי הרשות המקומית, בתיאום עם האגף לביטחון,
לבטיחות ולשעת חירום במשרד החינוך וכפי שיפורסם בלשכות לתיאום טיולים.
 
 
הציוד  17.6
 
אבוב רחיפה  17.6.1
 
הגדרה: מצוף מתנפח המיוצר לפעילות מסוג זה על ידי יצרן מוכר לצורך גרירה על ידי
כלי שיט. מצוף זה חייב להיות בנוי משני חלקים מתנפחים בנפרד, בעלי ידיות אחיזה
למשתמש שאינן ניתנות לליפוף על היד או להשחלת היד דרכן.
 
א.   
פיות האבוב תהיינה נסתרות.  ב.   
ידיות האחיזה תהיינה מחומר קשיח, ותתאפשר אחיזה חיצונית בלבד.  ג.   
בתוך האבוב יימצא מצוף כדי שבמקרה של יציאת האוויר מהאבוב המצוף יאפשר את
המשך הציפה של האבוב עצמו.
 
ד.   
יש כמה דגמים של אבובים:  ה.   
אבוב יחיד  1)   
אבוב זוגי  2)   
אבוב לשלושה.  3)   
מספר האבובים הנמשכים על ידי סירה אחת לא יעלה על 2 אבובים.  ו.   
חבל משיכה  17.6.2
 
חבל משיכת האבוב יהיה חבל תקני צף, מחומר פלסטי, באורך של 15 מ' לפחות ובמתח
קריעה של 289 ק"ג .
 
א.   
לא יהיו כל קשרים על החבל (המקטינים את חוזקו).  ב.   
אורך 2 החבלים המחברים בין האבובים לסירה יהיה זהה.  ג.   
טבעות קשירה  17.6.3
 
האבוב ייקשר אל החבל בעזרת טבעות מתכת תקניות עם הברגה (אונקל בטיחות), באופן
  שלא תתאפשר פתיחה מקרית.
 
אפודי הצלה  17.6.4
 
אפודי ההצלה יהיו תקניים ובהתאם לתקן מכון התקנים ומותאמים לגילם ולמבנה
גופם של התלמידים.
 
א.   
אפוד ההצלה יהיה רכוס ב-3 סגרים לפחות.  ב.   
סירת המנוע והמשיט  17.6.5
 
סירת המנוע תהיה בעלת כושר שיט בתוקף הניתן על ידי משרד התחבורה.  א.   
המשיט יהיה בעל תעודת שיט בשכר מטעם משרד התחבורה.  ב.   
על הסירה יהיה ציוד תקני על פי רשיון השיט:  ג.   
גלגל הצלה קשור בחבל  1)   
קשר אל החוף/טלפון  2)   
ציוד עזרה ראשונה תקני וציוד החייאה.
 
3)   
מספר המשיטים  17.7
 
מספר המשתתפים על כל אבוב יהיה כמספר המקומות באבוב.
 
 
עזרה ראשונה  17.8
 
על החוף יימצאו רכב פינוי וחובש עם תיק חובש תקני.
 
 
     
הדרכה  17.9
 
חובה לתת לתלמידים הדרכה והנחיות מתאימות לפעילות במקום מוצל. המורה המלווה
יוודא מתן הדרכה לפני תחילת הפעילות.
 
17.9.1
 
ההדרכה תינתן על ידי המשיט של האתר, ותעסוק בצפוי במים ובדרך הנכונה לביצוע נכון
של הפעילות.
 
17.9.2
 
תלמיד שלא נכח בהדרכה לא יורשה להשתתף בפעילות.  17.9.3
 
ההדרכה תכלול:  17.9.4
 
כללי ההתנהגות בחוף  א.   
התלמידים שאינם מבצעים את הפעילות ישבו במקובץ ויימנעו מכניסה למים שלא
על פי נוהלי הרחצה בים המופיעים בחוזר זה.
 
1)   
יש לאסור שחייה באזור בזמן פעילות השיט.  2)   
הגישה לאבוב תתבצע באישור ובהנחיית המשלח/המורה.  3)   
כללי ההתנהגות בזמן השיט  ב.   
אסור בהחלט להיכנס לפעילות ללא אפוד הצלה תקני, רכוס היטב.  1)   
חובה ללבוש חולצה קצרה עם שרוולים קצרים.  2)   
הגולשים יסירו משקפיים, שרשראות, צמידים, שעונים וחפצים חדים אחרים
(חפצי ערך הם יפקידו בידי המורה המלווה).
 
3)   
יש להקפיד על אחיזה נכונה באבוב, הן במצב של ישיבה והן במצב של שכיבה.  4)   
האחיזה תהיה חיצונית, באופן שיתאפשר שחרור מיידי מידית האחיזה במקרה
הצורך.
 
5)   
היציאה לפעילות תתבצע מנקודת זינוק אחת בלבד שבה יימצא משלח מקצועי
שיוודא את רכיסת אפודי ההצלה ואחיזה נכונה באבוב.
 
6)   
בזמן הגרירה על ידי הסירה ירים תלמיד המרגיש כי אינו יכול להמשיך בפעילות
את ידו, והמשיט יפסיק את הפעילות ויאסוף את התלמיד אל הסירה.
 
7)   
במקרה של נפילה למים יש לשמור על הראש מעל המים ולהמתין במקום עד לבוא
הסירה. אין לנסות לשחות אל החוף.
 
8)   
אסור בהחלט לעמוד על האבוב בזמן השיט.  9)   
אסור בהחלט להחליף מקומות על האבוב בזמן השיט.  10)
 
אסור בהחלט לעבור מאבוב לאבוב בזמן השיט. מעבר כזה יתבצע רק כאשר
הסירה נמצאת במצב עמידה, באישורו ובפיקוחו של המשיט את הסירה.
 
11)
 
בזמן הסיבוב יש להטות את הגוף בניגוד לכיוון הסיבוב.
 
12)
 
17.10 הוראות נוספות למפעיל ולמשלח
חובה לתת הדרכה לתלמידים לפני הפעולות, כאמור לעיל.  17.10.1
 
החבלים הגוררים את האבובים יהיו באורך זהה, לפחות 15 מ' כל אחד.  17.10.2
 
בזמן מתיחה לא יימצא האבוב בין החבל לסירה, כדי למנוע הסתבכות ופגיעה.
 
17.10.3
 
תקלה בזמן הפעילות (היקרעות חבל, יציאת אוויר מהאבוב וכד') תגרום להפסקה מיידית של
הפעילות.  
17.10.4
 
המפעיל יוודא שפעילות קבוצת התלמידים תהיה בהתאם לגילם ולמבנה גופם, ויתאים את
קצב הפעולות לתלמיד "החלש" ביותר באותה קבוצה.
 
17.10.5
 
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות אם אינו רוצה בכך.  17.10.6
 
הפעילות תופסק על פי החלטת המשיט ומנהל החוף כאשר גובה הגלים לא יאפשר את קיומה
בצורה בטוחה.
 
17.10.7
 
המשלח יוודא כי התלמידים עומדים בכל התנאים המקדימים כפי שפורטו לעיל, וייתן אות
למשיט להתחיל בפעילות רק לאחר שיוודא כי התלמידים פועלים בהתאם להדרכה, הבינו
אותה ואוחזים נכונה בידיות האחיזה.
 
17.10.8
 
המשלח יעזור לתלמידים לעלות על האבוב.  17.10.9
 
יש לסיים את הפעילות שעה לפני רדת החשכה.
 
17.10.10
 
 
18. שיט עם בננה כפולה
 
כללי  18.1
 
מטרת הוראות הבטיחות היא להגדיר את נוהל העבודה עם בננה כפולה כדי למנוע תקלות
ובכך להוסיף לבטיחותם ולהנאתם של המשתתפים.
 
