עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
ניכוי ממשכורתם של עובדי ההוראה עבור
הקרן לביטוח הדדי מייסודה של הסתדרות
המורים בע"מ בשנת הביטוח 2002
8.5‎-7
בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בירושלים ב-י"א בסיוון התש"ם (26 במאי
1980), ופורסם,
בין השאר, בחוזרים נח/1, סעיף 44, תשס/1, סעיף 8.5‎-1, וסא/1, סעיף
8.5‎-1, אנו מפרסמים
בזה את הוראות הביצוע:
 
הניכוי עבור הקרן לביטוח הדדי של עובדי ההוראה (להלן "הקרן") בסך 210
(מאתיים ועשרה) ש"ח יבוצע בשלושה שיעורים כדלקמן:  
א.  1. 
ניכוי ראשון, בסך 70 (שבעים) ש"ח, ממשכורת ינואר 2002 המשולמת
בראשית פברואר 2002
 
 
ניכוי שני, בסך 70 (שבעים) ש"ח, ממשכורת פברואר 2002 המשולמת
בראשית מרס 2002.
 
   
ניכוי שלישי, בסך 70 (שבעים) ש"ח, ממשכורת מרס 2002 המשולמת
בראשית אפריל 2002.
 
   
סכום הביטוח המרבי הוא 65,000 (שישים וחמישה אלף) ש"ח במקרה של פטירה
חלילה, ובמקרה של נכות מלאה, של 100%, 50,000 (חמישים אלף) ש"ח, בהתאם
לתקנון הקרן שהתפרסם בנספח ב לחוזר נד/1 והמתפרסם ב"יומן המורה" מדי שנה.
 
הניכוי יבוצע ממשכורתם של עובדי ההוראה הזכאים למשכורת בחודשים אלה
ממשרדנו והמועסקים בתפקידי הוראה בהיקף של שליש משרה לפחות.
 
ב.   
האמור ב-א' לעיל יחול גם על עובדי הוראה חברי ארגון המורים העל-יסודיים, לאור
הודעת ארגון זה על הצטרפותו להסכם.
 
ג.   
הוראות ההסכם הנזכר לעיל אינן חלות על עובדי הוראה שהודיעו בעבר שאינם
מעוניינים בביטוח בקרן ולא ביטלו את הודעתם עד כה.  
א.  2. 
עובד הוראה שאינו מעוניין בביטוח בקרן יודיע על כך בכתב, ללא דיחוי ותוך זמן
סביר ממועד פרסום זה, למשרדנו, לגזברות הלשכה המחוזית שהוא משתייך אליה
(נוסח ההודעה להלן, ב-3). את העתק ההודעה ישלח עובד ההוראה ל"קרן לביטוח
הדדי לעובדי הוראה", בית הסתדרות המורים, רחוב בן-סרוק 8, תל אביב 62969.
הודעה זו תישאר בתוקפה, אלא אם כן יודיע עובד ההוראה על ביטולה לקראת שנת
הלימודים שלאחר מכן.
 
ב.   
הגיעה ההודעה שניתנה על ידי עובד ההוראה, כאמור ב-ב', לאחר ביצוע הניכוי
מהמשכורת ולא יאוחר מ-31 אפריל, אין הביטוח תקף, והסכום שנוכה יוחזר לעובד
ההוראה על ידי הקרן באופן שייקבע על ידה.
 
ג.   
עובד הוראה שלא נוכו ממשכורתו דמי הביטוח - בגלל טעות או משום שביקש לא
לנכותם, כאמור ב-ב', או מסיבה אחרת כלשהי - יודיע לקרן במישרין על רצונו
להצטרף אליה. תוקף הביטוח יהיה מהתאריך שייקבע על ידי הקרן, בכפיפות
לתקנות.
 
ד.   
הקרן לא תשלם מענקי ביטוח בהתאם לתקנות לעובד ההוראה או לנהנים, אם
הפרמיה לא שולמה במלואה, מכל סיבה שהיא, בהתאם לתקנות ובמועד שנקבע
בתקנון ולפני קרות המקרה המזכה במענקי ביטוח.
 
ה.   
להלן נוסח ההודעה שישלח עובד הוראה שאינו מעוניין בביטוח בקרן. ההודעה תהיה
תקפה אם היא תישלח בהתאם לנאמר ב- ב' וב-ג' לעיל:
 
3. 

לכבוד
הגזברות
לשכת המחוז
____________

הודעה
אני הח"מ ______________   ת"ז ____________________
שם ביה"ס וכתובתו ________________________________
מס' ביה"ס ______________   טלפון ביה"ס ______________
כתובת פרטית ____________________________________
טלפון מיקוד מצהיר/ה בזאת:
אינני מעוניין(ת) להיות חבר(ה) בקרן לביטוח הדדי של עובדי הוראה שהוקמה בהתאם
להסכם שנחתם ב-י"א בסיוון התש"ם (26 במאי 1980) בין הממשלה ובין הסתדרות
המורים.
 
(א) 
הודעתי זו נמסרת על פי סעיף 3 (ב) להסכם הנ"ל.
 
(ב) 
כל הפרטים המנויים לעיל נכונים.
 
(ג) 
תאריך ____________________   חתימה
___________________
העתק: קרן הביטוח ההדדי, רחוב בן-סרוק 8, תל אביב 62969
את נוסח התקנון ראה בנספח ב לחוזר נד/1.
 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002