תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
תכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית בבתי ספר היסודיים 4‎-9.4
התקשורת הבין-אישית מתייחסת לפעילות גומלין בין אנשים, ובאות בה לידי ביטוי מכלול
דרכי ההתנהגות והשיח המעצבות את פני החברה.
התכנית "תקשורת בין-אישית", אחד הדגלים שהמנכ"לית העלתה על סדר היום החינוכי,
פותחה על-ידי המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי כחלק מתוך תכנית כוללת
ל"טיפוח הכשירות החברתית בבית הספר" (שהוכנה במהלך השנה שחלפה בשיתוף מינהל
החברה והנוער, מטה קרמינצר-שנהר, החינוך החברתי בחמ"ד, האגף לחינוך על יסודי, המינהל
לחינוך התיישבותי והמגזר של דוברי ערבית).
התכנית בעיקרה נועדה לטפח כשירות חברתית-ערכית בשלושה תחומים מרכזיים: תרבות
השיח והוויכוח, ניהול קונפליקטים ונימוסים והליכות. להלן דוגמאות לנושאים שיידונו בכל
אחד מהתחומים:
ב"תרבות השיח והוויכוח" יידונו נושאים כמו אלו:
תרבות השיח והוויכוח בעולם של תמורות בסביבות משתנות
הקשבה יעילה מתוך פתיחות
מקדמי/מחסומי תקשורת
ליבון נושאים שבמחלוקת.
 
1. 
ב"ניהול קופליקטים (גישור)" יידונו נושאים כמו אלו:
זיהוי מצבים שמתעורר בהם קונפליקט
זיהוי והמללה של תחומי הסכמה ואי-הסכמה
הכרת הליך הגישור וניהולו
גילוי אמפתיה כלפי כל אחד מהצדדים בקונפליקט.
 
2. 
ב"נימוסים והליכות" יידונו נושאים כמו אלו:
משמעותם של נימוסים והליכות בחברה
נורמות התנהגות ביני לביני וביני לבין אחרים
הנימוס כמגשר על פערים בין קבוצות שונות
נימוסים והליכות במעגלים שונים בחברה.
 
3. 
התכנית היא חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הכיתתית, והיא חלק אינטגרלי מיום
הלימודים, תוך התנסות במעגלים מגוונים במסגרת הכיתה והשכבה ובוועדות שונות בבית
הספר ובקהילה. לייעוץ ולהדרכה אפשר לפנות למדריכות המחלקה לחינוך לחיים בחברה
ולחינוך ליזמות בחינוך הממ' והממ"ד.
במהלך החודשים האחרונים קוימו כנסים והשתלמויות למורים ולרכזים בית ספריים, ונשלחו
חומרים לבתי הספר: איגרת למורה, כרזות והצעות לדיון ולפעילות. בקרוב תישלח תכנית
מתווה לטיפוח התקשורת הבין-אישית, ובה יפורסמו מועדים להשתלמויות ארציות מרוכזות
שתעסוקנה בתכנית על שלושת מרכיביה (נוסף להשתלמויות האזוריות הנערכות ע"י המדריכות
לחינוך לחיים בחברה). ההשתלמויות תזמנה ללומדים העשרה בנושאים תרבות השיח
והוויכוח, ניהול קונפליקטים ונימוסים הליכות, וכן רכישת מתודות להפעלת
הנושא, הכרת מסגרות המאפשרות התנסויות חברתיות מגוונות וליווי התכנית הבית-ספרית
לאור ההתנסות האישית.


להרשמה, להשתלמות ולמידע נוסף אפשר לפנות אל האגף לחינוך יסודי, המחלקה
לחינוך לחיים בחברה, טל' 5603270/1‎-02, או אל אושרת, טל' 5602875‎-02,
וכן לאתר האינטרנט www.education.gov.il/yesodi .
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשס"ב/6, י"ט שבט תשס"ב, 1 בפברואר 2002