18.1.1
 
מנהלי מוסדות החינוך, מרכזי קייטנות ומפעילים בתנועות נוער המשלבים בננה כפולה
במסגרת פעילותם יקפידו על הוראות הבטיחות האלה:
 
18.1.2
 
יציאה למתקנים אלה מחייבת הודעה מראש להורים ואישור בכתב מהם על פעילות זו.
א.   
יש לוודא מראש עם בעל האתר את הפרטים האלה:  ב.   
לאתר יש רשיון מטעם הרשות המקומית לפעילות זו (חוק רישוי עסקים).  1)   
יש בידי המפעיל רשיון שיט "בשכר", בהתאם להוראות משרד התחבורה.  2)   
קיים ביטוח לפעילות תלמידים במקום.
 
3)   
התלמידים  18.2
 
המשתתפים יהיו תלמידי כיתות ה' ומעלה, היודעים לשחות.  18.2.1
 
תלמיד שאינו יודע לשחות לא יוכל להשתתף בפעילות.  18.2.2
 
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות זו אם הוא אינו רוצה בכך.  18.2.3
 
לא ישתתפו בפעילות תלמידים הסובלים מבעיות בריאותיות.  18.2.4
 
השתתפות התלמידים בפעילות מותנית בקבלת אישור מההורים.
 
18.2.5
 
המלווים  18.3
 
כל כיתה המבצעת פעילות באתר תלווה במורה אחראי (מבוגר מעל גיל 21 על כל 15
תלמידים).
 
18.3.1
 
המורה האחראי יקפיד על משמעת התלמידים במקום ועל השגחה על התלמידים שסיימו את
הפעילות או שאינם משתתפים.
 
18.3.2
 
המורה יפקוד את התלמידים בתחילת הפעילות ואחריה.  18.3.3
 
המורה יוודא כי התלמידים לא ייכנסו למים ולא יתפזרו.  18.3.4
 
המורה יוודא כי התלמידים קיבלו הדרכה לפעילות על ידי מדריך מקצועי של האתר.
 
18.3.5
 
המקום  18.4
 
שיט בבננה כפולה יתבצע באגמים ובימים במרחק שלא יפחת מ-300 מ' מקו החוף.  18.4.1
 
הכניסה לחוף והיציאה ממנו תהיינה דרך שטח מסומן, קבוע ומסודר ואסור לשחייה.
 
18.4.2
 
תקופת הפעילות  18.5
 
הפעילות תתבצע במועדים שייקבעו על ידי הרשות המקומית, בתיאום עם האגף לביטחון,
לבטיחות ולשעת חירום במשרד החינוך וכפי שיפורסם בלשכות לתיאום טיולים.
 
 
הציוד  18.6
 
בננה כפולה  18.6.1
 
הגדרה: מצוף מתנפח המיוצר לפעילות מסוג זה על ידי יצרן מוכר לצורך גרירה על ידי
כלי שיט.
 
א.   
מצוף זה בנוי משני גלילים גדולים (בידונים) ומשלושה גלילים קטנים, מחוברים
ביניהם. על הגלילים הגדולים יש ידיות אחיזה (שאינן ניתנות לקשירה על היד) כמספר
הרוכבים.
 
ב.   
מספר הרוכבים המרבי יהיה כמספר המותר בהתאם לאישור כושר השיט, לפי הוראות
היצרן.
 
ג.   
כל גליל (בידון) ינופח בפני עצמו.  ד.   
אסור בהחלט להשתמש בגליל (בידון) אחד.  ה.   
מספר המשתתפים על בננה כפולה יהיה כמספר ידיות האחיזה.  ו.   
בננה כפולה אחת בלבד תיגרר על ידי סירה אחת.  ז.   
חבל המשיכה  18.6.2
 
החבל למשיכת בננה כפולה יהיה חבל תקני צף מחומר פלסטי, באורך 15 מ' לפחות ובמתח
קריעה של 2,89 ק"ג. לא יהיו כל קשרים על החבל (המקטינים את חוזקו).
 
 
טבעות קשירה  18.6.3
 
הבננה הכפולה תיקשר אל החבל בעזרת טבעת מתכת תקנית עם הברגה (אונקל בטיחות),
כדי שלא תתאפשר פתיחה מקרית.
 
 
אפודי הצלה  18.6.4
 
אפודי ההצלה יהיו תקניים, בהתאם לתקן מכון התקנים, ומותאמים לגילם ולמבנה גופם של
התלמידים. אפוד ההצלה יהיה רכוס ב-3 סגרים לפחות.
 
 
סירת המנוע והמשיט  18.7
 
סירת המנוע תהיה בעלת כושר שיט בתוקף הניתן על ידי של משרד התחבורה.  18.7.1
 
המשיט יהיה בעל תעודת שיט בשכר מטעם משרד התחבורה.  18.7.2
 
על הסירה יהיה ציוד תקני על פי רשיון השיט:  18.7.3
 
 גלגל הצלה קשור בחבל א.   
קשר אל החוף/טלפון  ב.   
ציוד עזרה ראשונה תקני וציוד החייאה.
 
ג.   
עזרה ראשונה  18.8
 
על החוף יימצאו רכב פינוי וחובש עם תיק חובש תקני.
 
 
     
הדרכה  18.9
 
המורה המלווה יוודא מתן הדרכה לפני תחילת הפעילות.  18.9.1
 
ההדרכה תינתן על ידי המשיט של האתר ותעסוק בצפוי במים ובדרך הנכונה לביצוע נכון של
הפעילות.
 
18.9.2
 
התלמידים יהיו מרוכזים במקום מוצל.  18.9.3
 
תלמיד שלא נכח בהדרכה לא יורשה להשתתף בפעילות.  18.9.4
 
ההדרכה תכלול:  18.9.5
 
כללי ההתנהגות בחוף  א.   
התלמידים שאינם מבצעים את הפעילות ישבו במקובץ ויימנעו מכניסה למים שלא
על פי נוהלי הרחצה בים המופיעים בחוזר זה.
 
1)   
יש לאסור שחייה באזור בזמן פעילות השיט.  2)   
הגישה לבננה כפולה תתבצע באישור ובהנחיית המשלח/המורה.  3)   
כללי ההתנהגות בזמן השיט  ב.   
אסור בהחלט להיכנס לפעילות ללא אפוד הצלה תקני, רכוס היטב.  1)   
חובה ללבוש חולצה קצרה עם שרוולים קצרים.  2)   
הגולשים יסירו משקפיים, שרשראות, צמידים, שעונים וחפצים חדים אחרים
(חפצי ערך הם יפקידו בידי המורה המלווה).
 
3)   
יש לאחוז בבננה הכפולה בצורה נכונה ובהתאם להוראות, וכן לשבת בצורה
נכונה.
 
4)   
האחיזה תהיה אחיזה חיצונית, באופן שיתאפשר שחרור מיידי מידית האחיזה
  במקרה הצורך.
5)   
היציאה לפעילות תתבצע מנקודת זינוק אחת בלבד שבה יימצא משלח מקצועי
שיוודא את רכיסת אפודי ההצלה ואחיזה נכונה בבננה הכפולה.
 
6)   
בזמן הגרירה על ידי הסירה ירים תלמיד המרגיש כי אינו יכול להמשיך בפעילות
את ידו, והמשיט יפסיק את הפעילות ויאסוף את התלמיד אל הסירה.
 
7)   
במקרה של נפילה למים יש לשמור על הראש מעל המים ולהמתין במקום עד לבוא
הסירה. אין לנסות לשחות אל החוף.
 
8)   
אסור בהחלט לעמוד על הבננה הכפולה בזמן השיט.  9)   
אסור בהחלט להחליף מקומות על הבננה הכפולה בזמן השיט. מעבר כזה יתבצע
רק כאשר הסירה נמצאת במצב עמידה, באישורו ובפיקוחו של המשיט את הסירה.
10)
 
בזמן הסיבוב יש להטות את הגוף לכיוון הסיבוב של הבננה ולפעול כצוות אחד.
 
