ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
רישום למוסדות חינוך: המלצות להתמודדות עם בעיות של
רישום כוזב לגני ילדים ולבתי ספ"
8‎-3.10
 
1 במרס 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


לקראת הרישום לשנת הלימודים התשס"ג גובשו המלצות לרשויות המקומיות כדי לסייע להן
בהתמודדות עם בעיות של רישום כוזב למוסדות החינוך. כידוע רישום כוזב הוא עברה פלילית. כדי
להתמודד עם בעיה זו להלן הדרכים שמומלץ לפעול על פיהן:
מומלץ לכלול בהודעת הרישום את הסעיפים האלה:  1. 
רישום כוזב הוא עברה פלילית.  1.1   
אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול
הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.
 
1.2   
הנחיות לרשמים  2. 
רישום רגיל - הצגת מסמכים  2.1   
יש לדרוש להציג תעודות זהות של שני ההורים (מהורים המצהירים שילדם מתגורר
דרך קבע אצל סבא או סבתא יש לדרוש תצהיר מאומת על ידי עורך דין או על ידי בית
משפט).
 
א.   
במקרה של ספק באמיתות נתוני הרישום יש לדרוש אישור ממחלקת הגבייה של הרשות
על תשלום מים וארנונה בכתובת הרלוונטית.
 
ב.   
אם אישור הארנונה אינו מספק, יש לדרוש חוזה שכירות של הנכס.
 
ג.   
 
רישום משפחות חד הוריות - כנדרש ב-2.1 לעיל ובנוסף, לפי הצורך:  2.2   
יש לדרוש תצהיר מאומת על ידי עורך דין או על ידי בית משפט על כתובתו של ההורה
המשמורן.
 
א.   
יש לדרוש מסמך משפטי (ההחלטה או פסק הדין) בהתייחס למשמורת על הילדים.  ב.   
יש לדרוש טופס ביטול רישום מרשות קודמת (נעברת), במידת הצורך.  ג.   
רישום תלמידים חדשים הבאים להתגורר ברשות - כנדרש ב-2.1 לעיל ובנוסף, לפי
הצורך:
 
2.3   
יש לדרוש תעודת זהות של ההורה הרושם עם כתובת מעודכנת במשרד הפנים או עם
חוזה שכירות/קנייה של הדירה באזור הרישום.
 
א.   
יש לדרוש אישור של מחלקת הגבייה על תשלום ארנונה ומים לנכס באזור הרישום.  ב.   
יש לדרוש במידת הצורך כל מסמך שיראה על זיקת הרושם לכתובת שבאזור הרישום.
ג.   
רישום תלמידים מחוץ לרשות  2.4   
רישום כזה ייעשה על פי ההוראות בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך.  א.   
יש ליצור נוהל תיאום בין הרשות השולחת לרשות הקולטת. אי מסירת פרטים נכונים
תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד
ההורים.
 
ב.   
 
הערות
1. יש להביא הנחיות אלה לידיעת כל הגורמים ברשות החינוך העוסקים
 ברישום.
2. בכל מקרה של ספק בנושא מקום המגורים הפיזי ובפועל תהיה הרשות רשאית
 לאמת את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה.
 
 


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מחלקת החינוך ברשות המקומית
שבה
התלמיד מתגורר.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002