תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
תחרות במלאת יובל שנים לוועד האולימפי
בישראל: "הספורט מלמד לנצח ביושר
ולהפסיד בכבוד"
5‎-9.3
הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך חבר עם הוועד האולימפי בישראל לקיים תחרות
ארצית לתלמידי בתי הספר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות בהכנת כרזות לקראת שנת
היובל של הוועד האולימפי בישראל.
אלה הנושאים האפשריים לכרזות:
הרעיון האולימפי - הספורט כתורם לקירוב ולאחווה בין בני אדם, בין
עמים ובין תרבויות
 
 
ישראל וספורטאיה במשחקים האולימפיים
 
 
סיפורן של 5 הטבעות האולימפיות.
 
 
כל כרזה חייבת לכלול טקסט קצר או סיסמה, וכן עיצוב גראפי להמחשת
המסר של הכרזה
(רצוי לכלול בכרזה גם את חמש הטבעות האולימפיות).

אופן הביצוע

גודל הכרזה: הגובה (מלמעלה למטה): 50 ס"מ; הרוחב (מימין לשמאל): 35
ס"מ.
הנייר: 120 גרם.
טכניקת הציור: חופשית, דו-ממדית.
סוג הצבעים: חופשי.
יש לציין על-גבי מדבקה את הפרטים האישיים של התלמיד: שם פרטי ושם משפחה, המין,
הכיתה, שם בית הספר וכתובתו, מס' הטלפון ומס' הפקס' בבית הספר.
לזוכים במקומות 12‎-4 יוענק שי יובל ה-50 לוועד האולימפי בישראל.

ועדת הפרסים תורכב מנציגי הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, מנציגי הוועד
האולימפי בישראל ומנציגי התאחדות הספורט לבתי הספר. כל אחד מהגופים האלה רשאי
להחליט על דרך השימוש בכרזות לאחר תום התחרות, בהתאם לשיקוליו.

הכתובת למשלוח הכרזות: המפקח המרכז והממונה על החינוך הגופני, משרד החינוך, רח'
השלושה 2, תל-אביב 61092.

המועד אחרון להגשת ההצעות: כ"א באייר התשס"ב, 3 במאי 2002.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך גופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 6896136‎-03.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002