11)
 
18.10 הוראות נוספות למפעיל ולמשלח
חובה לתת הדרכה לתלמידים לפני הפעילות.  18.10.1
 
החבל הגורר את הבננה הכפולה יהיה באורך של 15 מ' לפחות.  18.10.2
 
בזמן מתיחה לא תימצא הבננה בין החבל לסירה, כדי למנוע הסתבכות ופגיעה.  18.10.3
 
תקלה בזמן הפעילות (היקרעות חבל, יציאת אוויר מהבננה או מאחד הגלילים שלה) תגרום
להפסקה מיידית של הפעילות.
 
18.10.4
 
המפעיל יוודא שפעילות קבוצת התלמידים תהיה בהתאם לגילם ולמבנה גופם, ויתאים את
קצב הפעולות לתלמיד "החלש" ביותר באותה קבוצה.
 
18.10.5
 
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות אם אינו רוצה בכך.  18.10.6
 
הפעילות תופסק על פי החלטת המשיט ומנהל החוף כאשר גובה הגלים לא יאפשר את קיומה
בצורה בטוחה.
 
18.10.7
 
המשלח יוודא כי התלמידים עומדים בכל התנאים המקדימים כפי שפורטו לעיל, וייתן אות
למשיט להתחיל בפעילות רק לאחר שיוודא כי התלמידים פועלים בהתאם להדרכה, הבינו
אותה ואוחזים נכונה בידיות האחיזה.
 
18.10.8
 
המשלח יעזור לתלמידים לעלות על הבננה הכפולה.  18.10.9
 
יש לסיים את הפעילות שעה לפני רדת החשכה.
 
18.10.10
 
 
19. חציית גבים ומקווי מים עמוקים
כללי  19.1
 
טיולים המתקיימים במערכת החינוך, בתנועות הנוער וכדו' כוללים בתוכם הליכה בתוואי
נחל שונים. בחלק מתוואי הנחל יש צורך לחצות גבים או מקווי מים עמוקים (ראה להלן
הגדרות ורשימת נחלים).
 
19.1.1
 
נוהל זה מתייחס לגבים/מקווי מים עמוקים אשר אינם ניתנים לעקיפה וחצייתם היא תנאי
הכרחי לקיום הטיול. מיותר לציין כי אסור להיכנס לגבים/למקווי מים עמוקים שאפשר
לעקפם.
 
19.1.2
 
הגדרות  19.2
 
גב: גומה, שקע מלא במים באורך, ברוחב ובעומק שונים.  19.2.1
 
מקווה מים: מקום לאיסוף מים, טבעי או מלאכותי.  19.2.2
 
גב/מקווה מים עמוקים: עומק המים מחייב מעבר בשחייה.  19.2.3
 
 
הכנות מוקדמות  19.3
 
יציאה לטיול שבמהלכו חובה לחצות גב/מקווה מים עמוקים מחייבת הודעה מראש להורים
על תוואי הטיול ועל הצורך לחצות גבים ולשחות. יש לקבל מההורים הסכמה בכתב על
הפעילות ואישור על יכולת השחייה של ילדיהם ועל בריאותם.
 
19.3.1
 
בבקשה לעריכת הטיול המוגשת ללשכה לתיאום טיולים חובה לציין כי במסגרת הטיול יש
חצייה של גב/מקווה מים עמוקים מתוך רשימת הגבים ומקווי המים העמוקים המופיעים
להלן.
 
19.3.2
 
להיערכות נכונה טרם היציאה יש לברר מראש עם מדריך הטיול אם תוואי הטיול כולל
חציית גבים/מקווי מים עמוקים שאי אפשר לעקפם (ראה להלן את רשימת הנחלים
המחייבים חציית גבים).
 
19.3.3
 
בידי המנהל/הרכז חייבת להימצא רשימת תלמידים היודעים לשחות ושאינם יודעים לשחות
אשר תועבר למורה האחראי בטיול.
 
19.3.4
 
תכנון הטיול ייעשה באופן שהפעילות תהיה בשעות היום ותסתיים שעה אחת לפני החשכה.
 
19.3.5
 
התלמידים  19.4
 
המשתתפים יהיו תלמידי כיתות ז' ומעלה היודעים לשחות (תלמיד שאינו יודע לשחות אינו
יכול להשתתף בפעילות).
 
19.4.1
 
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות זו אם אינו רוצה בכך.  19.4.2
 
לא ישתתפו בפעילות תלמידים הסובלים מבעיות בריאות.  19.4.3
 
יש להיערך מראש לנוכחות בוגר מלווה שיישאר עם התלמידים שלא ייכנסו למסלול (בשל
המגבלות המצוינות לעיל).
 
19.4.4
 
המלווים  19.5
 
לכל כיתה המבצעת פעילות זו יהיה מספר המלווים על פי ההנחיות בנוהל טיולים (ראה
בסעיף 5.1‎-26 של חוזר זה), ובכל מקרה יהיו חובש עם תיק חובש תקני ולא פחות משני
מבוגרים מלווים.
 
19.5.1
 
כל מעבר גב/מקווה מים מחייב נוכחות מציל.  19.5.2
 
המורה האחראי יקפיד על משמעת יתרה של התלמידים במהלך החצייה של הגב/מקווה
המים ובסיומה.
 
19.5.3
 
המורה האחראי יפקוד את התלמידים לפני חציית הגב ואחריה.  19.5.4
 
המורה האחראי יוודא כי התלמידים לא יתפזרו ולא יקפצו למים.  19.5.5
 
המורה האחראי יוודא כי התלמידים קיבלו, לפני חציית הגב, תדרוך על חציית הגב, על
הציוד הנלווה ועל כל פעילות הקשורה בחציית הגב.
 
19.5.6
 
המלווים ידעו לשחות.  19.5.7
 
החצייה תהיה בהשגחת מבוגרים היודעים לשחות.
 
19.5.8
 
המקום  19.6
 
חציית גבים מאושרת רק במקומות המפורטים ברשימה שלהלן ואשר הותקנו בהם מראש נקודות
עיגון לחיבור החבלים המובילים המשמשים לחציית הגבים ובזמנים שלהלן:
 
 
יהודייה - כל השנה  -   
זוויתן - כל השנה  -   
זכי - כל השנה  -   
חוצה פלגי דן - כל השנה  -   
דרג'ה - עונתי  -   
גוב - עונתי  -   
משמר - עונתי  -   
ברק - עונתי  -   
ורדית - עונתי  -   
עתק - עונתי  -   
קלט - עונתי.
 
-   
תקופת הפעילות  19.7
 
הפעילות בנחלים תתבצע לפי הנוהל של תיאום טיולים, דרך הלשכות לתיאום טיולים.  19.7.1
 
בתקופת החורף ובעונות המעבר, הסתיו והאביב, קיימת סכנת שיטפונות, ולכן יש להתעדכן
בחדר המצב לטיולים לגבי סיכונים אפשריים ביום ביצוע הטיול.
 
19.7.2
 
כאשר מזג האוויר מעונן וקיימת סכנת שיטפונות בנחלים, אין לקיים את הטיול.
 
19.7.3
 
הציוד  19.8
 
חגורות ציפה  19.8.1
 
החגורות תהיינה תקניות, בהתאם לתקן מינהל הספנות, ומותאמות לגילם ולמבנה גופם
של התלמידים. החגורות תהיינה מסוג הצ"א (התקן ציפה אישי), דגם 3.
 
א.   
על כל קבוצה של עד 8 תלמידים יהיו לפחות 2 חגורות ציפה. אם הקבוצה מונה יותר
מ-8 תלמידים, תהיינה ברשותה חגורות ציפה נוספות, על פי המפתח של חגורת ציפה
נוספת על כל קבוצה של 8‎-1 תלמידים נוספים.
 
