אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
תוספת לסעיף 2.5‎-6 בחוזר הוראות הקבע
סב/3(ב) - פירוט התקנות לקביעת שלטים
לאיסור העישון במקומות ציבוריים
8‎-2.5
 
1 במרס 2002
 
  תאריך תחולה 
תוספת לסעיף 2.5‎-6 בחוזר
הוראות הקבע סב/3(ב)
 
  מטרת הפרסום  


הגדרות
בתקנות אלה -
"המנהל":  
1. 
המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה.   
"סמל":   
סמל המורה על איסור עישון בצורה המופיעה בתוספת הראשונה, או בצורה דומה,
להנחת דעתו של המנהל, בצבע אדום או בצבע אחר שאישר המנהל.
 
 
"כניסה" ו"יציאה":   
כניסה ויציאה מכל פרוזדור, חדר או אולם בבניין שהוא מקום ציבורי.
 
 
"הדפסה":   
הדפסה על שלט, לרבות הטבעה בו, באותיות דפוס בולטות לעין ובאופן שאינו ניתן למחיקה.
 
 
צורתם ותוכנם של שלטים  2. 
שלט המורה על איסור העישון יכיל סמל וחלק מילולי מודפסים, הכול לפי הנוסח, סדר
הדברים והצבע, באחד הנוסחים כמופיע בתוספת השנייה, לפי העניין
(להלן - "צורת השלט").
 
(א)   
על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר השימוש בשלט בצורה שונה מן האמור בתוספת
השנייה, המצביע בבירור ובאופן בולט על איסור עישון, ובלבד שבשלט יופיעו סמל והוראה
על איסור העישון.
 
(ב)   
המנהל רשאי, בהודעה בכתב למחזיק במקום ציבורי, לפסול שלט כאמור בתקנת משנה (ב),
ועל המחזיק להתקין שלט אחר שאישר המנהל בתוך 30 ימים.
 
(ג)   
מספרם של שלטים, מקומות התקנתם וגודלם  3. 
במקומות ציבוריים המפורטים בטורים א' ו-ב' בתוספת השלישית יותקנו שלטים במקומות
המפורטים בטור ג', במספר שלא יפחת מן האמור בטור ד', ושגודלם לא יפחת מן האמור
בטור ה' לצדם.
 
(א)   
השלטים יותקנו על הקיר בגובה של 1.80 מ' עד 2.20 מ' מהרצפה, אלא אם כן יש הוראה
אחרת בתוספת השלישית.
 
(ב)   
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי המנהל, לבקשת מחזיק כמשמעותו בסעיף 2(א)
לחוק להתיר בכתב התקנת שלטים בגודל, במספר ובמקומות התקנה אחרים, ובלבד
שהשלטים יצביעו בבירור ובאופן בולט על איסור עישון.
 
(ג)   
עיצוב השלט  4. 
גודל הסמל יהיה שליש לפחות מגודלו של השלט.  (א)   
האותיות בשלט יהיו בגופן מודגש, לא מקושטות (sans serif), ויהיו ברורות וקריאות.  (ב)   
שלט שבו מצוין מיקומו של חדר עישון, גודל האותיות לעניין זה לא יעלה על גודל האותיות
בהוראה בדבר איסור העישון.
 
(ג)   
דרכי קביעתם של שלטים  5. 
שלט ייקבע למקומו בדרך של הצמדתו לקיר, לדופן או לשולחן, לפי העניין, באמצעות חומר
או אבזר קשיח המבטיח את קביעתו של השלט באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה
ללא הוצאת החומר או האבזר.
 
(א)   
השלט ייקבע במקום גלוי לעין, שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה גם בעת שמתהלכים או
נוכחים במקום הציבורי בני אדם.
 
(ב)   
חובת הארת שלטים  6. 
במקום ציבורי כאמור בפרט 1 בתוספת לחוק יותקן השלט עם סידורי הארה חשמלית בו,
באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר כאשר ההארה החשמלית בו נדלקת.
 
(א)   
אור החשמל בשלט ידלוק במשך כל הזמן שהמקום הציבורי חשוך, בעת שהוא פתוח לציבור
או נמצאים בו בני אדם.
 
(ב)   
הוראות כלליות  7. 
שלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון.  (א)   
צבעו של שלט לא יהיה עשוי חומר רעיל או חומר העלול לגרום סכנה לבריאות האדם.  (ב)   
על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום ציבורי מן המנויים בפרטים 7 ו-8 בתוספת לחוק
יכול ששלט המוצמד לדופן או לחלון בהתאם להוראות שבתוספת השלישית יהיה עשוי חומר
גמיש.
 
(ג)   
תחילה ותוקף  8. 
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
 
 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002