ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש פברואר 5‎-3.5
פורים: הימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התשס"ב, 25, 26 ו-27 בפברואר
2002. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשס"ב, 28 באפריל 2002, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002