ב.   
חבל  19.8.2
 
החבל, המשמש לחיבור נקודות העיגון בין שתי גדות הגב/מקווה המים, יהיה חבל ימי
שזור, מניילון באורך 20 מ' לפחות ובקוטר של 12 מ"מ לפחות, בעל מתח קריעה של
2800 ק"ג לפחות.
 
א.   
החבל יהיה מיחידה אחת.  ב.   
חבל דק - להעברת חגורות ציפה  19.8.3
 
החבל הדק, המשמש להעברת חגורות ציפה לשם החזרתן לגדת היציאה בסיום המעבר
לצורך שימוש חוזר, יהיה מפוליאסטר בלתי מתיח, באורך של 20 מ' לפחות, בקוטר של 4
מ"מ לפחות ובעל מתח קריעה של 380 ק"ג לפחות.
 
 
משטח לנשיאת ציוד על פני המים - להעברת הציוד  19.8.4
 
העברת הציוד תהיה על גבי משטח צף, ובכל מקרה לא על גוף המטיילים.
 
 
הלבוש  19.9
 
בזמן החצייה ילבשו התלמידים לבוש קל שיכלול חולצה, מכנסיים ונעליים (אין לחצות בלבוש
העלול להכביד כגון מעיל).
 
 
הדרכה 19.10
חובה לתת לתלמידים הדרכה והנחיות מתאימות לביצוע החצייה.  19.10.1
 
המורה האחראי לטיול יוודא מתן הדרכה לפני היציאה למסלול.  19.10.2
 
כמו כן יוודא המורה האחראי לטיול שכל התלמידים יקבלו הדרכה על הצפוי במים ועל
הדרך הנכונה לביצוע נכון של הפעילות לפני התחלת הפעילות של חציית הגב.
 
19.10.3
 
ההדרכה תכלול הוראות בנושאים אלו:  19.10.4
 
דרך רכיסת חגורות הציפה  א.   
הגישה לכניסה לגב באישור ובהנחיית המשלח/המורה  ב.   
האיסור המוחלט להיכנס לפעילות ללא חגורות ציפה תקניות, רכוסות היטב  ג.   
החובה להסיר משקפיים, חפצים חדים, תרמילים וכדו' (החפצים יופקדו בידי המורה
  המלווה ויועברו על גבי המשטח לנשיאת ציוד)
ד.   
צורת האחיזה הנוחה בחבל  ה.   
איסור הקפיצה לתוך המים  ו.   
נקודת היציאה לחציית הגב ואופן האחיזה בחבל המוביל  ז.   
האיסור לעזוב את החבל המוביל בזמן חציית הגב  ח.   
החובה לדאוג למלווה מבוגר לתלמיד המתקשה בחציית הגב.
 
ט.   
19.11 הוראות נוספות למורה האחראי לטיול
יש לברר את מזג האוויר במקום הטיול לפני היציאה.  19.11.1
 
בכניסה לנתיב ההליכה בטיול יש לקרוא את השלטים של רשות שמורות הטבע והגנים
הלאומיים ולנהוג על פיהם.
 
19.11.2
 
יש לתת הדרכה לתלמידים לפני חציית הגבים כאמור לעיל.  19.11.3
 
יש לקשור את החבל המוביל בנקודות העיגון שנקבעו לכך בשני קצות הגב באופן שלא
ייפתחו תוך כדי החצייה.
 
19.11.4
 
אחרי כל 10 תלמידים חוצים יש לוודא שהקשרים לא יתרופפו.  19.11.5
 
יש להציב משלח בכניסה לגב ומקבל ביציאה ממנו. הראשון שיעבור את הגב יהיה מבוגר
אשר יקבל וירכז את התלמידים שעברו את הגב מצדו השני.
 
19.11.6
 
אין לדחוק בתלמידים לחצות את הגב.  19.11.7
 
החצייה תתבצע ללא ציוד. הציוד יועבר בנפרד, על גבי משטח להעברת ציוד.  19.11.8
 
המשלח יוודא כי התלמידים עומדים בכל התנאים המקדימים שפורטו לעיל.  19.11.9
 
המשלח יעזור לתלמידים לרדת אל הגב.  19.11.10
 
 
המקבל יעזור לתלמידים לצאת מהגב.  19.11.11
 
 
בכניסה/בתום החצייה יש לבצע מפקד של התלמידים.  19.11.12
 
 
יש לקשור את חבל האיסוף של חגורות הציפה אל אחד החוצים כדי לחבר אליו את חגורות
הציפה לשם החזרתן לנקודת היציאה.
 
19.11.13
 
 
משחקי העפלה .20
כללי  20.1
 
משחק העפלה הוא סימולציה המשחזרת את פעולות ההעפלה בים וביבשה, והתלמידים
נוטלים חלק פעיל במשחק ומתפקדים כמעפילים.  
20.1.1
 
ההגבלה לגבי גיל המשתתפים קיימת רק אם מדובר בפעילות הכוללת כניסה של תלמידים
למים ולשיט. במקרה שבו מתקיימות פעילויות ללא כניסה למים הפעילות מותרת ללא הגבלת
גיל.
 
20.1.2
 
מטרת ההוראות 20.2
 
להגדיר את הנוהל למשחקי העפלה כדי למנוע תקלות ובכך להוסיף לבטיחותם
ולהנאתם של המשתתפים.
 
 
הנחיות הבטיחות   20.3
 
מנהלי בתי ספר, מרכזי קייטנות ומפעילים בתנועות נוער ובכל מסגרת חינוכית אחרת
היוצאים לפעילות של משחקי העפלה יקפידו על הוראות הבטיחות האלו:
 
היציאה לפעילות של משחקי העפלה מחייבת הודעה מראש להורים וקבלת
הסכמתם בכתב שילדם ישתתף בפעילות זו.
20.3.1
 
האישור יכלול מצב רפואי (חולים במחלות מיוחדות, כגון אפילפסיה, חייבים
להודיע למשיט הספינה על מחלתם לפני העלייה לכלי השיט).
20.3.2
 
יש לוודא מראש עם בעל האתר את הפרטים האלה: 20.3.3
 
לאתר יש רשיון מטעם הרשות המקומית לפעילות זו (לפי חוק רישוי
עסקים), והוא מוכרז/מוגדר כאתר פעילות שיט.
א.  
יש בידי המפעיל רשיון שיט "בשכר", בהתאם להוראות משרד התחבורה -
מינהל הספנות והנמלים.
ב.  
בידי בעל האתר נמצא אישור לפעילות מהבקרה הימית של חיל הים
וממשטרת ישראל לתאריך קיום הפעילות של המסגרת החינוכית.
ג.  
קיים ביטוח לפעילות התלמידים במקום. ד.  
קיים אחראי בטיחות שיט באתר הפעילות של משחקי ההעפלה. ה.  
בעל האתר יפרט אם קיימות מגבלות כלשהן למשתתפים, ובכלל זה דרישות
 רפואיות, ויפעל בהתאם.
20.3.4
 
התלמידים 20.4
 
התלמידים המשתתפים יהיו מכיתות ו' ומעלה.  20.4.1
 
אין להכריח תלמיד לבצע פעילות זו אם הוא אינו רוצה בכך.   20.4.2
 
תלמיד שאינו יודע לשחות יודיע על כך למורה ויחגור אפוד הצלה.
 
20.4.3
 
המלווים   20.5
 
כל כיתה המבצעת פעילות באתר תלווה במורה אחראי (מבוגר מעל גיל 21 על כל 10
תלמידים).
20.5.1
 
המורה האחראי יקפיד על משמעת התלמידים במהלך הפעילות וכן על המשמעת בקרב
התלמידים שסיימו את הפעילות או שאינם משתתפים בה.  
20.5.2
 
המורה יפקוד את התלמידים בתחילת הפעילות, במהלכה ואחריה.   20.5.3
 
המורה יוודא כי התלמידים לא ייכנסו למים ולא יתפזרו.   20.5.4
 
המורה יוודא כי כל התלמידים המשתתפים קיבלו הדרכה לפעילות על ידי מדריך מקצועי של
האתר.  
20.5.5
 
מספר המלווים עם נשק, המלווים הרפואיים וכדו' יהיה על פי תנאי האישור הביטחוני.   20.5.6
 
בידי המורה המלווה תהיה רשימת תלמידים שיש להם בעיות רפואיות ותלמידים שאינם
יודעים לשחות, והוא יקפיד שהתלמידים שאינם יודעים לשחות יחגרו אפוד הצלה בזמן
הפעילות על כלי השיט.
 
