ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
5‎-3.6
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
 
1. 
ט"ו בשבט - במדור "הגות ומועדים" אפשר למצוא את סדר ט"ו בשבט, וכן אוסף
מקורות ופעילויות לט"ו בשבט.
 
1.1   


כתובות האתר: .www.education.gov.il/moe/hagut/ToBishvatהיערכות משרד החינוך לצמצום האלימות במוסדות החינוך: באתר מצגת
המתארת את מצב האלימות בבתי הספר בארץ ואת היערכות מערכת החינוך
למיגורה.
 
2.1   


הכתובת: .www.education.gov.il/tikun-yuli.ppt


אתרי היחידות
 
2. 
האגף לחינוך קדם יסודי
באתר האגף לחינוך קדם יסודי יש מידע על סרטים חדשים שיצאו על ידי האגף:
אשכול גנים; גני ניסוי - מרעיון לביצוע; גן הילדים כסביבת חיים.
באתר גם מידע נוסף על גני ילדים ניסויים בהתשס"ב. יזמה חדשה באתר האגף היא
הפעלת פורום בהנחיית מומחיות, והפעם רב-שיח בנושא עיצוב הסביבה החינוכית.
 
2.1   


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/preschool


המינהל לפיתוח מערכת החינוך
אתר המינהל לפיתוח מערכת החינוך מציג את פעילות המינהל והאגפים השונים
הפועלים תחתיו: מיפוי ותכנון, בינוי ותקציב, הסעות והצטיידות. כמו כן יש באתר
מידע על מעקב ובקרה אחר פרויקטים קיימים.
באתר אפשר לראות עיצוב של חזות מבני חינוך והסביבה הלימודית בתשומת לב
להיבטים האסתטיים.
 
2.2   


כתובות האתר: .www.education.gov.il/developmentהמדענית הראשית
באתר המדענית הראשית אפשר לקרוא מחקר בנושא פערים מגדריים במתמטיקה
ובמדעים. המחקר מציג נתונים, ובוחן את הסיבות לפערים הללו.
 
2.3   


הכתובת לצפייה במחקר:
.www.education.gov.il/scientist/rsrc.htm#pearim
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002