20.5.7
 
המקום   20.6
 
משחקי ההעפלה יתבצעו באזורים ובתחומים שנקבעו לפעילות על ידי הרשויות המקומיות
והמנוהלים בהתאם לתקנות.
 
 
תקופת הפעילות   20.7
 
הפעילות תתקיים במועדים שייקבעו על ידי הרשות המקומית, בהתאם לרשיון העסק, בתיאום עם
תחום הבטיחות במשרד החינוך וכפי שיפורסם בלשכות לתיאום טיולים (בכל מקרה לא יהיה שיט
אם מצב הים אינו מאפשר זאת והדבר נקבע על ידי אחראי הבטיחות על השיט באתר).
 
 
כלי השיט והמשיט   20.8
 
לכלי השיט יהיה רשיון להשטת נוסעים בשכר של משרד התחבורה, בתוקף ועל
פי תנאיו.
20.8.1
 
המשיט יהיה בעל תעודת משיט בשכר מטעם משרד התחבורה. 20.8.2
 
על כלי השיט יהיה ציוד תקני על פי רשיון השיט, כדלקמן: 20.8.3
 
אפודי הצלה תקניים, אחד לכל נוסע, בהתאם לתקן של מכון התקנים
ולגילם ולמבנה גופם של התלמידים (האפוד יכלול משרוקית ומחזירי אור)
א.  
גלגלי הצלה קשורים בחבל (על פי רשיון השיט). ב.  
קשר אל החוף: V.H.F וטלפון (על פי רשיון השיט) ג.  
ציוד עזרה ראשונה תקני וציוד החייאה (על פי רשיון השיט).
 
ד.  
עזרה ראשונה והצלה באתר הפעולות   20.9
 
האחראי לבטיחות השיט חייב להיות נוכח באתר. 20.9.1
 
חייב להיות באתר בעל הכשרה בהגשת עזרה ראשונה ובהחייאה. 20.9.2
 
באתר יהיה מערך תקשורת לאזעקה ולבקשה לסיוע רפואי ולפינוי של נפגע
למוקד עזרה ראשונה באתר.
20.9.3
 
באתר יהיה מערך תובלה לפינוי הנפגע למוקד עזרה ראשונה באמצעות רכב או
סירה וכן אמצעי לפינוי הנפגע באמצעות רכב או מסוק לבית החולים הקרוב.
20.9.4
 
באתר יהיה מציל אחד או יותר בעל ניסיון ומיומנות בחילוץ אנשים מהמים,
בטיפול בהם ובהגשת עזרה ראשונה להם.
 
20.9.5
 
     
הדרכה 20.10
חובה לתת הדרכה והנחיות מתאימות לפעילות במקום מוצל. המורה המלווה
יוודא את מתן ההדרכה לפני תחילת הפעילות.
20.10.1
 
ההדרכה תינתן על ידי מפעיל האתר או על ידי אדם מטעמו ותעסוק בכל הקשור
בפעילות הצפויה ביבשה ובים.
20.10.2
 
עם עליית התלמידים לכלי השיט תינתן ההדרכה על ידי המשיט ותעסוק בנוהלי
השיט ובאמצעי הזהירות שיש לנקוט במהלכו.
 
20.10.3
 
 
ההדרכה תכלול נושאים אלו: 20.10.4
 
כללי ההתנהגות בחוף א.  
תלמידים שאינם מבצעים את הפעילות ישבו במקובץ, באחריות מבוגר,
ויימנעו מהתפזרות בשטח.  
1)    
אסור להיכנס למים באתר ולהתרחץ בהם. 2)   
הגישה אל כלי השיט תתבצע באישור המשלח/המורה ובהנחייתו. 3)   
יש לקבוע מספר לכל תלמיד ("מספר ברזל") אשר ילווה אותו לכל אורך
הפעילות לצורך איתור, התפקדות ופעולות בקרה נוספות.  
ב.  
אסור להרים אבנים עקב סכנת הימצאות מזיקים. ג.  
יש לקבוע את נקודת החבירה המוארת והברורה הנראית מכל מקום באזור
הפעילות.
ד.  
יש לקבוע את הזמן האחרון לסיום הפעילות. ה.  
יש לקבוע את צורת הסימון והאיתות במקרה של מצוקה. ו.  
יש לקבוע את גבולות הגזרה לפעילות.
 
ז.  
20.11 כללי ההתנהגות בזמן השיט
           
לכל קבוצה העולה על כלי השיט יתלווה מבוגר (על כל 10 תלמידים מבוגר
אחד).
20.11.1
 
על כלי השיט יעלו תלמידים במספר המותר בהתאם לתנאי רשיון כלי השיט,
ובכלל זה המשיט והמלווים המבוגרים.
20.11.2
 
המורה/המדריך האחראי יערוך מפקד נוכחות שמי של התלמידים לפני תחילת
השיט ובסיומו.
20.11.3
 
המורה/המדריך האחראי יוודא שתקוים משמעת קפדנית והתלמידים ישבו
במקום שנקבע להם על ידי המשיט ולא יקומו ויתהלכו בכלי השיט.
20.11.4
 
המורה/המדריך האחראי יוודא חגירת אפוד הצלה על ידי תלמידים שאינם
יודעים לשחות על פי הרשימה הנמצאת בידו לפני תחילת הפעילות.
20.11.5
 
לפני התחלת השיט יקבלו התלמידים תדרוך בטיחות. בתדרוך יודגשו - 20.11.6
 
חובת ההקפדה על משמעת ועל התנהגות נאותה בעת השיט;
 
א.    
האיסור החל על התלמידים להוציא חלק מגופם אל מחוץ לכלי השיט;   ב.    
מיקום אפודי ההצלה וצורת לבישתם (תלמידים שאינם יודעים לשחות ילבשו את אפוד
ההצלה בפועל לאורך השיט)
 
ג.    
איסור הקפיצה למים;   ד.    
מצב המים;   ה.    
שעות היציאה והחזרה המשוערות;   ו.    
החובה לדווח למשיט על מחלות מיוחדות;   ז.    
הפעולות שיש לנקוט במקרה של נפילה/ירידה לים בשעת חירום.
 
ח.    
20.12 הוראות נוספות למפעיל      
חובה לתת הדרכה לתלמידים לפני הפעולות כאמור לעיל.   20.12.1
 
חובה לקבוע נקודת חבירה מוארת, ברורה ונראית מכל מקום באזור הפעילות.   20.12.2
 
אסור בהחלט להפעיל אמצעים פירוטכניים לצורך הפעלה והדמיה (למעט בשעת הצורך, על
פי תקנות השיט).
 
20.12.3
 
המפעיל יוודא שפעילות קבוצת התלמידים תהיה בהתאם לגילם ולמבנה גופם, ויתאים את
קצב הפעילות לתלמיד "החלש" ביותר באותה קבוצה.
 
20.12.4
 
הערה: ההגבלה לגבי גיל המשתתפים קיימת רק אם מדובר בפעילות הכוללת כניסה
של תלמידים למים. במקרה שמתקיימות פעילויות ללא כניסה למים הפעילות מותרת
ללא הגבלת גיל.

 
 
21. הפלגות
כללי   21.1
 
מטרת נוהל זה היא להגדיר ולרענן את הוראות הבטיחות והביטחון למפליגים בחסות משרד
החינוך ומטעמו, וכן באמצעות גופים אחרים המפוקחים על ידי המשרד, כגון אגודות ימיות,
מועדוני שיט, תנועות נוער ימיות, מתנ"סים ואחרים.
 
21.1.1
 
השתתפות תלמידים בפעילויות של הפלגות מחייבת אישור בכתב מההורים. 21.1.2
 
נוהל זה מטפל במפליגים בתחום של עד 50 מיל ימיים בחופי הארץ ובאגמים.
 
 
הגדרות 21.2
 
מרכז לחינוך ולספורט ימיים: מוסד להוראת הימאות והספורט הימי העיוניים
והמעשיים לתלמידי מוסדות חינוך מכיתות ה' ומעלה הנמצאים בפיקוח משרד החינוך.
21.2.1
 
מוסדות חינוך ימיים: מוסדות חינוך להוראת מקצועות הימאות. 21.2.2
 
אגודות ימיות: אגודות הספורט הימי, תנועות נוער ימיות, מועדוני שיט ומתנ"סים, מוסד או
אגודה העוסקים בשיט לבני נוער בכל הגילים והקשורים לרשות המקומית או למרכזי
הספורט המוכרים והנמצאים בפיקוח ועד מנהל ציבורי.
21.2.3
 
מכללות ימיות: בתי מדרש למורים ולמדריכים שמתקיימים בהם חוגים ימיים ומכשירים
בהם מורים, מאמנים ומדריכים לחינוך ולספורט ימיים.
21.2.4
 
כלי שיט: דגמי כלי השיט המשמשים לצורכי לימודים ותחרויות והמאושרים על ידי
הפיקוח הארצי על החינוך הגופני/מינהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט.
21.2.5
 
מפרשית: כלי שיט המופעל על ידי מפרשים או על ידי משוטים, המאושר להפליג על ידי
הפיקוח הארצי על החינוך הגופני/מינהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט. יש
שלושה סוגים של מפרשיות:
21.2.6
 
סירת מפרש קטנה: כלי שיט המיועד להפלגה של שני אנשי צוות לכל היותר א.  
סירת מפרש בינונית: כלי שיט המיועד להפלגה של שמונה אנשי צוות לכל היותר
ואורכו עד 7 מ'
ב.  
ספינת מפרש: כלי שיט שאורכו מעל 7 מ' (חייב בכושר שיט בהתאם לחוק הספנות). ג.  
 כלי שיט לליווי: כלי שיט ממוכן המיועד לליווי ולאבטחה של פעילות חינוך וספורט ימי. 21.2.7
       
אחראי בטיחות: אדם שהוסמך לשמש אחראי בטיחות באגודה ימית או במרכז
ימי ואושר על ידי מינהל הספנות - המחלקה לכלי שיט קטנים (כש"ק).
21.2.8
 
משיט כלי שיט 21.2.9
 
במרכזים ימיים א.  
מורה לימאות: מורה מוסמך להוראת מקצועות החינוך והספורט
הימיים מטעם משרד החינוך ובעל תעודות משיט ספינה/מפרשית
ממינהל הספנות - המחלקה לכש"ק
1)   
תלמיד: מי שמונה להפעיל סירת מפרש קטנה/בינונית בשיעור ימאות על
ידי מורה לימאות או על ידי מנהל המרכז הימי.
2)   
באגודות ימיות ב.  
מאמן שיט: בוגר מוסד חינוכי למאמנים ומוסמך לאימון שיט ובעל
תעודת משיט ספינה/מפרשית ממינהל הספנות - המחלקה לכש"ק
1)   
מדריך שיט: בוגר מוסד חינוכי למדריכים ומוסמך להדרכת שיט ובעל
תעודת משיט סירת מנוע ממינהל הספנות -המחלקה לכש"ק.
2)   
חניך: מי שמונה להפעיל מפרשית על ידי האגודה או על ידי המרכז
הימי, בתנאי שקיים אחראי בטיחות באזור הפעילות.
3)   
תחום הבית: שטח מלבני שאורכו 3 מילים ורוחבו חצי מיל והצלע הארוכה שלו
נשענת על קו החוף ובסיס היציאה נמצא במרכז הצלע הארוכה. אם התנאים
הטופוגרפיים של בית הספר אינם מתאימים להגדרה הזו, יגדיר מנהל המרכז את
תחום הבית לפי שיקול דעתו, והגדרת התחום תועבר לאישור הפיקוח הארצי על
החינוך הגופני/מינהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט.
21.2.10
 
הפלגה ארוכה : הפלגה המתוכננת להימשך יותר מ-6 שעות. 21.2.11
 
הפלגת לילה : הפלגה משקיעת החמה ועד זריחתה. 21.2.12
 
מפעלים בחינוך ובספורט הימיים : הפלגות, מפעלים, תחרויות ואירועים בימאות
שאושרו על ידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני/מינהל הספורט במשרד המדע
התרבות והספורט.
21.2.13
 
הוראות בטיחות במוסדות חינוך ימיים, בשיעורי ימאות במרכזים הימיים ובאגודות ימיות 21.3
 
הוראות כלליות 21.3.1
 
על הנהלת המוסד החינוכי או על המרכז הימי לדאוג להגעתם הבטוחה של
התלמידים למעגן האימונים ולחזרתם הבטוחה ממנו. המורה ילווה את
התלמידים מבית הספר אל מקום הפעולה. הוא ישב יחד עם התלמידים
ברכב שהם יוסעו בו, ולא ליד הנהג. המורה ישגיח בזמן הנסיעה
שהתלמידים יתנהגו בצורה נאותה ובטוחה.
א.  
אין להפליג בספינה גדולה ללא מורה או מאמן או אדם שהוסמך לכך מטעם
הנהלת המרכז/האגודה, בתנאי שקיים אחראי בטיחות בשטח.
ב.  
לא ישתתף בשיעורי ימאות תלמיד שנפסל לכך מטעמי בריאות על ידי רופא
בית הספר או תלמיד שהוריו הביעו בכתב את התנגדותם להשתתפותו.
ג.  
לא ייכנסו לכלי שיט יותר אנשים מהמספר המרבי המותר לפי רשיון השיט
ופחות אנשים מהמספר המזערי הדרוש להפעלת כלי שיט לפי רשיון השיט.
בכלי שיט ללא רשיון שיט יהיה מספר השייטים לפי הנחיות הפיקוח הארצי
על החינוך הגופני/מינהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט.
ד.  
לא יתקיים שיעור מעשי בחתירה או במפרשנות ללא נוכחות המורה/המאמן,
פרט למקרים מיוחדים שיפורטו בהמשך.  
ה.  
כל מרכז ימי/אגודה יצוידו בציוד עזרה ראשונה ובציוד החייאה, נוסף
לציוד הנדרש בסירות.
ו.  
הרכז הימי/האגודה/בית הספר הימי יפרסמו הוראות בטיחות (נוספות
להוראות המובאות בנוהל זה) המתאימות לתנאים המיוחדים הקיימים
בבית הספר ובסביבתו.
ז.  
יציאה לים תתאפשר רק בתנאים אלו: ח.  
מזג האוויר או הים אינו מסכן את התלמידים, לפי שיקול דעתו של
מנהל המרכז הימי.
 
1)  
עומס החום הוא בינוני ומטה.   2)    
אם יש רוח מזרחית, מהירותה אינה עולה על 15 קשר (בים התיכון בלבד).   3)    
במקרה של תאונה יש להגיש מיד עזרה ראשונה. המורה ידווח על התאונה מיד למנהל
המרכז הימי, והוא ידווח למנהל בית הספר שהתלמיד לומד בו. כן יובא הדבר לידיעת
הפיקוח הארצי על החינוך הגופני/מינהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט.
 
ט.    
יש לדאוג למילוי דוח על תאונה במקרה של תאונה ימית (התנגשות, עלייה על שרטון,
טביעה וכו'). יש להעביר דוח תאונה למשרד החינוך, ונוסף לכך יש לדווח גם למינהל
הספנות.
 
י.    
תלמיד חדש, שטרם השתתף בשיעורי הימאות, יעבור מבחן שחייה/ציפה (שהייה של
10 דקות במים עמוקים) לפני תחילת הלימודים המעשיים. מבחן זה יתקיים בברכה או
בחוף רחצה מוכרז שאין בו גלים, בהשגחת מציל. בעת המבחן יהיו נוכחים במקום
מדריכים לפי מפתח של מדריך אחד על כל 15 תלמידים נבחנים.
 
יא.    
המורים לימאות, מדריכי השיט ומאמני השיט חייבים לעבור השתלמות בהחייאה פעם
בשנתיים ולקבל אישור לכך.
 
יב.    
קבוצת פעילות בים תמנה 10 תלמידים. לכל קבוצה יהיה מורה/מדריך.   יג.    
כלי השיט וציודו   21.3.2
 
לפני תחילת השיעור המעשי יוודא המורה, שכלי השיט תקין, אין בו מפגעים
בטיחותיים, נמצא בו כל ציוד הבטיחות, ותנאי המעבר מהחוף אל כלי השיט אינם
מסכנים את החניכים.
 
א.    
על כל פגם שיתגלה בכלי השיט יודיע המורה לאחראי במקום, והוא לא יפעיל את כלי
השיט עד שיתוקן הפגם.
 
ב.    
שיעורים ואימונים מעשיים בכלי שיט   21.3.3
 
השיעורים והאימונים המעשיים בכלי השיט יתקיימו בתחום הבית, בפיקוחו של
האחראי במקום, שיהיה בקשר עין עם כל כלי השיט. כלי השיט המיועד לליווי יהיה
בכוננות.
 
א.    
כל יציאה מעבר לתחום הבית דורשת אישור של מנהל המרכז או של אחראי
הבטיחות במקום, ומחייבת ליווי צמוד של כלי השיט המלווה.
ב.    
התלמידים ייכנסו לכלי השיט בנעלי התעמלות או בסנדלים מתאימים
(שאושרו על ידי האחראי בשטח), בחולצה עם שרוול קצר ("טי שרט")
ובכיסוי ראש.
ג.    
המורה יערוך מפקד שמי של התלמידים לפני הכניסה לכלי השיט ואחרי
היציאה ממנו.
ד.    
בשיעור החתירה ישבו על חרטום הסירה לא יותר משני תלמידים שאינם
חותרים, בהתאם למצב הים. הישיבה על החרטום תהיה באישור מפקד
הסירה ובידיעת מנהל המרכז הימי.
ה.    
המורה ימנע, במידת האפשר, כניסה למסלול שבו שטות סירות מנוע או
מתמרנים אניות וכלי שיט אחרים, ויפעל בהתאם לחוקי הדרך ולתקנות
למניעת התנגשות בים.
ו.    
אין להפריע לדייגים, ואין להתקרב לאניות עוגנות או קרובות לרציף.   ז.    
כל המפליגים יחגרו אפודות הצלה/ציפה כנדרש בכל זמן שהותם בכלי
השיט.
 
ח.    
בשיט של כלי שיט קטנים, כאשר אין נוכחות מורה בכלי השיט, יקפיד
המורה שהתלמידים יימצאו בטווח ראייתו בכל עת, וכן שיהיה כלי שיט
לליווי כשיר ומוכן להפעלה.
ט.    
במבחנים מיוחדים לבדיקת ידיעות התלמידים יפליגו התלמידים ללא מורה
גם בספינה, בתנאים אלו:
י.    
יש למורה קשר עין עם כלי השיט.   1)    
כלי השיט לליווי נמצא בים. 2)  
מזג האוויר מתאים לביצוע הבחינה. 3)  
לקראת ובעת קיום תחרות או אימונים, כאשר הפיקוד על כלי השיט הוא
בידי התלמידים, הם יורשו להפליג ללא מורה, וזאת בתנאי שכלי השיט
המלווה יהיה סמוך לסירת התלמידים ויהיה נוכח בו מורה.
 
יא.  
     
בתחום הבית אפשר לקיים הפלגת תלמידים בכלי שיט כלשהו גם ללא מורה
בתנאים האלה:
 
יב.    
התלמיד האחראי מונה על ידי מנהל המרכז הימי.   1)    
התלמיד הוא מדריך שיט, בוגר מוסד חינוכי למדריכים, שמונה לכך על
ידי המנהל או על ידי האחראי לבטיחות.
 
2)    
אחראי הבטיחות נוכח בשטח, וקיימים סידורים מתאימים לעזרה לכלי
השיט, במקרה שיתעורר צורך בכך.
 
3)    
קיימת סירת ליווי בכוננות.   4)    
תנאי מזג האוויר מאפשרים פעילות זו.   5)    
כלי השיט לליווי יצוידו באמצעי הצלה ובמכשיר קשר ימי נייד (V.H.F).   יג.    
המורים שיפעילו את כלי השיט יהיו בעלי תעודת הסמכה של מינהל
הספנות, המחלקה לכש"ק, להפעלת כלי השיט בהתאם לכתוב ברשיון.  
יד.    
לפני כל הפלגה יוודא המורה שבכלי השיט נמצאים פריטים אלו:   טו.
 
רשיון השיט (כושר שיט)   1)    
ציוד הצלה בהתאם לרשיון   2)    
תעודת ביטוח   3)    
תעודת משיט   4)    
העתק מרשימת התלמידים השטים על כלי השיט.   5)    
אין להרשות שחייה וצלילה בזמן המוקדש להפלגה, אלא במקרים מיוחדים
של תרגיל או במצב חירום. במקרים אלה יחגור התלמיד אפודת
הצלה/ציפה.  
טז.
 
לא תתאפשר ירידת שייטים יחפים למים.   יז.    
בעת הגישה לרציף אסור לתלמידים להוציא חלק מגופם אל מחוץ לכלי
השיט אלא לפי הוראה מפורשת של המורה או המדריך.  
יח.
 
ביצוע השיט   21.3
.4  
 
אין לצאת לים בספינת מפרש שאורכה מעל 7 מ' עם פחות מארבעה אנשים
ובסירה בינונית עם פחות משני אנשים.
 
א.    
לקראת ההפלגה ימלא המורה או המדריך האחראי יומן מורה או מאמן של המרכז
הימי. ביומן יירשמו -
 
ב.    
שמות המפליגים;   1)    
מצב הים;   2)    
חוזק הרוח וכיוונה;   3)    
שעות היציאה והחזרה המשוערות.   4)    
היומן יישמר במשרד המרכז הימי.    
לפני כל הפלגה מחוץ לתחום הבית יש לברר מה הם השטחים, התחומים, התאריכים
והזמנים של מטווחי הירי. אין להיכנס לשטח שנסגר מכל סיבה שהיא; זאת לפי הוראת
צו סגירת שטחים המופץ בחוזר צו 100 על ידי צה"ל, מפקדת חיל הים.
 
ג.    
כל הפלגה מחוץ לתחום הבית או הפלגה לילית בתוך תחום הבית טעונה אישור בכתב
של מנהל המרכז הימי. לגבי הפלגה ארוכה יעביר מנהל המרכז הימי העתק מאישורו
ואת הוראות ההפלגה אל הפיקוח הארצי על החינוך הגופני/מינהל הספורט במשרד
המדע התרבות והספורט.
 
ד.    
כמו כן יש להודיע על כל הפלגה ארוכה לגורמים אלו:   ה.    
לתחנת המשטרה הסמוכה   1)    
ליחידת השיטור הימי שההפלגה מתבצעת בתחומה   2)    
לחיל הים, יחידת בט"ש וכוננות.   3)    
ההודעה תכלול פרטים אלה:   ו.    
שמות המפליגים   1)    
כיוון ותכנית ההפלגה   2)    
שעות היציאה והחזרה המשוערות.   3)    
כל ירידה לחוף תדווח בתכנית הפעילות לגורמים המתאימים. כמו כן יש להודיע
ליחידות השיטור הימי, לחיל הים ולמשטרה על סיום השיט.

 
ז.    
 
אם חלה הרעה במזג האוויר בים הפתוח, או שהראות נעשתה לקויה, יש לחפש מחסה
בטוח ולדווח על כך. המחסה חייב להיות בטוח לאנשים ולכלי השיט. במקרה זה יש
להימנע מלעלות לחוף פתוח או להיקלע לגלי חוף במפרצים.
 
ח.    
על כל ההפלגות חלות הוראות הביטחון המתפרסמות מדי פעם על ידי משרד החינוך, על
ידי שלטונות צה"ל ועל ידי משטרת ישראל, ויש לקיים אותן.
 
ט.    
הפלגות ארוכות, הנמשכות מעבר ל-6 שעות   21.3
.5
 
 
ההכנות לפני היציאה   א.    
לפני קיום ההפלגה יבצע מפקד ההפלגה את ההוראות האלה:    
יקבל את תחזית מזג האוויר מהשירות המטאורולוגי.   1)    
ישאיר במרכז הימי את הנתונים האלה:   2)    
(א)רשימה שמית של כל התלמידים המשתתפים וכתובותיהם    
(ב)מספרי הרישום של כלי השיט ומספרי הזיהוי שעל המפרשים של כל כלי השיט
 
(ג)שמות מפקדי הסירות    
(ד)ממצאי בדיקת התקינות של הציוד ושל הסירות המפליגות בעת היציאה.    
הוראות להפלגה   ב.    
בכלי השיט המלווה יימצא מכשיר קשר ימי (V.H.F) שבעזרתו אפשר יהיה
ליצור קשר עם כל תחנות החוף ועם חיל הים.  
1)    
לכל 4 מפרשיות יש לצרף כלי שיט ממונע לליווי.   2)    
כלי השיט המלווה חייב להיות בעל קיבולת כזו שיוכל לסייע למפרשיות בזמן
מצוקה.  
3)    
כלי השיט המלווה יהיה מאויש בשני אנשים מבוגרים לפחות ובעל כושר לשאת עד
9 תלמידים לפחות.  
4)    
מלבד הציוד הרגיל המתבקש מכושר השיט יימצאו בכלי השיט המלווה אמצעי
גרירה, עזרה ראשונה תקנית והחייאה בהתאם למספר התלמידים המשתתפים.
 
5)    
 
במשך ההפלגה ייקבע סדר המפליגים לפי כלי השיט. המרחק בין כלי
השיט לא יעלה על 400 מ'.
 
6)    
לפני הכניסה למעגן או הירידה לחוף יבדוק הצוות שבכלי השיט
המלווה את שטח הנחיתה, ורק לאחר מכן יאשר לכלי השיט האחרים
את הירידה לחוף.
 
7)    
בית הספר הימי, המרכז לחינוך ולספורט ימיים או האגודה הימית
יקיימו מעקב לאורך כל זמן ההפלגה בהאזנה ובקשר.
 
8)    
הפלגות לילה   21.3
.6
 
 
ככלל יש להימנע מתכנון הפלגות בשעות החשכה.   א.    
אם, כתוצאה מהנסיבות, ההפלגה נקלעת לשעות החשכה, יש לפעול כדלקמן:
ב.    
יש להקטין את המרחק בין הסירות ל-200 מ'.   1)    
יש לוודא שלכל סירה יהיה לפחות אור לבן מסביב (אור תורן).   2)    
יש לשקול את האפשרות של גרירת הסירות על ידי סירת הליווי.
 
3)    
נקיטת אמצעים במקרה של תקלה   21.4
 
אם מתרחשת תקלה שהמפליגים אינם יכולים לטפל בה בכוחות עצמם, תימסר
מיד הודעה במכשיר הקשר לתחנת החוף, ותבוקש עזרה בערוץ מצוקה מיחידת
השיטור הימי הסמוכה. היחידה תחליט, בהתאם לנתונים, אם יש לערב גורמים
נוספים. אם לא הוקם קשר עם יחידת שיטור ימי, יש להקים קשר עם יחידת חיל
הים הסמוכה.
21.4.1
 
בתום כל הפלגה שהיו בה תקלות יש לדווח על התקלות לפיקוח על החינוך הימי,
לפיקוח הארצי על החינוך הגופני ולממונים על המרכז או על האגודה.
 
21.4.2
 
הוראות בטיחות בים, בהפלגות ובעבודה בים   21.5
 
הפעלת התלמידים בעבודה בים ובהפלגות תיעשה רק בנוכחותו ובפיקוחו של
מורה או מדריך ימי שאושר על ידי משרד החינוך.
21.5.1
 
יש להבדיל בין הפלגות המבוצעות בתחום הבית להפלגות שמחוץ לתחום הבית:
21.5.2
 
   
בתחום הבית מותר לאפשר הפלגת תלמידים בסירה גם ללא מדריך, בתנאי
שהתלמיד האחראי אושר על ידי המורה האחראי לכיתה, וכן בתנאי שקיים
פיקוח וקיימת סירת ליווי בכוננות היכולה לבוא לעזרתה של הסירה במקרה
שיתעורר הצורך בכך.
 
כל הפלגה מחוץ לתחום הבית, או הפלגה בתוך תחום הבית בלילה, טעונה אישור
בכתב של מנהל בית הספר. לגבי הפלגה ארוכה יעביר מנהל בית הספר העתק של
אישורו ושל הוראות ההפלגה לפיקוח על החינוך הימי ולפיקוח הארצי על החינוך
הגופני.
 
אין להפליג בקרבת אניות מתמרנות, ואין לחסום את מעברן החופשי בכניסה
לנמל וביציאה ממנו. כמו כן אין להתאמן בתחומים המיועדים לעגינת אניות,
ואין להפריע לספינות דיג העוסקות בדיג או בגרירה.
21.5.3
 
אין להתאמן בנמלים בשיט משוטים או מפרשים, אלא באישור מנהל הנמל. 21.5.4
 
בספינות גדולות וביאכטות, בהפלגות מחוץ לתחום הבית, אין חובה לחגור
אפודות הצלה, אך אפשר לחגור אפודות לפי שיקול דעתו של המדריך. לעומת
זאת, באזור שהדבר מחייב, בשעת סערה או מצוקה, יחגרו המפליגים אפודות
הצלה בכל מקרה.
21.5.5
 
בזמן פעולות בשמש חובה על התלמידים לחבוש כיסויי ראש ולהצטייד בבגדים
שימנעו כוויות שמש. במקרה שהם ינעלו נעליים, הן תהיינה כאלה המונעות
החלקה.
21.5.6
 
אין להרשות שחייה בים ללא הכנות מתאימות להצלה וללא אישור מיוחד
מהמדריך.
21.5.7
 
כל יתר הוראות הבטיחות החלות על כלל החינוך הימי, שהובאו לעיל, תקפות גם
לגבי בתי הספר הימיים.
21.5.8
 
כל מוסד חינוכי יפרסם, נוסף על הנאמר לעיל, הוראות בטיחות המתאימות
לתנאים המיוחדים הקיימים בו ובסביבתו.
21.5.9
 
אין חובה לשאת נשק בזמן ההפלגות בתחום חופי הארץ. אם נמצא נשק ברשות
המורה המלווה, מומלץ שהוא יוחזק בסירת הליווי או בספינה הגדולה, בארון
סגור.
 
21.5.10

 
בסירות קטנות ובינוניות, שבהן ההפלגה רטובה, לא יישאו המורה או המדריך
נשק.
 
21.5.11

 

*חל שינוי בהגדרות אלו בתאריך 31.4.14.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002